Wspólnik | Interpretacje podatkowe

Wspólnik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wspólnik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych umorzenia udziałów dla wspólnika pozostającego w spółce
Fragment:
Przenosząc powyższe rozważania na grunt opisanego zdarzenia przyszłego trzeba podkreślić, że w sytuacji umorzenia udziałów należących do jednego ze wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia, nie dojdzie do uzyskania przez pozostałych wspólników jakichkolwiek ekonomicznych korzyści. Po pierwsze, wskutek umorzenia udziałów jednego wspólnika bez wynagrodzenia, drugi wspólnik nie otrzymuje bowiem żadnych pieniędzy ani wartości majątkowych. Po drugie, umorzenie udziałów nie prowadzi do otrzymania udziałów danego wspólnika przez pozostających w spółce wspólników. W końcu należy zauważyć, że zobowiązanie do zapłaty wynagrodzenia za umarzane udziały może ciążyć wyłącznie na Spółce. Wobec powyższego, skoro pozostający w Spółce Wnioskodawca i Wspólnicy nie mogą być zobowiązani do zapłaty wynagrodzenia za umarzane Udziały - to nie można uznać, że z tytułu umorzenia Udziałów za wynagrodzeniem niższym od wartości rynkowej udziałów, dochodzi do zwolnienia ich z zobowiązania wobec udziałowca (Wspólnika Występującego), którego Udziały są umarzane. Tym samym w wyniku umorzenia udziałów jednego ze wspólników bez wynagrodzenia pozostający w spółce wspólnicy nie otrzymują jakiegokolwiek świadczenia nieodpłatnego, które mogłoby stanowić przychód.
2017
24
lut

Istota:
W zakresie zasad opodatkowania przychodów i kosztów z udziału w spółce osobowej, zawartych w treści art. 5 ww. ustawy
Fragment:
Przenosząc powyższe do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż fakt uznania, że przychód z tytułu udziału w Spk winien być rozliczany zasadą memoriałową stanowi podstawę uznania, że omawiany rodzaj przychodu winien być przypisany Podatnikowi jako jej wspólnikowi w momencie dokonania przez Spk czynności rodzącej obowiązek podatkowy u wspólnika (Podatnika). W tym też momencie powstaje u wspólnika zobowiązanie podatkowe, które wspólnik winien rozliczyć według zasad opodatkowania go obowiązujących (przychód należny z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną). W ocenie Wnioskodawcy należy przyjąć, że decydujące znaczenie dla odpowiedzi na zadane pytanie ma wskazywany w Ustawie CIT parametr, tj. udział w zyskach obowiązujący na moment rozpoznania przychodów i kosztów. W związku z powyższym, w przypadku gdy dojdzie do przystąpienia do Spk, Wnioskodawca rozpozna przychody z udziału w Spk, które powstaną od daty przystąpienia do Spk, Natomiast przychody z udziału w Spk powstałe do dnia poprzedzającego przystąpienie Podatnika do Spk, nie będą opodatkowane po stronie Podatnika. To samo odnosi się do kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, strat oraz ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną - do przystąpienia do Spk nie wpływają one na dochód Podatnika, natomiast od dnia przystąpienia powinny być przez Wnioskodawcę ujęte przy rozliczaniu CIT.
2017
23
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zawarcia porozumienia, o którym mowa we wniosku
Fragment:
Dwoje wspólników wniosło wkłady po 1000 zł, trzeci wspólnik (dalej jako: „ wspólnik Y ”) po aneksowaniu umowy wniósł wkłady w wysokości 100 zł. W 2015 r. zmarł jeden ze wspólników (dalej jako: „ wspólnik X ”). Do momentu śmierci wspólnika, podział zysku w Spółce przedstawiał się następująco: wspólnik X (zmarły) - 49,5%; Wnioskodawczyni - 49,5%; wspólnik Y -1% (bez prawa reprezentacji spółki). Zgodnie z § 12 ust. 1 umowy Spółki, w razie śmierci wspólnika Spółka nie ulega rozwiązaniu, a na jego miejsce do Spółki wstępują: w przypadku wspólnika X - wspólnik Y; w przypadku Wnioskodawczyni - osoba B; w przypadku Y- wspólnik X. Jednakże, w miejsce zmarłego wspólnika X - do Spółki nie wstąpił wspólnik Y (gdyż nie był spadkobiercą testamentowym ani ustawowym), nie wstąpi również żaden ze spadkobierców wspólnika X. Po śmierci wspólnika został sporządzony remanent na dzień 30 czerwca 2015 r., a także w dniu zwiększenia udziału w zyskach wspólnika Y z 1% do 49,5 % na dzień 13 lipca 2015 r. Następnie do Spółki został wprowadzony trzeci wspólnik (dalej jako: „ wspólnik Z ”) z wkładem 100 zł i bez prawa do reprezentacji, który objął 1 % udziałów w Spółce.
2017
22
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych umorzenia udziałów dla wspólnika pozostającego w spółce
Fragment:
Przenosząc powyższe rozważania na grunt opisanego zdarzenia przyszłego trzeba podkreślić, że w sytuacji umorzenia udziałów należących do jednego ze wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia, nie dojdzie do uzyskania przez pozostałych wspólników jakichkolwiek ekonomicznych korzyści. Po pierwsze, wskutek umorzenia udziałów jednego wspólnika bez wynagrodzenia, drugi wspólnik nie otrzymuje bowiem żadnych pieniędzy ani wartości majątkowych. Po drugie, umorzenie udziałów nie prowadzi do otrzymania udziałów danego wspólnika przez pozostających w spółce wspólników. W końcu należy zauważyć, że zobowiązanie do zapłaty wynagrodzenia za umarzane udziały może ciążyć wyłącznie na Spółce. Wobec powyższego, skoro pozostający w Spółce Wnioskodawca i Wspólnicy nie mogą być zobowiązani do zapłaty wynagrodzenia za umarzane Udziały - to nie można uznać, że z tytułu umorzenia Udziałów za wynagrodzeniem niższym od wartości rynkowej udziałów, dochodzi do zwolnienia ich z zobowiązania wobec udziałowca (Wspólnika Występującego), którego Udziały są umarzane. Tym samym w wyniku umorzenia udziałów jednego ze wspólników bez wynagrodzenia pozostający w spółce wspólnicy nie otrzymują jakiegokolwiek świadczenia nieodpłatnego, które mogłoby stanowić przychód.
2017
4
lut

