Wspólnik | Interpretacje podatkowe

Wspólnik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wspólnik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Powstanie przychodu w związku z wniesieniem wkładu pieniężnego przez wspólnika cichego.
Fragment:
Do istotnych elementów stosunku spółki cichej należą: uczestniczenie w cudzym przedsiębiorstwie (strony dążą do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego), wniesienie wkładu (wkład wspólnika cichego, który może być w formie zarówno pieniężnej, jak i niepieniężnej, staje się częścią majątku przedsiębiorcy), wniesienie wkładu daje prawo do udziału w zysku (nie można wyłączyć wspólnika cichego od uczestnictwa w zyskach – inaczej jest w odniesieniu do strat), wyłączenie osobistej odpowiedzialności (wobec wierzycieli przedsiębiorcy). Istota spółki cichej wyczerpuje się w stosunku zobowiązaniowym łączącym wspólników (spółka wewnętrzna). Wspólnik cichy nie staje się współwłaścicielem majątku, do którego wniósł wkład, ani nie występuje w stosunkach zewnętrznych. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej zawarła umowę spółki cichej z osobą fizyczną (dalej: Wspólnik cichy). Z zawartej umowy wynika, że Wspólnik cichy zobowiązał się wnieść wkład pieniężny w zamian za 40% udziału w zysku netto. Wspólnikowi jego udział w zysku netto będzie wypłacany do 20 dnia każdego miesiąca, a w pierwszym roku współpracy proporcjonalnie do czasu trwania umowy. Wspólnik cichy nie uczestniczy w stratach firmy Wnioskodawczyni i w bezpośrednim prowadzeniu działalności, ma jedynie prawo przeglądać księgi podatkowe.
2016
12
sie

Istota:
Czy udział w kapitale Spółki wypłacony w gotówce wspólnikowi występującemu należy traktować jako przychód z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie podatku liniowego w wysokości 19%, czy jako przychód z praw majątkowych na zasadach ogólnych?
Fragment:
Rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze (art. 65 § 3 K.s.h.). Z powyższego wynika, że wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej powoduje obowiązek rozliczenia udziału kapitałowego wspólnika. Rozliczenie poprzedza ustalenie wartości udziału kapitałowego występującego wspólnika poprzez sporządzenie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki, czyli wartość jej majątku w obrocie prawnym i gospodarczym (wartość, jaką można uzyskać za spółkę). Bilans ten winien zawierać wszystkie składniki materialne i niematerialne (wg cen rynkowych), które mają wartość wymierną w pieniądzu. Zatem wartość udziału kapitałowego należnego występującemu ze spółki wspólnikowi jest ustalana na podstawie bilansu sporządzonego według cen rynkowych. Ustalony w ten sposób udział kapitałowy powinien być wypłacony występującemu wspólnikowi w pieniądzu, zaś rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze. Udział wypłacany wspólnikowi powinien uwzględniać wniesione do spółki wkłady, a także procentową część nadwyżki majątkowej ponad wniesione przez wspólników wkłady.
2016
26
lip

