Wpłaty z zysku | Interpretacje podatkowe

Wpłaty z zysku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wpłaty z zysku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych a sposób ustalenia podstawy ustalania wysokości wpłat z zysku.
Fragment:
W konsekwencji, Minister Finansów jest władny wydać interpretację indywidualną w zakresie pytania Wnioskodawcy, czy nadpłata w podatku dochodowym od osób prawnych powinna zostać uwzględniona w podstawie ustalenia wysokości wpłaty z zysku, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o wpłatach z zysku, w roku jej otrzymania przez Wnioskodawcę. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o wpłatach z zysku, jednoosobowe spółki Skarbu Państwa „ są obowiązane do dokonywania wpłat z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zwanych dalej "Wpłatami z zysku" na rzecz budżetu państwa. ”. Podstawa ustalenia wysokości wpłaty z zysku została ustalona więc jako zysk brutto wskazany w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym pomniejszony o podatek dochodowy zapłacony za dany rok. W konsekwencji, Spółka zobowiązana jest do wpłaty z zysku ustalonego corocznie w sposób formalny - na podstawie danych wykazanych w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym oraz z uwzględnieniem faktycznie zapłaconego podatku w danym roku. Przykładowo więc, Spółka w 2009 r. była zobowiązana do wpłaty z zysku z uwzględnieniem zysku brutto wskazanego w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok 2008 oraz kwoty podatku dochodowego za 2008 r. zapłaconego w 2009 r. - tj. kwota podstawy ustalenia wysokości wpłaty z zysku musiała zostać ustalona, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o wpłatach z zysku, zgodnie z kwotą zysku brutto wynikającą z zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz z pozycją podatku należnego wskazanego w złożonym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy 2008 (CIT-8).
2015
20
gru

Istota:
W opisanym stanie faktycznym, Spółka ma obowiązek dokonywania wpłat z zysku na rzecz budżetu państwa, zgodnie z przepisami ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. Wpływu na ten obowiązek nie fakt postawienia Spółki w stan upadłości likwidacyjnej.
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy na podstawie ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, Syndyk zobowiązany jest do dokonywania wpłat z zysku powstałego w wyniku likwidacji majątku masy upadłości, czy też jest z tego obowiązku zwolniony... Zdaniem Wnioskodawcy, jednoosobowe spółki Skarbu Państwa będące w upadłości likwidacyjnej nie są zobowiązane do dokonywania wpłat z zysku uregulowanych ustawą z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 154, poz. 792 ze zm.). Przepisy Prawa upadłościowego są bowiem lex specialis do uregulowań art. 2 ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. Dokonanie wpłat z zysku stanowiłoby naruszenie przepisów Prawa upadłościowego, którego celem jest równomierne zaspokojenie wszystkich wierzycieli według ściśle określonych zasad. Jak podnosi Wnioskodawca, wypłata z wpłaty z zysku nie jest daniną publiczną lecz jest wynikiem uprawnień właścicielskich, a nie obowiązków ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych. Zastosowanie przepisów ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa do spółek w upadłości, stwarzałoby uprzywilejowaną pozycję spółki Skarbu Państwa z pokrzywdzeniem wierzycieli.
2013
26
mar

Istota:
W jaki sposób Spółka powinna obliczyć rzeczywistą wysokość podatku należnego od dochodu osiągniętego za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 maja 2007 r. w celu dokonania prawidłowego ostatecznego rozliczenia wpłat z zysku za rok 2007 (w przypadku Spółki za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 maja 2007 r.), tj. w jaki sposób powinna dokonać przypisania do przychodów za wskazany okres kosztów bezpośrednio związanych z przychodami tego okresu, jak i kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodami tego okresu (kosztów pośrednio związanych z przychodami)?
Fragment:
U. nr 154, poz. 792 ze zm.), spółki o których mowa w art. 1, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa są obowiązane do dokonywania wpłat z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zwanych dalej „ wpłatami z zysku ”, na rzecz budżetu państwa. W myśl art. 2 ust. 2 tej ustawy, wpłaty z zysku dokonywane są zaliczkowo w okresach miesięcznych lub kwartalnych. Ostateczne rozliczenie następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy o wpłatach z zysku podstawą ustalenia wysokości zaliczki jest zysk po opodatkowaniu podatkiem dochodowym osiągnięty w danym okresie, liczony w rachunku narastającym. Przepis § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie określenia trybu i terminów dokonywania wpłat z zysku oraz składania deklaracji przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, a także określenia wzorów tych deklaracji (Dz. U. Nr 21, poz. 100 ze zm.), nakłada na spółki obowiązek dokonania ostatecznego rozliczenia wpłat z zysku do budżetu państwa w terminie 14 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Według postanowień art. 3 ustawy o wpłatach z zysku w przypadku zbycia akcji (udziałów) na zasadach i w trybie przepisów o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, obowiązek określony w art. 2 ust. 1 ustaje z końcem miesiąca, w którym dokonano zbycia akcji (udziałów).
2012
15
lis

