IBPB-1-1/4511-620/15/AP | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych związanych ze zmianą składu osobowego spółki komandytowej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem
IBPB-1-1/4511-620/15/APinterpretacja indywidualna
  1. przychód
  2. status
  3. wspólnik
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 października 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 13 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych związanych ze zmianą składu osobowego spółki komandytowej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych związanych ze zmianą składu osobowego spółki komandytowej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest komandytariuszem spółki komandytowej (dalej: „Spółka”) uprawnionym do 40% udziału w jej zyskach. Komplementariuszem w Spółce jest inna osoba fizyczna uprawniona do 60% udziału w jej zyskach. Zarówno Wnioskodawca jak i drugi wspólnik (komplementariusz) są polskimi rezydentami podatkowymi. Obecnie planowana jest zmiana statusu drugiego wspólnika Spółki w ten sposób, że przestanie on być jej komplementariuszem (komplementariuszem zostanie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce) i stanie się jej drugim komandytariuszem. Drugi wspólnik (komplementariusz) wystąpi ze Spółki a następnie i ponownie do niej przystąpi w charakterze komandytariusza (jednocześnie do Spółki w charakterze komplementariusza przystąpi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponieważ obydwie czynności nastąpią równocześnie Spółka nie utraci swego bytu prawnego). Występując ze Spółki drugi wspólnik (komplementariusz) uzyska zwrot jego wkładu wniesionego do Spółki w wysokości nominalnej (6.000 zł), zaś do niej przystępując wniesie go ponownie.

Po zmianie swojego statusu drugiemu wspólnikowi przysługiwać będzie 59% udział w Spółce. Wnioskodawca zachowa niezmieniony, 40% udział w Spółce, zaś spółka z o.o., która stanie się nowym komplementariuszem otrzyma 1% udziału w zyskach Spółki. Zaznaczyć należy, że jedynym celem planowanej restrukturyzacji jest ograniczenie odpowiedzialności drugiego wspólnika (aktualnie komplementariusza) wobec kontrahentów Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki powstanie dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, opisana w zdarzeniu przyszłym operacja nie spowoduje po jego stronie powstania dochodu. Zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm. – dalej: „Ksh”), w sprawach nieuregulowanych w dziale III do spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zgodnie z art. 65 § 1 Ksh, w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość udziału kapitałowego wspólnika albo jego spadkobiercy oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki. Stosownie zaś do art. 65 § 3 Ksh, udział kapitałowy powinien być wypłacony w pieniądzu. Rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze. Zasadą w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki komandytowej jest zatem wypłacenie mu jego udziału w pieniądzach.

W opisanym zdarzeniu przyszłym jedynym celem operacji jest zmiana statusu drugiego wspólnika z komplementariusza na komandytariusza. Majątek Spółki nie ulegnie zmianie, a po zmianie status drugiego wspólnika z komplementariusza na komandytariusza Wnioskodawcy nadal przysługiwać będzie niezmieniony udział w Spółce (40%). Sytuacja ta nie powoduje zatem, zdaniem Wnioskodawcy, powstania po jego stronie na którymkolwiek etapie planowanej restrukturyzacji dochodu, gdyż w wyniku tej operacji nie uzyskuje on żadnego przysporzenia, a jego udział w Spółce pozostaje niezmieniony. W konsekwencji nie powstaje żaden dochód w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm. - dalej: „Ustawa PIT”). Sytuacji takie nie daje się również zakwalifikować do któregoś ze źródeł przychodu wymienionych w art. 10 Ustawy PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie zauważyć należy, że stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe, o ile w świetle odrębnych przepisów, niebędących przepisami prawa podatkowego, a tym samym niemogących być przedmiotem niniejszej interpretacji, prawnie dopuszczalne (skuteczne):

  • i nie skutkujące utratą bytu prawnego spółki komandytowej jest jednoczesne wystąpienie wskazanego we wniosku wspólnika z tej spółki i przystąpienie do tej spółki jako wspólnika - spółki z o.o.,
  • jest wystąpienie wskazanego we wniosku wspólnika ze spółki komandytowej, bez wypłaty przysługującego mu udziału kapitałowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.