IPTPP1/443-681/12-4/MG | Interpretacja indywidualna

Czy dokonywane przez mieszkańców wpłaty określone w umowach współfinansowania w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w ramach zadania: „...” będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT?
IPTPP1/443-681/12-4/MGinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. inwestycje
 3. opodatkowanie
 4. wpłata
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 16 sierpnia 2012 r. (data wpływu 20 sierpnia 2012 r.) uzupełnionym pismem z dnia 26 października 2012 r. (data wpływu 31 października 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie :

 • braku opodatkowania dokonywanych przez mieszkańców wpłat w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach zadania pn. „...” - jest prawidłowe,
 • braku opodatkowania dokonywanych przez mieszkańców wpłat w sprawie budowy przyłączy w ramach zadania pn. „...” – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 sierpnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dokonywanych przez mieszkańców wpłat określonych w umowach współfinansowania w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w ramach zadania pn. „...”.

Pismem z dnia 26 października 2012 r. (data wpływu 31 października 2012 r.) uzupełniono wniosek w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego oraz przedstawienia własnego stanowiska w sprawie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina realizuje w ramach wykonywania zadań własnych Gminy inwestycję w postaci budowy brakujących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami na terenach wiejskich (na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). Inwestycja finansowana jest częściowo ze środków Gminy, dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW) w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, oraz wpłat mieszkańców. Wysokość dofinansowania wynosi 417 055,00 zł, zaś wartość całkowita 768 828, 51 zł. Przedmiotem projektu jest:

Wykonanie sieci kanalizacyjnej:

 1. Wykonanie kanalizacji dla wsi B. i H. (przy drodze wojewódzkiej) – Etap I
  • wykonanie kolektorów głównych A,B,C,D: Kolektory Główny z rur PCV ∅ 200 mm – 1138,0 m + 1m kaskada,
  • wykonanie kolektorów bocznych do kolektorów głównych A, B, C, D: kolektory boczne ... mm 90 m,
  • wykonanie rurociągu tłocznego RT-1: rurociąg z rur PE o ∅ 63 mm 87 m,
  • wykonanie rurociągu ciśnieniowego do RT-1: rurociąg z rur PE o ∅ 40 mm 25m,
  • wykonanie przyłączy niekwalifikowalnych w miejscowości B. i H.(za rzeką): kanały z rur PCV o ∅ 160 mm 105 m,
 1. Wykonanie rurociągu tłocznego dla wsi B.i H.(za rzeką ) – Etap II
  • wykonanie rurociągu tłocznego RT-4: rurociągi z rur PE o ∅ 63 mm 197 m,
  • wykonanie rurociągu ciśnieniowego do RT-4: rurociągi z rur PE o ∅ 40 mm 43 m,
  • wykonanie przyłączy niekwalifikowanych w miejscowości B. i H. (za rzeką): rurociągi z rur PCV o ∅ 160 mm 14 m,
 1. Wykonanie kanalizacji sanitarnej dla Wsi H. (przy drodze wojewódzkiej) – Etap I
  • wykonanie kolektorów głównych E, F, G: kolektory główny z rur PCV ∅ 200 mm – 585,00 m + 2 m kaskada,
  • wykonanie kolektorów bocznych do kolektorów głównych E, F, G: rurociągi z rur PCV o ... mm 146 m,
  • wykonanie rurociągu ciśnieniowego do kolektora E: rurociągi z rur PE o ∅ 40 mm 9 m,
  • wykonanie przyłączy niekwalifikowanych w miejscowości H. (przy drodze wojewódzkiej): rurociągi z rur PCV o ∅ 160 mm 115 m,
 1. Wykonanie kanalizacji sanitarnej do budynku Nr 95 w H. – Etap I
  • wykonanie kolektora bocznego do budynku Nr 95 w H.: rurociągi z rur PCV o ∅ 160 mm 107 m,
  • wykonanie przyłączy niekwalifikowanych do budynku Nr 95 w H.: rurociągi z rur PCV o ∅ 160 mm 24 m,

Budowa sieci wodociągowej:

