Wspólnik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wspólnik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
gru

Istota:

Powstanie przychodu w związku z wystąpieniem Wnioskodawcy ze spółki jawnej

Fragment:

Wnioskodawca lub Wspólnik A, jest Wspólnikiem Spółki jawnej (dalej jako: Spółka). Spółka została zawiązana w dniu 7 listopada 2001 r. i powstała z przekształcenia Spółki cywilnej, której Wnioskodawca również był wspólnikiem. Spółka ma siedzibę na terytorium Polski i liczy 3 wspólników, którymi oprócz Wnioskodawcy są Wspólnik B oraz Wspólnik C. Prawo poszczególnych Wspólników do udziału w zyskach Spółki przedstawia się następująco: Wspólnik A – 50 % prawa do udziału w zyskach, Wspólnik B – 49 % prawa do udziału w zyskach, Wspólnik C – 1 % prawa do udziału w zyskach. Spółka prowadzi działalność gospodarczą przede wszystkim w zakresie produkcji mebli, opakowań drewnianych i materaców oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego. W niedalekiej przyszłości, planowane jest wystąpienie ze Spółki Wspólnika A. Spółka w ramach rozliczenia z Wnioskodawcą przekaże na jego rzecz środki pieniężne wynikające z prawa Wspólnika A do udziału w zyskach, które nie zostały dotychczas wypłacone. Generowany przez Spółkę zysk, był na bieżąco opodatkowywany przez Wspólników, w każdym roku podatkowym, zgodnie z przyjętymi zasadami – jako przychód z działalności gospodarczej.

2018
19
gru

Istota:

Skutki podatkowe wystąpienia ze spółki jawnej dla wspólnika pozostającego w spółce.

Fragment:

W części należnej występującemu wspólnikowi zawiera się zarówno: wkład wniesiony przez tego wspólnika w chwili przystąpienia do spółki, nadwyżka wartości rynkowej majątku nad jego wartością podatkową oraz pozostawione przez wspólnika zyski, wcześniej na bieżąco przez niego opodatkowane, które zostały reinwestowane (np. w środki trwałe). Ustalony w ten sposób udział kapitałowy powinien być wypłacony występującemu wspólnikowi w pieniądzu, zaś rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze. Udział wypłacany wspólnikowi powinien uwzględniać wniesione do spółki wkłady, a także procentową część nadwyżki majątkowej ponad wniesione przez wspólników wkłady. Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej, nie jest samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego, a dochody tej spółki nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki jawnej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce jawnej uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem takiej spółki jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2018
21
lis

Istota:

W zakresie skutków podatkowych związanych z umorzeniem udziałów jednego ze wspólników.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 12 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek – uzupełniony pismem z 30 października 2018 r. (data wpływu 5 listopada 2018 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z umorzeniem udziałów jednego ze wspólników. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca uczestniczy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jako jeden ze wspólników tej spółki. W spółce wspólnikami są zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Wspólnicy planują przeprowadzenie umorzenia udziałów jednego ze wspólników w trybie art. 199 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych. Wspólnicy planują dobrowolne umorzenie udziałów, bez obniżenia kapitału zakładowego. Strony chcą przeprowadzić umorzenie udziałów za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia za zgodą wspólnika, którego udziały będą umarzane. Wszystkie udziały, jakie posiada jeden ze wspólników, zostaną umorzone. W przypadku umorzenia za wynagrodzeniem – wynagrodzenie za umorzenie będzie ustalone między wspólnikami i określone w uchwale wspólników i umowie. W przypadku odpłatnego umorzenia, zostanie ono pokryte z kapitałów zapasowych spółki. Skutkiem umorzenia udziałów jest ich prawne unicestwienie i utrata przez wspólnika wszystkich praw udziałowych w spółce. W przypadku umorzenia bez obniżenia kapitału zakładowego utrzymana zostaje wysokość kapitału zakładowego spółki na dotychczasowym poziomie, wystąpi jednak dysproporcja pomiędzy sumą wartości nominalnej udziałów nieumorzonych a wartością kapitału zakładowego spółki (analogicznie jak przy umorzeniu udziałów z czystego zysku).

2018
18
lis

Istota:

Skutki podatkowe wycofania lokalu użytkowego z ewidencji środków trwałych spółki komandytowej do majątków prywatnych wspólników, darowizny wycofanego lokalu na rzecz członka najbliższej rodziny, odpłatnego zbycia lokalu po jego wycofaniu z majątku spółki komandytowej

Fragment:

Wycofanie Lokalu ze Spółki i jego przeniesienie na wspólników nastąpi na podstawie uchwały wspólników (w formie aktu notarialnego) o przekazaniu Lokalu do majątku osobistego wspólników. Celem wykonania ww. uchwały zostanie zawarta umowa (w formie aktu notarialnego) o nieodpłatne przekazanie wspólnikom udziałów w przekazywanym Lokalu, proporcjonalnie do udziału każdego ze wspólników w majątku (udziale kapitałowym) i zyskach Spółki. Umowa przenosząca własność Lokalu nie będzie stanowiła umowy darowizny w rozumieniu przepisów ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, będzie natomiast umową nienazwaną, przenoszącą na wspólników prawo własności do Lokalu. Spółka w związku z powyższym przekazaniem Lokalu na potrzeby prywatne wspólników nie otrzyma żadnych korzyści majątkowych. Przekazanie Lokalu nie będzie również stanowiło wycofania wkładu w rozumieniu ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Wspólnicy nie przewidują również likwidacji Spółki - będzie ona nadal prowadziła swoją działalność gospodarczą w oparciu o pozostały majątek. W dniu wycofania Lokalu ze Spółki i przekazania go do majątku osobistego wspólników, Wnioskodawca odkupiłby od drugiego wspólnika jego udział we własności Lokalu.

2018
12
paź

Istota:

Wyłączenie z opodatkowania przekazania wspólnikowi nieruchomości w związku z likwidacją Spółki

Fragment:

Na podstawie art. 58 § 1 Kodeksu spółek handlowych, rozwiązanie spółki powodują: przyczyny przewidziane w umowie spółki; jednomyślna uchwała wszystkich wspólników; ogłoszenie upadłości spółki; śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości; wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika; prawomocne orzeczenie sądu. W myśl art. 67 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w przypadkach określonych w art. 58 należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki. Zgodnie z art. 272 Kodeksu spółek handlowych, rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru. Na mocy art. 286 § 1 Kodeksu spółek handlowych, podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Stosownie do art. 286 § 2 Kodeksu spółek handlowych majątek, o którym mowa w § 1, dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów. Uregulowania Kodeksu spółek handlowych wskazują, że podział majątku między wspólników następuje po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. Tym samym, przejęcie majątku likwidowanej spółki handlowej przez wspólników następuje z mocy prawa i nie stanowi rozdysponowania majątku przez likwidowany podmiot.

2018
6
paź

Istota:

Przekazanie prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości na rzecz wspólników spółki osobowej w zamian za wypłatę środków pieniężnych z zysków z lat ubiegłych

Fragment:

Jak stanowi art. 50 § 1 K.s.h. udział kapitałowy wspólnika odpowiada wartości rzeczywiście wniesionego wkładu. W myśl art. 51 § 1 K.s.h. każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Zgodnie z art. 52 § 1 Kodeksu spółek handlowych wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. Cytowane powyżej przepisy nie przewidują możliwości wyłączenia wspólnika z udziału w zyskach spółki oraz nie precyzują formy wypłaty zysku. Zasadą jest, że udział powinien być wypłacony w pieniądzu. Jednak w przypadku zgodnego działania wszystkich wspólników spółki jawnej, wypłata udziału kapitałowego może nastąpić poprzez wydanie nabytych lub wytworzonych w trakcie trwania spółki środków trwałych i innych składników majątku w naturze. Zatem z powyższych przepisów wynika, że wypłata z zysku jest formą partycypowania przez udziałowca w zysku rocznym spółki. Wypłata ta jest jednostronnym świadczeniem spółki na rzecz udziałowca. Mając na uwadze powyższe przepisy w zakresie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, że dostawę towarów stanowią – co do zasady – tylko czynności mające za przedmiot towar, natomiast usługę stanowią te wszystkie czynności podatnika wykonywane w ramach działalności gospodarczej, których nie można zaklasyfikować jako dostawy towarów.

2018
15
wrz

Istota:

Zwrot Wspólnikom przez Spółkę wniesionych przez Wspólników dopłat.

Fragment:

Dopłaty zwracane będą wspólnikom na zasadach i w terminie określonym jednomyślną uchwałą Zgromadzenia Wspólników, z wyłączeniem przepisów art. 179 § 1-4 KSH. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom w sposób nierównomierny. Oznacza to możliwość ustalenia różnych warunków zwrotu środków pieniężnych do poszczególnych Wspólników lub różnych warunków zwrotu środków pieniężnych w stosunku do określonego rodzaju udziałów Spółki (tj. inne warunki w odniesieniu do udziałów uprzywilejowanych oraz inne warunki w odniesieniu do udziałów zwykłych). Zgromadzenie Wspólników może zdecydować o zwrocie dopłat także wówczas, gdy w Spółce występuje strata bilansowa. Powyższe dotyczy jednak przejściowych różnic w stopniu zwracania środków pieniężnych do danego Wspólnika, ponieważ docelowo środki pieniężne wniesione przez danego Wspólnika do spółki w ramach Dokapitalizowania zostaną temu Wspólnikowi zwrócone w całości. Innymi słowy, kwota zwrotu na dany udział będzie ograniczona zawsze kwotą jaką należało wnieść na dany udział w ramach Dokapitalizowania. W związku z tak przedstawionym zdarzeniem przyszłym powzięto wątpliwość, czy całokształt działań zdefiniowanych jako Dokapitalizowanie będzie neutralny w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Wnioskodawców zarówno na moment wniesienia środków pieniężnych do Spółki przez wspólników, jak również na moment ich zwrotu Wspólnikom przez Spółkę.

