Współczynnik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to współczynnik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
lis

Istota:

Określenie wartości współczynnika VAT za Rok Połączenia Banków.

Fragment:

Istnieje możliwość, iż zarówno Podział jak i Połączenie będą miały miejsce w ramach jednego roku kalendarzowego (dalej: „ Rok Połączenia ”). [Współczynnik VAT] W Roku Połączenia Bank Przejmowany dokonywał i dokonuje odliczenia podatku VAT m.in. przy zastosowaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o VAT (dalej: „ Współczynnik VAT ”). Przewiduje się, iż w odniesieniu do znaczącej części towarów i usług, które będą wykorzystywane przez Oddział ( X. AG), nie będzie możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje. Jednocześnie, istnieje możliwość, iż Współczynnik VAT samego X. AG (Oddziału) będzie znacząco niższy niż współczynnik VAT Banku Przejmowanego za Rok Połączenia. Powodowałoby to możliwość skorzystania przez X. AG (Oddział) z odstąpienia od odliczenia VAT Współczynnikiem VAT, zgodnie z art. 90 ust. 10 ustawy o VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy, w świetle art. 90 oraz 91 ustawy o VAT, określenie wartości korekty Współczynnika VAT za Rok Połączenia, powinno nastąpić odrębnie dla Banku Przejmowanego (w oparciu o obrót zrealizowany od dnia 1 stycznia Roku Połączenia (...)

2017
11
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy dla Zakładu nr 1 można zastosować do celów odliczenia podatku od towarów i usług w roku 2017 Prewspółczynnik i Współczynnik ustalony dla ZGKiM na rok 2017, wskazania, czy dla Zakładu nr 2 można zastosować do celów odliczenia podatku od towarów i usług w roku 2017 Prewspółczynnik ustalony dla ZGKiM, ustalenia, czy dla Zakładu nr 2 można zastosować do celów odliczenia podatku od towarów i usług w roku 2017 Współczynnik ustalony dla ZGKiM.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro ustawa o centralizacji wprost mówi, że w przypadku JST Współczynnik jest kalkulowany odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej JST, to należy uznać, że norma prawna wynikająca z art. 90 ust. 8 ustawy o VAT mówiąca o szacunkowej prognozie Współczynnika również ma zastosowanie do jednostki organizacyjnej JST jakim będzie Zakład nr 1. Stanowisko 2. Zakład nr 2 będzie uprawniony do stosowania po dniu wyodrębnienia Zakładu nr 1 z ZGKiM Prewspółczynnika oraz Współczynnika wyliczonego dla ZGKiM na rok 2017. Po dniu, w którym z ZGKiM zostanie wyodrębniony Zakład nr 1 ZGKiM (Zakład nr 2) powinien odliczać podatek VAT naliczony na takich samych zasadach na jakich odliczałby go w przypadku braku zdarzenia gospodarczego i prawnego jakim jest wyodrębnienie Zakładu nr 1 z ZGKiM, tj. według właściwego dla niego, wstępnego Prewspółczynnika oraz Współczynnika, według którego odliczał on podatek VAT od 1 stycznia 2017 r. do dnia wyodrębnienia włącznie. Ewentualnie, w przypadku, gdyby Wnioskodawca uznał, że po dniu wyodrębnienia wstępny Prewspółczynnik oraz Współczynnik dla ZGKiM (Zakład nr 2) jest niereprezentatywny, powinien uzgodnić Prewspółczynnik oraz Współczynnik z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu na podstawie art. 86 ust. 2f oraz art. 90 ust. 9 ustawy o VAT.

2017
27
maj

Istota:

Brak obowiązku uwzględnienia obrotu z tytułu udzielanych pożyczek przy wyliczeniu wartości współczynnika struktury sprzedaży.

Fragment:

Jednocześnie ani przepisy ustawy o VAT, ani przepisy Dyrektywy VAT nie precyzują co należy rozumieć pod pojęciem sporadyczności (pomocniczości) czynności w kontekście uwzględniania obrotu osiągniętego przy ich realizacji w kalkulacji współczynnika VAT. Dlatego też w tym kontekście należy dokonać literalnej wykładni tych przepisów, a także odwołać do orzecznictwa sądowego oraz praktyki organów podatkowych. 1. Wykładnia literalna Jak wskazano powyżej ustawodawca unijny (inaczej niż ustawodawca krajowy) przy określaniu zasad kalkulacji współczynnika VAT posługuje się pojęciem incydentalny, bądź pomocniczy (a nie sporadyczny). Przykładowo w angielskiej wersji językowej w art. 174 ust. 2 Dyrektywy VAT użyto pojęcia incydentalny, czy też uboczny, zaś w polskiej wersji użyto pojęcia pomocniczy (zamiast pojęcia sporadyczny). Zgodnie z definicją słownikową pojęcia „ incydentalny ”, termin ten oznacza „mający małe znaczenie lub zdarzający się bardzo rzadko, natomiast termin „ uboczny ” oznacza „ dotyczący czegoś pośrednio, mniej istotny lub dodatkowy ”. W tym kontekście, można zatem uznać, iż użyte w art. 174 ust. 2 Dyrektywy VAT pojęcia incydentalny / uboczny / pomocniczy powinny być rozumiane szerzej, niż użyte w ustawie o VAT pojęcie sporadyczny. Transakcje o charakterze incydentalnym oznaczają bowiem zdarzenia występujące nie tyle rzadko, ile ubocznie, przy określonej okazji, nawet gdyby występowały w sposób powtarzalny.