 • Obszar 2 – M. – sieć wodociągowa: rurociągi z rur polietylenowych o ∅ 90 mm 355 m, przyłącza i odejścia: rurociągi z rur polietylenowych o ∅ 90 mm 355 m, przyłącza i odejścia: rurociągi z rur polietylenowych o ∅ 40 mm 45 m, -Etap II
 • Obszar 5 – G.– B.– sieć wodociągowa: rurociągi z rur polietylenowych o ... mm 410 m, rurociągi z rur polietylenowych o ∅ 110 mm 280 m, rurociągi z rur polietylenowych o ∅ 90 mm 6 m, przyłącza i odejścia: rurociągi z rur polietylenowych o ∅ 63 mm 30 m, rurociągi z rur polietylenowych o ∅ 90 mm 1 m, - Etap I
 • Obszar 6 – B.– sieć wodociągowa: rurociągi z rur polietylenowych o ∅ 160 mm 335 m, rurociągi z rur polietylenowych o ∅ 110 mm 22 m, rurociągi z rur polietylenowych o ∅ 90 mm 4 m, przyłącza i odejścia: rurociągi z rur polietylenowych o ∅ 63 mm 120 m, rurociągi z rur polietylenowych o ∅ 90 mm 11,5 m – Etap I
 • Obszar 7 – L. – M. – sieć wodociągowa: rurociągi z rur polietylenowych o ∅ 90 mm 475 m, przyłącza i odejścia: rurociągi z rur polietylenowych o ∅ 63 mm 15 m, rurociągi z rur polietylenowych o ∅ 90 mm 1 m, - Etap II

Realizacja inwestycji odbywać będzie się w dwóch Etapach:

  Etap I – do dnia 31.10.2012 r.
  Etap II – do dnia 31.12.2013 r.

Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym projektu. Gmina jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Aby zrealizować w pełni cel budowy zawierane są z mieszkańcami umowy, w ramach których mieszkańcy partycypują w kosztach przedsięwzięcia zobowiązując się do dokonywania określonych wpłat na poczet realizowanej inwestycji budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami oraz korzystania z wykonanej sieci (nieruchomości są podłączone do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej). Wykonanie przyłączy spoczywa na Gminie, która bierze na siebie obowiązek sporządzenia pełnej dokumentacji projektowej, przeprowadzenia przetargu, wyłonienia wykonawcy, nadzoru nad prawidłową realizacją inwestycji.

Gmina po zakończeniu inwestycji przekaże sieć wraz z przyłączami do administrowania, utrzymania oraz dostarczania wody i odprowadzania ścieków za ich pośrednictwem dla mieszkańców Gminy gminnej jednostce organizacyjnej będącej zakładem budżetowym – Zakładowi Gospodarki Komunalnej (ZGK). Wszelkie koszty związanie z utrzymaniem, konserwacją i remontami sieci wraz z przyłączami spoczywają na ZGK. Z tytułu wpłaty wniesionej na podstawie umowy o współfinansowaniu budowy sieci mieszkańcy nie uzyskują żadnych bonifikat w cenach za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki. Wpłaty wnoszone przez mieszkańców na rzecz Gminy nie będą stanowić należności Gminy w związku z wykonywanymi na rzecz jej mieszkańców czynnościami podlegającymi opodatkowaniu w świetle art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, lecz stanowią element współfinansowania przez mieszkańców Gminy inwestycji realizowanej przez Gminę w ramach jej zadań własnych na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą a jej mieszkańcami. Dokonywane wpłaty nie mają również wpływu na późniejszą cenę jednostkową usługi świadczonej przez ZGK. Po wybudowaniu sieć wraz z przyłączami pozostanie własnością Gminy, nie nastąpi przeniesienie prawa własności na mieszkańców.

Gmina realizuje w ramach wykonywanych zadań własnych inwestycje w postaci budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Inwestycja ta częściowo finansowana jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ze środków własnych Gminy oraz wpłat mieszkańców. Gmina, aby w pełni zrealizować cel budowy przedsięwzięcia zawiera z mieszkańcami umowy, w ramach których mieszkańcy partycypują w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami zobowiązując się do dokonania określonych wpłat na poczet realizacji inwestycji. Właściciel nieruchomości ma prawo do samodzielnego i dobrowolnego podjęcia decyzji, czy podpisze umowę i będzie partycypował w kosztach budowy czy też nie.

Z tytułu wpłaty wniesionej na podstawie umowy o współfinansowanie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej mieszkańcy nie uzyskają żadnych ekwiwalentnych świadczeń w cenach za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki. Wpłaty dokonywane przez mieszkańców związane z realizacją inwestycji mają charakter zwrotu części kosztów realizowanej inwestycji służącej zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Dokonywane wpłaty nie mają również wpływu na późniejszą cenę jednostkową usługi świadczonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

Gmina realizuje budowę brakującej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w ramach wykonywania zadań własnych (na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). Wpłaty wnoszone przez mieszkańców na rzecz Gminy nie stanowią należności Gminy w związku z wykonywanymi na rzecz mieszkańców czynnościami podlegającymi opodatkowaniu w świetle art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, lecz stanowią element współfinansowania przez mieszkańców Gminy inwestycji realizowanej przez Gminę na podstawie zawartej pomiędzy Gminą a mieszkańcami umowy. W postanowieniach tej umowy nie ma zapisu wiążącego wykonanie przyłączy z wpłatą bądź brakiem wpłaty przez Współfinansującego.

