Wspólnik | Interpretacje podatkowe

Wspólnik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wspólnik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania przekazania gruntu wspólnikowi w związku z likwidacją spółki.
Fragment:
Na podstawie art. 58 § 1 Kodeksu spółek handlowych rozwiązanie spółki powodują: przyczyny przewidziane w umowie spółki; jednomyślna uchwała wszystkich wspólników; ogłoszenie upadłości spółki; śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości; wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika; prawomocne orzeczenie sądu. W myśl art. 67 § 1 Kodeksu spółek handlowych w przypadkach określonych w art. 58 należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki. Zgodnie z art. 272 Kodeksu spółek handlowych rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru. Na mocy art. 286 § 1 Kodeksu spółek handlowych podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Stosownie do art. 286 § 2 Kodeksu spółek handlowych majątek, o którym mowa w § 1, dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów. Uregulowania Kodeksu spółek handlowych wskazują, że podział majątku między wspólników następuje po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. Tym samym, przejęcie majątku likwidowanej spółki handlowej przez wspólników następuje z mocy prawa i nie stanowi rozdysponowania majątku przez likwidowany podmiot.
2018
15
lut

Istota:
Czy po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika pozostającego w Spółce Komandytowej, powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w związku z wystąpieniem innego wspólnika ze Spółki Komandytowej, za wynagrodzeniem stanowiącym jedynie część wartości udziału tego wspólnika?
Fragment:
Występujący Wspólnik oraz pozostali wspólnicy ustalili, iż spłata na rzecz Występującego Wspólnika obejmie jedynie część wartości jego udziału. Wskazana część udziału zostanie Występującemu Wspólnikowi przekazana w formie pieniężnej poprzez wypłatę w miesięcznych ratach. Pozostała część wartości udziału Występującego Wspólnika pozostanie w Spółce Komandytowej, przy czym docelowo podlegać ona będzie podziałowi pomiędzy pozostających w Spółce Komandytowej wspólników. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika pozostającego w Spółce Komandytowej, powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w związku z wystąpieniem innego wspólnika ze Spółki Komandytowej, za wynagrodzeniem stanowiącym jedynie część wartości udziału tego wspólnika? Zdaniem Wnioskodawcy, po jego stronie nie powstanie przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych w związku z wystąpieniem innego wspólnika ze Spółki Komandytowej, za wynagrodzeniem stanowiącym jedynie część wartości udziału tego wspólnika. Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 k.s.h., spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.
2018
15
lut

Istota:
Skutki podatkowe uczestnictwa w spółce cichej
Fragment:
Udział wspólnika cichego nie prowadzi do utworzenia jakiegokolwiek rodzaju wspólnoty ze wspólnikiem − ani rzeczowej, ani majątkowej, ani osobowej. Wspólnik cichy nie odpowiada też za zobowiązania spółki wobec wierzycieli. Spółka taka jest po prostu odmianą umowy cywilnoprawnej dwóch stron. Do istotnych elementów stosunku spółki cichej należą: uczestniczenie w cudzym przedsiębiorstwie (strony dążą do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego), wniesienie wkładu (wkład wspólnika cichego, który może być w formie zarówno pieniężnej, jak i niepieniężnej, staje się częścią majątku przedsiębiorcy), wniesienie wkładu daje prawo do udziału w zysku (nie można wyłączyć wspólnika cichego od uczestnictwa w zyskach − inaczej jest w odniesieniu do strat), wyłączenie osobistej odpowiedzialności (wobec wierzycieli przedsiębiorcy). Istota spółki cichej wyczerpuje się w stosunku zobowiązaniowym łączącym wspólników (spółka wewnętrzna). Wspólnik cichy nie staje się współwłaścicielem majątku, do którego wniósł wkład, ani nie występuje w stosunkach zewnętrznych. Tytułem prawnym uzyskania korzyści majątkowej przez wspólnika cichego nie jest posiadany udział w kapitale przedsiębiorcy, lecz umowa cywilnoprawna.
2018
2
lut

