Wspólnik | Interpretacje podatkowe

Wspólnik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wspólnik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Konsekwencje uczestnictwa w spó3ce osobowej
Fragment:
IPPB1/415-651/13-2/MT , w której organ podatkowy stwierdzi3, ?e: „ Oznacza to, ?e zmiana proporcji podzia3u zysku z Sp.k. w trakcie roku wp3ywa na zmiane sposobu rozliczenia ww. przychodów i kosztów z tytu3u udzia3u wspólników, w tym Wnioskodawcy, w Sp.k. W zwi1zku z powy?szym przychody i koszty uzyskania przychodów (jak równie? wydatki niestanowi1ce kosztów uzyskania przychodów oraz straty) do dnia przyst1pienia do Sp.k. nowego wspólnika winny bya wykazane przez Wnioskodawce proporcjonalnie do jego udzia3u w zysku obowi1zuj1cego do tego dnia, natomiast po tym dniu proporcjonalnie do udzia3u w zysku wg nowych zasad ustalonych w umowie Sp.k. Powy?sze wp3ynie równie? na sposób obliczania przez Wnioskodawce nale?nych zaliczek na PIT. Od dnia wst1pienia nowego wspólnika do Sp.k., Wnioskodawca bedzie kalkulowa3 zaliczki na PIT w oparciu o ustalenie wielkooci przychodów i kosztów ich uzyskania (dochodu do opodatkowania) wed3ug nowego, przys3uguj1cego mu prawa do udzia3u w zysku. ”; interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 11 grudnia 2014 r., sygn. ITPB1/415-995/14/WM , w której organ podatkowy stwierdzi3, ?e: „ W zwi1zku z tym, wielkooa przychodu przypadaj1cego na Wnioskodawce jako wspólnika spó3ki osobowej (innej ni? spó3ka komandytowo-akcyjna), tj. za okres po przekszta3ceniu spó3ki komandytowo-akcyjnej w inn1 spó3ke osobow1 okreolia nale?y proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku tej spó3ki przekszta3conej.
2017
19
sty

Istota:
Konsekwencje uczestnictwa w spó3ce osobowej
Fragment:
IPPB1/415-651/13-2/MT , w której organ podatkowy stwierdzi3, ?e: „ Oznacza to, ?e zmiana proporcji podzia3u zysku z Sp.k. w trakcie roku wp3ywa na zmiane sposobu rozliczenia ww. przychodów i kosztów z tytu3u udzia3u wspólników, w tym Wnioskodawcy, w Sp.k. W zwi1zku z powy?szym przychody i koszty uzyskania przychodów (jak równie? wydatki niestanowi1ce kosztów uzyskania przychodów oraz straty) do dnia przyst1pienia do Sp.k. nowego wspólnika winny bya wykazane przez Wnioskodawce proporcjonalnie do jego udzia3u w zysku obowi1zuj1cego do tego dnia, natomiast po tym dniu proporcjonalnie do udzia3u w zysku wg nowych zasad ustalonych w umowie Sp.k. Powy?sze wp3ynie równie? na sposób obliczania przez Wnioskodawce nale?nych zaliczek na PIT. Od dnia wst1pienia nowego wspólnika do Sp.k., Wnioskodawca bedzie kalkulowa3 zaliczki na PIT w oparciu o ustalenie wielkooci przychodów i kosztów ich uzyskania (dochodu do opodatkowania) wed3ug nowego, przys3uguj1cego mu prawa do udzia3u w zysku. ”; interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 11 grudnia 2014 r., sygn. ITPB1/415-995/14/WM , w której organ podatkowy stwierdzi3, ?e: „ W zwi1zku z tym, wielkooa przychodu przypadaj1cego na Wnioskodawce jako wspólnika spó3ki osobowej (innej ni? spó3ka komandytowo-akcyjna), tj. za okres po przekszta3ceniu spó3ki komandytowo-akcyjnej w inn1 spó3ke osobow1 okreolia nale?y proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku tej spó3ki przekszta3conej.
2017
19
sty