Realizacja inwestycji pn. „...” jest zadaniem kosztowym, dlatego też Gmina korzysta z funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz wpłat mieszkańców, którzy dobrowolnie partycypują w kosztach realizacji budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami. Mieszkańcy współfinansują realizację całego zadania w tym także budowę przyłączy.

W postanowieniach umowy na współfinansowanie budowy sieci nie ma zapisu wiążącego wykonanie przyłączy i uzależniającego podłączenie do sieci od wpłaty przez Współfinansującego. Właściciel nieruchomości decyduje samodzielnie, czy przyłącze zostanie wykonane w ramach wspólnie wykonanej inwestycji czy też wykona przyłącze we własnym zakresie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy dokonywane przez mieszkańców wpłaty określone w umowach współfinansowania w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w ramach zadania: „...” będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), wpłaty dokonywane przez mieszkańców na podstawie umów cywilnoprawnych są formą współfinansowania realizacji całego projektu, czyli budowy zarówno sieci wodociągowej, kanalizacyjnej jak i przyłączy i nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT. Określone w umowach wpłaty mieszkańców gminy na rzecz budowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przyłączy nie stanowią dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wpłaty dokonywane przez mieszkańców nie wypełniają również dyspozycji art. 8 ust. 1 ww. ustawy – wpłata nie będzie należnością gminy za świadczone usługi. Wybudowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna wraz z przyłączami nie będzie stanowiła własności mieszkańców.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:

 • prawidłowe – w zakresie braku opodatkowania dokonywanych przez mieszkańców wpłat w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach zadania pn. „...”,
 • nieprawidłowe – w zakresie braku opodatkowania dokonywanych przez mieszkańców wpłat w sprawie budowy przyłączy w ramach zadania pn. „...”.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl przepisu art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Art. 8 ust. 1 stanowi, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą towarów w myśl art. 7 ustawy.

W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi być na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Jak wynika z powyższego wyłączenie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników ma charakter wyłączenia podmiotowo – przedmiotowego.

Aby to wyłączenie miało miejsce, muszą zostać spełnione dwa warunki:

 1. dotyczy wyłącznie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy,
 2. odnosi się tylko do tych czynności, które związane są z realizacją zadań nałożonych na te podmioty przepisami prawa i do realizacji których zostały one powołane.

Wyłączenie z grona podatników VAT organów władzy publicznej jest możliwe tylko wtedy, gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji państwowych np. w zakresie administracji, sądownictwa, obrony narodowej. Wówczas wyłączenie z opodatkowania nie prowadzi do naruszenia zasad konkurencji. Organy władzy publicznej są podatnikami VAT jedynie w zakresie czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne, w myśl art. 7 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy, obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 ze zm.) stwierdza że, zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy. Na podstawie art. 15 ust. 1 ww. ustawy, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art. 21 ust. 1.

Natomiast zgodnie z przepisem art. 15 ust. 2 ww. ustawy, realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

Z powołanych wyżej przepisów wynika zatem, iż gmina w ramach zadań własnych zobowiązana jest do zapewnienia budowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych (w rozumieniu przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków), nie jest natomiast zobowiązana do realizacji budowy przyłączy do sieci, gdyż powyższe zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Tym samym budowa przyłącza wodociągowego nie mieści się w ramach zadań własnych gminy.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina realizuje w ramach wykonywania zadań własnych inwestycję w postaci budowy brakujących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami na terenach wiejskich. Inwestycja finansowana jest częściowo ze środków Gminy, dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW) w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, oraz wpłat mieszkańców. Aby zrealizować w pełni cel budowy zawierane są z mieszkańcami umowy, w ramach których mieszkańcy partycypują w kosztach przedsięwzięcia zobowiązując się do dokonywania określonych wpłat na poczet realizowanej inwestycji budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami oraz korzystania z wykonanej sieci (nieruchomości są podłączone do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej). Wykonanie przyłączy spoczywa na gminie, która bierze na siebie obowiązek sporządzenia pełnej dokumentacji projektowej, przeprowadzenia przetargu, wyłonienia wykonawcy, nadzoru nad prawidłową realizacją inwestycji.

Gmina po zakończeniu inwestycji przekaże sieć wraz z przyłączami do administrowania, utrzymania oraz dostarczania wody i odprowadzania ścieków za ich pośrednictwem dla mieszkańców Gminy gminnej jednostce organizacyjnej będącej zakładem budżetowym – Zakładowi Gospodarki Komunalnej (ZGK). Po wybudowaniu sieć wraz z przyłączami pozostanie własnością Gminy, nie nastąpi przeniesienie prawa własności na mieszkańców.