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia z podatku VAT do czynności przeniesienia na wspólników prawa własności nieruchomości
Fragment:
Zasady dotyczące wypłaty dywidendy przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jako formy partycypowania przez wspólnika w zysku rocznym spółki, zostały uregulowane w art. 191-197 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577), zwanej dalej k.s.h. Zgodnie z art. 191 § 1 k.s.h., wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, z uwzględnieniem przepisu art. 195 § 1. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów (art. 191 § 3 k.s.h.). Na podstawie art. 193 § 1 k.s.h., uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Z powyższych przepisów wynika, że podstawowym prawem majątkowym wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest prawo do udziału w zysku spółki wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Wspólnik ma prawo do udziału w zyskach spółki, której udziałów jest posiadaczem, pod warunkiem przeznaczenia go uchwałą zgromadzenia wspólników do wypłaty. Wypłata dywidendy jest jednostronnym świadczeniem spółki na rzecz udziałowca.
2018
2
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania niepodzielonych zysków.
Fragment:
Zgodnie z art. 191 § 1 Kodeksu spółek handlowych wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, z uwzględnieniem art. 195 § 1 tego Kodeksu. Umowa spółki może przewidywać inny sposób podziału zysku, z uwzględnieniem przepisów art. 192-197 (art. 191 § 2). Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów (art. 191 § 3). Ponadto w myśl art. 231 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, jeżeli zgodnie z art. 191 § 2 tego Kodeksu sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników. Już zatem sama treść art. 191 § 2 Kodeksu spółek handlowych wskazuje, że podzielenie zysku może nastąpić nie tylko między wspólników. Sytuacja taka może wiązać się z wypłatą na rzecz zarządu bądź rady nadzorczej (tantiemy), utworzeniem funduszu rezerwowego, zapasowego, amortyzacyjnego, inwestycyjnego. Dysponowanie zyskiem może więc polegać na rozdysponowaniu go na rzecz wspólników, ale może on też zostać podzielony w inny sposób.
2018
11
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego w zw. z udzieleniem spółce osobowej przez jej wspólników (wspólnika) nieoprocentowanej pożyczki oraz w zakresie powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w zw. z udzieleniem spółce osobowej przez wszystkich jej wspólników nieoprocentowanej pożyczki.
Fragment:
Oprócz Wnioskodawcy Spółka posiada jeszcze dwóch wspólników. Zarówno stosunek wkładów do Spółki, jak i udziałów w zyskach i stratach Spółki wygląda następująco: Wnioskodawca – 25%, wspólnik A – 50%, wspólnik B – 25%. Należy wskazać, że zachodzi następujący stosunek pokrewieństwa pomiędzy wspólnikami: wspólnik A jest wstępnym w stosunku do Wnioskodawcy, wspólnik B jest rodzeństwem w stosunku do Wnioskodawcy. Planowane są dwa modele dofinansowania Spółki: Wspólnik A udzieli Spółce nieoprocentowanej pożyczki w wysokości 200 000 zł, każdy ze wspólników (w tym Wnioskodawca) udzieli Spółce nieoprocentowanej pożyczki w taki sposób, że każda z udzielonych przez wspólników pożyczek będzie proporcjonalna do udziałów poszczególnych wspólników w zyskach Spółki. Suma kwot udzielonych pożyczek wyniesie 200 000 zł. Zatem: kwota pożyczki udzielanej przez Wnioskodawcę wyniesie 50 000 zł, kwota pożyczki udzielanej przez wspólnika A wyniesie 100 000 zł, kwota pożyczki udzielanej przez wspólnika B wyniesie 50 000 zł. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w przypadku udzielenia Spółce przez pozostałych wspólników (wspólnika) nieoprocentowanej pożyczki, (...)
2018
6
sty

