Wspólnik | Interpretacje podatkowe

Wspólnik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wspólnik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie przychodów w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki.
Fragment:
Ponadto, w konsekwencji porozumienia pomiędzy występującym ze Spółki wspólnikiem, a Wnioskodawcą i pozostałymi wspólnikami w drodze uchwały wspólników, występujący nie otrzyma żadnego wynagrodzenia, zatem nie powstanie obowiązek przyjęcia oznaczenia bilansowego wartości udziałów występującego wspólnika, zgodnie z treścią art. 65 § 2 ksh. Reasumując, mienie wniesione przez wspólników jako wkład do spółki osobowej oraz to, które zostanie nabyte przez Spółkę w toku jej działalności, stanowi wyłącznie majątek Spółki, nie jej wspólników. Ewentualne rozliczenie występującego wspólnika dokonywane jest ze spółką nie zaś z jej pozostałymi wspólnikami. W związku z tym, że wspólnicy spółki komandytowej nie mają praw do majątku spółki, dokonanie rozliczenia, o którym mowa w niniejszym zdarzeniu przyszłym /bądź jego brak/, nie ma wpływu na prawa majątkowe pozostających w spółce wspólników w dacie, w której rozliczenie to winno być dokonane. Wobec powyższego, Wnioskodawca jako wspólnik pozostający w Spółce, nie uzyska przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z tytułu wystąpienia innego wspólnika, bez zwrotu jego udziału kapitałowego (bez wynagrodzenia). Z chwilą wystąpienia wspólnika (bez (...)
2017
12
paź

Istota:
Czy w razie wystąpienia Wnioskodawczyni ze Spółki, po Jej stronie (na moment wystąpienia) powstanie przychód i w związku z nim obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli w ramach wystąpienia ze Spółki Wnioskodawczyni otrzyma składniki pieniężne, jak i niepieniężne wchodzące w skład Jednostki organizacyjnej nr 2?
Fragment:
Rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze (art. 65 § 3 K.s.h.). Z powyższego wynika, że wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej powoduje obowiązek rozliczenia udziału kapitałowego wspólnika. Rozliczenie poprzedza ustalenie wartości udziału kapitałowego występującego wspólnika, poprzez sporządzenie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki, czyli wartość jej majątku w obrocie prawnym i gospodarczym (wartość, jaką można uzyskać za spółkę). Bilans ten winien zawierać wszystkie składniki materialne i niematerialne (wg cen rynkowych), które mają wartość wymierną w pieniądzu. Zatem wartość udziału kapitałowego należnego występującemu ze spółki wspólnikowi jest ustalana na podstawie bilansu sporządzonego według cen rynkowych. Ustalony w ten sposób udział kapitałowy powinien być wypłacony występującemu wspólnikowi w pieniądzu, zaś rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze. Udział wypłacany wspólnikowi powinien uwzględniać wniesione do spółki wkłady, a także procentową część nadwyżki majątkowej ponad wniesione przez wspólników wkłady.
2017
3
paź

Istota:
Czy w razie wystąpienia Wnioskodawczyni ze Spółki, po Jej stronie (na moment wystąpienia) powstanie przychód i w związku z nim obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli w ramach wystąpienia ze Spółki Wnioskodawczyni otrzyma składniki pieniężne, jak i niepieniężne wchodzące w skład Jednostki organizacyjnej nr 2?
Fragment:
Rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze (art. 65 § 3 K.s.h.). Z powyższego wynika, że wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej powoduje obowiązek rozliczenia udziału kapitałowego wspólnika. Rozliczenie poprzedza ustalenie wartości udziału kapitałowego występującego wspólnika poprzez sporządzenie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki, czyli wartość jej majątku w obrocie prawnym i gospodarczym (wartość, jaką można uzyskać za spółkę). Bilans ten winien zawierać wszystkie składniki materialne i niematerialne (wg cen rynkowych), które mają wartość wymierną w pieniądzu. Zatem wartość udziału kapitałowego należnego występującemu ze spółki wspólnikowi jest ustalana na podstawie bilansu sporządzonego według cen rynkowych. Ustalony w ten sposób udział kapitałowy powinien być wypłacony występującemu wspólnikowi w pieniądzu, zaś rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze. Udział wypłacany wspólnikowi powinien uwzględniać wniesione do spółki wkłady, a także procentową część nadwyżki majątkowej ponad wniesione przez wspólników wkłady.
2017
3
paź

