Wsparcie pomostowe | Interpretacje podatkowe

Wsparcie pomostowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wsparcie pomostowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wydatki sfinansowane wsparciem finansowym oraz pomostowym stanowią koszty uzyskania przychodów na zasadach ogólnych określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Każdy z 6 – ciu członków Spółdzielni otrzymał podstawowe wsparcie pomostowe oraz wsparcie finansowe w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej. Wsparcie pomostowe udzielone jest na okres 6 miesięcy, natomiast wsparcie finansowe przyznaje środki w kwocie 20.000 zł na każdego z członków spółdzielni, co stanowi 100% całkowitych wydatków. Umowa została zawarta pomiędzy Operatorem wsparcia finansowego, a Spółdzielnią jako udzielenie jednorazowego wsparcia kapitałowego ułatwiającego sfinansowanie wydatków umożliwiających funkcjonowanie nowo powstałej spółdzielni, zgodnie z wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego na założenie spółdzielni socjalnej, złożonym przez każdego z sześciu członków spółdzielni. Łącznie wnioskodawca otrzymał 120.000 zł czyli po 20.000 zł za każdego członka założyciela. Wsparcie finansowe jest udzielane w oparciu o zasadę de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL. Dodatkowo Spółdzielnia zawarła z Operatorem umowę o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, również w ramach Poddziałania 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej.
2013
21
maj

Istota:
Czy Wnioskodawczyni słusznie nie zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych dotacją i wsparciem pomostowym?
Fragment:
W okresie realizacji projektu: Zainteresowana nie dokonywała odliczenia podatku naliczonego od zakupów sfinansowanych dotacją oraz wsparciem pomostowym, nie zaliczała do kosztów uzyskania przychodów ww. wydatków oraz korzystała ze zwolnienia kwoty otrzymanego wsparcia pomostowego i dotacji z podatku dochodowego od osób fizycznych. Obecnie Wnioskodawczyni rozważa korektę deklaracji VAT za okresy od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r. w związku z prawem do odliczenia podatku naliczonego od zakupów realizowanych z ww. projektu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie kosztów uzyskania przychodów. Czy Wnioskodawczyni słusznie nie zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych dotacją i wsparciem pomostowym... Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za koszty uzyskania przychodów uważa się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania, albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Artykuł 23 ust. 1 pkt 56 mówi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47, 47c, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137, a więc tych sfinansowanych w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
2012
29
mar

Istota:
Dot. braku konieczności dokonania korekty odpisów amortyzacyjnych oraz zeznania podatkowego za rok 2010 w związku z otrzymaniem środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, stanowiących zwrot wydatków inwestycyjnych.
Fragment:
W myśl art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów, albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, iż ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.: dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej, ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w dniu 22 września 2010 r. podpisał umowę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, poddziałanie 1.2.4.
2011
11
gru

Istota:
1. Czy otrzymane przez Wnioskodawcę wsparcie finansowe stanowi przychód z działalności gospodarczej zwolniony z podatku dochodowego?
2. Czy odpisy amortyzacyjne dotyczące środków trwałych sfinansowanych z tego wsparcia inwestycyjnego, a także wyposażenia o wartości poniżej 3.500 zł (zamortyzowanego w chwili przekazania do użytkowania), stanowią koszty uzyskania przychodu w tej części, w której zostały sfinansowane z dotacji?
3. Czy bieżące wydatki (na towary i usługi), które nie są środkami trwałymi, sfinansowane ze wskazanych środków w ramach wsparcia pomostowego, stanowią koszty uzyskania przychodu?
Fragment:
W konsekwencji środki finansowe i wsparcie pomostowe są przychodem zwolnionym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a wydatki poczynione z tych środków nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (tj. pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.
2011
6
gru

Istota:
1. Czy otrzymane przez Wnioskodawcę wsparcie finansowe stanowi przychód z działalności gospodarczej zwolniony z podatku dochodowego?
2. Czy odpisy amortyzacyjne dotyczące środków trwałych sfinansowanych z tego wsparcia inwestycyjnego, a także wyposażenia o wartości poniżej 3.500 zł (zamortyzowanego w chwili przekazania do użytkowania), stanowią koszty uzyskania przychodu w tej części, w której zostały sfinansowane z dotacji?
3. Czy bieżące wydatki (na towary i usługi), które nie są środkami trwałymi, sfinansowane ze wskazanych środków w ramach wsparcia pomostowego, stanowią koszty uzyskania przychodu?
Fragment:
W konsekwencji środki finansowe i wsparcie pomostowe są przychodem zwolnionym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a wydatki poczynione z tych środków nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (tj. pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.
2011
2
gru

Istota:
1. Czy otrzymane przez Wnioskodawcę wsparcie finansowe stanowi przychód z działalności gospodarczej zwolniony z podatku dochodowego?
2. Czy odpisy amortyzacyjne dotyczące środków trwałych sfinansowanych z tego wsparcia inwestycyjnego, a także wyposażenia o wartości poniżej 3.500 zł (zamortyzowanego w chwili przekazania do użytkowania), stanowią koszty uzyskania przychodu w tej części, w której zostały sfinansowane z dotacji?
3. Czy bieżące wydatki (na towary i usługi), które nie są środkami trwałymi, sfinansowane ze wskazanych środków w ramach wsparcia pomostowego, stanowią koszty uzyskania przychodu?
Fragment:
W konsekwencji środki finansowe i wsparcie pomostowe są przychodem zwolnionym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy, a wydatki poczynione z tych środków nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (tj. pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.
2011
2
gru

Istota:
Czy opisane kwoty dotacji stanowią przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak czy jest on wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Oprócz dotacji na zakup środków trwałych Wnioskodawca otrzymał również w ramach przywołanej umowy tzw. wsparcie pomostowe tj. środki finansowe przeznaczone i następnie wydatkowane na bieżącą działalność gospodarczą - nie na zakup środków trwałych. Wsparcie pomostowe również jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy opisane w przedstawionym stanie faktycznym kwoty dotacji stanowią przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak czy jest on wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, wsparcie finansowe wydatkowane na cele inwestycyjne nie stanowi przychodu zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast wsparcie finansowe inne niż wydatkowane na cele inwestycyjne czyli tzw. wsparcie pomostowe stanowi dochód zwolniony z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 - w części finansowanej ze środków unijnych oraz na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 - w części finansowanej ze środków budżetu państwa. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.
2011
26
lis

Istota:
Dotacja i wsparcie pomostowe – zwolnienie przedmiotowe.
Fragment:
Zakupione towary i usługi w związku z otrzymanym wsparciem finansowym oraz podstawowym wsparciem pomostowym w ramach POKL są wykorzystywana do wykonywania czynności wyłącznie opodatkowanych. W związku z powyższym zadano następujące pytania w zakresie opodatkowania przychodów. Czy zarówno dotacja jak i wsparcie pomostowe korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego... Czy wartość podatku naliczonego odliczonego od zakupów sfinansowanych dotacją i wparciem pomostowym stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawczyni, w odniesieniu do pierwszego z ww. pytań, zarówno dotacja jak i wsparcie pomostowe korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W odniesieniu do drugiego z ww. pytań Zainteresowana udziela odpowiedzi negatywnej. Wskazuje, że do przychodów nie zalicza się zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.
2011
1
paź

Istota:
1. Czy w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) wydatki (inne niż środki trwałe) sfinansowane z ww. dotacji i wsparcia pomostowego stanowią koszty uzyskania przychodu?
2. Czy kwota otrzymanej dotacji oraz wsparcia pomostowego winna być wykazana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 8 po stronie przychodów?
Fragment:
Dotacja obejmuje kwotę 40.000,00 zł., oraz wsparcie pomostowe przez 12 miesięcy w kwocie 1.100,00 zł miesięcznie. Wsparcie pomostowe Zainteresowany otrzymuje w formie przelewu na rachunek bankowy od miesiąca lipca 2009 r. do miesiąca czerwca 2010 r. włącznie. Zainteresowany jest opodatkowany na zasadach ogólnych i prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Ww. dotacja przyznana została na zakup towarów handlowych, wyposażenia, oraz adaptację lokalu. Wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie Wnioskodawca przeznacza na dopłatę do czynszu za lokal, opłatę za telefon oraz opłatę składek ZUS. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) wydatki (inne niż środki trwałe) sfinansowane z ww. dotacji i wsparcia pomostowego stanowią koszty uzyskania przychodu... Czy kwota otrzymanej dotacji oraz wsparcia pomostowego winna być wykazana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 8 po stronie przychodów... Zdaniem Wnioskodawcy, przepis art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastrzega, że kosztami uzyskania przychodów nie są wydatki bezpośrednio finansowane z niektórych przychodów zwolnionych od podatku, w tym z przychodów, o których mowa w art. 21 ust 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwolnienie które ewentualnie może mieć zastosowanie do środków unijnych).
2011
1
wrz

Istota:
1. Czy w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) wydatki (inne niż środki trwałe) sfinansowane z ww. dotacji i wsparcia pomostowego stanowią koszty uzyskania przychodu?
2. Czy kwota otrzymanej dotacji oraz wsparcia pomostowego winna być wykazana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 8 po stronie przychodów?
Fragment:
Dotacja obejmuje kwotę 40.000,00 zł., oraz wsparcie pomostowe przez 10 miesięcy w kwocie 1.100,00 zł miesięcznie. Wsparcie pomostowe Zainteresowana co miesiąc otrzymuje w formie przelewu na rachunek bankowy od miesiąca września 2009 r. do miesiąca lipca 2010 r. Zainteresowana jest opodatkowana na zasadach ogólnych i prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Ww. dotacja przyznana została na zakup towarów handlowych, wyposażenia, oraz adaptację lokalu. Wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie Wnioskodawczyni przeznacza na dopłatę do czynszu za lokal oraz opłatę składek ZUS. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) wydatki (inne niż środki trwałe) sfinansowane z ww. dotacji i wsparcia pomostowego stanowią koszty uzyskania przychodu... Czy kwota otrzymanej dotacji oraz wsparcia pomostowego winna być wykazana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 8 po stronie przychodów... Zdaniem Wnioskodawczyni, przepis art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastrzega, że kosztami uzyskania przychodów nie są wydatki bezpośrednio finansowane z niektórych przychodów zwolnionych od podatku, w tym z przychodów, o których mowa w art. 21 ust 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwolnienie które ewentualnie może mieć zastosowanie do środków unijnych).
2011
1
wrz
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.