2018
6
wrz

Istota:

Zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie wspólnika powstanie dopiero w momencie faktycznego otrzymania przypadającego na niego udziału w zysku spółki.

Fragment:

Roszczenie takie powstanie dopiero i jedynie wówczas, jeśli spełnione zostaną następujące przesłanki: w sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy zostanie wykazany zysk Spółki SCSp, który może zostać przeznaczony do podziału pomiędzy wspólników, zgromadzenie wspólników podejmie uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i przekazaniu zysku do podziału pomiędzy wspólników. Jeśli uchwała o przekazaniu wypracowanego przez Spółkę zysku do podziału pomiędzy wspólników nie zostanie podjęta, Wnioskodawca, jako wspólnik o ograniczonej odpowiedzialności nie nabędzie roszczenia o wypłatę przysługującej mu części zysku, bowiem zysk ten będzie powiększał majątek Spółki i będzie mógł zostać przeznaczony na dalszy rozwój działalności. W kolejnych latach będzie mógł on zostać przeznaczony do podziału między wspólników, o ile nie zostanie uprzednio wykorzystany na rozwój bieżącej działalności. Podział, o którym mowa będzie mógł nastąpić dopiero po podjęciu uchwały przez zgromadzenie wspólników w tym przedmiocie. W konsekwencji do momentu podjęcia uchwały o podziale i wypłacie zysku, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do żądania wypłaty zysku, który do momentu faktycznej jego wypłaty wspólnikom stanowić będzie majątek spółki, odrębny od majątku jej wspólników. W związku z planowanym przystąpieniem do Spółki SCSp Wnioskodawca powziął wątpliwości w zakresie prawidłowej kwalifikacji przychodu jaki będzie osiągał z tytułu uczestnictwa w Spółce oraz określenia momentu, w którym powstanie jego obowiązek podatkowy.

2018
4
lip

Istota:

Sposób rozliczania przychodów i kosztów z tytułu udziału w spółce jawnej, skutki podatkowe w związku z wystąpieniem ze spółki jawnej dotychczasowych wspólników, skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych z tytułu rozwiązania spółki jawnej.

Fragment:

Mienie nabyte przez spółkę jawną zarówno w wyniku wniesienia wkładów przez wspólników, jak i w związku z działalnością prowadzoną przez spółkę stanowi jej majątek, będący majątkiem odrębnym od majątku wspólników. W czasie trwania spółki (pozostawania przez wspólnika w spółce) wspólnikom nie przysługują żadne prawa do majątku spółki. Realizację uprawnień (obowiązków) wspólnika do majątku spółki przepisy KSH przewidują m.in. w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki, stanowiąc w art. 65 KSH, że: W przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość udziału kapitałowego wspólnika oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki, przy czym jako dzień bilansowy przyjąć należy: w przypadku wypowiedzenia – ostatni dzień roku obrotowego, w którym upłynął termin wypowiedzenia; w przypadku śmierci wspólnika lub ogłoszenia upadłości – dzień śmierci albo dzień ogłoszenia upadłości; w przypadku wyłączenia wspólnika na mocy prawomocnego orzeczenia sądu – dzień wniesienia pozwu. Udział kapitałowy obliczony w sposób określony w 1 i 2 powinien być wypłacony w pieniądzu. Rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze. Jeżeli udział kapitałowy wspólnika występującego albo spadkobiercy wspólnika przy rozliczeniu wykazuje wartość ujemną, jest on obowiązany wyrównać spółce przypadającą na niego brakującą wartość.

2018
22
maj

Istota:

Skutki podatkowe związane z wystąpieniem wspólnika ze spółki komandytowej

Fragment:

Komplementariuszem Spółki Komandytowej ma zostać spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zaś komandytariuszami mają być Wnioskodawca oraz Wspólnik. Udział wspólników Spółki Komandytowej w zyskach i stratach będzie odpowiadał ich rzeczywistemu zaangażowaniu w prowadzenie spraw Spółki Komandytowej. W związku ze stopniowym wycofywaniem się Wspólnika z bieżącej działalności operacyjnej, w przyszłości dojdzie do wystąpienia Wspólnika ze Spółki Komandytowej. W takiej sytuacji Wspólnik otrzyma od Spółki Komandytowej Wynagrodzenie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w wyniku wystąpienia Wspólnika ze Spółki Komandytowej, po stronie Wnioskodawcy (jako wspólnika pozostającego w Spółce Komandytowej) nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w związku z wystąpieniem Wspólnika ze Spółki Komandytowej (na zasadach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego) nie będzie miał zastosowania wobec Wnioskodawcy art. 25 ustawy o PIT? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Wnioskodawca stoi na stanowisku, zgodnie z którym, w wyniku wystąpienia Wspólnika ze Spółki Komandytowej, po stronie Wnioskodawcy (jako wspólnika pozostającego w Spółce Komandytowej) nie powstanie przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych.