Wpłaty partycypacyjne | Interpretacje podatkowe

Wpłaty partycypacyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wpłaty partycypacyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy przychody w postaci kwot partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych wnoszonych przez osoby, które zawarły z podatnikiem umowy o partycypację są przychodem uzyskanym z gospodarki zasobem mieszkaniowym, a uzyskane z tego tytułu dochody, dochodami z gospodarki zasobem mieszkaniowym w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa – jednolity tekst (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006r. Nr 217, poz. 1590) i na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych – jednolity tekst (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz.654 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku T. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 18-06-2007r. jest nieprawidłowe. Z przedstawionego we wniosku z dnia 18-06-2007r. stanu faktycznego wynika, że T. (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy zwaloryzowane wpłaty partycypacyjne w momencie ich zwrotu będą stanowiły podstawę do uznania kwot waloryzacji za koszt uzyskania przychodów Spółki?
Fragment:
(...) nie później niż w terminie, o którym mowa w ust. 3. Wypłacana zatem partycypantowi waloryzacja wpłaty partycypacyjnej jest niewątpliwie związana z prowadzoną działalnością towarzystwa budownictwa społecznego i konsekwencją możliwości korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, jaką daje przepis art. 29a ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Skoro zatem w rozpatrywanej sprawie ponoszone przez Podatnika wydatki związane z waloryzacją wpłaty partycypacyjnej są pośrednio związane z uzyskiwanymi przez Spółkę przychodami i nie ma tu zastosowania przepis art.16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wyłączający omawiane wydatki z kosztów uzyskania przychodów, to należy uznać, że wypłata kwoty waloryzacji stanowi koszt uzyskania przychodów w oparciu o zapis art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego (...)
2011
1
maj

Istota:
Jak należy traktować różnicę między wpłaconą pierwotnie kwotą partycypacji a otrzymaną przez Spółkę od kolejnego partycypanta wyższą kwotą partycypacji?
Fragment:
(...) ww. art. 29a ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Skoro więc w rozpatrywanej sprawie ponoszone przez Podatnika wydatki związane z waloryzacją wpłaty partycypacyjnej są pośrednio związane z uzyskiwanymi przez Spółkę przychodami i nie ma tu zastosowania przepis z art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wyłączający omawiane wydatki z kosztów uzyskania przychodów, to należy uznać, że wypłata samej kwoty waloryzacji w momencie zwrotu wpłaty partycypacyjnej stanowi koszt uzyskania przychodów w oparciu o zapis art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy cesja prawa do kwoty partycypacyjnej z partycypanta na najemcę ma wpływ na podatek dochodowy?
Fragment:
(...) stanie faktycznym wpłaty partycypacyjne stanowią formę wkładu na budowę mieszkania a po zakończeniu umowy najmu są one zwracane partycypantowi w kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej. Przysporzenia majątkowe kwalifikowane jako przychody, jak zaznaczono na wstępie, muszą mieć charakter definitywny, tymczasem kwota partycypacyjna wpłacana przez partycypanta podlega zwrotowi w przypadku zakończenia najmu. W związku z powyższym poprzez cesję praw do wpłaty partycypacyjnej z partycypanta na najemcę nie zmienia się zwrotny charakter tej wpłaty a zatem na moment zawarcia umowy cesji nie powstanie w Spółce przychód podatkowy i koszt uzyskania przychodu. Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. (...)
2011
1
maj

Istota:
Zapytanie dotyczy możliwości odliczenia od podatku za rok 2005 wpłaty na współfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej.
Fragment:
(...) W dniu 03.02.2006r zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łukowie z prośbą o zajęcie stanowiska w następującej sprawie: w dniu 28.12.2005r dokonał wpłaty kwoty 1300 zł w związku z zawartą w dniu 14.04.2005r umową z Miastem, na mocy której inwestor zobowiązał się do wykonania przyłącza kanalizacyjnego na posesję, zakończonego studzienką rewizyjną, a użytkownik zobowiązał się do udziału finansowego w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej w wysokości 1300 zł. Urząd Miasta wystawił na rzecz Pana fakturę VAT z dnia 28.12.2005r na kwotę 1300 zł brutto (VAT – zwoln.), dokumentującą wpłatę wynikającą z zawartej umowy o partycypację w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej. Zdaniem Pana, dokonaną wpłatę może sobie odliczyć od podatku za rok 2005. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie informuje, że zgodnie z art. 12 ust.2 ustawy z dnia 12 listopada 2003r o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy od wpłat mieszkańców gminy stanowiących partycypację w kosztach budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami należy naliczyć podatek VAT ?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej, po rozpatrzeniu wniesionego przez Gminę w dniu 5 kwietnia 2006 roku wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wpłat mieszkańców na współfinansowanie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami, uznaje przedstawione przez Gminę w przedmiotowym wniosku stanowisko za prawidłowe. UZASADNIENIE Gmina złożyła w dniu 5 kwietnia 2006 roku (data wpływu) do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łęcznej wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wpłat mieszkańców stanowiących partycypację w kosztach budowy sieci wodociągowej wraz z (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
(...) Postanowienie Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) w związku z wnioskiem nr Fr/3327/1/07 z dnia 01.02.2007 r. (data wpływu do US Łuków 05.02.2007 r.), Urzędu Miasta w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie uznaje za prawidłowe stanowisko Strony zawarte we wniosku, iż wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie wystąpi odpłatna czynność podlegająca opodatkowaniu, zaś wpłaty mieszkańców stanowią dla Miasta częściowy zwrot poniesionych kosztów. Uzasadnienie Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku Podatnik w ramach realizacji ustawowych obowiązków jest inwestorem budowy kanalizacji sanitarnej. Miasto finansowało całość budowy i jest jej właścicielem. Z (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy wpłaty mieszkańców na rzecz Gminy, będące partycypacją w kosztach budowy kanalizacji, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.), art. 2 pkt 6, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 31.05.2005 r. znak UG-3010/13/05 uzupełnionego pismami z dnia 07.06.2005 r. znak UG-3010/14/2005 i z dnia 14.06.2005 r. znak UG-3010/15/2005 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia uznać stanowisko przedstawione we wniosku za nieprawidłowe w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku. W dniu 01.06.2005 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Strony w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika. We wniosku przedstawiono następujący stan (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.