Wskaźnik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wskaźnik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
18
lis

Istota:

Płatności dokonywane na podstawie Porozumienia nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT

Fragment:

Wspólnym celem zainteresowanych jest uzyskanie w danym roku określonego wskaźnika raty penetracyjnej PEN, oznaczającej łączny udział określonych samochodów Grupy finansowanych produktami oferowanymi przez Spółkę L. oraz B. w całkowitej sprzedaży Spółki określonych samochodów Grupy. W celu uzyskania założonego wskaźnika penetracji PEN, Spółka podejmuje różnego rodzaju działania mające na celu wsparcie B. i Spółki L.. W zależności od przyjętej strategii sprzedaży oraz założeń w zakresie sposobu komunikacji marketingowej kierowanej do klientów, działania te mogą w szczególności przybierać formę dopłat do ceny oferowanych przez te podmioty produktów, rabatów pośrednich, dofinansowania usług lub innych (dalej: „ Akcje ”), które regulowane są odrębnymi umowami. Poszczególne odrębne działania niosą za sobą zróżnicowane konsekwencje w zakresie podatku VAT, w każdym przypadku zależne od przewidzianego daną umową modelu wsparcia. Skutki podatkowe działań podejmowanych przez Zainteresowanych w ramach Akcji nie są przedmiotem niniejszego zapytania. Jednocześnie, na mocy odrębnego Porozumienia w ramach projektu xxx (dalej: „ Porozumienie ”) Zainteresowani zobowiązują się do okresowego weryfikowania szeroko rozumianej dochodowości uzyskiwanej przez Spółkę L., B. oraz Spółkę w ramach Akcji i dokonywania okresowych rozliczeń mających na celu wyrównywanie dochodowości tych spółek.

2013
30
cze

Istota:

W związku z powyższym Wnioskodawca prosi o ocenę prawną, czy korekty podatku VAT naliczonego za lata 2008-2012 dokumentuje zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług art. 90 ust. 4, tzn. za dany rok podatkowy wskaźnikiem ustalonym procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym ten rok podatkowy (wskaźnik szacunkowy) pomimo tego, że w chwili dokonywania korekt znane są już wskaźniki rzeczywiste za dane lata, a po zakończeniu danego roku podatkowego zgodnie z art. 91 ust. 1 i 2 dokumentuje korekty podatku odliczonego od środków trwałych powyżej 15.000 przez okres 5 lat, od nieruchomości (inwestycji) przez okres 10 lat jeśli zostały one w tym roku przyjęte do użytkowania w przypadku środków trwałych poniżej 15.000 oraz tzw. zakupów pozostałych korekty za lata 2008-2012 dokonuje się tylko w przypadku gdy różnica we wskaźnikach struktury wynosiła powyżej 2 pkt procentowe zgodnie zobowiązującymi wówczas przepisami ustawy.

Fragment:

Mimo, że w obecnej chwili znane są już wskaźniki rzeczywiste za lata 2008-2012, korekty należy dokonać zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług art. 90 ust. 4 tzn. za dany rok podatkowy wskaźnikiem ustalonym procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym ten rok podatkowy (wskaźnik szacunkowy) a po zakończeniu roku zgodnie z art. 91 ust. 1 i 2 ustawy dokonać korekty podatku odliczonego za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty. W przypadku podatku naliczonego od zakupów środków trwałych poniżej 15.000 zł i zakupów pozostałych, korekty za lata 2008-2010 Uczelnia nie dokonuje, ponieważ różnica między wskaźnikiem szacunkowym a rzeczywistym za te lata wynosiła poniżej 2 pkt procentowe. Z uwagi na to, że Uczelnia dokonała błędnej kwalifikacji podatku VAT naliczonego jako nie dającego prawa do odliczenia musi dokonać korekty podatku za lata 2008 – 2012 zgodnie z art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług. Korekty dokonuje się w miesiącach, w których przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wskaźnikiem szacunkowym ustalonym za dane lata. Po zakończeniu danego roku w deklaracji styczniowej za następny rok podatkowy, podatnik dokonuje korekty odliczonego VAT wykorzystując ustalony dla zakończonego roku wskaźnik rzeczywisty, który jest jednocześnie wskaźnikiem szacunkowym na rok następny. Przy zakupie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji powyżej 15.000 zł, korekt dokonuje się przez okres 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów w okresie 10 kolejnych, licząc od roku w którym zostały one oddane do użytkowania (data dokumentu OT).

2012
19
kwi

Istota:

Ustalenie wskaźnika proporcji sprzedaży.