Istota:
1.Czy według stanu na dzień złożenia wniosku o wydanie interpretacji prawa podatkowego tj. marzec 2012 r. Wnioskodawca jest dalej zobowiązany do dokonania wpłat z zysku na podstawie art. 2 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa?
2.W jakiej dacie ustał obowiązek określony w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa w przypadku, gdy Spółka nie jest już zobowiązana do dokonywania wpłat z zysku?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy Wnioskodawca jest dalej zobowiązany do dokonywania wpłat z zysku na podstawie ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa... W jakiej dacie ustał obowiązek Wnioskodawcy do dokonywania wpłat z zysku – w przypadku gdy Spółka nie jest już zobowiązana... Za jaki okres 2011 r. Spółka powinna dokonać ewentualnego rozliczenia wpłat z zysku... W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca ostatecznie sformułował pytania w następujący sposób: Czy według stanu na dzień złożenia wniosku o wydanie interpretacji prawa podatkowego tj. marzec 2012 r. Wnioskodawca jest dalej zobowiązany do dokonania wpłat z zysku na podstawie art. 2 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa... W jakiej dacie ustał obowiązek określony w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa w przypadku, gdy Spółka nie jest już zobowiązana do dokonywania wpłat z zysku... Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek podatkowy w przypadku Spółki ustał z końcem miesiąca stycznia 2011 r. Swoje stanowisko uzasadnia tym, iż nabycie i ujawnienie w księdze akcyjnej Wnioskodawc Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych jako akcjonariusza posiadającego 85% akcji w kapitale zakładowym powoduje, iż Spółka w tej dacie utraciła status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa i nie jest zobowiązana do dokonywania wpłat z zysku od 31 stycznia 2011 r.
2012
20
lip

Istota:
1.Czy według stanu na dzień złożenia wniosku o wydanie interpretacji prawa podatkowego tj. marzec 2012 r. Wnioskodawca jest dalej zobowiązany do dokonania wpłat z zysku na podstawie art. 2 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa?
2.W jakiej dacie ustał obowiązek określony w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa w przypadku, gdy Spółka nie jest już zobowiązana do dokonywania wpłat z zysku?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy Wnioskodawca jest dalej zobowiązany do dokonywania wpłat z zysku na podstawie ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa... W jakiej dacie ustał obowiązek Wnioskodawcy do dokonywania wpłat z zysku – w przypadku gdy Spółka nie jest już zobowiązana... Za jaki okres 2011 r. Spółka powinna dokonać ewentualnego rozliczenia wpłat z zysku... W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca ostatecznie sformułował pytania w następujący sposób: Czy według stanu na dzień złożenia wniosku o wydanie interpretacji prawa podatkowego tj. marzec 2012 r. Wnioskodawca jest dalej zobowiązany do dokonania wpłat z zysku na podstawie art. 2 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa... W jakiej dacie ustał obowiązek określony w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa w przypadku, gdy Spółka nie jest już zobowiązana do dokonywania wpłat z zysku... Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek podatkowy w przypadku Spółki ustał z końcem miesiąca stycznia 2011 r. Swoje stanowisko uzasadnia tym, iż nabycie i ujawnienie w księdze akcyjnej Wnioskodawc Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych jako akcjonariusza posiadającego 85% akcji w kapitale zakładowym powoduje, iż Spółka w tej dacie utraciła status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa i nie jest zobowiązana do dokonywania wpłat z zysku od 31 stycznia 2011 r.
2012
20
lip

