IBPB-2-1/4514-173/15/BJ | Interpretacja indywidualna

Czy opisane we wniosku przekazanie nieruchomości, wycofanie wkładów, zysku zatrzymanego, udziału kapitałowego (nadwyżki) – w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki osobowej, stanowi czynność cywilnoprawną wymienioną w art. l ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
IBPB-2-1/4514-173/15/BJinterpretacja indywidualna
 1. majątek
 2. spółka cywilna
 3. wspólnik
 4. wycofanie
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 lipca 2015 r. (data wpływu do Organu – 27 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych otrzymania pieniędzy z tytułu wystąpienia ze spółki cywilnej –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lipca 2015 r. do Organu wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m. in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych otrzymania pieniędzy z tytułu wystąpienia ze spółki cywilnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Do dnia 13 maja 2015 r. Wnioskodawca był wspólnikiem spółki cywilnej. Z dniem 13 maja 2015 r. Wnioskodawca wystąpił ze spółki cywilnej za zgodą pozostałych wspólników.

Spółka cywilna została utworzona 4 października 1995 r. Obecnie była czynnym podatnikiem podatku VAT, z podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczała się wg stawki 19 % – podatek liniowy.

Cały majątek spółki to nieruchomość składająca się z działek: A o pow. 988 m2, B o pow. 1473 m2, zabudowanych budynkami o pow. użytkowej ok. 1.443,86 m2, z prawem wieczystego użytkowania do 2089 r. Wartość rynkowa tej nieruchomości to ok. 3.177.000 zł.

Prawo użytkowania wieczystego opisanej wyżej działki gruntu C (po podziale: A i B) wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków, stanowiących odrębne nieruchomości i urządzeń, ówcześni wspólnicy spółki cywilnej, na zasadach wspólności łącznej, kupili na podstawie aktów notarialnych – warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki gruntu oraz własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość z dnia 29 marca 2005 r., rep. A nr (...) oraz umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki gruntu oraz własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość z dnia 12 maja 2005 r. rep. A nr (...), obu sporządzonych przez notariusza, za kwotę 280.539,30 zł plus 13.532,70 zł.

Budynek poddano modernizacji w 2005 r. na kwotę 31.644,88 zł. Spółka cywilna zarówno przy zakupie jak i modernizacji nie odliczała podatku VAT. Na zakup ww. nieruchomości wspólnicy spółki cywilnej zaciągnęli kredyty bankowe, które do dnia dzisiejszego w całości spłacili. Wraz z upływem lat wartość rynkowa tej nieruchomości rosła.

Poza prawem pierwokupu gminy – prawo użytkowania wieczystego działek gruntu A i B z własnością budynków stanowiących odrębne nieruchomości i urządzeń nie jest obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, roszczeniami osób trzecich, długami ani ograniczeniami.

Opisane wyżej działki gruntu A i B zabudowane są wpisanym do rejestru zabytków pod nr (...), obejmującym w całości osiedle robotnicze (...), budynkiem głównym wzniesionym około 1918 r. wykorzystywanym na cele handlowe, magazynowe i administracyjne, w części parterowym, w 1/3 części podpiwniczonym ze strychem użytkowym, murowanym o powierzchni użytkowej 1.443,86 m2, wyposażonym w instalacje wodno-kanalizacyjną, gazową, elektryczną siły i światła, centralnego ogrzewania oraz zabudowaną budynkiem gospodarczym.

W spółce cywilnej Wnioskodawca posiadał 40 % udziałów. Ww. Spółka obecnie prowadziła działalność gospodarczą w zakresie wynajmu nieruchomości, której była właścicielem i użytkownikiem wieczystym (grunty).

W ramach rozliczenia, na podstawie uchwały wspólników, w związku z art. 871 ustawy Kodeks cywilny, Wnioskodawca ma otrzymać kwotę 1.270.000 zł, co zostanie zabezpieczone hipoteką w dziale IV księgi wieczystej (...) , na rzecz ustępującego wspólnika.

Środki pieniężne należne wspólnikowi (1.270.000 zł) obejmują:

 • 150 zł – wkład podstawowy wspólnika do spółki cywilnej,
 • 1.269.850 zł zysk zatrzymany w spółce z lat poprzednich (przypadający na wspólnika – zakup nieruchomości z zysku po opodatkowaniu plus wzrost jej wartości rynkowej),
 • zysk z roku bieżącego – rozliczony.