2017
18
maj

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia ostatecznego współczynnika VAT Wnioskodawcy jako podmiotu połączonego za rok, w którym będzie miało miejsce połączenie oraz korekty podatku VAT, ustalenia współczynnika wstępnego, ustalenia wstępnego współczynnika VAT według którego Wnioskodawca jako podmiot połączony będzie dokonywał odliczenia podatku VAT naliczonego w okresie od dnia połącznia do 31 grudnia roku połączenia.

Fragment:

IPPP 1/443-477/12-2/IGo): „ zasadą jest, że ostateczny współczynnik VAT za dany rok jest jednocześnie wstępnym współczynnikiem VAT według którego podatnik powinien dokonywać odliczenia podatku VAT w roku następującym po tym roku, czyli w przedmiotowej sprawie w roku 2013 ”. Ponadto, Wnioskodawca podkreśla, że otrzymał w 2013 r. pozytywną interpretację dotyczącą zagadnienia będącego przedmiotem niniejszego wniosku, tyle że w odniesieniu do połączenia z inną spółką z Grupy (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 19 lutego 2013 r. sygn. ILPP5/443-55/12-3/PG ). Organ podatkowy skonkludował, że ostateczny współczynnik VAT za rok w którym będzie miało miejsce połączenie będzie jednocześnie wstępnym współczynnikiem Wnioskodawcy jako podmiotu połączonego na rok następujący po roku, w którym będzie miało miejsce połączenie. Podsumowując, ostateczny współczynnik VAT Wnioskodawcy jako połączonego podmiotu za rok połączenia ustalony w sposób wskazany w punkcie 1 wniosku będzie jednocześnie wstępnym współczynnikiem VAT Wnioskodawcy jako połączonego podmiotu na rok następujący po roku połączenia, tj. współczynnikiem VAT według którego Wnioskodawca jako podmiot połączony będzie miał prawo odliczać VAT od zakupów towarów i usług dokonywanych w roku następującym po roku połączenia.

2016
11
maj

Istota:

Czy w okolicznościach sprawy Wnioskodawca, wobec faktu, że wykonuje również czynności podlegające zwolnieniu z VAT, zobowiązany jest do ustalania prewspółczynnika na podstawie art. 86 ust. 2c ustawy skoro nie wykonuje czynności niepodlegających ustawie o VAT?

Fragment:

Zatem w tak przedstawionym stanie faktycznym, stwierdzić należy, że Muzeum, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., nie będzie zobowiązane do stosowania współczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ww. ustawy. Końcowo należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego stanu faktycznego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

2016
11
mar

Istota:

Obowiązek rozliczenia podatku VAT w oparciu o dyspozycję art. 86 ust. 2a ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r.

Fragment:

(...) wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej. Cele prowadzonej działalności gospodarczej należy rozpatrywać w kontekście definicji działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy. Mieszczą się tutaj również działania czy sytuacje występujące w ramach działalności gospodarczej, jednakże niegenerujące opodatkowania podatkiem. Natomiast przez cele inne rozumie się sferę działalności danego podmiotu niebędącą działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 i 3 ustawy (przykładowo działalność podmiotu w charakterze organu władzy czy nieodpłatna działalność statutowa), a także cele prywatne, które z założenia nie mają nic wspólnego z działalnością gospodarczą podatnika. Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie do ust. 2 tego artykułu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.

2015
11
gru

Istota:

Czy Spółka może uznać, że budynki użytkowane ww. warunkach, są używane w warunkach pogorszonych w rozumieniu art. 16i ust. 2 pkt 1 updop oraz dokonywać ich amortyzacji z wykorzystaniem współczynnika podwyższającego 1,2?

