0113-KDIPT2-3.4011.186.2017.2.PR | Interpretacja indywidualna

W zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazaniem należnej dywidendy po zmarłym wspólniku do depozytu sądowego
0113-KDIPT2-3.4011.186.2017.2.PRinterpretacja indywidualna
 1. dywidendy
 2. wspólnik
 3. wypłata
 4. zmiana
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2017 r. (data wpływu 6 lipca 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 września 2017 r. (data wpływu 22 września 2017 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazaniem należnej dywidendy po zmarłym wspólniku do depozytu sądowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego Organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazaniem należnej dywidendy po zmarłym wspólniku do depozytu sądowego.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 7 września 2017 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.186.2017.1.PR na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 7 września 2017 r. (data doręczenia 14 września 2017 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 21 września 2017 r. (data wpływu 22 września 2017 r.), nadanym za pośrednictwem ..... S.A. w dniu 21 września 2017 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (po uzupełnieniu wniosku):

W dniu 21 czerwca 2017 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników (dalej: „ZZW”) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podjęło uchwałę o podziale zysku za 2016 r., w której uchwalono dywidendę dla wspólników za 2016 r. z terminem jej płatności do 30 czerwca 2017 r. Wspólnikami spółki podejmującej tę uchwalę są tylko i wyłącznie krajowe osoby fizyczne. Jeden ze wspólników nie żył w dniu podejmowania uchwały o podziale zysku za 2016 r. Wspólnik ten zmarł kilka lat temu (w dniu 19 sierpnia 2012 r.). Wspólnik ten był właścicielem 5 udziałów w kapitale zakładowym Spółki, której ZZW w dniu 21 czerwca 2017 r. uchwaliło dywidendę dla wspólników za 2016 r. Uchwała o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy na rzecz wspólników została podjęta po śmierci udziałowca. Z umowy spółki nie wynika, aby spadkobranie udziałów w kapitale zakładowym Spółki zostało wyłączone lub ograniczone, a zatem spadkobiercy zmarłego wspólnika z chwilą jego śmierci nabyli w drodze spadku jego udziały i jednocześnie stali się wspólnikami Spółki. Spadkobiercy zmarłego Wspólnika z mocy prawa stali się nabywcami udziałów i wspólnikami Spółki (nie muszą oni składać oświadczeń o przystąpieniu do Spółki, bowiem uzyskują oni status wspólnika z chwilą objęcia spadku, a wobec Spółki – z chwilą zawiadomienia spółki o nabyciu spadku). Dowodem nabycia jest postanowienie sądu o nabyciu spadku.

Spadkobiercy tego wspólnika do dnia dzisiejszego nie zgłosili się do Spółki i nie przedstawili prawomocnego postanowienia właściwego sądu w sprawie nabycia spadku. Zarząd Spółki nie ma podstaw do dokonania jakichkolwiek zmian w księdze udziałów. Spółka nie posiada informacji o tym, kto odziedziczył udziały w kapitale zakładowym Spółki.

W sierpniu 2015 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym ....., zwrócił się do Spółki o udzielenie informacji w związku z wnioskiem dotyczącym spisu inwentarza po zmarłym Wspólniku, który był właścicielem 5 udziałów w kapitale zakładowym Spółki z o.o. Wniosek w tej sprawie do Komornika skierował Skarb Państwa – Naczelnik Urzędu Skarbowego ..... Informacje jakich oczekiwał Komornik dotyczyły udziałów po zmarłym w dniu 19 sierpnia 2012 r. Wspólniku.

Wnioskodawca wskazuje, że umowa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w § 10 ustala zasady obrotu udziałami w następujący sposób:

 1. udziały mogą być zbywane i zastawiane wyłącznie na rzecz pozostałych Wspólników, z zastrzeżeniem, że w przypadku braku nabywcy, Zarząd może wyrazić zgodę na zbycie udziałów osobom spoza grona Wspólników;
 2. zbycie – w rozumieniu umowy spółki – oznacza wszelkie odpłatne lub nieodpłatne przeniesienie własności udziałów w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej, w szczególności: sprzedaży, zamiany, aportu lub darowizny;
 3. w przypadku zgonu Wspólnika, wskutek dziedziczenia udziałów do Spółki wstępują jego spadkobiercy. Do czasu dokonania podziału masy spadkowej, spadkobiercy jako współuprawnieni z udziału lub udziałów wykonują swoje prawa w Spółce przez wspólnego przedstawiciela, a za świadczenie związane z udziałem lub udziałami odpowiadają solidarnie. Jeżeli współuprawnieni nie wskażą wspólnego przedstawiciela, oświadczenia Spółki mogą być dokonywane wobec któregokolwiek z nich.

Spółka nie ma postanowienia sądu o nabyciu spadku po zmarłym Wspólniku. Spółka nie wie kto jest spadkobiercą (spadkobiercami) zmarłego Wspólnika. Spółka nie ma informacji o ustanowieniu przez spadkobierców jako współuprawnionych z udziałów – wspólnego przedstawiciela.

Spółka przekaże środki pieniężne na dywidendę po zmarłym Wspólniku do depozytu sądowego w pełnej wysokości – bez pomniejszania tych środków o podatek.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w opisanym we wniosku przypadku – przekazując do depozytu sądowego środki pieniężne stanowiące dywidendę (w związku z brakiem możliwości dokonania jej wypłaty lub postawienia jej do dyspozycji spadkobiercom zmarłego wspólnika – z powodu nieuregulowanych przez tych spadkobierców spraw spadkowych) – jest zobowiązana do pobrania na podstawie art. 41 ust. 4 w związku z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zryczałtowanego podatku dochodowego, a następnie wpłaty tego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego?