Wnioskodawca w dacie zawiązania spółki cywilnej, wg wiedzy na dzień dzisiejszy, nie ponosił dodatkowych wydatków związanych z nabyciem i objęciem praw i udziałów w spółce cywilnej oprócz wydatków na objęcie udziałów w wysokości 150 zł.

Z uwagi na brak środków finansowych w kasie spółki cywilnej na spłatę ww. zobowiązania, Strony rozważają podpisanie ugody oraz podpisanie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki gruntu A, prawa własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość w celu zwolnienia się z zobowiązania wobec ustępującego wspólnika (DATIO IN SOLUTUM).

W związku z powyższym zadano m. in. następujące pytanie:

Czy opisane we wniosku przekazanie nieruchomości, wycofanie wkładów, zysku zatrzymanego, udziału kapitałowego (nadwyżki) – w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki osobowej, stanowi czynność cywilnoprawną wymienioną w art. l ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, wspólnik występujący, od wycofanych na jego potrzeby składników majątku trwałego spółki – nieruchomości, w ramach rozliczenia jak powyżej – nie płaci podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ tych czynności w art. l ustawy od podatku od czynności cywilnoprawnych nie wymieniono a ustawa ta stanowi zamknięty katalog czynności prawnych.

Od wycofanych wkładów (środków pieniężnych), zysku zatrzymanego, udziału kapitałowego (nadwyżki) – w związku z wystąpieniem wspólnika, również nie płaci się podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ w art. 1 ustawy od podatku od czynności cywilnoprawnych nie wymieniono takiej czynności a art. 1 ustawy stanowi zamknięty katalog czynności prawnych.

Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji powyżej Organ przywołał tylko tę część stanowiska Wnioskodawcy, która odnosi się do uregulowań objętych ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych (pyt. ozn. we wniosku nr 4).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia – dokonane zgodnie z właściwością – przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626, ze zm.), podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. (uchylona),
 4. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 5. umowy dożywocia,
 6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 7. (uchylona),
 8. ustanowienie hipoteki,
 9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 10. umowy depozytu nieprawidłowego,
 11. umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 871 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.) wspólnikowi występującemu ze spółki zwraca się w naturze rzeczy, które wniósł do spółki do używania, oraz wypłaca się w pieniądzu wartość jego wkładu oznaczoną w umowie spółki, a w braku takiego oznaczenia - wartość, którą wkład ten miał w chwili wniesienia. Nie ulega zwrotowi wartość wkładu polegającego na świadczeniu usług albo na używaniu przez spółkę rzeczy należących do wspólnika.

Z treści wniosku wynika, że do dnia 13 maja 2015 r. Wnioskodawca był wspólnikiem spółki cywilnej. Z dniem 13 maja 2015 r. Wnioskodawca wystąpił ze spółki cywilnej, za zgodą pozostałych wspólników. W spółce cywilnej Wnioskodawca posiadał 40 % udziałów.

W ramach rozliczenia, na podstawie uchwały wspólników, w związku z art. 871 ustawy Kodeks cywilny, Wnioskodawca ma otrzymać kwotę 1.270.000 zł, co zostanie zabezpieczone hipoteką na jego rzecz jako ustępującego wspólnika.

Środki pieniężne należne wspólnikowi (1.270.000 zł) obejmują:

 • 150 zł – wkład podstawowy wspólnika do spółki cywilnej,
 • 1.269.850 zł zysk zatrzymany w spółce z lat poprzednich (przypadający na wspólnika – zakup nieruchomości z zysku po opodatkowaniu plus wzrost jej wartości rynkowej),
 • zysk z roku bieżącego – rozliczony.

Z uwagi na brak środków finansowych w kasie spółki cywilnej na spłatę ww. zobowiązania, Strony rozważają podpisanie ugody oraz podpisanie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki gruntu A, prawa własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość w celu zwolnienia się z zobowiązania wobec ustępującego wspólnika (DATIO IN SOLUTUM).

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że otrzymanie przez Wnioskodawcę części majątku spółki cywilnej (nieruchomości) w ramach rozliczenia w związku z wystąpieniem z tej spółki, nie zostało wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Rację ma więc Wnioskodawca twierdząc, że od wycofanych składników majątku trwałego spółki – nieruchomości oraz od wycofanych wkładów (środków pieniężnych), zysku zatrzymanego, udziału kapitałowego (nadwyżki) w związku z wystąpieniem ze spółki nie płaci się podatku od czynności cywilnoprawnych.

Opisane we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej nabycie przez Wnioskodawcę części majątku spółki cywilnej (jako efekt rozliczenia w związku z wystąpieniem ze spółki) nie jest czynnością wymienioną w art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.