Wsparcie pomostowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wsparcie pomostowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
21
maj

Istota:

Czy wydatki sfinansowane wsparciem finansowym oraz pomostowym stanowią koszty uzyskania przychodów na zasadach ogólnych określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Każdy z 6 – ciu członków Spółdzielni otrzymał podstawowe wsparcie pomostowe oraz wsparcie finansowe w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej. Wsparcie pomostowe udzielone jest na okres 6 miesięcy, natomiast wsparcie finansowe przyznaje środki w kwocie 20.000 zł na każdego z członków spółdzielni, co stanowi 100% całkowitych wydatków. Umowa została zawarta pomiędzy Operatorem wsparcia finansowego, a Spółdzielnią jako udzielenie jednorazowego wsparcia kapitałowego ułatwiającego sfinansowanie wydatków umożliwiających funkcjonowanie nowo powstałej spółdzielni, zgodnie z wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego na założenie spółdzielni socjalnej, złożonym przez każdego z sześciu członków spółdzielni. Łącznie wnioskodawca otrzymał 120.000 zł czyli po 20.000 zł za każdego członka założyciela. Wsparcie finansowe jest udzielane w oparciu o zasadę de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL. Dodatkowo Spółdzielnia zawarła z Operatorem umowę o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, również w ramach Poddziałania 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej.

2012
29
mar

Istota:

Czy Wnioskodawczyni słusznie nie zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych dotacją i wsparciem pomostowym?

Fragment:

W okresie realizacji projektu: Zainteresowana nie dokonywała odliczenia podatku naliczonego od zakupów sfinansowanych dotacją oraz wsparciem pomostowym, nie zaliczała do kosztów uzyskania przychodów ww. wydatków oraz korzystała ze zwolnienia kwoty otrzymanego wsparcia pomostowego i dotacji z podatku dochodowego od osób fizycznych. Obecnie Wnioskodawczyni rozważa korektę deklaracji VAT za okresy od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r. w związku z prawem do odliczenia podatku naliczonego od zakupów realizowanych z ww. projektu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie kosztów uzyskania przychodów. Czy Wnioskodawczyni słusznie nie zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych dotacją i wsparciem pomostowym... Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za koszty uzyskania przychodów uważa się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania, albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Artykuł 23 ust. 1 pkt 56 mówi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47, 47c, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137, a więc tych sfinansowanych w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

2011
11
gru

Istota:

Dot. braku konieczności dokonania korekty odpisów amortyzacyjnych oraz zeznania podatkowego za rok 2010 w związku z otrzymaniem środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, stanowiących zwrot wydatków inwestycyjnych.

Fragment:

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów, albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, iż ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.: dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej, ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w dniu 22 września 2010 r. podpisał umowę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, poddziałanie 1.2.4.

2011
6
gru

Istota:

1. Czy otrzymane przez Wnioskodawcę wsparcie finansowe stanowi przychód z działalności gospodarczej zwolniony z podatku dochodowego?
2. Czy odpisy amortyzacyjne dotyczące środków trwałych sfinansowanych z tego wsparcia inwestycyjnego, a także wyposażenia o wartości poniżej 3.500 zł (zamortyzowanego w chwili przekazania do użytkowania), stanowią koszty uzyskania przychodu w tej części, w której zostały sfinansowane z dotacji?
3. Czy bieżące wydatki (na towary i usługi), które nie są środkami trwałymi, sfinansowane ze wskazanych środków w ramach wsparcia pomostowego, stanowią koszty uzyskania przychodu?

Fragment:

W konsekwencji środki finansowe i wsparcie pomostowe są przychodem zwolnionym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a wydatki poczynione z tych środków nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (tj. pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

2011
2
gru

Istota:

1. Czy otrzymane przez Wnioskodawcę wsparcie finansowe stanowi przychód z działalności gospodarczej zwolniony z podatku dochodowego?
2. Czy odpisy amortyzacyjne dotyczące środków trwałych sfinansowanych z tego wsparcia inwestycyjnego, a także wyposażenia o wartości poniżej 3.500 zł (zamortyzowanego w chwili przekazania do użytkowania), stanowią koszty uzyskania przychodu w tej części, w której zostały sfinansowane z dotacji?
3. Czy bieżące wydatki (na towary i usługi), które nie są środkami trwałymi, sfinansowane ze wskazanych środków w ramach wsparcia pomostowego, stanowią koszty uzyskania przychodu?

Fragment:

W konsekwencji środki finansowe i wsparcie pomostowe są przychodem zwolnionym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a wydatki poczynione z tych środków nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (tj. pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

2011
2
gru

Istota:

1. Czy otrzymane przez Wnioskodawcę wsparcie finansowe stanowi przychód z działalności gospodarczej zwolniony z podatku dochodowego?
2. Czy odpisy amortyzacyjne dotyczące środków trwałych sfinansowanych z tego wsparcia inwestycyjnego, a także wyposażenia o wartości poniżej 3.500 zł (zamortyzowanego w chwili przekazania do użytkowania), stanowią koszty uzyskania przychodu w tej części, w której zostały sfinansowane z dotacji?
3. Czy bieżące wydatki (na towary i usługi), które nie są środkami trwałymi, sfinansowane ze wskazanych środków w ramach wsparcia pomostowego, stanowią koszty uzyskania przychodu?