Istota:
W zakresie zasad opodatkowania przychodów i kosztów z udziału w spółce osobowej, zawartych w treści art. 5 ww. ustawy (ujawnienie nowego wspólnika spółki osobowej w trakcie roku podatkowego)
Fragment:
Przenosząc powyższe do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż fakt uznania, że przychód z tytułu udziału w Spk winien być rozliczany zasadą memoriałową stanowi podstawę uznania, że omawiany rodzaj przychodu winien być przypisany Podatnikowi jako jej wspólnikowi w momencie dokonania przez Spk czynności rodzącej obowiązek podatkowy u wspólnika (Podatnika). W tym też momencie powstaje u wspólnika zobowiązanie podatkowe, które wspólnik winien rozliczyć według zasad opodatkowania go obowiązujących (przychód należny z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną). W ocenie Wnioskodawcy należy przyjąć, że decydujące znaczenie dla odpowiedzi na zadane pytanie ma wskazywany w Ustawie CIT parametr, tj. udział w zyskach obowiązujący na moment rozpoznania przychodów i kosztów. W związku z powyższym, w przypadku gdy dojdzie do przystąpienia do Spk, Wnioskodawca rozpozna przychody z udziału w Spk, które powstaną od daty przystąpienia do Spk, Natomiast przychody z udziału w Spk powstałe do dnia poprzedzającego przystąpienie Podatnika do Spk, nie będą opodatkowane po stronie Podatnika. To samo odnosi się do kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, strat oraz ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną - do przystąpienia do Spk nie wpływają one na dochód Podatnika, natomiast od dnia przystąpienia powinny być przez Wnioskodawcę ujęte przy rozliczaniu CIT.
2017
1
lut

