Wspólnik | Interpretacje podatkowe

Wspólnik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wspólnik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób w zakresie skutków podatkowych wycofania składnika majątku z majątku spółki osobowej i przekazania go do majątku prywatnego wspólników.
Fragment:
Podjęta została decyzja, że część z tych aktywów zostanie przekazana do majątku wspólników Spółki w sposób nieodpłatny, mający postać wycofania składnika majątku z majątku Spółki do majątku osobistego jej wspólników, proporcjonalnie do posiadanego przez nich udziału w zysku Spółki. Podstawą przeniesienia składnika majątku do majątku osobistego wspólników będzie jednomyślna uchwała wspólników, wyrażająca zgodę wspólników na przekazanie składnika majątku Spółki do ich majątków osobistych. Wykonanie uchwały nastąpi przez zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania, w wyniku której nastąpi przekształcenie prawa własności przysługującego Spółce we współwłasność ułamkową wspólników. Umowa ta sporządzona zostanie w celu wykonania postanowień zawartych w uchwale i nie będzie umową darowizny w rozumieniu przepisów ustawy z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm., dalej „ k.c. ”). Umowa ta będzie umową nienazwaną, zawierającą oświadczenie Spółki o przeniesieniu nieodpłatnie na wspólników prawa własności składnika majątku w części proporcjonalnej do udziału każdego wspólnika w zyskach Spółki oraz oświadczenie wspólników o jego przyjęciu.
2017
12
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z jednorazowej amortyzacji.
Fragment:
Spółka cywilna (dalej zwana: S.C.) istnieje od marca 2017 roku i została zawiązana przez dwóch wspólników – osoby fizyczne – podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej zwanego: PIT). Wspólnikami są: wspólnik 1 (Wnioskodawca) – dla którego S.C. jest jedynym źródłem przychodu, który w poprzednich dwóch latach nie prowadził działalności gospodarczej, wspólnik 2 – dla którego S.C. jest jednym z 2 źródeł przychodu, który w poprzednich dwóch latach (i nadal) jest wspólnikiem spółki jawnej. Wspólnik 1 jest podatnikiem, który w roku 2017 rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. Jest także małym podatnikiem, o którym mowa w art. 22k ust. 7 ustawy o PIT, gdyż w roku 2016 wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła równowartości 1.200.000 euro. Wspólnik 2 jest małym podatnikiem, o którym mowa w art. 22k ust. 7 ustawy o PIT, gdyż w roku 2016 wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła równowartości 1.200.000 euro. Wspólnicy nie pozostawali i nie pozostają w związkach małżeńskich. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wspólnik 1 może skorzystać w 2017 roku ze sposobu amortyzacji, o której mowa w art. 22k ustęp 7 ustawy o PIT? Zdaniem Wnioskodawcy może on skorzystać ze sposobu amortyzacji, o którym mowa w art. 22k ustęp 7 ustawy o PIT.
2017
7
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z jednorazowej amortyzacji.
Fragment:
Spółka cywilna (dalej zwana: S.C.) istnieje od marca 2017 roku i została zawiązana przez dwóch wspólników – osoby fizyczne – podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej zwanego: PIT). Wspólnikami są: wspólnik 1 – dla którego S.C. jest jedynym źródłem przychodu, który w poprzednich dwóch latach nie prowadził działalności gospodarczej, wspólnik 2 (Wnioskodawca) – dla którego S.C. jest jednym z 2 źródeł przychodu, który w poprzednich dwóch latach (i nadal) jest wspólnikiem spółki jawnej. Wspólnik 1 jest podatnikiem, który w roku 2017 rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. Jest także małym podatnikiem, o którym mowa w art. 22k ust. 7 ustawy o PIT, gdyż w roku 2016 wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła równowartości 1.200.000 euro. Wspólnik 2 jest małym podatnikiem, o którym mowa w art. 22k ust. 7 ustawy o PIT, gdyż w roku 2016 wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła równowartości 1.200.000 euro. Wspólnicy nie pozostawali i nie pozostają w związkach małżeńskich. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wspólnik 2 może skorzystać w 2017 roku ze sposobu amortyzacji, o której mowa w art. 22k ustęp 7 ustawy o PIT? Zdaniem Wnioskodawcy może on skorzystać ze sposobu amortyzacji, o którym mowa w art. 22k ustęp 7 ustawy o PIT.
2017
7
sie

