Współczynnik | Interpretacje podatkowe

Współczynnik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to współczynnik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w okolicznościach sprawy Wnioskodawca, wobec faktu, że wykonuje również czynności podlegające zwolnieniu z VAT, zobowiązany jest do ustalania prewspółczynnika na podstawie art. 86 ust. 2c ustawy skoro nie wykonuje czynności niepodlegających ustawie o VAT?
Fragment:
Zatem w tak przedstawionym stanie faktycznym, stwierdzić należy, że Muzeum, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., nie będzie zobowiązane do stosowania współczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ww. ustawy. Końcowo należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego stanu faktycznego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
2016
11
maj

Istota:
Obowiązek rozliczenia podatku VAT w oparciu o dyspozycję art. 86 ust. 2a ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r.
Fragment:
(...) wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej. Cele prowadzonej działalności gospodarczej należy rozpatrywać w kontekście definicji działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy. Mieszczą się tutaj również działania czy sytuacje występujące w ramach działalności gospodarczej, jednakże niegenerujące opodatkowania podatkiem. Natomiast przez cele inne rozumie się sferę działalności danego podmiotu niebędącą działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 i 3 ustawy (przykładowo działalność podmiotu w charakterze organu władzy czy nieodpłatna działalność statutowa), a także cele prywatne, które z założenia nie mają nic wspólnego z działalnością gospodarczą podatnika. Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie do ust. 2 tego artykułu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.
2016
11
mar

Istota:
Czy Spółka może uznać, że budynki użytkowane ww. warunkach, są używane w warunkach pogorszonych w rozumieniu art. 16i ust. 2 pkt 1 updop oraz dokonywać ich amortyzacji z wykorzystaniem współczynnika podwyższającego 1,2?
Fragment:
Na mocy art. 16i ust. 2 pkt 1 lit. a updop dla budynków i budowli używanych w warunkach pogorszonych podatnicy mogą podwyższać stawki podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych - przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,2. Wyjaśnienia dotyczące warunków używania budynków i budowli, o których mowa w ust. 2, zawarte są w objaśnieniach do Wykazu stawek amortyzacyjnych, stanowiącego Załącznik 1 do omawianej ustawy. Stosownie do objaśnienia nr 1 do ww. Wykazu, za pogorszone warunki używania budynków i budowli, o których mowa w art. 16i ust. 2 pkt 1 lit. a updop, uważa się używanie tych środków trwałych pod ciągłym działaniem wody, par wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych czynników powodujących przyspieszenie zużycia obiektu. W razie wystąpienia bądź ustania warunków uzasadniających podwyższenie stawek, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, stawki te ulegają podwyższeniu lub obniżeniu od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające te zmiany (art. 16i ust. 3 updop). A zatem, dla budynków i budowli używanych pod ciągłym działaniem wysokich temperatur, znacznych drgań i wysokiej wilgotności powodujących przyspieszenie zużycia obiektu podatnicy mogą podwyższać stawki podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych – przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,2.
2015
11
gru

Istota:
Prawo do odliczenia VAT w oparciu o współczynnik proporcji sprzedaży (związek pośredni ze sprzedażą opodatkowaną).
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy: W związku z nabyciem usług związanych z zapewnieniem stałej sprawności (funkcjonowania) bankomatów w celu umożliwienia świadczenia przez Spółkę usług opodatkowanych (reklama, sprzedaż doładowań usług telefonii komórkowej) i zwolnionych z VAT (transakcje bankomatowe) na tych urządzeniach, przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o tzw. współczynnik VAT, o którym mowa w art. 90 ust. 2 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy o VAT. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Uwagi ogólne Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jak natomiast stanowi art. 90 ust. 2 ustawy o VAT jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku należnego związanego wyłącznie z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu VAT, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT. Zasady kalkulacji tej proporcji (współczynnika) zawiera art. 90 ustawy o VAT. Kluczowe w przedmiotowej kwestii jest określenie, czy zakup usług polegających na zapewnieniu sprawności bankomatów ma związek z prowadzoną przez Spółkę sprzedażą opodatkowaną VAT, a więc czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia w tym zakresie. Zasada neutralności VAT Prawo do odliczenia VAT naliczonego stanowi praktyczną realizację zasady neutralności VAT, zgodnie z którą podatnicy niebędący ostatecznym konsumentem towaru lub usługi nie powinni być obciążani kosztem podatku.
2015
25
lis

Istota:
W zakresie określenia wartości współczynnika sprzedaży
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy wskazane w stanie faktycznym Przychody z majątku powinny być od dnia 1 stycznia 2014 r. uznawane za obrót w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej jako: „ ustawa o VAT ”) i być tym samym uwzględniane w kalkulacji proporcji (dalej: „współczynnik VAT), o której mowa w art. 90 i 91 tej ustawy... Zdaniem Wnioskodawcy: W opinii Banku przychody wynikające z własnego majątku(Przychody z majątku), nieobjęte zakresem opodatkowania podatkiem VAT nie stanowią obrotu w rozumieniu ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. oraz nie powinny być uwzględniane w kalkulacji współczynnika VAT w myśl art. 90 i 91 ustawy o VAT. Zdaniem Wnioskodawcy dla potrzeb kalkulacji współczynnika VAT do obrotu nie należy wliczać przychodów związanych z posiadaniem majątku. Celem udzielania odpowiedzi na przedstawione przez Bank pytanie należy odnieść się do treści ustawy o VAT w wersji, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., a która została wprowadzona do obowiązującego stanu prawnego na mocy ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 9 stycznia 2013 r. Nr 35). Odnosząc się do zawartych w powołanej ustawie przepisów intertemporalnych należy wskazać, że większość wprowadzonych powołaną ustawą zmian weszło w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., jednakże wejście w życie części przepisów zostało odsunięte w czasie do dnia 1 stycznia 2014 r.
2014
17
lis