Istota:
1. Czy w pojęciu „niepodzielonych zysków”, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. mieszczą się zyski osiągnięte przez spółkę kapitałową w poprzednich latach, tj. do końca roku 2013, które na mocy stosownych uchwał zgromadzenia wspólników zostały wyłączone od podziału między wspólników i przekazane na kapitał zapasowy lub rezerwowy; a zatem czy z momentem przekształcenia Spółki w 2016 r., w zakresie zysku przekazanego do dnia 31 grudnia 2014 r. na kapitał zapasowy i rezerwowy, przekształcenie Spółki będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 updof?
2. Czy w związku z przekształceniem spółki z o.o. w spółkę komandytową, które nastąpi w 2016 r. kwota zysku spółki z o.o. wypracowanego do końca 2014 r., która na mocy uchwały zgromadzenia wspólników podjętej w 2015 r. została przeznaczona na kapitał zapasowy, będzie skutkować z momentem przekształcenia powstaniem po stronie Wnioskodawcy dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 updof?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie pytania nr 1, na gruncie stanu prawnego obowiązującego do 31 grudnia 2014 r. zyski, które w latach poprzednich nie zostały podzielone i wypłacone wspólnikom w formie dywidendy, lecz na mocy stosownych uchwał zgromadzenia wspólników przeznaczono na kapitał zapasowy, nie stanowią „ niepodzielonych zysków ” w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 updof, a w konsekwencji w przypadku przekształcenia spółki w roku 2016, u Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy od zysków spółki przekształconej przekazanych do końca 2014 r. na kapitał zapasowy i rezerwowy. Zgodnie bowiem z treścią art. 191 § 1 i 2 k.s.h., wspólnik spółki z o.o. ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonego do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Jednak umowa spółki może przewidywać inny sposób podziału zysku. Zatem każda uchwała podjęta przez zgromadzenie wspólników w trybie art. 191 k.s.h. jest uchwałą o podziale zysku. O zysku „ niepodzielonym ” można mówić wyłącznie wówczas, gdy właściwy organ stanowiący spółki nie podejmie uchwały co do sposobu przeznaczenia zysku za określony rok obrotowy. Pojęcie „ podział zysku ” oznacza podział zysku pomiędzy wspólników, jak również uchwałę zgromadzenia wspólników o przeznaczeniu zysku w całości lub w części na inne cele, w tym na kapitał zapasowy, rezerwowy.
2016
20
lip

Istota:
Skutki podatkowe zawarcia przez Wnioskodawcę umowy darowizny ze Spółka komandytową, w której jest wspólnikiem
Fragment:
W świetle powyższego, prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym darowizna na rzecz Spółki komandytowej, w której Wnioskodawca ma status wspólnika, nie spowoduje powstania u Niego przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z jakiegokolwiek źródła przychodów. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone m.in. w piśmie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2002 r., Nr PB4/AK-031-23/02, zgodnie z którym „jeżeli wspólnik spółki osobowej wykonuje świadczenie na rzecz tej spółki, to z podatkowego punktu widzenia jest to świadczenie „ dla siebie samego ” w takim zakresie, w jakim „ przychody i koszty spółki osobowej ” stanowią jego przychody i jego koszty. Jeżeli więc takie świadczenia są odpłatne, to u takiego wspólnika przychody równe są jego kosztom, jeżeli zaś wspomniane świadczenia są nieodpłatne, u tego wspólnika nie wystąpi ani przychód, ani koszt. Jednocześnie, w takim przypadku, nie można mówić o uzyskaniu ani przez spółkę osobową, ani przez tego wspólnika przychodu „ z tytułu otrzymanych nieodpłatnych świadczeń ”, bowiem spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego, a wspólnik - w sensie podatkowym - „ świadczył samemu sobie ”. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
17
lip

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w wyniku przystąpienia przez Wnioskodawcę do Spółki Osobowej, w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego na warunkach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, nie powstanie u Wnioskodawcy przychód w rozumieniu Ustawy o PIT, a tym samym nie będzie podstaw do zastosowania wobec Wnioskodawcy art. 25 Ustawy o PIT?
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, przychód Wnioskodawcy z tytułu przystąpienia do Spółki Osobowej na warunkach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego podlegał będzie zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 Ustawy o PIT?
Fragment:
Gdyby bowiem przyjąć, iż wniesienie wkładu przez Wnioskodawcę do Spółki Osobowej powoduje dla Wnioskodawcy powstanie przychodu, bądź też otwiera drogę do szacowania dochodu Wnioskodawcy na podstawie art. 25 Ustawy o PIT, to takie przysporzenie miałoby formę ustanowienia na rzecz Wnioskodawcy praw i obowiązków wspólnika Spółki Osobowej kosztem części praw i obowiązków Dotychczasowych Wspólników (m.in. udział Dotychczasowych Wspólników w zyskach i stratach Spółki Osobowej zmniejszyłby się kosztem udziału w zysku przyznanego Wnioskodawcy). Swego rodzaju odpłatnością za taką zmianę byłby wkład pieniężny Wnioskodawcy do Spółki Osobowej. Tym samym uznanie, iż w związku z planowanym przystąpieniem Wnioskodawcy do Spółki Osobowej dochodzi do powstania po jego stronie przychodu, wynikałoby z braku ekwiwalentności pomiędzy jego wkładem, a przyznanymi mu ogółem praw i obowiązków w Spółce Osobowej. W przypadku uznania, iż ten ogół praw i obowiązków wspólnika Spółki Osobowej jest więcej warty niż wkład Wnioskodawcy do Spółki Osobowej, nadwyżka wartości ogółu praw i obowiązków byłaby przysporzeniem od Dotychczasowych Wspólników na rzecz Wnioskodawcy dokonana bez ekwiwalentu z jego strony, a tym samym nieodpłatnie. Ze względu jednak na to, iż Wnioskodawca i Dotychczasowi Wspólnicy zaliczani są do I i II grupy podatkowej w rozumieniu UPSD, to ten ewentualny przychód (dochód) podlegałby zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 Ustawy o PIT.
2016
15
lip