Gmina, aby w pełni zrealizować cel budowy przedsięwzięcia zawiera z mieszkańcami umowy, w ramach których mieszkańcy partycypują w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami zobowiązując się do dokonania określonych wpłat na poczet realizacji inwestycji. Właściciel nieruchomości ma prawo do samodzielnego i dobrowolnego podjęcia decyzji, czy podpisze umowę i będzie partycypował w kosztach budowy czy też nie.

Z tytułu wpłaty wniesionej na podstawie umowy o współfinansowanie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej mieszkańcy nie uzyskają żadnych ekwiwalentnych świadczeń w cenach za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki. Wpłaty dokonywane przez mieszkańców związane z realizacją inwestycji mają charakter zwrotu części kosztów realizowanej inwestycji służącej zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Dokonywane wpłaty nie mają również wpływu na późniejszą cenę jednostkową usługi świadczonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

Gmina realizuje budowę brakującej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w ramach wykonywania zadań własnych (na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). Wpłaty wnoszone przez mieszkańców na rzecz Gminy nie stanowią należności Gminy w związku z wykonywanymi na rzecz mieszkańców czynnościami podlegającymi opodatkowaniu w świetle art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, lecz stanowią element współfinansowania przez mieszkańców Gminy inwestycji realizowanej przez Gminę na podstawie zawartej pomiędzy Gminą a mieszkańcami umowy. W postanowieniach tej umowy nie ma zapisu wiążącego wykonanie przyłączy z wpłatą bądź brakiem wpłaty przez Współfinansującego.

Realizacja inwestycji pn. „...” jest zadaniem kosztowym, dlatego też Gmina korzysta z funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz wpłat mieszkańców, którzy dobrowolnie partycypują w kosztach realizacji budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami. Mieszkańcy współfinansują realizację całego zadami w tym także budowę przyłączy.

W postanowieniach umowy na współfinansowanie budowy sieci nie ma zapisu wiążącego wykonanie przyłączy i uzależniającego podłączenie do sieci od wpłaty przez Współfinansującego. Właściciel nieruchomości decyduje samodzielnie, czy przyłącze zostanie wykonane w ramach wspólnie wykonanej inwestycji czy też wykona przyłącze we własnym zakresie.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy, co stwierdzono we wcześniejszych rozważaniach, natomiast budowa przyłączy do sieci zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

W niniejszej sprawie mamy do czynienia ze zobowiązaniem się Gminy na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej do wybudowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami do sieci i zobowiązaniem się drugiej strony umowy do wpłaty określonej kwoty. Zawarcie tej umowy jest dobrowolne.

W przedstawionej sytuacji będziemy mieć do czynienia z dwojakim charakterem czynności wykonywanych przez Gminę, tj. w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Gmina będzie wykonywała zadania własne, natomiast w zakresie budowy przyłączy do sieci, Gmina będzie świadczyła usługi na rzecz osób dokonujących wpłaty na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z mieszkańcami.

Zatem wpłaty dokonywane przez mieszkańców na rzecz budowy przyłączy stanowią zapłatę za budowę przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, których koszt zobowiązana jest ponieść osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Pomiędzy otrzymywaną przez Gminę wpłatą za wykonanie przyłączy a świadczeniem na rzecz dokonującego tej wpłaty mieszkańca Gminy, zachodzi związek bezpośredni, bowiem płatność następuje w zamian za to świadczenie tj. wykonanie przyłącza.

Tym samym, przekazane przez mieszkańców środki pieniężne na rzecz Gminy, w części dotyczącej wykonania przyłączy, stanowią zapłatę z tytułu świadczenia usługi w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z budową przyłączy do sieci Gmina osiągać będzie więc obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Reasumując, dokonywane przez mieszkańców wpłaty określone w umowach współfinansowania w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w ramach zadania: „...” będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT, będą podlegały opodatkowaniu w części dotyczącej budowy przyłączy, natomiast w części dotyczącej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 14b § 3 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego, a nie na jakichkolwiek własnych ustaleniach faktycznych związanych z postępowaniem podatkowym, o którym mowa w Dziale IV Ordynacji podatkowej. Wniosek strony o wydanie interpretacji indywidualnej wyznacza granice rozpoznawania danej sprawy i jest rozpatrywany zgodnie z Rozdziałem 1a Działu II Ordynacji podatkowej, który nie przewiduje w tym trybie prowadzenia postępowania podatkowego zmierzającego do ustalenia stanu faktycznego.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, jak również w przypadku ustalenia w toku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej odmiennego stanu faktycznego niż przedstawiony we wniosku udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.