Istota:
Czy w owietle wyroku NSA z 30 czerwca 2015 r., sygn. II FSK1402/13, Wnioskodawca s3usznie uwa?a, ?e udzielona po?yczka spó3ce komandytowej przez komandytariusza nie bedzie podlega3a opodatkowaniu podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych i nie nale?y jej traktowaa jako zmiane umowy spó3ki i w konsekwencji opodatkowaa zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynnooci cywilnoprawnych tj. stawk1 0,5%?
Fragment:
Zgodnie z art. 10 § 1 i 2 ustawy Kodeks spó3ek handlowych ogó3 praw i obowi1zków wspólnika spó3ki osobowej mo?e bya przeniesiony na inn1 osobe tylko wówczas, gdy umowa spó3ki tak stanowi. Ogó3 praw i obowi1zków wspólnika spó3ki osobowej mo?e bya przeniesiony na inn1 osobe tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozosta3ych wspólników, chyba ?e umowa spó3ki stanowi inaczej. Z kolei w myol art. 102 Kodeksu spó3ek handlowych spó3k1 komandytow1 jest spó3ka osobowa maj1ca na celu prowadzenie przedsiebiorstwa pod w3asn1 firm1, w której wobec wierzycieli za zobowi1zania spó3ki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialnooa co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Z powy?szych przepisów wynika zatem, ?e wspólnik spó3ki komandytowej nie mo?e zbya swojego udzia3u osobom trzecim bez uprzedniego upowa?nienia, udzia3 bowiem mo?e bya przeniesiony na inn1 osobe tylko wówczas, gdy umowa spó3ki tak stanowi i tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozosta3ych wspólników, chyba ?e umowa spó3ki stanowi inaczej. Z kolei za zobowi1zania spó3ki co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz) odpowiada bez ograniczenia a zatem nie tylko do wysokooci udzia3ów. W przypadku spó3ki komandytowej nie zosta3a zatem równie? spe3niona przes3anka okreolona w lit. c) art. 2 ust. 1 ww. dyrektywy.
2017
19
sty

Istota:
Czy Wnioskodawca bedzie obowi1zany rozliczya z tytu3u udzia3u w Spk jedynie takie przychody i koszty, które powstan1 w okresie, gdy Wnioskodawca bedzie wspólnikiem Spk, czyli jedynie od dnia przyst1pienia do Spk?
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, ?e stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2016 r. (data wp3ywu), uzupe3nionym w dniu 25 listopada 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad opodatkowania wspólnika spó3ki komandytowej – jest prawid3owe. UZASADNIENIE W dniu 15 listopada 2016 r. wp3yn13 ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad opodatkowania wspólnika spó3ki komandytowej. We wniosku przedstawiono nastepuj1ce zdarzenie przysz3e. Wnioskodawca (dalej równie? jako „ Podatnik ”) planuje zostaa wspólnikiem spó3ki komandytowej (dalej jako „ Spk ”). Przyst1pienie do Spk nast1pi w drugiej po3owie roku obrotowego Spk, tym samym w drugiej po3owie roku kalendarzowego. W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie. Czy Wnioskodawca bedzie obowi1zany rozliczya z tytu3u udzia3u w Spk jedynie takie przychody i koszty, które powstan1 w okresie, gdy Wnioskodawca bedzie wspólnikiem Spk, czyli jedynie od dnia przyst1pienia do Spk? Zdaniem Wnioskodawcy, bedzie on obowi1zany rozliczya z tytu3u udzia3u w Spk jedynie takie przychody i koszty, które powstan1 w okresie, gdy Wnioskodawca bedzie wspólnikiem Spk, czyli jedynie za okres liczony od dnia przyst1pienia do Spk. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy PIT: „ Przychody z udzia3u w spó3ce niebed1cej osob1 prawn1, ze wspólnej w3asnooci, wspólnego przedsiewziecia, wspólnego posiadania lub wspólnego u?ytkowania rzeczy lub praw maj1tkowych u ka?dego podatnika okreola sie proporcjonalnie do jego prawa do udzia3u w zysku (udzia3u) oraz, z zastrze?eniem ust. 1a, 31czy sie z pozosta3ymi przychodami ze Yróde3, z których dochód podlega opodatkowaniu wed3ug skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.
2017
12
sty

