0113-KDIPT2-1.4011.313.2017.1.KU | Interpretacja indywidualna

Czy w razie wystąpienia Wnioskodawczyni ze Spółki, po Jej stronie (na moment wystąpienia) powstanie przychód i w związku z nim obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli w ramach wystąpienia ze Spółki Wnioskodawczyni otrzyma składniki pieniężne, jak i niepieniężne wchodzące w skład Jednostki organizacyjnej nr 2?
0113-KDIPT2-1.4011.313.2017.1.KUinterpretacja indywidualna
 1. spółka jawna
 2. wspólnik
 3. wystąpienie ze spółki
 4. zwrot wkładów
 5. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 11 lipca 2017 r. (data wpływu 18 lipca 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 1 września 2017 r. (data wpływu 11 września 2017 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania składników niepieniężnych w związku z wystąpieniem ze Spółki jawnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 23 sierpnia 2017 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.208.2017.1.KU, na podstawie art. 13 § 2a, art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 23 sierpnia 2017 r. (data doręczenia 29 sierpnia 2017 r.). Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek pismem z dnia 1 września 2017 r. (data wpływu 11 września 2017 r.), nadanym za pośrednictwem ...w dniu 5 września 2017 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

...(zwana dalej: „Wnioskodawczynią”) jest wspólnikiem ................ ..... Spółka jawna z siedzibą w (zwanej dalej: „Spółką”). Wspólnikami Spółki są trzy osoby fizyczne, tj....., Wnioskodawczyni i ..... Podstawową działalnością Spółki jest sprzedaż urządzeń spawalniczych oraz szeroko pojętych akcesoriów spawalniczych. Spółka prowadzi dodatkowo działalność w zakresie usług serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego urządzeń spawalniczych oraz prowadzenia szkoleń i doradztwa w rozwiązywania problemów technologicznych związanych z użytkowaniem urządzeń spawalniczych.

W strukturze Spółki, na podstawie wewnętrznego aktu Spółki, zostały wyodrębnione dwie wewnętrzne jednostki organizacyjne (zwane dalej: „Jednostką organizacyjną nr 1” oraz „Jednostką organizacyjną nr 2”). Spółka podjęła decyzję, że:

 1. Jednostka organizacyjna nr 1 będzie kierowana i nadzorowana wyłącznie przez jednego ze wspólników, tj. ....i będzie prowadzić działalność w zakresie:
  1. sprzedaży detalicznej i hurtowej urządzeń i akcesoriów spawalniczych;
  2. działalności magazynowej towarów handlowych przeznaczonych do sprzedaży;
  3. działalności reklamowej i marketingowej towarów handlowych przeznaczonych do sprzedaży;
  4. działalności transportowej, jako wspomagającej działalność sprzedażową urządzeń spawalniczych;
  5. działalności administracyjnej.
 2. Jednostka organizacyjna nr 2 będzie kierowana i nadzorowana wyłącznie przez jednego ze wspólników, tj. Wnioskodawczynię i będzie prowadzić działalność w zakresie:
  1. działalności serwisowej i obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej;
  2. działalności szkoleniowej i doradczej w zakresie rozwiązywania problemów technologicznych związanych z użytkowaniem urządzeń spawalniczych;
  3. działalności badawczo-rozwojowej;
  4. wynajmu oraz wydzierżawiania nieruchomości Spółki przekazanych do dyspozycji Jednostki organizacyjnej nr 2;
  5. zarządu nieruchomościami (w tym nieruchomościami Spółki przekazanymi do dyspozycji Jednostki organizacyjnej nr 2).

Spółka przekazała następujące aktywa do wyłącznego władania Jednostek organizacyjnych, a w szczególności na rzecz:

 1. Jednostki organizacyjnej nr 1:
  1. środki transportu wykorzystywane do prowadzonej sprzedaży urządzeń i akcesoriów spawalniczych;
  2. określone środki trwałe i wyposażenie;
  3. towary handlowe;
  4. znaki towarowe związane z oznaczeniem ......
 2. Jednostki organizacyjnej nr 2:
  1. grunty i budynki;
  2. określone środki trwałe;
  3. środki transportu wykorzystywane do działalności serwisowej;
  4. pozostałe prawa własności intelektualnej;
  5. know how.

Do Jednostek organizacyjnych zostali przyporządkowani poszczególni pracownicy zatrudnieni przez Spółkę. Jednostki organizacyjne posiadają autonomię i niezależność w realizacji swoich zadań. Samodzielnie nawiązują kontakty i relacje biznesowe, opracowują własne, roczne budżety operacyjne uwzględniające koszty ich funkcjonowania (w tym koszty wynagrodzeń pracowników). Mają swobodę w doborze środków i metod realizacji postawionych zadań. System księgowy funkcjonujący w Spółce umożliwia przyporządkowanie do poszczególnych Jednostek organizacyjnych związanych z nimi przychodów i kosztów. Spółka jest w stanie przyporządkować odpowiednie należności i zobowiązania bezpośrednio związane z działalnością poszczególnych Jednostek organizacyjnych. Pozwala to na sporządzenie odpowiednich dokumentów finansowych, w szczególności na potrzeby sprawozdawczości zarządczej Spółki. Dla celów rachunkowości zarządczej system księgowy jest w stanie odpowiednio przyporządkować, w tym do poszczególnych Jednostek organizacyjnych koszty ogólne funkcjonowania, uwzględniające zaangażowanie i udział poszczególnych Jednostek organizacyjnych w całości działalności Spółki. Prowadzona obecnie ewidencja dla celów zarządczych w systemie księgowym wykorzystywanym przez Spółkę pozwala na formalne wyodrębnienie osobnych struktur w zarządzaniu przychodami i kosztami oraz dokonywanie oceny efektywności ekonomicznej poszczególnych Jednostek organizacyjnych, funkcjonujących w ramach Spółki.

W zakresie sporządzania rocznego sprawozdania finansowego (bilansu oraz rachunku zysków i strat, zgodnie z polską ustawą o rachunkowości) oraz rocznego rozliczenia podatkowego, sporządzane są one łącznie na poziomie Spółki. Powyższe wynika z faktu, że z prawnego punktu widzenia to Spółka jako całość (a nie jej poszczególne jednostki organizacyjne) jest zobowiązana do przygotowania sprawozdania finansowego oraz dokonania rozliczeń podatkowych. Sytuacja ta nie uniemożliwia odpowiedniego przyporządkowania przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do poszczególnych oddziałów (w tym Jednostek organizacyjnych) funkcjonujących w ramach Spółki.

Wnioskodawczyni zamierza wystąpić ze Spółki przy jednoczesnym zachowaniu bytu prawnego Spółki (nowy wspólnik dołączy do Spółki). W wyniku wystąpienia Wnioskodawczyni, otrzyma część zgromadzonego majątku Spółki odpowiadającego Jej udziałowi kapitałowemu w Spółce, tj. w postaci zespołu składników majątkowych wchodzących w skład Jednostki organizacyjnej nr 2. Wnioskodawczyni przed wystąpieniem ze Spółki zarejestruje indywidualną działalność gospodarczą oraz zostanie wpisana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Wnioskodawczyni będzie kontynuować działalność, która jest prowadzona przez Jednostkę organizacyjną nr 2. W związku z wystąpieniem Wnioskodawczyni ze Spółki, zostanie przekazany Jej zespół składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Jednostki organizacyjnej nr 2 oraz zobowiązania przypisane do Jednostki organizacyjnej nr 2, które są niezbędne do prowadzenia działalności w niezmiennym zakresie, a w szczególności:

 • majątek ruchomy (np. środki trwałe oraz wyposażenie);
 • majątek nieruchomy (tj. grunty i budynki);
 • zespół pracowników, tj. Wnioskodawczyni przejmie tych pracowników, którzy na dzień wystąpienia będą przypisani do Jednostki organizacyjnej nr 2 i będą wykonywać pracę bezpośrednio związaną z działalnością Jednostki organizacyjnej nr 2;
 • zobowiązania (związane z działalnością Jednostki organizacyjnej nr 2);
 • umowy handlowe (związane z działalnością Jednostki organizacyjnej nr 2);
 • dokumenty związane z prowadzoną działalnością;
 • odrębne dla Jednostki organizacyjnej nr 2 strategie i cele biznesowe, budżet operacyjny oraz plany sprzedażowe;
 • środki pieniężne;
 • formalne procedury wewnętrzne regulujące sposób funkcjonowania Jednostki organizacyjnej nr 2.

W ramach zespołu składników majątkowych wchodzących w skład Jednostki organizacyjnej nr 2, który wydany zostanie na rzecz Wnioskodawczyni, będą znajdować się środki pieniężne, ale w wysokości nie większej niż określona w art. 14 ust. 3 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W ramach zespołu składników majątkowych wchodzących w skład Jednostki organizacyjnej nr 2, który wydany zostanie na rzecz Wnioskodawczyni nie będą znajdować się wierzytelności Spółki. Po wystąpieniu ze Spółki Wnioskodawczyni i wydaniu na Jej rzecz Jednostki organizacyjnej nr 2, pozostała w strukturze Spółki Jednostka organizacyjna nr 1, będzie stanowiła zorganizowany zespół składników majątkowych i niemajątkowych, który będzie mógł samodzielnie realizować określone cele gospodarcze (m.in. sprzedaż urządzeń i akcesoriów spawalniczych). Tym samym będzie stanowić przedsiębiorstwo.