Istota:
Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej.
Fragment:
Z powyższego wynika, że wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej powoduje obowiązek rozliczenia udziału kapitałowego wspólnika. Rozliczenie poprzedza ustalenie wartości udziału kapitałowego występującego wspólnika, poprzez sporządzenie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki, czyli wartość jej majątku w obrocie prawnym i gospodarczym (wartość, jaką można uzyskać za spółkę). Bilans ten winien zawierać wszystkie składniki materialne i niematerialne (wg cen rynkowych), które mają wartość wymierną w pieniądzu. Zatem wartość udziału kapitałowego należnego występującemu ze spółki wspólnikowi jest ustalana na podstawie bilansu sporządzonego według cen rynkowych. Ustalony w ten sposób udział kapitałowy powinien być wypłacony występującemu wspólnikowi w pieniądzu, zaś rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze. Udział wypłacany wspólnikowi powinien uwzględniać wniesione do spółki wkłady, a także procentową część nadwyżki majątkowej ponad wniesione przez wspólników wkłady. Stosownie do przepisu art. 5a pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2018
6
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego w zw. z udzieleniem spółce osobowej przez jej wspólników (wspólnika) nieoprocentowanej pożyczki oraz w zakresie powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w zw. z udzieleniem spółce osobowej przez wszystkich jej wspólników nieoprocentowanej pożyczki.
Fragment:
Oprócz Wnioskodawcy Spółka posiada jeszcze dwóch wspólników. Zarówno stosunek wkładów do Spółki, jak i udziałów w zyskach i stratach Spółki wygląda następująco: Wnioskodawca – 25%, wspólnik A – 50%, wspólnik B – 25%. Należy wskazać, że zachodzi następujący stosunek pokrewieństwa pomiędzy wspólnikami: wspólnik A jest wstępnym w stosunku do Wnioskodawcy, wspólnik B jest rodzeństwem w stosunku do Wnioskodawcy. Planowane są dwa modele dofinansowania Spółki: Wspólnik A udzieli Spółce nieoprocentowanej pożyczki w wysokości 200 000 zł, każdy ze wspólników (w tym Wnioskodawca) udzieli Spółce nieoprocentowanej pożyczki w taki sposób, że każda z udzielonych przez wspólników pożyczek będzie proporcjonalna do udziałów poszczególnych wspólników w zyskach Spółki. Suma kwot udzielonych pożyczek wyniesie 200 000 zł. Zatem: kwota pożyczki udzielanej przez Wnioskodawcę wyniesie 50 000 zł, kwota pożyczki udzielanej przez wspólnika A wyniesie 100 000 zł, kwota pożyczki udzielanej przez wspólnika B wyniesie 50 000 zł. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w przypadku udzielenia Spółce przez pozostałych wspólników (wspólnika) nieoprocentowanej pożyczki, (...)
2018
3
sty

Istota:
Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki partnerskiej.
Fragment:
Jednocześnie art. 14 ust. 3 pkt 11 ww. ustawy stanowi, że: do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Z przepisów tych wynika więc, że co do zasady środki pieniężne uzyskane z tytułu wystąpienia ze spółki niebędącej osobą prawną stanowią przychód z działalności gospodarczej. Jednocześnie do przychodów tych nie zalicza się środków pieniężnych w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce oraz wydatki, które zgodnie z ustawą nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, wynika że Wnioskodawca od stycznia 2000 r. do lipca 2017 r. był wspólnikiem w spółce partnerskiej, której przedmiotem działalności była ogólna praktyka lekarska.
2017
23
gru

Istota:
W zakresie sposobu opodatkowania zysku wspólnika w związku z uczestnictwem w spółce cichej
Fragment:
Wspólnik cichy w zamian za swój wkład uczestniczy w zyskach tej działalności, nie ujawniając się jednak na zewnątrz, nie mając też praw do majątku tej spółki. Udział wspólnika cichego nie prowadzi do utworzenia jakiegokolwiek rodzaju wspólnoty ze wspólnikiem jawnym - ani rzeczowej, ani majątkowej, ani osobowej. Wspólnik cichy nie odpowiada też za zobowiązania spółki wobec wierzycieli. Spółka taka jest po prostu odmianą umowy cywilnoprawnej dwóch stron. Do istotnych elementów stosunku spółki cichej należą: uczestniczenie w cudzym przedsiębiorstwie (strony dążą do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego), poprzez wniesienie wkładu (wkład wspólnika cichego, który może być w formie zarówno pieniężnej, jak i niepieniężnej, staje się częścią majątku przedsiębiorcy), wniesienie wkładu daje prawo do udziału w zysku (nie można wyłączyć wspólnika cichego od uczestnictwa w zyskach - inaczej jest w odniesieniu do strat), wyłączenie osobistej odpowiedzialności (wobec wierzycieli przedsiębiorcy). Istota spółki cichej wyczerpuje się w stosunku zobowiązaniowym łączącym wspólników (spółka wewnętrzna). Wspólnik cichy nie staje się współwłaścicielem majątku, do którego wniósł wkład, ani nie występuje w stosunkach zewnętrznych.
2017
20
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wspólnik
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.