Fragment:

Na mocy art. 16i ust. 2 pkt 1 lit. a updop dla budynków i budowli używanych w warunkach pogorszonych podatnicy mogą podwyższać stawki podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych - przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,2. Wyjaśnienia dotyczące warunków używania budynków i budowli, o których mowa w ust. 2, zawarte są w objaśnieniach do Wykazu stawek amortyzacyjnych, stanowiącego Załącznik 1 do omawianej ustawy. Stosownie do objaśnienia nr 1 do ww. Wykazu, za pogorszone warunki używania budynków i budowli, o których mowa w art. 16i ust. 2 pkt 1 lit. a updop, uważa się używanie tych środków trwałych pod ciągłym działaniem wody, par wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych czynników powodujących przyspieszenie zużycia obiektu. W razie wystąpienia bądź ustania warunków uzasadniających podwyższenie stawek, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, stawki te ulegają podwyższeniu lub obniżeniu od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające te zmiany (art. 16i ust. 3 updop). A zatem, dla budynków i budowli używanych pod ciągłym działaniem wysokich temperatur, znacznych drgań i wysokiej wilgotności powodujących przyspieszenie zużycia obiektu podatnicy mogą podwyższać stawki podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych – przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,2.

2015
25
lis

Istota:

Prawo do odliczenia VAT w oparciu o współczynnik proporcji sprzedaży (związek pośredni ze sprzedażą opodatkowaną).

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy: W związku z nabyciem usług związanych z zapewnieniem stałej sprawności (funkcjonowania) bankomatów w celu umożliwienia świadczenia przez Spółkę usług opodatkowanych (reklama, sprzedaż doładowań usług telefonii komórkowej) i zwolnionych z VAT (transakcje bankomatowe) na tych urządzeniach, przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o tzw. współczynnik VAT, o którym mowa w art. 90 ust. 2 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy o VAT. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Uwagi ogólne Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jak natomiast stanowi art. 90 ust. 2 ustawy o VAT jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku należnego związanego wyłącznie z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu VAT, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT. Zasady kalkulacji tej proporcji (współczynnika) zawiera art. 90 ustawy o VAT. Kluczowe w przedmiotowej kwestii jest określenie, czy zakup usług polegających na zapewnieniu sprawności bankomatów ma związek z prowadzoną przez Spółkę sprzedażą opodatkowaną VAT, a więc czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia w tym zakresie. Zasada neutralności VAT Prawo do odliczenia VAT naliczonego stanowi praktyczną realizację zasady neutralności VAT, zgodnie z którą podatnicy niebędący ostatecznym konsumentem towaru lub usługi nie powinni być obciążani kosztem podatku.

2014
17
lis

Istota:

W zakresie określenia wartości współczynnika sprzedaży

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy wskazane w stanie faktycznym Przychody z majątku powinny być od dnia 1 stycznia 2014 r. uznawane za obrót w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej jako: „ ustawa o VAT ”) i być tym samym uwzględniane w kalkulacji proporcji (dalej: „współczynnik VAT), o której mowa w art. 90 i 91 tej ustawy... Zdaniem Wnioskodawcy: W opinii Banku przychody wynikające z własnego majątku(Przychody z majątku), nieobjęte zakresem opodatkowania podatkiem VAT nie stanowią obrotu w rozumieniu ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. oraz nie powinny być uwzględniane w kalkulacji współczynnika VAT w myśl art. 90 i 91 ustawy o VAT. Zdaniem Wnioskodawcy dla potrzeb kalkulacji współczynnika VAT do obrotu nie należy wliczać przychodów związanych z posiadaniem majątku. Celem udzielania odpowiedzi na przedstawione przez Bank pytanie należy odnieść się do treści ustawy o VAT w wersji, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., a która została wprowadzona do obowiązującego stanu prawnego na mocy ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 9 stycznia 2013 r. Nr 35). Odnosząc się do zawartych w powołanej ustawie przepisów intertemporalnych należy wskazać, że większość wprowadzonych powołaną ustawą zmian weszło w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., jednakże wejście w życie części przepisów zostało odsunięte w czasie do dnia 1 stycznia 2014 r.

2014
12
mar

Istota:

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. opłaty o charakterze sankcyjnym nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie będą stanowiły podstawy opodatkowania podatkiem VAT. Ponadto nie należy ich uwzględniać przy kalkulacji wartości współczynnika proporcji, o którym mowa w art. 90 ustawy.

Fragment:

Ponadto, ponieważ omawiane opłaty nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie będą stanowiły obrotu, to nie należy ich uwzględniać przy kalkulacji wartości współczynnika proporcji, o którym mowa w art. 90 ustawy - współczynnik ten jest kalkulowany w oparciu o osiągany obrót i nie uwzględnia czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.