W piśmie z dnia 1 września 2017 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawczyni wskazała, że ww. Spółka została przekształcona ze Spółki cywilnej, która została zawiązana w dniu 17 października 1995 r. Przekształcenie nastąpiło w dniu 3 stycznia 2002 r. Dodała także, że posiada udział w zyskach Spółki w wysokości 88,023%. Wniosła wkład gotówkowy w kwocie 2 315 000 zł.

Ponadto nadmieniła, że środki pieniężne wchodzące w skład Jednostki organizacyjnej nr 2 stanowią opodatkowany zysk wypracowany przez tę Jednostkę. Wnioskodawczyni dodała także, że otrzyma zobowiązania wchodzące w skład Jednostki organizacyjnej nr 2 takie jak:

 • zobowiązania wynikające z umów o pracę pracowników przypisanych do Jednostki organizacyjnej nr 2;
 • zobowiązania wynikające z umów o współpracę współpracowników (przedsiębiorców) przypisanych do Jednostki organizacyjnej nr 2;
 • zobowiązania z tytułu dostawców mediów na rzecz budynków przypisanych do Jednostki organizacyjnej nr 2.

Wnioskodawczyni będzie czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Natomiast uzyskane dochody Wnioskodawczyni opodatkowywać będzie podatkiem dochodowym wg stawki 19%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy w razie wystąpienia Wnioskodawczyni ze Spółki, po Jej stronie (na moment wystąpienia) powstanie przychód i w związku z nim obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli w ramach wystąpienia ze Spółki Wnioskodawczyni otrzyma składniki pieniężne, jak i niepieniężne wchodzące w skład Jednostki organizacyjnej nr 2?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni w odniesieniu do skutków podatkowych otrzymania składników niepieniężnych w związku z wystąpieniem ze Spółki jawnej. Natomiast w odniesieniu do skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawczyni, ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako: ustawa o PIT), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego praw do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. la powołanego przepisu, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Jednocześnie, jak stanowi art. 5a ust. 26 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Stosownie do zasady wyrażonej w art. 8 ust. 1 ustawy o PIT, dochody z udziału w spółce osobowej opodatkowuje się osobno u każdego wspólnika w stosunku do jego udziału w zysku. Udział wspólnika - występującego ze spółki - w zysku odpowiada wartości majątku wspólnego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, przy uwzględnieniu proporcji, w jakiej wspólnik występujący ze spółki uczestniczył w zyskach spółki.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, za przychód z działalność gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Co do zasady, należą do nich wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 tej ustawy.

Natomiast przepis art. 14 ust. 3 ustawy o PIT wyłączył szereg przychodów z przychodów ze źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Przepis ten stanowi, że do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 nie zalicza się:

 • środków pieniężnych, otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki (art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o PIT);
 • środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (art. 14 ust. 3 pkt 11 ustawy o PIT);
 • przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja (...) spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalność gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej (art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy o PIT).

Przepis art. 14 ust. 3 pkt 10, pkt 11 i pkt 12 lit. b) wskazuje przypadki, w których przychód z tytułu udziału wspólnika w spółce niebędącej osobą prawną nie będzie przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5b ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Są to przychody związane z wystąpieniem wspólnika z takiej spółki oraz z likwidacją takiej spółki.

Mając na uwadze powyższe należy uznać, że etap wystąpienia Wnioskodawczyni ze Spółki będzie neutralny dla Wnioskodawczyni, jako wspólnika Spółki, na moment tego wystąpienia. Gdy w wyniku wystąpienia Wnioskodawczyni ze Spółki dojdzie do przekazania Jej majątku Spółki w postaci zespołu składników niepieniężnych wchodzących w skład Jednostki organizacyjnej nr 2, po stronie Wnioskodawczyni nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu.

Zdaniem Wnioskodawczyni, w przypadku otrzymania składników majątku wchodzących w skład Jednostki organizacyjnej nr 2, z tytułu wystąpienia ze Spółki w ramach zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku, po stronie Wnioskodawczyni nie powstanie przychód do opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, z późn. zm. - dalej: „K.s.h.”), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

W myśl art. 22 § 1 K.s.h., spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Stosownie do art. 8 § 1 K.s.h., spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia (art. 28 K.s.h.). Ponadto w myśl art. 51 § 1 K.s.h., każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także do jego udziału w stratach (art. 51 § 2 K.s.h.). Zgodnie z art. 65 § 1 K.s.h., w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość udziału kapitałowego wspólnika albo jego spadkobiercy oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki. Udział kapitałowy obliczony w sposób określony w § 1 i § 2 powinien być wypłacony w pieniądzu. Rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze (art. 65 § 3 K.s.h.).

