Wspólnik | Interpretacje podatkowe

Wspólnik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wspólnik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wydania majątku likwidacyjnego, obejmującego ogół praw i obowiązków Spółek Polskich, na rzecz wspólników SCSp
Fragment:
SCSp są wspólnikiem polskich spółek komandytowych. Spółki Polskie prowadzą działalność gospodarczą w Polsce. Spółki Polskie są i mogą także być wspólnikami innych polskich spółek osobowych lub kapitałowych. W takim przypadku Spółki Polskie mogą osiągać przychody związane z uczestnictwem w takich spółkach (dywidendy, udział w zysku spółek osobowych). W przyszłości wspólnicy SCSp mogą podjąć decyzję o ich likwidacji. Na moment likwidacji SCSp Spółki Polskie, których SCSp jest wspólnikiem, będą miały formę spółek osobowych (spółek komandytowych). Przez udziały w Spółkach Polskich należy rozumieć ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej (innej niż spółka komandytowo-akcyjna). W wyniku likwidacji SCSp cały jej majątek, w szczególności należące do SCSp Udziały w Spółce Polskiej lub Spółkach Polskich, zostanie przekazany w odpowiedniej części (stosownie do udziału w zyskach SCSp) wspólnikom SCSp, w tym Wnioskodawcy. Na dzień likwidacji, majątek SCSp będzie składał się z ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej (innej niż spółka komandytowo-akcyjna). SCSp nie dokonuje (i nie zamierza dokonywać) dostaw towarów, ani świadczenia usług (w tym również usług zarządczych lub finansowych) na rzecz Spółek Polskich.
2017
9
gru

Istota:
Nieodpłatne zbycie na rzecz Wnioskodawcy udziałów objętych uprzednio przez niektórych wspólników w kapitale zakładowym w celu ich umorzenia.
Fragment:
Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki (art. 199 § 1 KSH). Umorzenie udziału wymaga więc zasadniczo uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia oraz ewentualną wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzone udziały. W polskim porządku prawnym, za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia (199 § 3 KSH). W takim wypadku następuje nieodpłatne nabycie udziałów przez spółkę w celu ich umorzenia. Bezpośrednim skutkiem umorzenia jest zmniejszenie łącznej wartości nominalnej posiadanych przez wspólników (wspólnika) udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Należy także zaznaczyć, że zgodnie z powszechnie akceptowanym poglądem umorzenie udziałów polega na ich prawnym unicestwieniu, tzn. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym, wynikających z udziałów. Przechodząc na płaszczyznę prawa podatkowego, należy stwierdzić, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
2017
11
lis

Istota:
Nieodpłatne zbycie na rzecz Wnioskodawcy udziałów objętych uprzednio przez niektórych wspólników w kapitale zakładowym w celu ich umorzenia.
Fragment:
Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki (art. 199 § 1 KSH). Umorzenie udziału wymaga więc zasadniczo uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia oraz ewentualną wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzone udziały. W polskim porządku prawnym, za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia (199 § 3 KSH). W takim wypadku następuje nieodpłatne nabycie udziałów przez spółkę w celu ich umorzenia. Bezpośrednim skutkiem umorzenia jest zmniejszenie łącznej wartości nominalnej posiadanych przez wspólników (wspólnika) udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Należy także zaznaczyć, że zgodnie z powszechnie akceptowanym poglądem umorzenie udziałów polega na ich prawnym unicestwieniu, tzn. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym, wynikających z udziałów. Przechodząc na płaszczyznę prawa podatkowego, należy stwierdzić, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
2017
9
lis

Istota:
Czy w wyniku zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce osobowej (niezwiązane z wystąpieniem wspólnika ze spółki) po stronie Wnioskodawczyni powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Zgodnie bowiem z jego treścią, odnosi się on do „ przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną ”, a więc do tych przysporzeń majątkowych, które są skutkiem posiadanego przez wspólnika prawa do udziału w zysku takiej spółki. Zwrot na rzecz wspólnika części wkładu lub jej równowartości w pieniądzu nie wiąże się z prawem wspólnika do udziału w zysku. Jako świadczenie z odrębnego tytułu prawnego zmniejszenie udziału kapitałowego nie jest regulowane przepisem art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, będącego wspólnikiem takiej spółki określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku tej spółki, przy czym przychody te powstają na poziomie wspólników niezależnie od tego, czy spółka dokonała podziału i wypłaty zysku na rzecz wspólników, czy też nie (tj. są rozpoznawalne według zasady memoriałowej). Zasada memoriałowego rozpoznawania przez wspólnika przychodu z udziału w spółce niebędącej osobą prawną niezależnie od dokonania wypłaty ze spółki (tj. niezależnie od tego, czy wspólnik rzeczywiście uzyskał realne przysporzenie majątkowe) oznacza, że faktycznie przepływy pieniężne między spółką, a wspólnikami są neutralne podatkowo.
2017
20
paź