Istota:
Przekazanie nieruchomości wspólnikowi
Fragment:
W związku z opisaną zmianą umowy spółki cywilnej Ojciec wspólnika w wykonaniu zobowiązania wynikającego z tejże zmiany umowy wniósł do spółki jako wkład opisaną wyżej zabudowaną nieruchomość i przeniósł własność powyższej nieruchomości na rzecz swoją i swego syna (wspólnika) jako wspólników spółki, a obaj jako wspólnicy wymienionej spółki powyższą nieruchomość na zasadach współwłasności łącznej nabyli do majątku tej spółki. Budynek mieszkalno-biurowy wzniesiony w 2000 r. został wybudowany przez ojca wspólnika. Ojciec wspólnika wybudował przedmiotowy budynek na cele mieszkalne i prowadzenia działalności gospodarczej. Budynek ten był wykorzystywany przez ojca wspólnika do działalności gospodarczej w okresie od 31 lipca 2000 r. do 28 listopada 2008 r. (wprowadzenie do spółki). Ojcu wspólnika przy budowie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w części związanej z prowadzoną działalnością. Budynek ten przed wniesieniem go do spółki Wnioskodawcy stanowił majątek działalności gospodarczej ojca wspólnika. Dla czynności wniesienia budynku w formie wkładu do spółki Wnioskodawcy w 2008 r. ojciec wspólnika działał w charakterze podatnika VAT. Czynność wniesienia budynku przez ojca wspólnika do spółki w formie wkładu korzystała ze zwolnieniu od podatku VAT zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
2017
31
sty

Istota:
Skutki podatkowe zawarcia przez Wnioskodawcę umowy darowizny ze Spółka komandytową, w której jest wspólnikiem
Fragment:
W świetle powyższego, prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym darowizna na rzecz Spółki komandytowej, w której Wnioskodawca ma status wspólnika, nie spowoduje powstania u Niego przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z jakiegokolwiek źródła przychodów. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone m.in. w piśmie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2002 r., Nr PB4/AK-031-23/02, zgodnie z którym „jeżeli wspólnik spółki osobowej wykonuje świadczenie na rzecz tej spółki, to z podatkowego punktu widzenia jest to świadczenie „ dla siebie samego ” w takim zakresie, w jakim „ przychody i koszty spółki osobowej ” stanowią jego przychody i jego koszty. Jeżeli więc takie świadczenia są odpłatne, to u takiego wspólnika przychody równe są jego kosztom, jeżeli zaś wspomniane świadczenia są nieodpłatne, u tego wspólnika nie wystąpi ani przychód, ani koszt. Jednocześnie, w takim przypadku, nie można mówić o uzyskaniu ani przez spółkę osobową, ani przez tego wspólnika przychodu „ z tytułu otrzymanych nieodpłatnych świadczeń ”, bowiem spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego, a wspólnik - w sensie podatkowym - „ świadczył samemu sobie ”. Wydając z upoważnienia Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 27 czerwca 2016 r.
2017
31
sty

Istota:
W zakresie powstania przychodu z tytu3u nieodp3atnego przekazania przedsiebiorstwa spó3ki cywilnej na rzecz Wnioskodawcy
Fragment:
Stosownie do art. 861 § 1 k.c. - wk3ad wspólnika mo?e polegaa na wniesieniu do spó3ki w3asnooci lub innych praw albo na owiadczeniu us3ug. Spó3ka cywilna nie posiada w3asnego, odrebnego maj1tku. W3aocicielami poszczególnych sk3adników maj1tku pozostaj1 wspólnicy spó3ki w ramach wspó3w3asnooci 31cznej. W czasie trwania spó3ki wspólnik nie mo?e domagaa sie podzia3u wspólnego maj1tku wspólników (art. 863 § 2 k.c.). W przypadku wniesienia do spó3ki cywilnej wk3adu w postaci sk3adnika maj1tku stanowi1cego wy31czn1 w3asnooa jednego wspólnika b1dY te? bed1cego wspó3w3asnooci1 wszystkich wspólników tej?e spó3ki, wy31czna w3asnooa wspólnika b1dY wspó3w3asnooa w czeociach u3amkowych z chwil1 wniesienia do spó3ki przekszta3ca sie we wspó3w3asnooa 31czn1. Wspó3w3asnooa ta ma charakter bezudzia3owy, a ka?demu ze wspólników przys3uguj1 równe prawa do ca3ego maj1tku. Odnosz1c powy?ej powo3ane przepisy do opisanego we wniosku zdarzenia przysz3ego przyj1a nale?y za Wnioskodawc1, ?e zamierza on wraz z ma3?onk1 dokonaa nieodp3atnego przekazania przedsiebiorstwa spó3ki cywilnej, w której s1 wspólnikami na rzecz prowadzonej przez siebie indywidualnej, odrebnej dzia3alnooci gospodarczej. W takiej sytuacji wskazaa nale?y, ?e w wyniku tej czynnooci niew1tpliwie dojdzie do przesuniecia ca3ego maj1tku spó3ki cywilnej na rzecz indywidualnej dzia3alnooci gospodarczej Wnioskodawcy równie? w tej czeoci, w której maj1tek zosta3 wniesiony do spó3ki cywilnej przez ma3?onke Wnioskodawcy i który Wnioskodawca nabedzie ponad przys3uguj1ce mu prawo do maj1tku spó3ki cywilnej.
2017
26
sty

