Wspólnik | Interpretacje podatkowe

Wspólnik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wspólnik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania składników majątku z tytułu rozwiązania spółki jawnej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego
Fragment:
(...) wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółce jawnej. W związku z tym, że dwoje z dotychczasowych wspólników zamierza zakończyć prowadzenie działalności gospodarczej, dwoje zaś pozostałych wspólników, w tym Wnioskodawca zamierza prowadzić odrębne działalności gospodarcze, w Spółce Jawnej zostanie przeprowadzona restrukturyzacja polegająca na wyodrębnieniu w Spółce Jawnej dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Ze względu na fakt, że wspólnicy Spółki Jawnej nie zamierzają kontynuować wspólnie działalności w ramach Spółki Jawnej planują podjąć jednomyślną uchwałę o rozwiązaniu Spółki Jawnej bez przeprowadzania likwidacji oraz zawrzeć porozumienie co do sposobu rozliczenia się wspólników w związku z rozwiązaniem Spółki, na podstawie którego dwoje wspólników, którzy nie chcą kontynuować działalności gospodarczej zostanie spłaconych w pieniądzu zaś pozostałych dwóch, w tym Wnioskodawca, przejmie i poprowadzi każdy z nich odrębnie jedną z zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki.
2017
23
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zwrotu dopłat wniesionych do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez poprzedniego wspólnika
Fragment:
Wspólnika), które będą zwrócone przez Spółkę na rzecz wspólnika Spółki na dzień zwrotu dopłat, tj. na rzecz Wnioskodawcy - do wysokości, w jakiej uprzednio dopłaty zostały wniesione przez Wspólnika do Spółki - będzie stanowił po stronie Wnioskodawcy przychód w podatku PIT, podlegający zwolnieniu od podatku PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 51 Ustawy o PIT? Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym, przedstawionym we Wniosku, kwota dopłat wniesionych do Spółki przez poprzedniego wspólnika Spółki (tj. Wspólnika), które będą zwrócone przez Spółkę na rzecz wspólnika Spółki na dzień zwrotu dopłat, tj. na rzecz Wnioskodawcy - do wysokości, w jakiej uprzednio dopłaty zostały wniesione przez Wspólnika do Spółki - będzie stanowił po stronie Wnioskodawcy przychód w podatku PIT, podlegający zwolnieniu od podatku PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 51 Ustawy o PIT. Zgodnie z art. 177 § 1 KSH, umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. W myśl art. 179 § 1 KSH, dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
2017
22
cze

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika w przypadku wypłaty Wspólnikowi 2zysków z kapitału zapasowego, wypracowanych w ramach Działalności Wspólnika 1
Fragment:
Wspólnik 1 i Wspólnik 2 rozważają wypłatę kapitału zapasowego Spółki do Wspólnika 1 i Wspólnika 2, zgodnie z przysługującymi im udziałami w Spółce, wskutek czego kapitał zapasowy Spółki ulegnie obniżeniu. Wypłata zysków nastąpi na podstawie uchwały, podjętej na zgromadzeniu zwyczajnym wspólników, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki i zbadaniu go przez biegłego rewidenta. Z treści uchwały będzie wynikało wprost, że wypłacana kwota będzie stanowiła tylko i wyłącznie zyski wypracowane przez Wspólnika 1 w ramach uprzednio prowadzonej przez Niego Działalności. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Spółka w przypadku wypłaty Wspólnikowi 1 oraz Wspólnikowi 2 zysków z kapitału zapasowego, wypracowanych w ramach Działalności Wspólnika 1, jest zobowiązana do pobrania i zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19%? Poniższa interpretacja została wydana w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, tzn. dotyczy obowiązku Spółki do pobrania i zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadku wypłaty zysków Wspólnikowi 2. Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie on zobowiązany do pobrania i zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadku wypłaty zysków do Wspólnika 1, do wysokości zysków wypracowanych przez Niego w ramach prowadzonej Działalności, które zostały przekazane w związku z przekształceniem Działalności w Spółkę, na kapitał zapasowy Spółki, natomiast będzie miała taki obowiązek w przypadku wypłaty zysków do Wspólnika 2.
2017
7
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych dla wspólnika pozostającego w spółce komandytowej w związku z wystąpieniem z tej spółki innego wspólnika.
Fragment:
(...) wspólników, to ewentualne rozliczenie wspólnika występującego ze spółki w czasie jej trwania dokonywane jest właśnie ze spółką, nie z jej wspólnikami. W konsekwencji rozliczenie takie nie ma bezpośredniego przełożenia na prawa majątkowe pozostających w spółce wspólników w dacie, w której rozliczenie to zostaje dokonane – niezależnie od jego treści. Nawet gdyby występujący wspólnik zrezygnował z przysługującego mu wynagrodzenia, ewentualne rozliczenie w tym względzie odbywałoby się ze spółką, a nie poszczególnymi wspólnikami. Tym samym, w momencie wystąpienia wspólnika ze spółki komandytowej, wystąpienie to pozostawałoby bez wpływu na odrębne majątki pozostałych w spółce wspólników. W ocenie Wnioskodawcy, u pozostających w spółce komandytowej wspólników nie występuje jakiekolwiek przysporzenie w związku z wystąpieniem z tej spółki innego wspólnika, nawet gdyby taki wspólnik nie otrzymał stosownego wynagrodzenia lub otrzymał wynagrodzenie w kwocie niższej od wartości rynkowej udziału kapitałowego. Niezależnie od rozliczeń występującego wspólnika ze spółką, w chwili wystąpienia pozostający w spółce wspólnicy nie uzyskują bowiem roszczenia w stosunku do jakichkolwiek kwot mogących potencjalnie być przedmiotem żądania kierowanego do spółki czy też występującego wspólnika.
2017
2
cze