Istota:
W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. opłaty o charakterze sankcyjnym nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie będą stanowiły podstawy opodatkowania podatkiem VAT. Ponadto nie należy ich uwzględniać przy kalkulacji wartości współczynnika proporcji, o którym mowa w art. 90 ustawy.
Fragment:
Ponadto, ponieważ omawiane opłaty nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie będą stanowiły obrotu, to nie należy ich uwzględniać przy kalkulacji wartości współczynnika proporcji, o którym mowa w art. 90 ustawy - współczynnik ten jest kalkulowany w oparciu o osiągany obrót i nie uwzględnia czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.
2014
12
mar

Istota:
Właściwe określenie współczynnika wartości sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ustawy
Fragment:
W związku z tym, iż niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie zakresu pytania nr 1, 2, 3, 4 tj. właściwego określenia współczynnika wartości sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ustawy, w zakresie pytania nr 5, tj. właściwego określenia współczynnika wartości sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ustawy w części dotyczącej wyłączenia z kalkulacji WSS następujących transakcji: importu usług i wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, dostaw towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zostały zaliczane przez Bank do środków trwałych podlegających amortyzacji, dostaw towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zostały zaliczone przez Bank do wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, które zostały zaliczone do środków trwałych i były używane przez Bank na potrzeby prowadzonej działalności, czynności dotyczących nieruchomości (w tym sprzedaży i wynajmu nieruchomości) w zakresie w jakim są one dokonywane sporadycznie - zostanie wydana odrębna interpretacja. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2012
23
lis

Istota:
Właściwe określenie współczynnika wartości sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ustawy:- z tytułu importu usług i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,- obrotu uzyskanego z tytułu dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zostały zaliczane przez Bank do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji,- obrotu uzyskanego z tytułu dostaw towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zostały zaliczone przez Bank do wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, które zostały zaliczone do środków trwałych i były używane przez Bank na potrzeby prowadzonej działalności,czynności dotyczących nieruchomości (w tym sprzedaży i wynajmu nieruchomości) w zakresie w jakim są one dokonywane sporadycznie
Fragment:
Organu z dnia 06.09.2012 o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie pytania nr 5, tj. właściwego określenia współczynnika wartości sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ustawy: z tytułu importu usług i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, obrotu uzyskanego z tytułu dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zostały zaliczane przez Bank do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, obrotu uzyskanego z tytułu dostaw towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zostały zaliczone przez Bank do wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, które zostały zaliczone do środków trwałych i były używane przez Bank na potrzeby prowadzonej działalności, czynności dotyczących nieruchomości (w tym sprzedaży i wynajmu nieruchomości) w zakresie w jakim są one dokonywane sporadycznie jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 09.07.2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie pytania nr 5, tj. właściwego określenia współczynnika wartości sprzedaży, o którym mowa w art. 90 (...)
2012
23
lis

Istota:
Rozliczenie obrotu dla celów podatku VAT oraz kalkulacja wartości współczynnika struktury sprzedaży od przychodów i zysków wynikających z faktu posiadania papierów wartościowych, które są nabywane przez Bank nie w celach handlowych
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 24.09.2012 r. (data wpływu 28.09.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia obrotu dla celów podatku VAT oraz kalkulacji wartości współczynnika struktury sprzedaży od przychodów i zysków wynikających z faktu posiadania papierów wartościowych, które są nabywane przez Bank nie w celach handlowych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28.09.2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia obrotu dla celów podatku VAT oraz kalkulacji wartości współczynnika struktury sprzedaży od przychodów i zysków wynikających z faktu posiadania papierów wartościowych, które są nabywane przez Bank nie w celach handlowych. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe. Bank działając na podstawie stosownego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, ze zm., zwanej dalej: „ Prawo Bankowe ”), świadczy za wynagrodzeniem szereg usług finansowych na rzecz klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, na które składają się czynności wymienione w treści art. 5 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 6 ust. 1 Prawa Bankowego (zwanych dalej: „ czynnościami bankowymi ”).
2012
17
lis

Istota:
Czy przychody i zyski wynikające z faktu posiadania papierów wartościowych utrzymywanych do terminu zapadalności oraz papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży, które są nabywane przez X nie w celach handlowych (zaliczane są do aktywów X), powinny być uwzględniane dla celów ustalania obrotu VAT oraz kalkulacji współczynnika struktury sprzedaży (dalej: „WSS”)?
Fragment:
Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Banku, przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2012 r. (data wpływu 9 lipca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uwzględniania dla celów ustalania obrotu oraz kalkulacji współczynnika struktury sprzedaży przychodów i zysków wynikających z faktu posiadania papierów wartościowych utrzymywanych do terminu zapadalności oraz dostępnych do sprzedaży - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 lipca 2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uwzględniania dla celów ustalania obrotu oraz kalkulacji współczynnika struktury sprzedaży przychodów i zysków wynikających z faktu posiadania papierów wartościowych utrzymywanych do terminu zapadalności oraz dostępnych do sprzedaży. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz następujące zdarzenie przyszłe: X, działając na podstawie stosownego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665, ze zm., zwanej dalej: „ Prawo Bankowe ”), świadczy za wynagrodzeniem szereg usług finansowych, na które składają się czynności wymienione w treści art. 5 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 6 ust. 1 Prawa Bankowego (zwane dalej: „ czynnościami bankowymi ”).
2012
27
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.