Istota:
W zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu transakcji dokonywanych na terenie Słowacji.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem Spółki cywilnej. Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż hurtowa systemów do transportu i logistyki wewnętrznej i zewnętrznej kontrahentom krajowym i zagranicznym. Spółka dokonuje transakcji wewnątrzwspólnotowych z terenu Polski i z terenu Słowacji. W związku z prowadzoną działalnością Spółka wniosła o nadanie na Słowacji numeru VAT UE. Zgodnie ze słowackimi przepisami podatkowymi numer VAT UE został nadany Wnioskodawcy, jako wspólnikowi Spółki cywilnej, jednak faktyczną działalność na terenie Słowacji w ww. zakresie prowadzi Spółka. Wnioskodawca prowadzi także indywidualną działalność gospodarczą, która opodatkowana jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym. W związku z powyższym, w świetle opisanego stanu faktycznego oraz powołanych przepisów prawa podatkowego uznać należy, że dochód uzyskany przez Spółkę cywilną z tytułu transakcji dokonywanych na terenie Słowacji, powinien być opodatkowany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika Spółki cywilnej, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc proporcjonalnie do posiadanego udziału w zysku tejże Spółki. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.
2017
7
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu wydania majątku likwidacyjnego wspólnikom Spółki.
Fragment:
Likwidowany podmiot nie może przeznaczyć majątku likwidacyjnego na żaden inny cel (chyba że inne zasady podziału określone zostały w umowie już w momencie zawiązywania spółki), lecz tylko dokonać podziału pozostałego majątku między wspólników. Należy wskazać, że w okresie likwidacji spółki rozporządzanie jej majątkiem następuje bezpośrednio na mocy decyzji likwidatorów, jako osób reprezentujących tę spółkę. Wspólnik (wspólnicy) spółki ma jedynie pośredni wpływ na rozporządzanie jej majątkiem. W związku z powyższym podmiotem dokonującym przekazania majątku spółki w okresie jej likwidacji jest sama spółka, w imieniu której stosowne decyzje podejmują likwidatorzy. W niniejszych okolicznościach Wnioskodawca przeniesie na każdego ze wspólników udział wynoszący 50% we współwłasności Nieruchomości. W konsekwencji, w przypadku przekazania majątku likwidacyjnego w postaci Nieruchomości przez Spółkę na rzecz jej wspólników dojdzie do zmiany właściciela majątku. Zatem w odniesieniu do przeniesionego towaru w postaci Nieruchomości Wnioskodawca dokona na rzecz wspólników dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ustawy. Konsekwencją przekazania udziału wynoszącego 50% we współwłasności Nieruchomości będącej własnością Spółki wspólnikom w związku z jej likwidacją będzie nabycie przez wspólników prawa do rozporządzania ww. towarem jak właściciel.
2017
5
sie

Istota:
Skutki podatkowe dla wspólnika pozostającego w spółce komandytowej w związku z wystąpieniem z tej spółki innego wspólnika.
Fragment:
Wystąpienie Wspólnika ze Spółki może nastąpić: w drodze wypowiedzenia przez Wspólnika umowy Spółki z obowiązkiem spłaty wartości udziału Wspólnika, na zasadach przewidzianych w § 28a umowy Spółki; albo w drodze zmiany umowy Spółki, z obowiązkiem spłaty wartości udziału Wspólnika, na zasadach przewidzianych w § 28a umowy Spółki. § 26. Wspólnik może wypowiedzieć umowę Spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego. § 27. Wypowiedzenia dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia, które należy złożyć pozostałym wspólnikom albo wspólnikowi uprawnionemu do reprezentowania Spółki. § 28. Termin wypłaty udziału na rzecz występującego Wspólnika wynosi 12 miesięcy od dnia doręczenia pisemnego oświadczenia, o którym mowa w § 27. § 28a. W przypadku wystąpienia wspólnika ze Spółki wartość udziału wspólnika występującego określa się na podstawie bilansu określającego wartość zbywczą majątku Spółki na koniec roku obrotowego, w którym zaistniała przyczyna wystąpienia wspólnika ze Spółki, o której mowa w § 25 umowy Spółki. Wysokość spłaty na rzecz wspólnika występującego ze Spółki jest ustalana jako procentowa część – 49% (czterdzieści dziewięć procent) wartości udziału wspólnika występującego, wyliczona w sposób opisany w § 28a ust. 1 umowy Spółki.
2017
19
lip