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w wyniku przystąpienia przez Wnioskodawcę do Spółki Osobowej, w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego na warunkach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, nie powstanie u Wnioskodawcy przychód w rozumieniu Ustawy o PIT, a tym samym nie będzie podstaw do zastosowania wobec Wnioskodawcy art. 25 Ustawy o PIT?
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, przychód Wnioskodawcy z tytułu przystąpienia do Spółki Osobowej na warunkach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego podlegał będzie zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 Ustawy o PIT?
Fragment:
Gdyby bowiem przyjąć, iż wniesienie wkładu przez Wnioskodawcę do Spółki Osobowej powoduje dla Wnioskodawcy powstanie przychodu, bądź też otwiera drogę do szacowania dochodu Wnioskodawcy na podstawie art. 25 Ustawy o PIT, to takie przysporzenie miałoby formę ustanowienia na rzecz Wnioskodawcy praw i obowiązków wspólnika Spółki Osobowej kosztem części praw i obowiązków Dotychczasowych Wspólników (m.in. udział Dotychczasowych Wspólników w zyskach i stratach Spółki Osobowej zmniejszyłby się kosztem udziału w zysku przyznanego Wnioskodawcy). Swego rodzaju odpłatnością za taką zmianę byłby wkład pieniężny Wnioskodawcy do Spółki Osobowej. Tym samym uznanie, iż w związku z planowanym przystąpieniem Wnioskodawcy do Spółki Osobowej dochodzi do powstania po jego stronie przychodu, wynikałoby z braku ekwiwalentności pomiędzy jego wkładem, a przyznanymi mu ogółem praw i obowiązków w Spółce Osobowej. W przypadku uznania, iż ten ogół praw i obowiązków wspólnika Spółki Osobowej jest więcej warty niż wkład Wnioskodawcy do Spółki Osobowej, nadwyżka wartości ogółu praw i obowiązków byłaby przysporzeniem od Dotychczasowych Wspólników na rzecz Wnioskodawcy dokonana bez ekwiwalentu z jego strony, a tym samym nieodpłatnie. Ze względu jednak na to, iż Wnioskodawca i Dotychczasowi Wspólnicy zaliczani są do I i II grupy podatkowej w rozumieniu UPSD, to ten ewentualny przychód (dochód) podlegałby zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 Ustawy o PIT.
2016
12
lip