Fragment:

W związku z powyższym, Wnioskodawca wskazuje, że strukturę sprzedaży z art. 90 ustawy wyliczyć należy poprzez dodanie w mianowniku do obrotu ogółem kosztów związanych z działalnością nieodpłatną statutową prowadzoną w siedzibie Wnioskodawcy, gdzie nie jest możliwe wyodrębnienie tych kosztów na poszczególnych fakturach i wskaźnik ten wyniósł 56% na 2011 r. W związku z powyższym zadano następujące pytanie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku. Czy proporcję sprzedaży, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT, należy wyliczać jako stosunek czynności opodatkowanych do sumy trzech rodzajów czynności: opodatkowanych, zwolnionych z VAT, niepodlegających ustawie o VAT (nieodpłatnych) - uwzględniających nieodpłatne świadczenia imprez związanych z działalnością statutową Wnioskodawcy organizowanych w siedzibie Wnioskodawcy, gdzie rozliczenie mediów jest wspólne dla działalności odpłatnej i działalności nieodpłatnej w sposób zaprezentowany w ww. opisie... Zdaniem Wnioskodawcy, strukturę sprzedaży z art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług wyliczyć należy poprzez dodanie w mianowniku do obrotu ogółem kosztów związanych z działalności nieodpłatną statutową prowadzoną w siedzibie Wnioskodawcy, gdzie nie jest możliwe wyodrębnienie tych kosztów na poszczególnych fakturach i wskaźnik ten wyniósł 56% na 2011 r. Podobne stanowisko w tej sprawie wyrażono w interpretacji indywidualnej znak ILPP1/443-541/08-2/HW . W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

2011
1
paź

Istota:

Czy w związku z tym, że raty kapitałowe wraz z odsetkami od zaciągniętego kredytu spłacane są co miesiąc, a co za tym idzie kwota udzielonego kredytu się zmniejsza, zmienia się (zwiększa) co miesiąc wartość wskaźnika określającego procentowo jaką część odsetek od kredytu można odliczyć od dochodu?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, analizując przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności art. 26b w brzmieniu przed 1 stycznia 2007 r. odliczeniu od dochodu podlegają odsetki od aktualnej kwoty kredytu, która co miesiąc ulega obniżeniu ze względu na comiesięczne spłaty rat kapitałowych kredytu. w związku z tym wskaźnik określający procentowo jaką część odsetek od kredytu można odliczyć od dochodu zwiększa się co miesiąc. w pewnym momencie, gdy aktualna kwota udzielonego kredytu spadnie poniżej limitu (maksymalnej kwoty kredytu, od której zapłacone odsetki można odliczać od dochodu) ustalonego na rok, w którym po raz pierwszy przysługiwała podatnikowi ulga odsetkowa, w tym przypadku 243 460,00 zł (rok 2009), wskaźnik o którym mowa wyniesie 100% i będzie można od tego momentu odliczać od dochodu całość zapłaconych odsetek od udzielonego kredytu. Za takim stanowiskiem – zdaniem Wnioskodawcy – przemawia logika i intencja ustawodawcy, czyli cel ustanowienia ulgi odsetkowej. Jeżeli co miesiąc zmniejsza się aktualna wartość kredytu, a co za tym idzie maleje wysokość płaconych i podlegających odliczeniu od dochodu odsetek kredytowych to jednocześnie zwiększa się wartość wskaźnika określającego jaką część odsetek od kredytu można odliczyć od dochodu w ramach ulgi odsetkowej. Niezasadnym jest utrzymywanie tego wskaźnika na stałym (początkowym) poziomie, gdy wartość kredytu spada, gdyż powoduje to nadmierne ograniczenie podatnikowi (pomniejszenie kwoty odsetek) możliwości odliczenia odsetek kredytowych od dochodu.

2011
1
paź

Istota:

Sposób obliczenia wskaźnika proporcji z art. 90 ustawy.