Z powyższego wynika, że wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej powoduje obowiązek rozliczenia udziału kapitałowego wspólnika. Rozliczenie poprzedza ustalenie wartości udziału kapitałowego występującego wspólnika poprzez sporządzenie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki, czyli wartość jej majątku w obrocie prawnym i gospodarczym (wartość, jaką można uzyskać za spółkę). Bilans ten winien zawierać wszystkie składniki materialne i niematerialne (wg cen rynkowych), które mają wartość wymierną w pieniądzu. Zatem wartość udziału kapitałowego należnego występującemu ze spółki wspólnikowi jest ustalana na podstawie bilansu sporządzonego według cen rynkowych. Ustalony w ten sposób udział kapitałowy powinien być wypłacony występującemu wspólnikowi w pieniądzu, zaś rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze. Udział wypłacany wspólnikowi powinien uwzględniać wniesione do spółki wkłady, a także procentową część nadwyżki majątkowej ponad wniesione przez wspólników wkłady.

Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej, nie jest samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego, a dochody tej spółki nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki jawnej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce jawnej uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem takiej spółki jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Powyższy przepis ustanawia generalną zasadę opodatkowania podatkiem dochodowym, zgodnie z którą opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wszelkie uzyskane przez podatnika w danym roku korzyści majątkowe, z wyjątkiem tych, które na mocy ustawy wyłączone zostały z tego opodatkowania (np. poprzez wprowadzenie ustawowego zwolnienia z opodatkowania, czy też zaniechanie poboru podatku).

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat.

Stosownie do art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza). Przy czym, w myśl art. 5a pkt 26 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę inną niż określona w pkt 28.

W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Natomiast w myśl art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

Przy czym, stosownie do treści art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki – jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Zgodnie natomiast z art. 24 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem z odpłatnego zbycia innych niż środki pieniężne składników majątku otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki lub z tytułu jej likwidacji jest różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub wytworzenie, niezliczonymi w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spółkę; przepisy art. 22 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się odpowiednio.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni jest wspólnikiem Spółki jawnej. Spółka powstała z przekształcenia Spółki cywilnej. Wnioskodawczyni posiada 88,023% udziału w zysku Spółki. Podstawową działalnością Spółki jest sprzedaż urządzeń spawalniczych oraz szeroko pojętych akcesoriów spawalniczych. W strukturze Spółki, na podstawie wewnętrznego aktu Spółki, zostały wyodrębnione dwie wewnętrzne jednostki organizacyjne (zwane dalej: „Jednostką organizacyjną 1” oraz „Jednostką organizacyjną 2”). Wnioskodawczyni zamierza wystąpić z ww. Spółki jawnej. Spółka w ramach spłaty zamierza przekazać Jej m.in. zespół składników materialnych i niematerialnych (środków trwałych, wyposażenia, gruntów, budynków) wchodzących w skład Jednostki organizacyjnej nr 2 oraz zobowiązania przypisane do Jednostki organizacyjnej nr 2, które są niezbędne do prowadzenia działalności w niezmiennym zakresie. Wnioskodawczyni przed wystąpieniem ze Spółki zarejestruje indywidualną działalność gospodarczą oraz zostanie wpisana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Wnioskodawczyni będzie kontynuować działalność, która jest prowadzona przez Jednostkę organizacyjną nr 2.

Zatem w odniesieniu do otrzymanych składników majątku – składników niepieniężnych (środków trwałych, wyposażenia, gruntów, budynków), stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni nie osiągnie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na dzień otrzymania ww. składników majątku. Natomiast osiągnie Ona przychód, z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia otrzymanych w wyniku wystąpienia ze Spółki jawnej składników majątku.

Tak więc w sytuacji, gdy odpłatne zbycie składników majątku – składników niepieniężnych otrzymanych w wyniku wystąpienia ze Spółki jawnej, nastąpi przed upływem 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wystąpienie ze Spółki jawnej, Wnioskodawczyni uzyska przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wówczas odpłatne zbycie wskazanych wyżej otrzymanych składników majątku – składników niepieniężnych w związku wystąpieniem wspólnika ze spółki osobowej, stanowi źródło przychodu z działalności gospodarczej, co wynika z treści powoływanych przepisów art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) oraz art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawczyni uznano za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zauważyć należy również, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem, wniosek o wydanie interpretacji może być złożony tylko w indywidualnej sprawie zainteresowanego. Z tych też względów - z uwagi na indywidualny charakter interpretacji przepisów prawa podatkowego - zaznacza się, że niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy jedynie Wnioskodawczyni, nie zaś innych wspólników Spółki jawnej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w.... w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.