Wpłaty z zysku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wpłaty z zysku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
20
gru

Istota:

Zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych a sposób ustalenia podstawy ustalania wysokości wpłat z zysku.

Fragment:

W konsekwencji, Minister Finansów jest władny wydać interpretację indywidualną w zakresie pytania Wnioskodawcy, czy nadpłata w podatku dochodowym od osób prawnych powinna zostać uwzględniona w podstawie ustalenia wysokości wpłaty z zysku, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o wpłatach z zysku, w roku jej otrzymania przez Wnioskodawcę. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o wpłatach z zysku, jednoosobowe spółki Skarbu Państwa „ są obowiązane do dokonywania wpłat z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zwanych dalej "Wpłatami z zysku" na rzecz budżetu państwa. ”. Podstawa ustalenia wysokości wpłaty z zysku została ustalona więc jako zysk brutto wskazany w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym pomniejszony o podatek dochodowy zapłacony za dany rok. W konsekwencji, Spółka zobowiązana jest do wpłaty z zysku ustalonego corocznie w sposób formalny - na podstawie danych wykazanych w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym oraz z uwzględnieniem faktycznie zapłaconego podatku w danym roku. Przykładowo więc, Spółka w 2009 r. była zobowiązana do wpłaty z zysku z uwzględnieniem zysku brutto wskazanego w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok 2008 oraz kwoty podatku dochodowego za 2008 r. zapłaconego w 2009 r. - tj. kwota podstawy ustalenia wysokości wpłaty z zysku musiała zostać ustalona, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o wpłatach z zysku, zgodnie z kwotą zysku brutto wynikającą z zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz z pozycją podatku należnego wskazanego w złożonym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy 2008 (CIT-8).

2013
26
mar

Istota:

W opisanym stanie faktycznym, Spółka ma obowiązek dokonywania wpłat z zysku na rzecz budżetu państwa, zgodnie z przepisami ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. Wpływu na ten obowiązek nie fakt postawienia Spółki w stan upadłości likwidacyjnej.

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy na podstawie ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, Syndyk zobowiązany jest do dokonywania wpłat z zysku powstałego w wyniku likwidacji majątku masy upadłości, czy też jest z tego obowiązku zwolniony... Zdaniem Wnioskodawcy, jednoosobowe spółki Skarbu Państwa będące w upadłości likwidacyjnej nie są zobowiązane do dokonywania wpłat z zysku uregulowanych ustawą z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 154, poz. 792 ze zm.). Przepisy Prawa upadłościowego są bowiem lex specialis do uregulowań art. 2 ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. Dokonanie wpłat z zysku stanowiłoby naruszenie przepisów Prawa upadłościowego, którego celem jest równomierne zaspokojenie wszystkich wierzycieli według ściśle określonych zasad. Jak podnosi Wnioskodawca, wypłata z wpłaty z zysku nie jest daniną publiczną lecz jest wynikiem uprawnień właścicielskich, a nie obowiązków ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych. Zastosowanie przepisów ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa do spółek w upadłości, stwarzałoby uprzywilejowaną pozycję spółki Skarbu Państwa z pokrzywdzeniem wierzycieli.

2012
15
lis

Istota:

W jaki sposób Spółka powinna obliczyć rzeczywistą wysokość podatku należnego od dochodu osiągniętego za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 maja 2007 r. w celu dokonania prawidłowego ostatecznego rozliczenia wpłat z zysku za rok 2007 (w przypadku Spółki za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 maja 2007 r.), tj. w jaki sposób powinna dokonać przypisania do przychodów za wskazany okres kosztów bezpośrednio związanych z przychodami tego okresu, jak i kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodami tego okresu (kosztów pośrednio związanych z przychodami)?