Istota:
Skutki podatkowe umorzenia udziałów dla wspólników pozostających w spółce.
Fragment:
Wnioskodawca planuje, że zostanie wspólnikiem spółki z o.o. z siedzibą w Polsce (dalej jako: Spółka). Planowane jest, że wraz z wnioskodawcą drugim wspólnikiem zostanie podmiot z siedzibą w Liechtensteinie (dalej jako: drugi wspólnik). W przyszłości możliwe jest, że udziały posiadane przez drugiego wspólnika w Spółce zostaną umorzone bez wynagrodzenia wypłacanego w jakiejkolwiek formie. Umorzenie udziałów drugiego wspólnika bez wynagrodzenia nastąpi zgodnie z odpowiednimi regulacjami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 199 KSH). Planowane jest, że umorzenie udziałów drugiego wspólnika spowoduje zmianę parytetu udziałów w Spółce, posiadanych przez obydwu wspólników. W szczególności, możliwe jest, że po dokonaniu umorzenia udziałów drugiego wspólnika, Wnioskodawca będzie posiadał 100 % udziałów w Spółce, tj. gdy zostaną umorzone wszystkie udziały posiadane przez drugiego wspólnika. W ramach niniejszego wniosku Wnioskodawca zwraca się z pytaniem dotyczącym skutków podatkowych powstałych na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych związanych z umorzeniem udziałów drugiego wspólnika bez wynagrodzenia. Pismem z dnia 25 maja 2016 r. Nr IPPB2/4511-285/16-2/MK1 wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków wniosku poprzez: - przedłożenie oryginału pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa szczególnego.
2016
8
lip

Istota:
Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że otrzymanie przez Wnioskodawcę w wyniku wystąpienia ze spółki niebędącej osobą prawną niepieniężnych składników majątku, a więc udziałów w spółkach z o.o., nie spowoduje u niego powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Stosownie do zasady wyrażonej w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody z udziału w spółce osobowej opodatkowuje się osobno u każdego wspólnika w stosunku do jego udziału w zysku. Udział wspólnika - występującego ze spółki - w zysku odpowiada wartości majątku wspólnego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, przy uwzględnieniu proporcji, w jakiej wspólnik występujący ze spółki uczestniczył w zyskach spółki. Wśród przychodów, których nie zalicza się do przychodów z działalności gospodarczej art. 14 ust. 3 pkt 12b) ww. ustawy wskazuje przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymane w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód ten powstałby dla Wnioskodawcy dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, chyba, że spełnione zostaną określone w art. 14 ust. 3 pkt 12b) ww. ustawy warunki niezaliczenia otrzymanych przychodów do przychodów z działalności gospodarczej.
2016
6
lip

Istota:
Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że otrzymanie przez Wnioskodawcę w wyniku wystąpienia ze spółki niebędącej osobą prawną niepieniężnych składników majątku, a więc udziałów w spółkach z o.o., nie spowoduje u niego powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Stosownie do zasady wyrażonej w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody z udziału w spółce osobowej opodatkowuje się osobno u każdego wspólnika w stosunku do jego udziału w zysku. Udział wspólnika - występującego ze spółki - w zysku odpowiada wartości majątku wspólnego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, przy uwzględnieniu proporcji, w jakiej wspólnik występujący ze spółki uczestniczył w zyskach spółki. Wśród przychodów, których nie zalicza się do przychodów z działalności gospodarczej art. 14 ust. 3 pkt 12b) ww. ustawy wskazuje przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymane w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód ten powstałby dla Wnioskodawcy dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, chyba, że spełnione zostaną określone w art. 14 ust. 3 pkt 12b) ww. ustawy warunki niezaliczenia otrzymanych przychodów do przychodów z działalności gospodarczej.
2016
6
lip

Istota:
Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że otrzymanie przez Wnioskodawcę w wyniku wystąpienia ze spółki niebędącej osobą prawną niepieniężnych składników majątku, a więc udziałów w spółkach z o.o., nie spowoduje u niego powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Stosownie do zasady wyrażonej w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody z udziału w spółce osobowej opodatkowuje się osobno u każdego wspólnika w stosunku do jego udziału w zysku. Udział wspólnika - występującego ze spółki - w zysku odpowiada wartości majątku wspólnego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, przy uwzględnieniu proporcji, w jakiej wspólnik występujący ze spółki uczestniczył w zyskach spółki. Wśród przychodów, których nie zalicza się do przychodów z działalności gospodarczej art. 14 ust. 3 pkt 12b) ww. ustawy wskazuje przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymane w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód ten powstałby dla Wnioskodawcy dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, chyba, że spełnione zostaną określone w art. 14 ust. 3 pkt 12b) ww. ustawy warunki niezaliczenia otrzymanych przychodów do przychodów z działalności gospodarczej.
2016
5
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wspólnik
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.