Istota:
Brak opodatkowania podatkiem VAT wypłaty wartości udziału wspólnikowi występującemu ze spółki osobowej
Fragment:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa przewiduje, iż w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki, wartość udziału wspólnika występującego określa się na podstawie bilansu określającego wartość zbywczą majątku spółki na koniec roku obrotowego, w którym zaistniała przyczyna wystąpienia wspólnika ze spółki. Wysokość spłaty na rzecz wspólnika występującego ze Spółki jest ustalana jako procentowa część - 49% (czterdzieści dziewięć procent) wartości udziału wspólnika występującego, wyliczona na podstawie wyżej wskazanego bilansu. Udział obliczony w powyższy sposób jest wypłacany w pieniądzu. Wspólnicy dopuszczają możliwość spłaty występującego wspólnika poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności pomiędzy Spółką a występującym wspólnikiem. Pozostała kwota wartości wkładu wspólnika występującego, ponad kwotę podlegającą wypłacie występującemu wspólnikowi, podlega podziałowi pomiędzy pozostającymi w spółce wspólnikami, proporcjonalnie do przysługujących im udziałów na dzień wystąpienia wspólnika ze spółki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy czynność polegająca na wypłacie wartości udziału wspólnikowi występującemu ze spółki osobowej jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, czynność polegająca na wypłacie wartości udziału wspólnikowi występującemu ze spółki osobowej nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.
2017
19
maj

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT planowanej transakcji nieodpłatnego przeniesienia składników majątku do majątków odrębnych wspólników.
Fragment:
Wspólnicy Spółki zamierzają powziąć uchwałę, na podstawie której zobowiążą się do nieodpłatnego przeniesienia na swoją rzecz (wycofania ze Spółki), przysługującego im na zasadach wspólności łącznej wspólników spółki cywilnej, prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z własnością budynków i urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, w udziałach po ½ do swoich majątków prywatnych – nieobjętych wspólnością łączną wspólników spółki cywilnej – odpowiadających udziałom wspólników w zyskach i stratach w Spółce. W wykonaniu wymienionej uchwały wspólnicy Spółki zamierzają zawrzeć umowę (nienazwaną) nieodpłatnego przeniesienia prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z własnością budynków i urządzeń stanowiących odrębny od grunty przedmiot własności na swoją rzecz w udziałach po ½, odpowiadających udziałom wspólników spółki cywilnej w zyskach i stratach. Na tle powyższego Wnioskodawca ma wątpliwości, czy planowana transakcja nieodpłatnego przeniesienia składników majątku Spółki do majątków odrębnych wspólników Spółki będzie korzystała ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Jak wynika z przywołanych wyżej przepisów, czynność polegająca na nieodpłatnym przekazaniu należącej do majątku przedsiębiorstwa nieruchomości na cele osobiste wspólników – w oparciu o przepis art. 7 ust. 2 ustawy – będzie podlegać opodatkowaniu pod warunkiem, że Spółce przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) tej nieruchomości.
2017
19
maj

Istota:
Czy w przypadku przeniesienia przez Spółkę praw do Technologii, w tym praw autorskich do dokumentacji na jednego ze wspólników Spółki (innego niż Wnioskodawczyni) tytułem zwrotu części wkładu w związku z obniżeniem wkładu tego wspólnika w Spółce, po stronie Wnioskodawczyni powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Żadne inne przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych również nie przewidują uregulowania, które skutkowałoby powstaniem przychodu do opodatkowania u wspólników, których wkład nie został obniżony, a obniżono wkład jednego ze wspólników w zamian za co wypłacono mu aktywa spółki. W związku z obniżeniem wkładu jednemu ze wspólników (innemu niż Wnioskodawczyni), Wnioskodawczyni w związku z obniżeniem wkładu innego wspólnika i wypłaceniem mu majątku Spółki nie uzyskuje żadnego przysporzenia ani od spółki, ani od wspólników, sytuacja majątkowa Wnioskodawczyni nie ulega zmianie, nie zwiększa się Jej udział w zysku Spółki. Czynność obniżenia wkładu jednemu ze wspólników i wypłacenia mu w związku z obniżeniem/zwrotem części wkładu majątku Spółki jest zatem neutralna podatkowo dla pozostałych wspólników. W konsekwencji, według Wnioskodawczyni, należy uznać, że częściowy zwrot wkładów dokonywany przez Spółkę w formie rzeczowej, tj. poprzez przeniesienie na jednego ze wspólników Spółki (innego niż Wnioskodawczyni) praw do Technologii oraz praw autorskich do dokumentacji nie powinien wiązać się z powstaniem po stronie Wnioskodawczyni jakiegokolwiek przychodu. Wycofanie części wkładu przez innego wspólnika Spółki i dokonanie zwrotu tego wkładu, bez względu na sposób zwrotu (pieniężny czy rzeczowy) będzie neutralne podatkowo dla Wnioskodawczyni.
2017
18
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego w związku z przystąpieniem nowego wspólnika do spółki komandytowej.
Fragment:
Wkłady wspólników nie są proporcjonalne do ich udziału w zyskach. Nowy Wspólnik, po przystąpieniu do spółki komandytowej, stanie się czwartym wspólnikiem tej spółki. Udział Nowego Wspólnika w zyskach i stratach spółki komandytowej w całości pomniejszy udział w zysku wspólnika będącego osobą fizyczną zaliczaną do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn („ Drugi Wspólnik ”). Nie zmieni się natomiast udział w zysku drugiego wspólnika będącego osobą fizyczną, jak i Wnioskodawcy. Wkład Nowego Wspólnika będzie proporcjonalny do wkładu i udziału w zysku Drugiego Wspólnika, którego udział w zysku spółki przez przystąpienie Nowego Wspólnika zostanie pomniejszony oraz wysokości pomniejszenia jego udziału w zysku. Nowy Wspólnik wniesie do spółki komandytowej wkład w postaci wkładu pieniężnego lub aportu (wkładu niepieniężnego). Nie jest również wykluczone, że Nowy Wspólnik częściowo wniesie wkład pieniężny i częściowo wniesie wkład niepieniężny. Na dzień przystąpienia Nowego Wspólnika do spółki komandytowej wartość majątku spółki komandytowej, z uwagi na zachodzące w trakcie istnienia spółki zdarzenia gospodarcze, może się różnić (może być wyższa) od wartości wkładów wniesionych do spółki osobowej przez jej dotychczasowych wspólników.
2017
18
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych z tytułu przystąpienia nowego wspólnika do spółki komandytowej.
Fragment:
Po pierwsze zauważyć należy, że w przedmiotowej sprawie przystąpienie Nowego Wspólnika do spółki osobowej nie powoduje zmiany sytuacji i praw wszystkich, aktualnych wspólników tej spółki. Zmiana dotyczy jedynie Wnioskodawcy, będącego osobą fizyczną należącą do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. Udział Nowego Wspólnika w zysku spółki osobowej będzie bowiem odpowiadał zmniejszeniu udziału w zysku tej spółki Wnioskodawcy. Natomiast pomiędzy Nowym Wspólnikiem a pozostałymi, aktualnymi wspólnikami spółki nie dochodzi do żadnej transakcji – Nowy Wspólnik nie zyskuje nic ich kosztem. Odnosząc się w pierwszej kolejności do warunku przewidzianego w punkcie pierwszym powyżej wskazać należy, iż w przedstawionym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym warunki, na których Nowy Wspólnik przystąpi do spółki komandytowej, będą takie same, jakie byłyby dla nowego wspólnika niepowiązanego z dotychczasowymi wspólnikami. Naturalna jest bowiem sytuacja, iż udział w zyskach i stratach wspólnika spółki osobowej określany jest na poziomie proporcjonalnym do wkładów tego wspólnika, którego część uprawnień trafia do nowego wspólnika. Dodatkowo, zdaniem Wnioskodawcy, bez znaczenia pozostaje, iż na moment przystąpienia Nowego Wspólnika wartość majątku spółki komandytowej różnić się będzie od wartości wniesionych do niej wkładów – jest to bowiem naturalna konsekwencja prowadzenia przez spółkę osobową działalności gospodarczej od chwili jej zawiązania do momentu przystąpienia do niej Nowego Wspólnika.
2017
18
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych z tytułu przystąpienia nowego wspólnika do spółki komandytowej.
Fragment:
Po przekształceniu natomiast planowane jest przystąpienie nowego wspólnika („ Nowy Wspólnik ”). Nowy Wspólnik jest osobą fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski i w Polsce podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W związku z przystąpieniem Nowego Wspólnika wniesie on do spółki komandytowej wkład pieniężny. Na moment przystąpienia Nowego Wspólnika do spółki komandytowej, poza Wnioskodawcą, innymi wspólnikami w spółce komandytowej będzie osoba fizyczna („ Drugi Wspólnik ”) oraz spółka kapitałowa prawa polskiego – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca oraz Drugi Wspólnik względem Nowego Wspólnika są osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2016 r., poz. 205 z późn. zm.; „ ustawa o podatku od spadków i darowizn ”). Wkłady wspólników nie są proporcjonalne do ich udziału w zyskach. Nowy Wspólnik, po przystąpieniu do spółki komandytowej, stanie się czwartym wspólnikiem tej spółki. Udział Nowego Wspólnika w zyskach i stratach spółki komandytowej w całości pomniejszy udział w zysku Drugiego Wspólnika będącego osobą fizyczną zaliczaną do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.
2017
18
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wspólnik
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.