Istota:
W zakresie skutków podatkowych umorzenia pożyczki.
Fragment:
Z podatkowego punktu widzenia zwolnienie z długu samego siebie nie stanowi przychodu. ” Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 10 października 2010 r., Znak: IBPBI/1/415-732/10/KB , zawarł następujące stwierdzenie: „ jeżeli wspólnik spółki osobowej wykonuje świadczenie na rzecz tej spółki, to z podatkowego punktu widzenia jest to świadczenie dla samego siebie w takim zakresie, w jakim przychody i koszty spółki osobowej stanowią jego przychody i jego koszty. W przypadku zatem gdy takie świadczenia są nieodpłatne, u tego wspólnika nie wystąpi przychód. ” Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 25 stycznia 2011 r., Znak: IPPB1/415-980/10-2/EC , stwierdził, że: „ jeżeli wspólnik spółki osobowej wykonuje świadczenie na rzecz tej spółki, to z podatkowego punktu widzenia jest to świadczenie dla siebie samego w takim zakresie, w jakim przychody i koszty spółki osobowej stanowią jego przychody i jego koszty. Jeżeli wspomniane świadczenia są nieodpłatne, u tego wspólnika nie wystąpi ani przychód, ani koszt. Zatem w takim przypadku, nie będzie można mówić o uzyskaniu przez tego wspólnika przychodu z tytułu otrzymanych nieodpłatnych świadczeń, bowiem spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego, a wspólnik - w sensie podatkowym - świadczył samemu sobie. ” Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej (...)
2017
30
wrz

Istota:
Skutki podatkowe dla wspólnika pozostającego w Spółce z tytułu umorzenia udziałów innego wspólnika
Fragment:
Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 lipca 2017 r. (data wpływu 22 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dla wspólnika pozostającego w Spółce z tytułu umorzenia udziałów innego wspólnika – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 lipca 2017 r. wpłynął do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dla wspólnika pozostającego w Spółce z tytułu umorzenia udziałów innego wspólnika. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Polski. Wnioskodawca jest jednym z 4 udziałowców w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka), która podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów na terytorium Polski. Zgromadzenie Wspólników Spółki planuje w przyszłości podjęcie decyzji o nabyciu udziałów jednego ze wspólników bez wynagrodzenia, celem ich umorzenia. Wnioskodawca wyjaśnia, że jest wspólnikiem pozostającym w spółce, tj. jego udziały w Spółce nie będą podlegały nabyciu i następnie umorzeniu. Umorzenie udziałów należących do innego wspólnika niż Wnioskodawca będzie przeprowadzone w formie umorzenia dobrowolnego bez wynagrodzenia, zgodnie z przepisami art. 199 ustawy z dnia 15 września 2000 r.
2017
30
wrz

Istota:
Skutki podatkowe dla wspólnika pozostającego w Spółce z tytułu umorzenia udziałów innego wspólnika
Fragment:
Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 24 lipca 2017 r. (data wpływu 24 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dla wspólnika pozostającego w Spółce z tytułu umorzenia udziałów innego wspólnika – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 lipca 2017 r. wpłynął do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dla wspólnika pozostającego w Spółce z tytułu umorzenia udziałów innego wspólnika. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Polski. Wnioskodawczyni jest jednym z 4 udziałowców w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka), która podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów na terytorium Polski. Zgromadzenie Wspólników Spółki planuje w przyszłości podjęcie decyzji o nabyciu udziałów jednego ze wspólników bez wynagrodzenia, celem ich umorzenia. Wnioskodawczyni wyjaśnia, że jest wspólnikiem pozostającym w spółce, tj. jej udziały w Spółce nie będą podlegały nabyciu i następnie umorzeniu. Umorzenie udziałów należących do innego wspólnika niż Wnioskodawczyni będzie przeprowadzone w formie umorzenia dobrowolnego bez wynagrodzenia, zgodnie z przepisami art. 199 ustawy z dnia 15 września 2000 r.
2017
27
wrz

