Wspólnik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wspólnik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
wrz

Istota:

Zwrot Wspólnikom przez Spółkę wniesionych przez Wspólników dopłat.

Fragment:

Dopłaty zwracane będą wspólnikom na zasadach i w terminie określonym jednomyślną uchwałą Zgromadzenia Wspólników, z wyłączeniem przepisów art. 179 § 1-4 KSH. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom w sposób nierównomierny. Oznacza to możliwość ustalenia różnych warunków zwrotu środków pieniężnych do poszczególnych Wspólników lub różnych warunków zwrotu środków pieniężnych w stosunku do określonego rodzaju udziałów Spółki (tj. inne warunki w odniesieniu do udziałów uprzywilejowanych oraz inne warunki w odniesieniu do udziałów zwykłych). Zgromadzenie Wspólników może zdecydować o zwrocie dopłat także wówczas, gdy w Spółce występuje strata bilansowa. Powyższe dotyczy jednak przejściowych różnic w stopniu zwracania środków pieniężnych do danego Wspólnika, ponieważ docelowo środki pieniężne wniesione przez danego Wspólnika do spółki w ramach Dokapitalizowania zostaną temu Wspólnikowi zwrócone w całości. Innymi słowy, kwota zwrotu na dany udział będzie ograniczona zawsze kwotą jaką należało wnieść na dany udział w ramach Dokapitalizowania. W związku z tak przedstawionym zdarzeniem przyszłym powzięto wątpliwość, czy całokształt działań zdefiniowanych jako Dokapitalizowanie będzie neutralny w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Wnioskodawców zarówno na moment wniesienia środków pieniężnych do Spółki przez wspólników, jak również na moment ich zwrotu Wspólnikom przez Spółkę.

2018
6
wrz

Istota:

Zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie wspólnika powstanie dopiero w momencie faktycznego otrzymania przypadającego na niego udziału w zysku spółki.

Fragment:

Roszczenie takie powstanie dopiero i jedynie wówczas, jeśli spełnione zostaną następujące przesłanki: w sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy zostanie wykazany zysk Spółki SCSp, który może zostać przeznaczony do podziału pomiędzy wspólników, zgromadzenie wspólników podejmie uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i przekazaniu zysku do podziału pomiędzy wspólników. Jeśli uchwała o przekazaniu wypracowanego przez Spółkę zysku do podziału pomiędzy wspólników nie zostanie podjęta, Wnioskodawca, jako wspólnik o ograniczonej odpowiedzialności nie nabędzie roszczenia o wypłatę przysługującej mu części zysku, bowiem zysk ten będzie powiększał majątek Spółki i będzie mógł zostać przeznaczony na dalszy rozwój działalności. W kolejnych latach będzie mógł on zostać przeznaczony do podziału między wspólników, o ile nie zostanie uprzednio wykorzystany na rozwój bieżącej działalności. Podział, o którym mowa będzie mógł nastąpić dopiero po podjęciu uchwały przez zgromadzenie wspólników w tym przedmiocie. W konsekwencji do momentu podjęcia uchwały o podziale i wypłacie zysku, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do żądania wypłaty zysku, który do momentu faktycznej jego wypłaty wspólnikom stanowić będzie majątek spółki, odrębny od majątku jej wspólników. W związku z planowanym przystąpieniem do Spółki SCSp Wnioskodawca powziął wątpliwości w zakresie prawidłowej kwalifikacji przychodu jaki będzie osiągał z tytułu uczestnictwa w Spółce oraz określenia momentu, w którym powstanie jego obowiązek podatkowy.

2018
4
lip

Istota:

Sposób rozliczania przychodów i kosztów z tytułu udziału w spółce jawnej, skutki podatkowe w związku z wystąpieniem ze spółki jawnej dotychczasowych wspólników, skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych z tytułu rozwiązania spółki jawnej.

Fragment:

Mienie nabyte przez spółkę jawną zarówno w wyniku wniesienia wkładów przez wspólników, jak i w związku z działalnością prowadzoną przez spółkę stanowi jej majątek, będący majątkiem odrębnym od majątku wspólników. W czasie trwania spółki (pozostawania przez wspólnika w spółce) wspólnikom nie przysługują żadne prawa do majątku spółki. Realizację uprawnień (obowiązków) wspólnika do majątku spółki przepisy KSH przewidują m.in. w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki, stanowiąc w art. 65 KSH, że: W przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość udziału kapitałowego wspólnika oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki, przy czym jako dzień bilansowy przyjąć należy: w przypadku wypowiedzenia – ostatni dzień roku obrotowego, w którym upłynął termin wypowiedzenia; w przypadku śmierci wspólnika lub ogłoszenia upadłości – dzień śmierci albo dzień ogłoszenia upadłości; w przypadku wyłączenia wspólnika na mocy prawomocnego orzeczenia sądu – dzień wniesienia pozwu. Udział kapitałowy obliczony w sposób określony w 1 i 2 powinien być wypłacony w pieniądzu. Rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze. Jeżeli udział kapitałowy wspólnika występującego albo spadkobiercy wspólnika przy rozliczeniu wykazuje wartość ujemną, jest on obowiązany wyrównać spółce przypadającą na niego brakującą wartość.

2018
22
maj

Istota:

Skutki podatkowe związane z wystąpieniem wspólnika ze spółki komandytowej

Fragment:

Komplementariuszem Spółki Komandytowej ma zostać spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zaś komandytariuszami mają być Wnioskodawca oraz Wspólnik. Udział wspólników Spółki Komandytowej w zyskach i stratach będzie odpowiadał ich rzeczywistemu zaangażowaniu w prowadzenie spraw Spółki Komandytowej. W związku ze stopniowym wycofywaniem się Wspólnika z bieżącej działalności operacyjnej, w przyszłości dojdzie do wystąpienia Wspólnika ze Spółki Komandytowej. W takiej sytuacji Wspólnik otrzyma od Spółki Komandytowej Wynagrodzenie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w wyniku wystąpienia Wspólnika ze Spółki Komandytowej, po stronie Wnioskodawcy (jako wspólnika pozostającego w Spółce Komandytowej) nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w związku z wystąpieniem Wspólnika ze Spółki Komandytowej (na zasadach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego) nie będzie miał zastosowania wobec Wnioskodawcy art. 25 ustawy o PIT? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Wnioskodawca stoi na stanowisku, zgodnie z którym, w wyniku wystąpienia Wspólnika ze Spółki Komandytowej, po stronie Wnioskodawcy (jako wspólnika pozostającego w Spółce Komandytowej) nie powstanie przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2018
10
maj

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej.

Fragment:

Natomiast na podstawie art. 10 § 2 ww. ustawy: ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Powyższe unormowania dopuszczają możliwość przeniesienia udziału rozumianego jako ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce osobowej na osoby trzecie lub pozostałych wspólników, gdy umowa spółki tak stanowi. W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę, za zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce osobowej i zobowiązania tej spółki osobowej odpowiadają solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do spółki (art. 10 § 3 Kodeksu spółek handlowych). Z regulacji art. 10 omawianej ustawy wynika, że zbyty może być tylko ogół praw i obowiązków. Nie można więc rozszczepiać praw i obowiązków (reguła nierozszczepialności jakichkolwiek praw od jakichkolwiek obowiązków wspólnika). Nie jest również możliwe zbycie pojedynczych praw w spółkach osobowych, ponieważ nie jest dopuszczalny obrót prawami ze względu na ich związek z osobą wspólnika. Reguła nierozszczepialności praw i obowiązków wspólnika determinuje konieczność przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika zawsze jako niepodzielnej (nierozłącznej) całości.

2018
27
kwi

Istota:

1. Czy nowy umowny podział zysków Spółki pomiędzy Wspólnikami Spółki, dokonany aneksem do umowy Spółki będzie podatkowo neutralny dla Wnioskodawczyni, jako wspólnika Spółki?
2. Czy w chwili podpisania ww. aneksu do umowy spółki ustalającego nowe zasady podziału zysków, strat spółki nastąpi przychód u Wnioskodawczyni?

Fragment:

W świetle powyższego, z uwagi na transparentność podatkową spółki komandytowej, przychód przypadający na wspólnika spółki ustala się w takiej wysokości, w jakiej wspólnik ten uczestniczy w zysku spółki. Przy czym, udział wspólnika w zysku spółki określa się na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którymi wspólnicy uczestniczą w zysku spółki w częściach równych, chyba że inne zasady określone zostaną w umowie spółki. Kodeks spółek handlowych pozostawia zatem wspólnikom spółki komandytowej swobodę w kształtowaniu wysokości udziału poszczególnych wspólników w zysku oraz stratach spółki. Podobnie ustala się wysokość kosztów uzyskania przychodów u każdego wspólnika, wyłączając jednak te wydatki, które nie mogą stanowić kosztu podatkowego u wspólnika. Dopiero dochód określony na podstawie tak ustalonych kwot przychodu oraz kosztów uzyskania przychodu podlega u wspólnika opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Z kolei zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy źródłami przychodów są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta; działalność (...)

2018
27
kwi

Istota:

1. Czy nowy umowny podział zysków Spółki pomiędzy Wspólnikami Spółki, dokonany aneksem do umowy Spółki będzie podatkowo neutralny dla Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki?
2. Czy w chwili podpisania ww. aneksu do umowy spółki ustalającego nowe zasady podziału zysków, strat spółki nastąpi przychód u Wnioskodawcy?

Fragment:

W świetle powyższego, z uwagi na transparentność podatkową spółki komandytowej, przychód przypadający na wspólnika spółki ustala się w takiej wysokości, w jakiej wspólnik ten uczestniczy w zysku spółki. Przy czym, udział wspólnika w zysku spółki określa się na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którymi wspólnicy uczestniczą w zysku spółki w częściach równych, chyba że inne zasady określone zostaną w umowie spółki. Kodeks spółek handlowych pozostawia zatem wspólnikom spółki komandytowej swobodę w kształtowaniu wysokości udziału poszczególnych wspólników w zysku oraz stratach spółki. Podobnie ustala się wysokość kosztów uzyskania przychodów u każdego wspólnika, wyłączając jednak te wydatki, które nie mogą stanowić kosztu podatkowego u wspólnika. Dopiero dochód określony na podstawie tak ustalonych kwot przychodu oraz kosztów uzyskania przychodu podlega u wspólnika opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Z kolei zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy źródłami przychodów są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta; działalność (...)

2018
20
kwi

Istota:

Skutki podatkowe uczestnictwa w spółce cichej

Fragment:

Udział Wspólnika cichego nie prowadzi do utworzenia jakiegokolwiek rodzaju wspólnoty ze wspólnikiem − ani rzeczowej, ani majątkowej, ani osobowej. Wspólnik cichy nie odpowiada też za zobowiązania spółki wobec wierzycieli. Spółka taka jest po prostu odmianą umowy cywilnoprawnej dwóch stron. Do istotnych elementów stosunku spółki cichej należą: uczestniczenie w cudzym przedsiębiorstwie (strony dążą do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego), wniesienie wkładu (wkład Wspólnika cichego, który może być w formie zarówno pieniężnej, jak i niepieniężnej, staje się częścią majątku przedsiębiorcy), wniesienie wkładu daje prawo do udziału w zysku (nie można wyłączyć Wspólnika cichego od uczestnictwa w zyskach − inaczej jest w odniesieniu do strat), wyłączenie osobistej odpowiedzialności (wobec wierzycieli przedsiębiorcy). Istota spółki cichej wyczerpuje się w stosunku zobowiązaniowym łączącym wspólników (spółka wewnętrzna). Wspólnik cichy nie staje się współwłaścicielem majątku, do którego wniósł wkład, ani nie występuje w stosunkach zewnętrznych. Tytułem prawnym uzyskania korzyści majątkowej przez Wspólnika cichego nie jest posiadany udział w kapitale przedsiębiorcy, lecz umowa cywilnoprawna.

2018
16
kwi

Istota:

Czy umorzenie udziałów wspólnika występującego za wynagrodzeniem niższym od wartości rynkowej udziałów spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawczyni pozostającej wspólnikiem spółki przychodu podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Przenosząc powyższe rozważania na grunt opisanego zdarzenia przyszłego trzeba podkreślić, że w sytuacji umorzenia udziałów należących do jednego ze wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia, nie dojdzie do uzyskania przez pozostałych wspólników jakichkolwiek ekonomicznych korzyści. Po pierwsze, wskutek umorzenia udziałów jednego wspólnika bez wynagrodzenia, drugi wspólnik nie otrzymuje bowiem żadnych pieniędzy ani wartości majątkowych. Po drugie, umorzenie udziałów nie prowadzi do otrzymania udziałów danego wspólnika przez pozostających w spółce wspólników. W końcu należy zauważyć, że zobowiązanie do zapłaty wynagrodzenia za umarzane udziały może ciążyć wyłącznie na Spółce. Wobec powyższego, skoro pozostający w Spółce Wnioskodawczyni i Wspólnicy nie mogą być zobowiązani do zapłaty wynagrodzenia za umarzane Udziały - to nie można uznać, że z tytułu umorzenia Udziałów za wynagrodzeniem niższym od wartości rynkowej udziałów, dochodzi do zwolnienia ich z zobowiązania wobec udziałowca (Wspólnika Występującego), którego Udziały są umarzane. Tym samym w wyniku umorzenia udziałów jednego ze wspólników bez wynagrodzenia pozostający w spółce wspólnicy nie otrzymują jakiegokolwiek świadczenia nieodpłatnego, które mogłoby stanowić przychód.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie uznania czy po stronie Wnioskodawcy jako Wspólnika pozostającego w Spółce, powstanie przychód w związku z wystąpieniem Wspólnika Ustępującego

Fragment:

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki komandytowej mającej siedzibę na terytorium Polski (dalej: Spółka). W przyszłości planowane jest wystąpienia jednego ze wspólników Spółki (dalej: Wspólnik Ustępujący). Wystąpienie nastąpi na podstawie zmiany umowy Spółki za jednomyślną zgodą wszystkich wspólników wyrażoną w uchwale. Wystąpienie nie nastąpi więc w związku z jednostronnym wypowiedzeniem umowy Spółki, śmiercią, ogłoszeniem upadłości wspólnika lub wyłączenia wspólnika na mocy prawomocnego orzeczenia sądu. W związku z wystąpieniem Wspólnika Ustępującego nie będzie sporządzany osobny bilans. Powyższa jednomyślna uchwała wspólników przyzna Ustępującemu Wspólnikowi określone środki pieniężne, które stanowić będą, zgodnie z ustaleniami wszystkich wspólników Spółki, pełną kwotę wynagrodzenia dla Wspólnika Ustępującego ze Spółki. Uchwała w odniesieniu do wynagrodzenia będzie uwzględniać relacje biznesowe między wspólnikami oraz prowadzone między wspólnikami negocjacje. Biorąc pod uwagę te czynniki możliwa będzie sytuacja, w której Wspólnik Ustępujący otrzyma z tytułu wystąpienia kwotę niższą niż przypadająca na niego wartość rynkowa (zbywcza) udziału kapitałowego.