Istota:
Skutki podatkowe dla wspólnika pozostającego w spółce komandytowej w związku z wystąpieniem z tej spółki innego wspólnika.
Fragment:
Wystąpienie Wspólnika ze Spółki może nastąpić: w drodze wypowiedzenia przez Wspólnika umowy Spółki z obowiązkiem spłaty wartości udziału Wspólnika, na zasadach przewidzianych w § 28a umowy Spółki; albo w drodze zmiany umowy Spółki, z obowiązkiem spłaty wartości udziału Wspólnika, na zasadach przewidzianych w § 28a umowy Spółki. § 26. Wspólnik może wypowiedzieć umowę Spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego. § 27. Wypowiedzenia dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia, które należy złożyć pozostałym wspólnikom albo wspólnikowi uprawnionemu do reprezentowania Spółki. § 28. Termin wypłaty udziału na rzecz występującego Wspólnika wynosi 12 miesięcy od dnia doręczenia pisemnego oświadczenia, o którym mowa w § 27. § 28a. W przypadku wystąpienia wspólnika ze Spółki wartość udziału wspólnika występującego określa się na podstawie bilansu określającego wartość zbywczą majątku Spółki na koniec roku obrotowego, w którym zaistniała przyczyna wystąpienia wspólnika ze Spółki, o której mowa w § 25 umowy Spółki. Wysokość spłaty na rzecz wspólnika występującego ze Spółki jest ustalana jako procentowa część – 49% (czterdzieści dziewięć procent) wartości udziału wspólnika występującego, wyliczona w sposób opisany w § 28a ust. 1 umowy Spółki.
2017
19
lip

Istota:
Skutki podatkowe dla wspólnika pozostającego w spółce komandytowej w związku z wystąpieniem z tej spółki innego wspólnika.
Fragment:
Wystąpienie Wspólnika ze Spółki może nastąpić: w drodze wypowiedzenia przez Wspólnika umowy Spółki z obowiązkiem spłaty wartości udziału Wspólnika, na zasadach przewidzianych w § 28a umowy Spółki; albo w drodze zmiany umowy Spółki, z obowiązkiem spłaty wartości udziału Wspólnika, na zasadach przewidzianych w § 28a umowy Spółki. § 26. Wspólnik może wypowiedzieć umowę Spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego. § 27. Wypowiedzenia dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia, które należy złożyć pozostałym wspólnikom albo wspólnikowi uprawnionemu do reprezentowania Spółki. § 28. Termin wypłaty udziału na rzecz występującego Wspólnika wynosi 12 miesięcy od dnia doręczenia pisemnego oświadczenia, o którym mowa w § 27. § 28a. W przypadku wystąpienia wspólnika ze Spółki wartość udziału wspólnika występującego określa się na podstawie bilansu określającego wartość zbywczą majątku Spółki na koniec roku obrotowego, w którym zaistniała przyczyna wystąpienia wspólnika ze Spółki, o której mowa w § 25 umowy Spółki. Wysokość spłaty na rzecz wspólnika występującego ze Spółki jest ustalana jako procentowa część – 49% (czterdzieści dziewięć procent) wartości udziału wspólnika występującego, wyliczona w sposób opisany w § 28a ust. 1 umowy Spółki.
2017
18
lip

Istota:
Skutki podatkowe dla wspólnika pozostającego w Spółce z tytułu umorzenia udziałów innego wspólnika
Fragment:
Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki. § 2 Umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Wynagrodzenie to, w przypadku umorzenia przymusowego, nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. W przypadku umorzenia przymusowego uchwała powinna zawierać również uzasadnienie. § 3 Za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia. § 4 Umowa spółki może stanowić, że udział ulega umorzeniu w razie ziszczenia się określonego zdarzenia bez powzięcia uchwały zgromadzenia wspólników. Stosuje się wówczas przepisy o umorzeniu przymusowym. § 5 W przypadku ziszczenia się określonego w umowie spółki zdarzenia, o którym mowa w § 4, zarząd powinien powziąć niezwłocznie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego, chyba że umorzenie udziału następuje z czystego zysku. § 6 Umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego. § 7 W razie umorzenia wymagającego obniżenia kapitału zakładowego, umorzenie następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.
2017
8
lip

Istota:
Skutki podatkowe dla wspólnika pozostającego w Spółce z tytułu umorzenia udziałów innego wspólnika
Fragment:
Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki. § 2 Umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Wynagrodzenie to, w przypadku umorzenia przymusowego, nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. W przypadku umorzenia przymusowego uchwała powinna zawierać również uzasadnienie. § 3 Za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia. § 4 Umowa spółki może stanowić, że udział ulega umorzeniu w razie ziszczenia się określonego zdarzenia bez powzięcia uchwały zgromadzenia wspólników. Stosuje się wówczas przepisy o umorzeniu przymusowym. § 5 W przypadku ziszczenia się określonego w umowie spółki zdarzenia, o którym mowa w § 4, zarząd powinien powziąć niezwłocznie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego, chyba że umorzenie udziału następuje z czystego zysku. § 6 Umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego. § 7 W razie umorzenia wymagającego obniżenia kapitału zakładowego, umorzenie następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.
2017
8
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wspólnik
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.