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazaniem należnej dywidendy po zmarłym wspólniku do depozytu sądowego
Fragment:
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników (dalej: „ ZZW ”) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podjęło uchwałę o podziale zysku za 2016 r., w której uchwalono dywidendę dla wspólników za 2016 r. z terminem jej płatności do 30 czerwca 2017 r. Wspólnikami spółki podejmującej tę uchwalę są tylko i wyłącznie krajowe osoby fizyczne. Jeden ze wspólników nie żył w dniu podejmowania uchwały o podziale zysku za 2016 r. Wspólnik ten zmarł kilka lat temu (w dniu 19 sierpnia 2012 r.). Wspólnik ten był właścicielem 5 udziałów w kapitale zakładowym Spółki, której ZZW w dniu 21 czerwca 2017 r. uchwaliło dywidendę dla wspólników za 2016 r. Uchwała o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy na rzecz wspólników została podjęta po śmierci udziałowca. Z umowy spółki nie wynika, aby spadkobranie udziałów w kapitale zakładowym Spółki zostało wyłączone lub ograniczone, a zatem spadkobiercy zmarłego wspólnika z chwilą jego śmierci nabyli w drodze spadku jego udziały i jednocześnie stali się wspólnikami Spółki. Spadkobiercy zmarłego Wspólnika z mocy prawa stali się nabywcami udziałów i wspólnikami Spółki (nie muszą oni składać oświadczeń o przystąpieniu do Spółki, bowiem uzyskują oni status wspólnika z chwilą objęcia spadku, a wobec Spółki – z chwilą zawiadomienia spółki o nabyciu spadku).
2017
19
paź

Istota:
Opodatkowanie przychodów w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki.
Fragment:
Ponadto, w konsekwencji porozumienia pomiędzy występującym ze Spółki wspólnikiem, a Wnioskodawcą i pozostałymi wspólnikami w drodze uchwały wspólników, występujący nie otrzyma żadnego wynagrodzenia, zatem nie powstanie obowiązek przyjęcia oznaczenia bilansowego wartości udziałów występującego wspólnika, zgodnie z treścią art. 65 § 2 ksh. Reasumując, mienie wniesione przez wspólników jako wkład do spółki osobowej oraz to, które zostanie nabyte przez Spółkę w toku jej działalności, stanowi wyłącznie majątek Spółki, nie jej wspólników. Ewentualne rozliczenie występującego wspólnika dokonywane jest ze spółką nie zaś z jej pozostałymi wspólnikami. W związku z tym, że wspólnicy spółki komandytowej nie mają praw do majątku spółki, dokonanie rozliczenia, o którym mowa w niniejszym zdarzeniu przyszłym /bądź jego brak/, nie ma wpływu na prawa majątkowe pozostających w spółce wspólników w dacie, w której rozliczenie to winno być dokonane. Wobec powyższego, Wnioskodawca jako wspólnik pozostający w Spółce, nie uzyska przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z tytułu wystąpienia innego wspólnika, bez zwrotu jego udziału kapitałowego (bez wynagrodzenia). Z chwilą wystąpienia wspólnika (bez (...)
2017
12
paź

Istota:
Czy w razie wystąpienia Wnioskodawczyni ze Spółki, po Jej stronie (na moment wystąpienia) powstanie przychód i w związku z nim obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli w ramach wystąpienia ze Spółki Wnioskodawczyni otrzyma składniki pieniężne, jak i niepieniężne wchodzące w skład Jednostki organizacyjnej nr 2?
Fragment:
Rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze (art. 65 § 3 K.s.h.). Z powyższego wynika, że wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej powoduje obowiązek rozliczenia udziału kapitałowego wspólnika. Rozliczenie poprzedza ustalenie wartości udziału kapitałowego występującego wspólnika, poprzez sporządzenie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki, czyli wartość jej majątku w obrocie prawnym i gospodarczym (wartość, jaką można uzyskać za spółkę). Bilans ten winien zawierać wszystkie składniki materialne i niematerialne (wg cen rynkowych), które mają wartość wymierną w pieniądzu. Zatem wartość udziału kapitałowego należnego występującemu ze spółki wspólnikowi jest ustalana na podstawie bilansu sporządzonego według cen rynkowych. Ustalony w ten sposób udział kapitałowy powinien być wypłacony występującemu wspólnikowi w pieniądzu, zaś rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze. Udział wypłacany wspólnikowi powinien uwzględniać wniesione do spółki wkłady, a także procentową część nadwyżki majątkowej ponad wniesione przez wspólników wkłady.
2017
3
paź