Istota:
Konsekwencje uczestnictwa w spó3ce osobowej
Fragment:
IPPB1/415-651/13-2/MT , w której organ podatkowy stwierdzi3, ?e: „ Oznacza to, ?e zmiana proporcji podzia3u zysku z Sp.k. w trakcie roku wp3ywa na zmiane sposobu rozliczenia ww. przychodów i kosztów z tytu3u udzia3u wspólników, w tym Wnioskodawcy, w Sp.k. W zwi1zku z powy?szym przychody i koszty uzyskania przychodów (jak równie? wydatki niestanowi1ce kosztów uzyskania przychodów oraz straty) do dnia przyst1pienia do Sp.k. nowego wspólnika winny bya wykazane przez Wnioskodawce proporcjonalnie do jego udzia3u w zysku obowi1zuj1cego do tego dnia, natomiast po tym dniu proporcjonalnie do udzia3u w zysku wg nowych zasad ustalonych w umowie Sp.k. Powy?sze wp3ynie równie? na sposób obliczania przez Wnioskodawce nale?nych zaliczek na PIT. Od dnia wst1pienia nowego wspólnika do Sp.k., Wnioskodawca bedzie kalkulowa3 zaliczki na PIT w oparciu o ustalenie wielkooci przychodów i kosztów ich uzyskania (dochodu do opodatkowania) wed3ug nowego, przys3uguj1cego mu prawa do udzia3u w zysku. ”; interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 11 grudnia 2014 r., sygn. ITPB1/415-995/14/WM , w której organ podatkowy stwierdzi3, ?e: „ W zwi1zku z tym, wielkooa przychodu przypadaj1cego na Wnioskodawce jako wspólnika spó3ki osobowej (innej ni? spó3ka komandytowo-akcyjna), tj. za okres po przekszta3ceniu spó3ki komandytowo-akcyjnej w inn1 spó3ke osobow1 okreolia nale?y proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku tej spó3ki przekszta3conej.
2017
19
sty

Istota:
Konsekwencje uczestnictwa w spó3ce osobowej
Fragment:
IPPB1/415-651/13-2/MT , w której organ podatkowy stwierdzi3, ?e: „ Oznacza to, ?e zmiana proporcji podzia3u zysku z Sp.k. w trakcie roku wp3ywa na zmiane sposobu rozliczenia ww. przychodów i kosztów z tytu3u udzia3u wspólników, w tym Wnioskodawcy, w Sp.k. W zwi1zku z powy?szym przychody i koszty uzyskania przychodów (jak równie? wydatki niestanowi1ce kosztów uzyskania przychodów oraz straty) do dnia przyst1pienia do Sp.k. nowego wspólnika winny bya wykazane przez Wnioskodawce proporcjonalnie do jego udzia3u w zysku obowi1zuj1cego do tego dnia, natomiast po tym dniu proporcjonalnie do udzia3u w zysku wg nowych zasad ustalonych w umowie Sp.k. Powy?sze wp3ynie równie? na sposób obliczania przez Wnioskodawce nale?nych zaliczek na PIT. Od dnia wst1pienia nowego wspólnika do Sp.k., Wnioskodawca bedzie kalkulowa3 zaliczki na PIT w oparciu o ustalenie wielkooci przychodów i kosztów ich uzyskania (dochodu do opodatkowania) wed3ug nowego, przys3uguj1cego mu prawa do udzia3u w zysku. ”; interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 11 grudnia 2014 r., sygn. ITPB1/415-995/14/WM , w której organ podatkowy stwierdzi3, ?e: „ W zwi1zku z tym, wielkooa przychodu przypadaj1cego na Wnioskodawce jako wspólnika spó3ki osobowej (innej ni? spó3ka komandytowo-akcyjna), tj. za okres po przekszta3ceniu spó3ki komandytowo-akcyjnej w inn1 spó3ke osobow1 okreolia nale?y proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku tej spó3ki przekszta3conej.
2017
19
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wspólnik
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.