Zdaniem Wnioskodawcy (przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej) są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 30a ust. 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższe regulacje przesądzają o tym, że Spółka przekazując do depozytu sądowego środki pieniężne przeznaczone na dywidendę, w związku z brakiem możliwości ich wypłaty lub postawienia do dyspozycji spadkobiercom zmarłego Wspólnika nie powinna potrącać 19% zryczałtowanego podatku. Według oceny Wnioskodawcy, nie ma spełnionego warunku wypłaty lub postawienia pieniędzy do dyspozycji podatnika. Reasumując, Wnioskodawca wskazuje, że Spółka nie wie kto jest spadkobiercą (spadkobiercami) zmarłego prawie 5 lat temu Wspólnika, dlatego dywidendę przekaże do depozytu sądowego bez pomniejszania jej o podatek dochodowy. Spółka nie wie komu ma wypłacić lub komu ma postawić do dyspozycji pieniądze przeznaczone na dywidendę – nie występuje więc obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższe, na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki podatkowe, tj.:

 1. obliczenie,
 2. pobranie,
 3. wpłacenie

−podatku, zaliczki lub raty.

Z kolei płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany, a niewpłacony, o czym stanowi art. 30 § 1 ww. ustawy.

Odnosząc powyższe do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), źródłem przychodu są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynika, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni.

Przepis art. 24 ust. 5 ww. ustawy, stanowi, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału.

Jak stanowi art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

W świetle art. 30a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5a i 5d.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

W myśl art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (art. 42 ust. 1a ww. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w dniu 21 czerwca 2017 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników (dalej: „ZZW”) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podjęło uchwałę o podziale zysku za 2016 r., w której uchwalono dywidendę dla wspólników za 2016 r. z terminem jej płatności do 30 czerwca 2017 r. Wspólnikami spółki podejmującej tę uchwalę są tylko i wyłącznie krajowe osoby fizyczne. Jeden ze wspólników nie żył w dniu podejmowania uchwały o podziale zysku za 2016 r. Wspólnik ten zmarł kilka lat temu (w dniu 19 sierpnia 2012 r.). Wspólnik ten był właścicielem 5 udziałów w kapitale zakładowym Spółki, której ZZW w dniu 21 czerwca 2017 r. uchwaliło dywidendę dla wspólników za 2016 r. Uchwała o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy na rzecz wspólników została podjęta po śmierci udziałowca. Z umowy spółki nie wynika, aby spadkobranie udziałów w kapitale zakładowym Spółki zostało wyłączone lub ograniczone, a zatem spadkobiercy zmarłego wspólnika z chwilą jego śmierci nabyli w drodze spadku jego udziały i jednocześnie stali się wspólnikami Spółki. Spadkobiercy zmarłego Wspólnika z mocy prawa stali się nabywcami udziałów i wspólnikami Spółki (nie muszą oni składać oświadczeń o przystąpieniu do Spółki, bowiem uzyskują oni status wspólnika z chwilą objęcia spadku, a wobec Spółki – z chwilą zawiadomienia spółki o nabyciu spadku). Dowodem nabycia jest postanowienie sądu o nabyciu spadku. Spadkobiercy tego wspólnika do dnia dzisiejszego nie zgłosili się do Spółki i nie przedstawili prawomocnego postanowienia właściwego sądu w sprawie nabycia spadku. Zarząd Spółki nie ma podstaw do dokonania jakichkolwiek zmian w księdze udziałów. Spółka nie posiada informacji o tym, kto odziedziczył udziały w kapitale zakładowym Spółki. W sierpniu 2015 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym ...., zwrócił się do Spółki o udzielenie informacji w związku z wnioskiem dotyczącym spisu inwentarza po zmarłym Wspólniku, który był właścicielem 5 udziałów w kapitale zakładowym Spółki z o.o. Wniosek w tej sprawie do Komornika skierował Skarb Państwa – Naczelnik Urzędu Skarbowego ..... Informacje jakich oczekiwał Komornik dotyczyły udziałów po zmarłym w dniu 19 sierpnia 2012 r. Wspólniku. Spółka nie ma postanowienia sądu o nabyciu spadku po zmarłym Wspólniku. Spółka nie wie kto jest spadkobiercą (spadkobiercami) zmarłego Wspólnika. Spółka nie ma informacji o ustanowieniu przez spadkobierców jako współuprawnionych z udziałów – wspólnego przedstawiciela. Spółka przekaże środki pieniężne na dywidendę po zmarłym Wspólniku do depozytu sądowego w pełnej wysokości – bez pomniejszania tych środków o podatek.

Zgodnie z treścią art. 922 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.), prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób, przy czym nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. Ponadto w myśl art. 924 i art. 925 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, a spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy wskazać należy, że skoro Spółka, nie posiada postanowienia sądu o nabyciu spadku po zmarłym Wspólniku, które stanowi dowód nabycia spadku przez spadkobierców, a zatem nie posiada wiedzy kto jest spadkobiercą (spadkobiercami) należnej dywidendy, to nie dojdzie do wypłaty dywidendy osobom upoważnionym. Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że Spółka przekazując do depozytu sądowego środki pieniężne stanowiące dywidendę (w związku z brakiem możliwości dokonania jej wypłaty lub postanowienia do dyspozycji spadkobiercom zmarłego Wspólnika) nie będzie zobowiązana do pobrania 19% zryczałtowanego podatku dochodowego, w myśl art. 41 ust. 4 w związku z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego .... w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.