Istota:
Czy na skutek dokonanych korekt Spółka zobowiązana jest do dokonania korekty deklaracji WZS-1R za 2008r.?
Fragment:
Na mocy art. 2 ust. 1 ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, o których mowa w art. 1, są obowiązane do dokonywania wpłat z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zwanym dalej „ wpłatami z zysku ”, na rzecz budżetu państwa. Stosowanie do art. 2 ust. 2 ustawy, wpłaty z zysku dokonywane są zaliczkowo w okresach miesięcznych lub kwartalnych. Ostateczne rozliczenie następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Zgodnie natomiast z art. 2 ust. 4 powołanej ustawy, spółki są obowiązane składać deklaracje o wysokości zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, osiągniętego od początku roku obrotowego, i wpłacać na rachunek urzędu skarbowego, właściwego według siedziby spółki, zaliczki miesięczne (kwartalne) w wysokości różnicy między wpłatami z zysku należnymi z zysku osiągniętego od początku roku obrotowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące (kwartały). Podstawą ustalenia wysokości zaliczki jest zysk po opodatkowaniu podatkiem dochodowym osiągnięty w danym okresie, liczony w rachunku narastającym (art. 2 ust. 5). Zgodnie natomiast z art. 4 tej ustawy wpłaty z zysku dokonywane są w wysokości 15% zysku, o którym mowa w art. 2 ust. 1.
2012
10
sty

Istota:
Czy w pozycji 22 deklaracji WZS-1K należy wykazać podatek dochodowy obliczony od podstawy opodatkowania ustalonej za rok bieżący, pomniejszonej o kwotę odliczonej straty za lata ubiegłe, czy tylko podatek dochodowy obliczony od podstawy opodatkowania ustalonej za dwa kwartały roku bieżącego?
Fragment:
Na podstawie § 1 ust. 1 ww. rozporządzenia, spółki, o których mowa w art. 1 ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, zwane dalej „ spółkami ”, dokonują wpłat z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zwanych dalej „ wpłatami z zysku ”, na rzecz budżetu państwa w formie zaliczek miesięcznych lub kwartalnych. Stosownie do § 3 ust. 1 - 2 ww. rozporządzenia, spółki dokonujące wpłat z zysku na rzecz budżetu państwa w okresach kwartalnych ustalają i dokonują tych wpłat w terminie do 28 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału roku obrotowego, na podstawie deklaracji, której wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia (WZS-1K). Wpłaty z zysku za ostatni kwartał roku obrotowego dokonuje się w terminie do dnia 28 ostatniego miesiąca tego kwartału, przy czym zysk ostatniego miesiąca tego kwartału przyjmuje się w wysokości miesiąca poprzedniego. Równocześnie w myśl § 5 ww. rozporządzenia, spółki są obowiązane dokonać ostatecznego rozliczenia wpłat z zysku do budżetu państwa w terminie 14 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, lub sporządzeniu sprawozdania, jeżeli zgodnie z przepisami o rachunkowości nie występuje obowiązek zatwierdzania tego sprawozdania, na podstawie deklaracji, której wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia (WZS-1R).
2011
1
paź

Istota:
Czy w sytuacji gdy w wyniku sprzedaży majątku w Spółce wystąpi zysk brutto a z powodu odliczenia strat z lat ubiegłych nie wystąpi podatek dochodowy, Spółka jest zobowiązana do dokonania wpłaty z zysku jako Spółka Skarbu Państwa w wysokości 15% osiągniętego zysku?
Fragment:
Oznacza to, że od dodatniej różnicy pomiędzy osiągniętym zyskiem brutto a należnym podatkiem dochodowym, ustala się należną wpłatę z zysku. Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, do wpłat z zysku stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2. W myśl natomiast art. 341 ustawy Ordynacja podatkowa, jeżeli obowiązujące przepisy powołują się na ustawę o zobowiązaniach podatkowych lub odsyłają ogólnie do przepisów o zobowiązaniach podatkowych, stosuje się przepisy działu III niniejszej ustawy. Odesłanie w art. 2 ust. 6 ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa do przepisów o zobowiązaniach podatkowych oznacza, że ustawodawca wpłatom z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa nadał charakter zobowiązań publicznoprawnych o cechach podatku, do których z mocy art. 2 ust. 6 cytowanej wyżej ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, stosuje się wprost, na podstawie art. 341 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisy działu III tejże Ordynacji. Nie oznacz to bynajmniej, że w sytuacji, gdy nie wystąpi podatek dochodowy to jednoosobowa spółka Skarbu Państwa nie jest również zobowiązana do dokonania wpłat z zysku. Zgodnie z art. 21 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego obowiązku lub z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania.
2011
1
wrz

Istota:
Czy „” Sp. z o.o. podlega obowiązkowi wpłat z zysku?
Fragment:
Spółka zadała następujące pytanie: Czy Sp. z o.o. podlega obowiązkowi wpłat z zysku... Stanowisko Wnioskodawcy: Sp. z o.o. nie podlega obowiązkowi wpłat z zysku. Na gruncie ustawy o wpłatach z zysku (...) jedynie jednoosobowe spółki Skarbu Państwa oraz spółki, w których wszystkie akcje (udziały) są własnością Skarbu Państwa, z wyjątkiem akcji (udziałów) nieodpłatnie udostępnionych pracownikom, są obowiązane na rzecz budżetu państwa do dokonywania wpłat z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Spółki są obowiązane składać deklaracje o wysokości zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, osiągniętego od początku roku obrotowego, i wpłacać na rachunek urzędu skarbowego, właściwego według siedziby spółki, zaliczki miesięczne (kwartalne) w wysokości różnicy między wpłatami z zysku należnymi z zysku osiągniętego od początku roku obrotowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące (kwartały). Wpłaty z zysku powinny być dokonywane w wysokości 15% zysku. Sp. z o.o. zostało powołane przez Agencję Mieszkaniową. Na brak obowiązku wpłat z zysku nie ma wpływu zapis art. 17 ust. 3 ustawy o zakwaterowaniu Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym prawa i obowiązki wspólnika lub akcjonariusza wykonuje w imieniu Skarbu Państwa Prezes Agencji Mieszkaniowej.
2011
1
wrz

Istota:
W zakresie skutków podatkowych dotyczących utraty statusu Jednoosobowej Spółki Skarbu Państwa w trakcie roku podatkowego (deklaracje, rozliczenie roczne).
Fragment:
Biorąc zatem pod uwagę przedstawione we wniosku okoliczności oraz treść art. 3 ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, wskazać należy, iż obowiązek wpłat z zysku w przypadku Wnioskodawcy ustał z końcem miesiąca grudnia 2009 roku, a więc z końcem miesiąca, w którym dokonano zbycia akcji na rzecz A. S. A. Reasumując, w pierwszej kolejności Spółka, niezależnie od miesięcznego lub kwartalnego rozliczania wpłat z zysku (o ile rokiem obrotowym Wnioskodawcy jest rok kalendarzowy), powinna w ostatniej deklaracji WZS – 1M lub WZS – 1K uwzględnić miesiąc grudzień 2009 roku, przyjmując zysk dla tego miesiąca w wysokości miesiąca poprzedniego stosownie do treści § 2 ust. 2 lub § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia trybu i terminów dokonywania wpłat z zysku oraz składania deklaracji przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, a także określenia wzorów tych deklaracji. Następnie, stosownie do treści § 5 ww. rozporządzenia, Wnioskodawca powinien dokonać ostatecznego rozliczenia wpłat z zysku do budżetu państwa za cały 2009 rok, a więc za 12 kolejnych miesięcy (pomimo, iż na dzień 31 grudnia 2009 roku nie był już Jednoosobową Spółką Skarbu Państwa), na podstawie deklaracji WZS – 1R, w terminie 14 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego lub sporządzeniu sprawozdania, jeżeli zgodnie z przepisami o rachunkowości nie występuje w Spółce obowiązek zatwierdzania tego sprawozdania.
2011
1
wrz
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.