Fragment:

W konsekwencji środki finansowe i wsparcie pomostowe są przychodem zwolnionym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy, a wydatki poczynione z tych środków nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (tj. pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

2011
26
lis

Istota:

Czy opisane kwoty dotacji stanowią przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak czy jest on wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Oprócz dotacji na zakup środków trwałych Wnioskodawca otrzymał również w ramach przywołanej umowy tzw. wsparcie pomostowe tj. środki finansowe przeznaczone i następnie wydatkowane na bieżącą działalność gospodarczą - nie na zakup środków trwałych. Wsparcie pomostowe również jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy opisane w przedstawionym stanie faktycznym kwoty dotacji stanowią przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak czy jest on wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, wsparcie finansowe wydatkowane na cele inwestycyjne nie stanowi przychodu zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast wsparcie finansowe inne niż wydatkowane na cele inwestycyjne czyli tzw. wsparcie pomostowe stanowi dochód zwolniony z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 - w części finansowanej ze środków unijnych oraz na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 - w części finansowanej ze środków budżetu państwa. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

2011
1
paź

Istota:

Dotacja i wsparcie pomostowe – zwolnienie przedmiotowe.

Fragment:

Zakupione towary i usługi w związku z otrzymanym wsparciem finansowym oraz podstawowym wsparciem pomostowym w ramach POKL są wykorzystywana do wykonywania czynności wyłącznie opodatkowanych. W związku z powyższym zadano następujące pytania w zakresie opodatkowania przychodów. Czy zarówno dotacja jak i wsparcie pomostowe korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego... Czy wartość podatku naliczonego odliczonego od zakupów sfinansowanych dotacją i wparciem pomostowym stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawczyni, w odniesieniu do pierwszego z ww. pytań, zarówno dotacja jak i wsparcie pomostowe korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W odniesieniu do drugiego z ww. pytań Zainteresowana udziela odpowiedzi negatywnej. Wskazuje, że do przychodów nie zalicza się zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

2011
1
wrz

Istota:

1. Czy w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) wydatki (inne niż środki trwałe) sfinansowane z ww. dotacji i wsparcia pomostowego stanowią koszty uzyskania przychodu?
2. Czy kwota otrzymanej dotacji oraz wsparcia pomostowego winna być wykazana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 8 po stronie przychodów?

Fragment:

Dotacja obejmuje kwotę 40.000,00 zł., oraz wsparcie pomostowe przez 12 miesięcy w kwocie 1.100,00 zł miesięcznie. Wsparcie pomostowe Zainteresowany otrzymuje w formie przelewu na rachunek bankowy od miesiąca lipca 2009 r. do miesiąca czerwca 2010 r. włącznie. Zainteresowany jest opodatkowany na zasadach ogólnych i prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Ww. dotacja przyznana została na zakup towarów handlowych, wyposażenia, oraz adaptację lokalu. Wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie Wnioskodawca przeznacza na dopłatę do czynszu za lokal, opłatę za telefon oraz opłatę składek ZUS. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) wydatki (inne niż środki trwałe) sfinansowane z ww. dotacji i wsparcia pomostowego stanowią koszty uzyskania przychodu... Czy kwota otrzymanej dotacji oraz wsparcia pomostowego winna być wykazana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 8 po stronie przychodów... Zdaniem Wnioskodawcy, przepis art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastrzega, że kosztami uzyskania przychodów nie są wydatki bezpośrednio finansowane z niektórych przychodów zwolnionych od podatku, w tym z przychodów, o których mowa w art. 21 ust 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwolnienie które ewentualnie może mieć zastosowanie do środków unijnych).

2011
1
wrz

Istota:

1. Czy w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) wydatki (inne niż środki trwałe) sfinansowane z ww. dotacji i wsparcia pomostowego stanowią koszty uzyskania przychodu?
2. Czy kwota otrzymanej dotacji oraz wsparcia pomostowego winna być wykazana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 8 po stronie przychodów?

Fragment:

Dotacja obejmuje kwotę 40.000,00 zł., oraz wsparcie pomostowe przez 10 miesięcy w kwocie 1.100,00 zł miesięcznie. Wsparcie pomostowe Zainteresowana co miesiąc otrzymuje w formie przelewu na rachunek bankowy od miesiąca września 2009 r. do miesiąca lipca 2010 r. Zainteresowana jest opodatkowana na zasadach ogólnych i prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Ww. dotacja przyznana została na zakup towarów handlowych, wyposażenia, oraz adaptację lokalu. Wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie Wnioskodawczyni przeznacza na dopłatę do czynszu za lokal oraz opłatę składek ZUS. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) wydatki (inne niż środki trwałe) sfinansowane z ww. dotacji i wsparcia pomostowego stanowią koszty uzyskania przychodu... Czy kwota otrzymanej dotacji oraz wsparcia pomostowego winna być wykazana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 8 po stronie przychodów... Zdaniem Wnioskodawczyni, przepis art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastrzega, że kosztami uzyskania przychodów nie są wydatki bezpośrednio finansowane z niektórych przychodów zwolnionych od podatku, w tym z przychodów, o których mowa w art. 21 ust 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwolnienie które ewentualnie może mieć zastosowanie do środków unijnych).