Istota:
Skutki podatkowe dla wspólnika pozostającego w Spółce z tytułu umorzenia udziałów innego wspólnika
Fragment:
Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 24 lipca 2017 r. (data wpływu 24 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dla wspólnika pozostającego w Spółce z tytułu umorzenia udziałów innego wspólnika – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 lipca 2017 r. wpłynął do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dla wspólnika pozostającego w Spółce z tytułu umorzenia udziałów innego wspólnika. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Polski. Wnioskodawczyni jest jednym z 4 udziałowców w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka), która podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów na terytorium Polski. Zgromadzenie Wspólników Spółki planuje w przyszłości podjęcie decyzji o nabyciu udziałów jednego ze wspólników bez wynagrodzenia, celem ich umorzenia. Wnioskodawczyni wyjaśnia, że jest wspólnikiem pozostającym w spółce, tj. jej udziały w Spółce nie będą podlegały nabyciu i następnie umorzeniu. Umorzenie udziałów należących do innego wspólnika niż Wnioskodawczyni będzie przeprowadzone w formie umorzenia dobrowolnego bez wynagrodzenia, zgodnie z przepisami art. 199 ustawy z dnia 15 września 2000 r.
2017
27
wrz

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wycofania składnika majątku z majątku spółki osobowej i przekazania go do majątku prywatnego wspólników.
Fragment:
Podjęta została decyzja, że część z tych aktywów zostanie przekazana do majątku wspólników Spółki w sposób nieodpłatny, mający postać wycofania składnika majątku z majątku Spółki do majątku osobistego jej wspólników, proporcjonalnie do posiadanego przez nich udziału w zysku Spółki. Podstawą przeniesienia składnika majątku do majątku osobistego wspólników będzie jednomyślna uchwała wspólników, wyrażająca zgodę wspólników na przekazanie składnika majątku Spółki do ich majątków osobistych. Wykonanie uchwały nastąpi przez zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania, w wyniku której nastąpi przekształcenie prawa własności przysługującego Spółce we współwłasność ułamkową wspólników. Umowa ta sporządzona zostanie w celu wykonania postanowień zawartych w uchwale i nie będzie umową darowizny w rozumieniu przepisów ustawy z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm., dalej „ k.c. ”). Umowa ta będzie umową nienazwaną, zawierającą oświadczenie Spółki o przeniesieniu nieodpłatnie na wspólników prawa własności składnika majątku w części proporcjonalnej do udziału każdego wspólnika w zyskach Spółki oraz oświadczenie wspólników o jego przyjęciu.
2017
2
wrz

Istota:
Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej.
Fragment:
Wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług (art. 867 § 1 Kodeksu cywilnego). W myśl art. 871 § 1 tego Kodeksu: wspólnikowi występującemu ze spółki zwraca się w naturze rzeczy, które wniósł do spółki do używania, oraz wypłaca się w pieniądzu wartość jego wkładu oznaczoną w umowie spółki, a w braku takiego oznaczenia – wartość, którą wkład ten miał w chwili wniesienia. Nie ulega zwrotowi wartość wkładu polegającego na świadczeniu usług albo na używaniu przez spółkę rzeczy należących do wspólnika. Ponadto wypłaca się występującemu wspólnikowi w pieniądzu taką część wartości wspólnego majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki (art. 871 § 2 Kodeksu cywilnego). W związku z powyższym w przypadku wystąpienia ze spółki cywilnej wspólnikowi przysługuje prawo do zwrotu wartości wkładu oraz wartości majątku wypracowanego przez spółkę w części przypadającej na tego wspólnika. W myśl art. 5a pkt 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2017
2
wrz

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika związanych z wypłatą wspólnikowi wynagrodzenia z tytułu wykonywania na rzecz Spółki powtarzających się świadczeń niepieniężnych
Fragment:
Za wykonane przez Wspólnika na rzecz Wnioskodawcy świadczenia niepieniężne, Wnioskodawca wypłaci Wspólnikowi wynagrodzenie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy wynagrodzenie za wykonanie określonych w umowie spółki świadczeń niepieniężnych wypłacone Wspólnikowi przez Wnioskodawcę stanowi dla Wspólnika przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT? Jeżeli wynagrodzenie stanowi dla Wspólnika z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT czy Wnioskodawca jest zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaty Wspólnikowi wynagrodzenia za wykonywanie określonych w umowie spółki świadczeń niepieniężnych? Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie za wykonywanie określonych w umowie spółki świadczeń niepieniężnych wypłacone Wspólnikowi przez Wnioskodawcę będzie stanowić dla Wspólnika dochód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. Ponadto Wnioskodawca nie jest zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaty Wspólnikowi wynagrodzenia za wykonywanie określonych w umowie spółki świadczeń niepieniężnych.
2017
31
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wspólnik
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.