Fragment:

U. nr 154, poz. 792 ze zm.), spółki o których mowa w art. 1, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa są obowiązane do dokonywania wpłat z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zwanych dalej „ wpłatami z zysku ”, na rzecz budżetu państwa. W myśl art. 2 ust. 2 tej ustawy, wpłaty z zysku dokonywane są zaliczkowo w okresach miesięcznych lub kwartalnych. Ostateczne rozliczenie następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy o wpłatach z zysku podstawą ustalenia wysokości zaliczki jest zysk po opodatkowaniu podatkiem dochodowym osiągnięty w danym okresie, liczony w rachunku narastającym. Przepis § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie określenia trybu i terminów dokonywania wpłat z zysku oraz składania deklaracji przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, a także określenia wzorów tych deklaracji (Dz. U. Nr 21, poz. 100 ze zm.), nakłada na spółki obowiązek dokonania ostatecznego rozliczenia wpłat z zysku do budżetu państwa w terminie 14 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Według postanowień art. 3 ustawy o wpłatach z zysku w przypadku zbycia akcji (udziałów) na zasadach i w trybie przepisów o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, obowiązek określony w art. 2 ust. 1 ustaje z końcem miesiąca, w którym dokonano zbycia akcji (udziałów).

2012
20
lip

Istota:

1.Czy według stanu na dzień złożenia wniosku o wydanie interpretacji prawa podatkowego tj. marzec 2012 r. Wnioskodawca jest dalej zobowiązany do dokonania wpłat z zysku na podstawie art. 2 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa?
2.W jakiej dacie ustał obowiązek określony w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa w przypadku, gdy Spółka nie jest już zobowiązana do dokonywania wpłat z zysku?

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy Wnioskodawca jest dalej zobowiązany do dokonywania wpłat z zysku na podstawie ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa... W jakiej dacie ustał obowiązek Wnioskodawcy do dokonywania wpłat z zysku – w przypadku gdy Spółka nie jest już zobowiązana... Za jaki okres 2011 r. Spółka powinna dokonać ewentualnego rozliczenia wpłat z zysku... W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca ostatecznie sformułował pytania w następujący sposób: Czy według stanu na dzień złożenia wniosku o wydanie interpretacji prawa podatkowego tj. marzec 2012 r. Wnioskodawca jest dalej zobowiązany do dokonania wpłat z zysku na podstawie art. 2 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa... W jakiej dacie ustał obowiązek określony w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa w przypadku, gdy Spółka nie jest już zobowiązana do dokonywania wpłat z zysku... Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek podatkowy w przypadku Spółki ustał z końcem miesiąca stycznia 2011 r. Swoje stanowisko uzasadnia tym, iż nabycie i ujawnienie w księdze akcyjnej Wnioskodawc Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych jako akcjonariusza posiadającego 85% akcji w kapitale zakładowym powoduje, iż Spółka w tej dacie utraciła status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa i nie jest zobowiązana do dokonywania wpłat z zysku od 31 stycznia 2011 r.

2012
20
lip

Istota:

1.Czy według stanu na dzień złożenia wniosku o wydanie interpretacji prawa podatkowego tj. marzec 2012 r. Wnioskodawca jest dalej zobowiązany do dokonania wpłat z zysku na podstawie art. 2 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa?
2.W jakiej dacie ustał obowiązek określony w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa w przypadku, gdy Spółka nie jest już zobowiązana do dokonywania wpłat z zysku?

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy Wnioskodawca jest dalej zobowiązany do dokonywania wpłat z zysku na podstawie ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa... W jakiej dacie ustał obowiązek Wnioskodawcy do dokonywania wpłat z zysku – w przypadku gdy Spółka nie jest już zobowiązana... Za jaki okres 2011 r. Spółka powinna dokonać ewentualnego rozliczenia wpłat z zysku... W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca ostatecznie sformułował pytania w następujący sposób: Czy według stanu na dzień złożenia wniosku o wydanie interpretacji prawa podatkowego tj. marzec 2012 r. Wnioskodawca jest dalej zobowiązany do dokonania wpłat z zysku na podstawie art. 2 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa... W jakiej dacie ustał obowiązek określony w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa w przypadku, gdy Spółka nie jest już zobowiązana do dokonywania wpłat z zysku... Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek podatkowy w przypadku Spółki ustał z końcem miesiąca stycznia 2011 r. Swoje stanowisko uzasadnia tym, iż nabycie i ujawnienie w księdze akcyjnej Wnioskodawc Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych jako akcjonariusza posiadającego 85% akcji w kapitale zakładowym powoduje, iż Spółka w tej dacie utraciła status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa i nie jest zobowiązana do dokonywania wpłat z zysku od 31 stycznia 2011 r.