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytania: W jaki sposób należy obliczyć przedmiotowy wskaźnik wynikający z art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług przy założeniu zaistnienia zmian w proporcjach istotnych z punktu widzenia obniżenia podatku należnego występujących w ciągu roku podatkowego... Czy decydujące znaczenie w tym zakresie odgrywa proporcja ustalona na koniec roku podatkowego 2010 z uwzględnieniem art. 41 ust. 2, 12, 12a,12b i 12c ustawy o podatku od towarów i usług... Czy przy ustaleniu wskaźnika proporcji na rok 2011 należy dokonać obliczenia na podstawie danych za rok 2010 eliminując nakłady inwestycyjne, które w roku 2011 nie będą występować... Zdaniem Wnioskodawcy, w przedmiotowym stanie sprawy, dla obliczenia wskaźnika wskazanego w art. 90 ust. 2 i ust. 3 ustawy o VAT zasadnym jest wyeliminowanie nakładów inwestycyjnych z całkowitych obrotów by uzyskać realny wskaźnik proporcji dla roku 2011. W piśmie uzupełniającym z dnia 4 lutego 2011 r. Zainteresowany wskazał, iż w opinii Spółdzielni, przy ustaleniu wskaźnika proporcji na rok 2011 (art. 90 ust. 2 i ust. 3 ustawy o VAT) w obrocie z roku 2010 z tytułu czynności objętych opodatkowaniem stawką obniżoną (7% VAT) nie należy uwzględniać części obrotu związanego z nakładami inwestycyjnymi korzystającymi z obniżonej stawki (7%), a jedynie uwzględnić część obrotu związanego z czynnościami opodatkowanymi tą obniżoną stawką (7%), takimi jak np. gospodarka zasobami mieszkaniowymi i remonty.

2011
1
paź

Istota:

CIT - w zakresie rozliczeń wynikających z wystawienia faktur korygujących.

Fragment:

Miesięczna korekta wynagrodzenia Jak wskazano powyżej wynagrodzenie z tytułu świadczenia Usług ulega zmniejszeniu w przypadku niewypełnienia wskaźników jakościowych. Po zakończeniu miesiąca, Spółka otrzymuje od ZTM dokumenty związane z wykonywaną Usługą i dokonuje ich weryfikacji pod kątem wypełniania wskaźników jakościowych określonych w Umowie (tj. punktualność, czas przejazdu, niezawodności, itp.). Na tej podstawie Spółka wylicza kwoty nienależne wynikające z niespełnienia określonych wskaźników. Po ustaleniu kwoty zmniejszenia, Spółka wystawia fakturę VAT korygującą zmniejszającą wynagrodzenie za miesiąc, za który jakość Usług nie odpowiadała uzgodnionym standardom. Kwota zmniejszenia kalkulowana jest przy zastosowaniu odpowiednich wskaźników, których wartość uzależniona jest od stopnia niespełnienia standardów jakościowych. Faktura VAT korygująca, dokumentująca zmniejszenie wynagrodzenia, wystawiana jest przez Spółkę po zakończeniu miesiąca, w którym wykonano Usługę (gdy jest już uzgodniona kwota zmniejszenia pomiędzy Spółką a ZTM). Korekty roczne Dodatkowo, na podstawie Umowy, Spółka zobowiązana jest do przeprowadzania przez niezależnego audytora (eksperta), na warunkach określanych przez Zleceniodawcę, corocznego audytu mającego na celu zbadanie, (...)

2011
1
wrz

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu odpłatności za energię elektryczną wykorzystywaną do obsługi urządzenia kserograficznego – stanowisko prawidłowe, w zakresie odliczania podatku VAT na podstawie wskaźnika proporcji - stanowisko nieprawidłowe.

Fragment:

Czy biblioteka jako płatnik podatku VAT może odliczyć naliczony VAT związany z działalnością biblioteki na podstawie wskaźnika proporcji... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad 1) Biblioteka będzie odliczać od VAT-u należnego VAT naliczony z faktury zakupu energii w części związanej tylko ze sprzedażą opodatkowaną. Ad 2) W takiej sytuacji Wnioskodawca posłuży się proporcją, którą ustalił na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy. Wskaźnik proporcji za 2009 r. ukształtował się na poziomie 75%. Przy obliczaniu proporcji Biblioteka pominęła dotację podmiotową i celową oraz sprzedaż opodatkowaną z tytułu refakturowania usług medialnych. Po zakończeniu roku 2010 Wnioskodawca dokona korekty kwoty podatku naliczonego z uwzględnieniem proporcji obliczonej na podstawie obrotu zrealizowanego w roku podatkowym. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za: prawidłowe w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu odpłatności za energię elektryczną wykorzystywaną do obsługi urządzenia kserograficznego, nieprawidłowe w zakresie odliczania podatku VAT na podstawie wskaźnika proporcji. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2011
1
wrz

Istota:

Jeżeli Strona nie jest w posiadaniu proporcji wyliczonej szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, a zatem proporcji, która ma służyć do ustalenia kwot podatku naliczonego, o które Wnioskodawca może pomniejszyć podatek należy, to przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie dają możliwości stosowania wyliczonej przez Spółkę proporcji.

