Wpłaty partycypacyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wpłaty partycypacyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy przychody w postaci kwot partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych wnoszonych przez osoby, które zawarły z podatnikiem umowy o partycypację są przychodem uzyskanym z gospodarki zasobem mieszkaniowym, a uzyskane z tego tytułu dochody, dochodami z gospodarki zasobem mieszkaniowym w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa – jednolity tekst (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006r. Nr 217, poz. 1590) i na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych – jednolity tekst (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz.654 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku T. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 18-06-2007r. jest nieprawidłowe. Z przedstawionego we wniosku z dnia 18-06-2007r. stanu faktycznego wynika, że T. (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy zwaloryzowane wpłaty partycypacyjne w momencie ich zwrotu będą stanowiły podstawę do uznania kwot waloryzacji za koszt uzyskania przychodów Spółki?

Fragment:

(...) nie później niż w terminie, o którym mowa w ust. 3. Wypłacana zatem partycypantowi waloryzacja wpłaty partycypacyjnej jest niewątpliwie związana z prowadzoną działalnością towarzystwa budownictwa społecznego i konsekwencją możliwości korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, jaką daje przepis art. 29a ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Skoro zatem w rozpatrywanej sprawie ponoszone przez Podatnika wydatki związane z waloryzacją wpłaty partycypacyjnej są pośrednio związane z uzyskiwanymi przez Spółkę przychodami i nie ma tu zastosowania przepis art.16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wyłączający omawiane wydatki z kosztów uzyskania przychodów, to należy uznać, że wypłata kwoty waloryzacji stanowi koszt uzyskania przychodów w oparciu o zapis art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego (...)

2011
1
maj

Istota:

Jak należy traktować różnicę między wpłaconą pierwotnie kwotą partycypacji a otrzymaną przez Spółkę od kolejnego partycypanta wyższą kwotą partycypacji?

Fragment:

(...) ww. art. 29a ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Skoro więc w rozpatrywanej sprawie ponoszone przez Podatnika wydatki związane z waloryzacją wpłaty partycypacyjnej są pośrednio związane z uzyskiwanymi przez Spółkę przychodami i nie ma tu zastosowania przepis z art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wyłączający omawiane wydatki z kosztów uzyskania przychodów, to należy uznać, że wypłata samej kwoty waloryzacji w momencie zwrotu wpłaty partycypacyjnej stanowi koszt uzyskania przychodów w oparciu o zapis art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy cesja prawa do kwoty partycypacyjnej z partycypanta na najemcę ma wpływ na podatek dochodowy?

Fragment:

(...) stanie faktycznym wpłaty partycypacyjne stanowią formę wkładu na budowę mieszkania a po zakończeniu umowy najmu są one zwracane partycypantowi w kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej. Przysporzenia majątkowe kwalifikowane jako przychody, jak zaznaczono na wstępie, muszą mieć charakter definitywny, tymczasem kwota partycypacyjna wpłacana przez partycypanta podlega zwrotowi w przypadku zakończenia najmu. W związku z powyższym poprzez cesję praw do wpłaty partycypacyjnej z partycypanta na najemcę nie zmienia się zwrotny charakter tej wpłaty a zatem na moment zawarcia umowy cesji nie powstanie w Spółce przychód podatkowy i koszt uzyskania przychodu. Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Zapytanie dotyczy możliwości odliczenia od podatku za rok 2005 wpłaty na współfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej.

Fragment:

(...) W dniu 03.02.2006r zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łukowie z prośbą o zajęcie stanowiska w następującej sprawie: w dniu 28.12.2005r dokonał wpłaty kwoty 1300 zł w związku z zawartą w dniu 14.04.2005r umową z Miastem, na mocy której inwestor zobowiązał się do wykonania przyłącza kanalizacyjnego na posesję, zakończonego studzienką rewizyjną, a użytkownik zobowiązał się do udziału finansowego w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej w wysokości 1300 zł. Urząd Miasta wystawił na rzecz Pana fakturę VAT z dnia 28.12.2005r na kwotę 1300 zł brutto (VAT – zwoln.), dokumentującą wpłatę wynikającą z zawartej umowy o partycypację w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej. Zdaniem Pana, dokonaną wpłatę może sobie odliczyć od podatku za rok 2005. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie informuje, że zgodnie z art. 12 ust.2 ustawy z dnia 12 listopada 2003r o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy od wpłat mieszkańców gminy stanowiących partycypację w kosztach budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami należy naliczyć podatek VAT ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej, po rozpatrzeniu wniesionego przez Gminę w dniu 5 kwietnia 2006 roku wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wpłat mieszkańców na współfinansowanie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami, uznaje przedstawione przez Gminę w przedmiotowym wniosku stanowisko za prawidłowe. UZASADNIENIE Gmina złożyła w dniu 5 kwietnia 2006 roku (data wpływu) do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łęcznej wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wpłat mieszkańców stanowiących partycypację w kosztach budowy sieci wodociągowej wraz z (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) Postanowienie Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) w związku z wnioskiem nr Fr/3327/1/07 z dnia 01.02.2007 r. (data wpływu do US Łuków 05.02.2007 r.), Urzędu Miasta w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie uznaje za prawidłowe stanowisko Strony zawarte we wniosku, iż wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie wystąpi odpłatna czynność podlegająca opodatkowaniu, zaś wpłaty mieszkańców stanowią dla Miasta częściowy zwrot poniesionych kosztów. Uzasadnienie Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku Podatnik w ramach realizacji ustawowych obowiązków jest inwestorem budowy kanalizacji sanitarnej. Miasto finansowało całość budowy i jest jej właścicielem. Z (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy wpłaty mieszkańców na rzecz Gminy, będące partycypacją w kosztach budowy kanalizacji, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.), art. 2 pkt 6, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 31.05.2005 r. znak UG-3010/13/05 uzupełnionego pismami z dnia 07.06.2005 r. znak UG-3010/14/2005 i z dnia 14.06.2005 r. znak UG-3010/15/2005 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia uznać stanowisko przedstawione we wniosku za nieprawidłowe w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku. W dniu 01.06.2005 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Strony w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika. We wniosku przedstawiono następujący stan (...)