2012
10
sty

Istota:

Czy na skutek dokonanych korekt Spółka zobowiązana jest do dokonania korekty deklaracji WZS-1R za 2008r.?

Fragment:

Na mocy art. 2 ust. 1 ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, o których mowa w art. 1, są obowiązane do dokonywania wpłat z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zwanym dalej „ wpłatami z zysku ”, na rzecz budżetu państwa. Stosowanie do art. 2 ust. 2 ustawy, wpłaty z zysku dokonywane są zaliczkowo w okresach miesięcznych lub kwartalnych. Ostateczne rozliczenie następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Zgodnie natomiast z art. 2 ust. 4 powołanej ustawy, spółki są obowiązane składać deklaracje o wysokości zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, osiągniętego od początku roku obrotowego, i wpłacać na rachunek urzędu skarbowego, właściwego według siedziby spółki, zaliczki miesięczne (kwartalne) w wysokości różnicy między wpłatami z zysku należnymi z zysku osiągniętego od początku roku obrotowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące (kwartały). Podstawą ustalenia wysokości zaliczki jest zysk po opodatkowaniu podatkiem dochodowym osiągnięty w danym okresie, liczony w rachunku narastającym (art. 2 ust. 5). Zgodnie natomiast z art. 4 tej ustawy wpłaty z zysku dokonywane są w wysokości 15% zysku, o którym mowa w art. 2 ust. 1.

2011
1
paź

Istota:

Czy w pozycji 22 deklaracji WZS-1K należy wykazać podatek dochodowy obliczony od podstawy opodatkowania ustalonej za rok bieżący, pomniejszonej o kwotę odliczonej straty za lata ubiegłe, czy tylko podatek dochodowy obliczony od podstawy opodatkowania ustalonej za dwa kwartały roku bieżącego?

Fragment:

Na podstawie § 1 ust. 1 ww. rozporządzenia, spółki, o których mowa w art. 1 ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, zwane dalej „ spółkami ”, dokonują wpłat z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zwanych dalej „ wpłatami z zysku ”, na rzecz budżetu państwa w formie zaliczek miesięcznych lub kwartalnych. Stosownie do § 3 ust. 1 - 2 ww. rozporządzenia, spółki dokonujące wpłat z zysku na rzecz budżetu państwa w okresach kwartalnych ustalają i dokonują tych wpłat w terminie do 28 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału roku obrotowego, na podstawie deklaracji, której wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia (WZS-1K). Wpłaty z zysku za ostatni kwartał roku obrotowego dokonuje się w terminie do dnia 28 ostatniego miesiąca tego kwartału, przy czym zysk ostatniego miesiąca tego kwartału przyjmuje się w wysokości miesiąca poprzedniego. Równocześnie w myśl § 5 ww. rozporządzenia, spółki są obowiązane dokonać ostatecznego rozliczenia wpłat z zysku do budżetu państwa w terminie 14 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, lub sporządzeniu sprawozdania, jeżeli zgodnie z przepisami o rachunkowości nie występuje obowiązek zatwierdzania tego sprawozdania, na podstawie deklaracji, której wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia (WZS-1R).

2011
1
wrz

Istota:

Czy w sytuacji gdy w wyniku sprzedaży majątku w Spółce wystąpi zysk brutto a z powodu odliczenia strat z lat ubiegłych nie wystąpi podatek dochodowy, Spółka jest zobowiązana do dokonania wpłaty z zysku jako Spółka Skarbu Państwa w wysokości 15% osiągniętego zysku?