Fragment:

Oznacza to zatem, biorąc pod uwagę brzmienie art. 90 ust. 10 w związku z art. 90 ust. 2 - 6 cyt. ustawy, iż na podstawie powyższych przepisów, w roku 2010, Wnioskodawca w oparciu o tak wyliczony wskaźnik proporcji za rok 2009 nie ma prawa do obniżania kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego. Jednakże Strona uznała, iż wyliczony przez nią wskaźnik proporcji jest niereprezentatywny, gdyż udział sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży ogółem w roku 2010 ciągle się zmniejsza. W związku z powyższym, na mocy art. 90 ust. 8 i ust. 9 cyt. ustawy, Spółce przysługiwało prawo do wystąpienia do Naczelnika Urzędu Skarbowego o ustalenie w formie protokołu proporcji wyliczonej szacunkowo według prognozy z nim ustalonej. Spółka zaproponowała aby wskaźnik ten wynosił 100,00%. Do dnia złożenia przedmiotowego wniosku nie zapadło uzgodnienie z naczelnikiem Urzędu Skarbowego odnoście możliwości zastosowania innego wskaźnika proporcji, niż ustalony na podstawie proporcji za 2009 rok. Podkreślić należy, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie przewidują możliwości stosowania wskaźnika proporcji innego niż ten, który został wyliczony na podstawie roku poprzedzającego rok podatkowy (art. 90 ust. 4 cyt. ustawy), bądź ustalonego z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w formie protokołu (art. 90 ust. 8 i ust. 9). Jeżeli Strona nie jest w posiadaniu proporcji wyliczonej szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, a zatem proporcji, która ma służyć do ustalenia kwot podatku naliczonego, o które Wnioskodawca może pomniejszyć podatek należy, to przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie dają możliwości stosowania wyliczonej przez Spółkę proporcji.

2011
1
wrz

Istota:

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie przewidują możliwości stosowania wskaźnika proporcji innego niż ten, który został wyliczony na podstawie roku poprzedzającego rok podatkowy (art. 90 ust. 4 cyt. ustawy), bądź ustalonego z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w formie protokołu (art. 90 ust. 8 i ust. 9).

Fragment:

Wnioskodawca wskazał, iż wyliczony przez niego, w oparciu o art. 90 ust. 3 cyt. ustawy, wskaźnik proporcji za rok 2009 wyniósł 99,30%. Biorąc zatem pod uwagę brzmienie art. 90 ust. 10 w związku z art. 90 ust. 2 - 6 cyt. ustawy, stwierdzić należy, iż na podstawie powyższych przepisów, w roku 2010, Wnioskodawca w oparciu o tak wyliczony wskaźnik proporcji za rok 2009 miał prawo do obniżania kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego. Jednakże Strona uznała, iż wyliczony przez nią wskaźnik proporcji jest niereprezentatywny, gdyż udział sprzedaży wyrobów jubilerskich w sprzedaży ogółem w roku 2010 systematycznie spada. W związku z powyższym, na mocy art. 90 ust. 8 i ust. 9 cyt. ustawy, Spółce przysługiwało prawo do wystąpienia do Naczelnika Urzędu Skarbowego o ustalenie w formie protokołu proporcji wyliczonej szacunkowo według prognozy z nim ustalonej. Spółka zaproponowała aby wskaźnik ten wynosił 100,00%, co jednak spotkało się z odmową Naczelnika Urzędu Skarbowego. Podkreślić należy, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie przewidują możliwości stosowania wskaźnika proporcji innego niż ten, który został wyliczony na podstawie roku poprzedzającego rok podatkowy (art. 90 ust. 4 cyt. ustawy), bądź ustalonego z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w formie protokołu (art. 90 ust. 8 i ust. 9).

2011
1
cze

Istota:

Przychody z tytułu świadczonych nieodpłatnie usług statutowych a ustalanie wskaźnika proporcji.

Fragment:

Fundacja ma jednak wątpliwości w zakresie zasad ustalenia wskaźnika proporcji w sytuacji, gdy oprócz sprzedaży opodatkowanej występują jedynie nieodpłatne usługi statutowe finansowane darowiznami, dotacjami oraz zyskami z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.Częściowe odliczenie podatku VAT dotyczy kosztów administracyjnych Fundacji. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy dla celów ustalenia wskaźnika proporcji Fundacja powinna wycenić przychód z tytułu świadczonych nieodpłatnie usług statutowych i uwzględnić go przy ustalaniu wskaźnika proporcji... Zdaniem Wnioskodawcy, Fundacja powinna wycenić przychód z tytułu nieodpłatnych usług statutowych na poziomie kosztów bezpośrednich realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego i uzyskaną wartość uwzględnić w wartości obrotu ogółem. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.