DD9/033/152/BRT/2012/PK-544 | Interpretacja indywidualna

Minister Finansów,
Zwolnienie z opodatkowania zwrotu dopłat do wysokości wniesionych do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez poprzednich wspólników

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 15 grudnia 2010 r. nr IPPB2/415-824/10-2/MG wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania zwrotu dopłat do wysokości wniesionych do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez poprzednich wspólników, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 15 grudnia 2010 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zwrotu dopłat do wysokości wniesionych do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez poprzednich wspólników. Interpretacja wydana została na wniosek z dnia 23 września 2010 r.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że (...) w dniu 21 lipca 2010 r. Wnioskodawca nabył 50 udziałów w spółce P. Sp. z o.o. (poprzednia nazwa spółki N. Sp. z o.o.). Nabywając udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Wnioskodawca wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki dotychczasowych wspólników.

Na dzień nabycia udziałów w spółce P. funkcjonowały dopłaty wniesione zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych przez poprzednich wspólników w latach ubiegłych. Stan spółki poprawił się na tyle, iż zgromadzenie wspólników planuje uchwalić zwrot dopłat zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. W związku z powyższym w 2011 roku Wnioskodawca otrzyma środki pieniężne z tytułu dopłat, których osobiście nie wnosił.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał pytanie:

Czy zwrot dopłat dokonany do wysokości dopłat wniesionych przez poprzednich wspólników będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, (...) na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody otrzymane z tytułu zwrotu dopłat wniesionych uprzednio, zgodnie z odrębnymi przepisami, do spółki mającej osobowość prawną są zwolnione z podatku dochodowego do wysokości wniesionych dopłat. Dopłaty do spółki P. Sp. z o.o. zostały wniesione na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych. Spółka P. Sp. z o.o. jest spółką mającą osobowość prawną. Stąd wszelkie przesłanki zwolnienia z podatku dochodowego zostaną spełnione. Fakt, iż dopłaty wniosła inna osoba (poprzedni wspólnik spółki mającej osobowość prawną działającą pod firmą N. Sp. z o.o.) nie ma znaczenia, gdyż nowy wspólnik wstępuje w prawa i obowiązki sprzedającego. Tym samym przysługuje mu zwrot dopłat na analogicznych zasadach jakby sam je wniósł.

Reasumując, mimo iż osobiście Wnioskodawca nie wnosił dopłat do spółki, lecz nabył do nich prawa poprzez nabycie udziałów w spółce, zwrot tychże dopłat nie będzie podlegał opodatkowaniu do wysokości wniesionych dopłat.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 15 grudnia 2010 r., Nr IPPB2/415-824/10-2/MG, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe, stwierdzając m.in. (...), iż zwrot dopłat dokonany do wysokości dopłat wniesionych przez poprzednich wspólników nie będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy podatkowej, a tym samym osiągnięty przez Wnioskodawcę przychód będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychód z praw majątkowych, o którym mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów stwierdza, co następuje.

Odnosząc się do przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego wskazać należy, iż w przedmiotowej sprawie dotyczącej dopłat znajdują zastosowanie przepisy art. 177 – 179 ustawy z dnia 8 listopada 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.). Z unormowań tych wynika, że dopłaty mogą być wnoszone w celu przeciwdziałania czasowym trudnościom finansowym spółki, potrzebom jej dokapitalizowania, czy też koniecznością pokrycia nakładów inwestycyjnych. Poza tym dopłaty nie wpływają na podwyższenie kapitału zakładowego spółki oraz nie mają też wpływu na wysokość udziałów wspólników.

Zgodnie z art. 177 § 1 Kodeksu spółek handlowych umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. Dopłaty, stosownie do art. 177 § 2 Kodeksu spółek handlowych, powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów. Z kolei ustalenie wysokości i termin dopłat oznaczone są w miarę potrzeby uchwałą wspólników (art. 178 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Natomiast z art. 179 § 1 Kodeksu spółek handlowych wynika, że dopłaty mogą być zwracane, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Zwrot powinien być dokonany równomiernie wszystkim wspólnikom, o czym stanowi przepis art. 179 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Do zwrotu dopłat wymagana jest uchwała wspólników (art. 228 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych).

Przechodząc na grunt przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) zauważyć należy, że art. 9 ust. 1 tej ustawy stanowi, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od opodatkowania tym podatkiem są przychody otrzymane z tytułu zwrotu dopłat wniesionych uprzednio, zgodnie z odrębnymi przepisami, do spółki mającej osobowość prawną - do wysokości wniesionych dopłat.

Przepis ten ma charakter zwolnienia przedmiotowego. Treść tego przepisu nie zawiera żadnych ograniczeń podmiotowych w szczególności odnoszących się do nabywcy udziału w spółce. Natomiast zwrot wniesionych uprzednio należy rozumieć, że dopłaty powinny być wniesione wcześniej niż otrzymany ich zwrot.

W świetle postanowień art. 177 i art. 179 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, prawo do zwrotu dopłat, jest ściśle związane z posiadaniem udziału. Przysługuje ono więc bez względu na to, kto posiada udział, z którym skojarzone zostało uprzednie wniesienie dopłat. W wyniku nabycia udziału, jego nabywca wchodzi we wszelkie prawa zbywcy jako następca prawny (syngularny), co oznacza, że sytuacja prawna nowego wspólnika jest taka sama, jak jego poprzednika prawnego.

Regulacje prawne art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych respektują zatem to następstwo prawne uznając, że sukcesja przewidziana w przepisach prawa handlowego wywołuje skutki prawne także na gruncie przepisów prawa podatkowego. W konsekwencji na podstawie tego przepisu zwrot dopłat, pomimo iż Wnioskodawca nie wnosił dopłat do spółki mającej osobowość prawną lecz nabył do nich prawa przez nabycie udziałów w tej spółce, korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, co potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych np.: wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 stycznia 2012 r. sygn. akt III SA/Wa 1046/11, wyrok NSA z dnia 18 maja 2011 r. sygn. akt II FSK 65/10, wyrok NSA z dnia 10 sierpnia 2011 r. sygn. akt II FSK 382/10.

Wobec powyższego stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego, jest prawidłowe.

Jeżeli Minister Finansów stwierdzi nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, to na podstawie art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej dokonuje, z urzędu, jej zmiany, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

W konsekwencji należało, z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż jest nieprawidłowa.

Zmieniona interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.