Fragment:

Oznacza to, że od dodatniej różnicy pomiędzy osiągniętym zyskiem brutto a należnym podatkiem dochodowym, ustala się należną wpłatę z zysku. Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, do wpłat z zysku stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2. W myśl natomiast art. 341 ustawy Ordynacja podatkowa, jeżeli obowiązujące przepisy powołują się na ustawę o zobowiązaniach podatkowych lub odsyłają ogólnie do przepisów o zobowiązaniach podatkowych, stosuje się przepisy działu III niniejszej ustawy. Odesłanie w art. 2 ust. 6 ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa do przepisów o zobowiązaniach podatkowych oznacza, że ustawodawca wpłatom z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa nadał charakter zobowiązań publicznoprawnych o cechach podatku, do których z mocy art. 2 ust. 6 cytowanej wyżej ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, stosuje się wprost, na podstawie art. 341 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisy działu III tejże Ordynacji. Nie oznacz to bynajmniej, że w sytuacji, gdy nie wystąpi podatek dochodowy to jednoosobowa spółka Skarbu Państwa nie jest również zobowiązana do dokonania wpłat z zysku. Zgodnie z art. 21 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego obowiązku lub z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania.

2011
1
wrz

Istota:

Czy „” Sp. z o.o. podlega obowiązkowi wpłat z zysku?

Fragment:

Spółka zadała następujące pytanie: Czy Sp. z o.o. podlega obowiązkowi wpłat z zysku... Stanowisko Wnioskodawcy: Sp. z o.o. nie podlega obowiązkowi wpłat z zysku. Na gruncie ustawy o wpłatach z zysku (...) jedynie jednoosobowe spółki Skarbu Państwa oraz spółki, w których wszystkie akcje (udziały) są własnością Skarbu Państwa, z wyjątkiem akcji (udziałów) nieodpłatnie udostępnionych pracownikom, są obowiązane na rzecz budżetu państwa do dokonywania wpłat z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Spółki są obowiązane składać deklaracje o wysokości zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, osiągniętego od początku roku obrotowego, i wpłacać na rachunek urzędu skarbowego, właściwego według siedziby spółki, zaliczki miesięczne (kwartalne) w wysokości różnicy między wpłatami z zysku należnymi z zysku osiągniętego od początku roku obrotowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące (kwartały). Wpłaty z zysku powinny być dokonywane w wysokości 15% zysku. Sp. z o.o. zostało powołane przez Agencję Mieszkaniową. Na brak obowiązku wpłat z zysku nie ma wpływu zapis art. 17 ust. 3 ustawy o zakwaterowaniu Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym prawa i obowiązki wspólnika lub akcjonariusza wykonuje w imieniu Skarbu Państwa Prezes Agencji Mieszkaniowej.

2011
1
wrz

Istota:

W zakresie skutków podatkowych dotyczących utraty statusu Jednoosobowej Spółki Skarbu Państwa w trakcie roku podatkowego (deklaracje, rozliczenie roczne).

Fragment:

Biorąc zatem pod uwagę przedstawione we wniosku okoliczności oraz treść art. 3 ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, wskazać należy, iż obowiązek wpłat z zysku w przypadku Wnioskodawcy ustał z końcem miesiąca grudnia 2009 roku, a więc z końcem miesiąca, w którym dokonano zbycia akcji na rzecz A. S. A. Reasumując, w pierwszej kolejności Spółka, niezależnie od miesięcznego lub kwartalnego rozliczania wpłat z zysku (o ile rokiem obrotowym Wnioskodawcy jest rok kalendarzowy), powinna w ostatniej deklaracji WZS – 1M lub WZS – 1K uwzględnić miesiąc grudzień 2009 roku, przyjmując zysk dla tego miesiąca w wysokości miesiąca poprzedniego stosownie do treści § 2 ust. 2 lub § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia trybu i terminów dokonywania wpłat z zysku oraz składania deklaracji przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, a także określenia wzorów tych deklaracji. Następnie, stosownie do treści § 5 ww. rozporządzenia, Wnioskodawca powinien dokonać ostatecznego rozliczenia wpłat z zysku do budżetu państwa za cały 2009 rok, a więc za 12 kolejnych miesięcy (pomimo, iż na dzień 31 grudnia 2009 roku nie był już Jednoosobową Spółką Skarbu Państwa), na podstawie deklaracji WZS – 1R, w terminie 14 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego lub sporządzeniu sprawozdania, jeżeli zgodnie z przepisami o rachunkowości nie występuje w Spółce obowiązek zatwierdzania tego sprawozdania.