Istota:
Czy w razie wystąpienia Wnioskodawczyni ze Spółki, po Jej stronie (na moment wystąpienia) powstanie przychód i w związku z nim obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli w ramach wystąpienia ze Spółki Wnioskodawczyni otrzyma składniki pieniężne, jak i niepieniężne wchodzące w skład Jednostki organizacyjnej nr 2?
Fragment:
Rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze (art. 65 § 3 K.s.h.). Z powyższego wynika, że wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej powoduje obowiązek rozliczenia udziału kapitałowego wspólnika. Rozliczenie poprzedza ustalenie wartości udziału kapitałowego występującego wspólnika poprzez sporządzenie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki, czyli wartość jej majątku w obrocie prawnym i gospodarczym (wartość, jaką można uzyskać za spółkę). Bilans ten winien zawierać wszystkie składniki materialne i niematerialne (wg cen rynkowych), które mają wartość wymierną w pieniądzu. Zatem wartość udziału kapitałowego należnego występującemu ze spółki wspólnikowi jest ustalana na podstawie bilansu sporządzonego według cen rynkowych. Ustalony w ten sposób udział kapitałowy powinien być wypłacony występującemu wspólnikowi w pieniądzu, zaś rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze. Udział wypłacany wspólnikowi powinien uwzględniać wniesione do spółki wkłady, a także procentową część nadwyżki majątkowej ponad wniesione przez wspólników wkłady.
2017
3
paź

Istota:
W zakresie skutków podatkowych umorzenia pożyczki.
Fragment:
Z podatkowego punktu widzenia zwolnienie z długu samego siebie nie stanowi przychodu. ” Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 10 października 2010 r., Znak: IBPBI/1/415-732/10/KB , zawarł następujące stwierdzenie: „ jeżeli wspólnik spółki osobowej wykonuje świadczenie na rzecz tej spółki, to z podatkowego punktu widzenia jest to świadczenie dla samego siebie w takim zakresie, w jakim przychody i koszty spółki osobowej stanowią jego przychody i jego koszty. W przypadku zatem gdy takie świadczenia są nieodpłatne, u tego wspólnika nie wystąpi przychód. ” Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 25 stycznia 2011 r., Znak: IPPB1/415-980/10-2/EC , stwierdził, że: „ jeżeli wspólnik spółki osobowej wykonuje świadczenie na rzecz tej spółki, to z podatkowego punktu widzenia jest to świadczenie dla siebie samego w takim zakresie, w jakim przychody i koszty spółki osobowej stanowią jego przychody i jego koszty. Jeżeli wspomniane świadczenia są nieodpłatne, u tego wspólnika nie wystąpi ani przychód, ani koszt. Zatem w takim przypadku, nie będzie można mówić o uzyskaniu przez tego wspólnika przychodu z tytułu otrzymanych nieodpłatnych świadczeń, bowiem spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego, a wspólnik - w sensie podatkowym - świadczył samemu sobie. ” Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej (...)
2017
30
wrz

Istota:
Skutki podatkowe dla wspólnika pozostającego w Spółce z tytułu umorzenia udziałów innego wspólnika
Fragment:
Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 lipca 2017 r. (data wpływu 22 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dla wspólnika pozostającego w Spółce z tytułu umorzenia udziałów innego wspólnika – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 lipca 2017 r. wpłynął do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dla wspólnika pozostającego w Spółce z tytułu umorzenia udziałów innego wspólnika. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Polski. Wnioskodawca jest jednym z 4 udziałowców w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka), która podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów na terytorium Polski. Zgromadzenie Wspólników Spółki planuje w przyszłości podjęcie decyzji o nabyciu udziałów jednego ze wspólników bez wynagrodzenia, celem ich umorzenia. Wnioskodawca wyjaśnia, że jest wspólnikiem pozostającym w spółce, tj. jego udziały w Spółce nie będą podlegały nabyciu i następnie umorzeniu. Umorzenie udziałów należących do innego wspólnika niż Wnioskodawca będzie przeprowadzone w formie umorzenia dobrowolnego bez wynagrodzenia, zgodnie z przepisami art. 199 ustawy z dnia 15 września 2000 r.
2017
30
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wspólnik
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.