Istota:
Czy Wnioskodawca będzie obowiązany rozliczyć z tytułu udziału w Spk jedynie takie przychody i koszty, które powstaną w okresie, gdy Wnioskodawca będzie wspólnikiem Spk, czyli jedynie od dnia przystąpienia do Spk?
Fragment:
(...) wspólnika spółki komandytowej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 listopada 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad opodatkowania wspólnika spółki komandytowej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca (dalej również jako „ Podatnik ”) planuje zostać wspólnikiem spółki komandytowej (dalej jako „ Spk ”). Przystąpienie do Spk nastąpi w drugiej połowie roku obrotowego Spk, tym samym w drugiej połowie roku kalendarzowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca będzie obowiązany rozliczyć z tytułu udziału w Spk jedynie takie przychody i koszty, które powstaną w okresie, gdy Wnioskodawca będzie wspólnikiem Spk, czyli jedynie od dnia przystąpienia do Spk? Zdaniem Wnioskodawcy, będzie on obowiązany rozliczyć z tytułu udziału w Spk jedynie takie przychody i koszty, które powstaną w okresie, gdy Wnioskodawca będzie wspólnikiem Spk, czyli jedynie za okres liczony od dnia przystąpienia do Spk. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy PIT: „ Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą (...)
2017
5
sty

Istota:
Czy Wnioskodawca będzie obowiązany rozliczyć z tytułu udziału w Spk jedynie takie przychody i koszty, które powstaną w okresie, gdy Wnioskodawca będzie wspólnikiem Spk, czyli jedynie od dnia przystąpienia do Spk?
Fragment:
(...) wspólnika spółki komandytowej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 listopada 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad opodatkowania wspólnika spółki komandytowej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca (dalej również jako „ Podatnik ”) planuje zostać wspólnikiem spółki komandytowej (dalej jako „ Spk ”). Przystąpienie do Spk nastąpi w drugiej połowie roku obrotowego Spk, tym samym w drugiej połowie roku kalendarzowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca będzie obowiązany rozliczyć z tytułu udziału w Spk jedynie takie przychody i koszty, które powstaną w okresie, gdy Wnioskodawca będzie wspólnikiem Spk, czyli jedynie od dnia przystąpienia do Spk? Zdaniem Wnioskodawcy, będzie on obowiązany rozliczyć z tytułu udziału w Spk jedynie takie przychody i koszty, które powstaną w okresie, gdy Wnioskodawca będzie wspólnikiem Spk, czyli jedynie za okres liczony od dnia przystąpienia do Spk. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy PIT: „ Przychody z udziału w spółce niebędącej (...)
2017
4
sty

Istota:
Ustalenie kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów odpłatnie nabytych i udziałów objętych przez spółkę osobową, otrzymanych przez wspólnika w związku z wystąpieniem ze spółki oraz likwidacją spółki osobowej.
Fragment:
Dodano, że wprowadzone zmiany mają na celu wyeliminowanie problemów interpretacyjnych związanych z brakiem precyzyjnych przepisów regulujących zasady opodatkowania dochodów osiąganych przez wspólników spółek niebędących osobami prawnymi. W związku z tym, uregulowano m.in. skutki podatkowe likwidacji spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpienia wspólnika z takiej spółki. Podkreślono, że w przypadku otrzymania przez wspólnika składników majątku innych niż pieniężne – ich wartość będzie stanowiła przychód u wspólnika dopiero w momencie zbycia składnika majątku otrzymanego w wyniku likwidacji spółki. Będzie to skutkowało opodatkowaniem faktycznie uzyskanego przychodu. W celu podkreślenia opodatkowania faktycznie uzyskanego przychodu dopiero w momencie jego realizacji, np. sprzedaży, w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano expressis verbis, że przychód nie powstaje w związku z otrzymaniem, w wyniku likwidacji spółki, niepieniężnych składników majątku, a powstaje dopiero w momencie ich zbycia. Jednocześnie, projektodawca wyraźnie podkreślił, że przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpienia wspólnika z takiej spółki należy zaliczać do przychodów z działalności gospodarczej. Poza tym, trzeba odnotować, że uzasadniając wprowadzenie do art. 24 u.p.d.o.f. ustępów 3a-3d projektodawca wskazał, że: „ Dodawane przepisy są powiązane z regulacją zawartą w art. 14 ust. 1 pkt 16 i 17.
2016
30
gru

Istota:
Ustalenie kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów odpłatnie nabytych i udziałów objętych przez spółkę osobową, otrzymanych przez wspólnika w związku z wystąpieniem ze spółki oraz likwidacją spółki osobowej.
Fragment:
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca (zwany dalej także jako „ Wspólnik ”) będzie wspólnikiem w spółce jawnej (powoływana dalej jako „ Spółka osobowa ”). W przyszłości Wnioskodawca wystąpi ze Spółki osobowej (dalej „ Wystąpienie ”). Wnioskodawca przewiduje także takie zdarzenie przyszłe, że Spółka osobowa zostanie zlikwidowana (daje „ Likwidacja ”). Wystąpienie może nastąpić albo przez zbycie ogółu praw i obowiązków Wspólnika, albo poprzez wypowiedzenie umowy spółki. W niniejszym przypadku Wystąpienie nie będzie polegało na zbyciu ogółu praw i obowiązków nowemu wspólnikowi, lecz na wypowiedzeniu przez Wnioskodawcę umowy Spółki osobowej i późniejszej zmianie umowy Spółki osobowej poprzez wykreślenie Wnioskodawcy jako wspólnika tej spółki. Wystąpienie nastąpi za wynagrodzeniem w formie niepieniężnej. Spółka osobowa jest i będzie spółką większych rozmiarów i co się z tym wiąże będzie miała w swoich aktywach liczne składniki majątkowe wszystkich rodzajów. W ramach opisanych wyżej Wystąpienia oraz Likwidacji Wspólnik otrzyma wynagrodzenie w naturze w postaci następujących składników majątkowych: udziały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które zostały odpłatnie nabyte przez Spółkę osobową (dalej „ Udziały nabyte ”), udziały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które zostały uprzednio objęte przez Spółkę osobową w zamian za wkład pieniężny (dalej „ Udziały objęte ”).
2016
24
gru

Istota:
Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej
Fragment:
Jeszcze w 2016 r. do spółki przystąpi trzeci wspólnik, natomiast Wnioskodawca (z uwagi na wiek) zamierza zakończyć działalność gospodarczą i po przystąpieniu do Spółki Jawnej trzeciego wspólnika Wnioskodawca zamierza wystąpić ze Spółki Jawnej na podstawie § 13 ust. 2 umowy spółki, zgodnie z którym wspólnik może również wystąpić ze spółki w drodze pisemnego porozumienia z pozostałymi wspólnikami w każdym czasie. Wspólnik planuje wystąpić ze Spółki Jawnej w dniu 31 grudnia 2016 r. Zgodnie z § 13 ust. 3 umowy Spółki Jawnej, w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki następuje rozliczenie z występującym wspólnikiem na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, chyba że wspólnicy postanowią inaczej. W niniejszym stanie faktycznym, wobec braku innej decyzji wspólników, do rozliczenia z występującym wspólnikiem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. I tak, niezależnie od tego, czy wspólnik występuje ze spółki na skutek wypowiedzenia czy w drodze porozumienia z pozostałymi wspólnikami, to zgodnie z art. 65 § 1-5 Kodeksu spółek handlowych, wystąpienie wspólnika ze Spółki Jawnej spowoduje obowiązek rozliczenia się z nim przez spółkę. Rozliczenie poprzedzi ustalenie wartości udziału kapitałowego wspólnika, przez sporządzenie osobnego bilansu, uwzględniającego wszystkie składniki materialne i niematerialne, które mają wartość wymierną w pieniądzu oraz wartość zbywczą spółki, czyli wartość jej majątku w obrocie prawnym i gospodarczym.
2016
16
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej.
Fragment:
Otóż stosownie do treści art. 66 ksh., jeżeli w spółce składającej się z dwóch wspólników po stronie jednego z nich zaistnieje powód rozwiązania spółki, sąd może przyznać drugiemu wspólnikowi prawo do przejęcia majątku spółki z obowiązkiem rozliczenia się z występującym wspólnikiem zgodnie z art. 65. Natomiast w myśl art. 65 § 1 ksh, w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość udziału kapitałowego wspólnika albo jego spadkobiercy oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki. Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej powoduje obowiązek rozliczenia udziału kapitałowego wspólnika. Rozliczenie poprzedza ustalenie wartości udziału kapitałowego występującego wspólnika, poprzez sporządzenie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki, czyli wartość jej majątku w obrocie prawnym i gospodarczym. Ustalony w ten sposób udział kapitałowy powinien być wypłacony występującemu wspólnikowi w pieniądzu, zaś rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze (art. 65 § 3 ksh). Na podstawie art. 5a pkt 26 updof, przez spółkę niebędącą osobą prawną należy rozumieć spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.
2016
15
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wspólnik
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.