IPTPP1/443-524/14-4/RG | Interpretacja indywidualna

Uznanie czynności usunięcia wyrobów azbestowych za usługi opodatkowane VAT, niekorzystające ze zwolnienia z podatku.
IPTPP1/443-524/14-4/RGinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług
 2. gmina
 3. opodatkowanie
 4. prawo do odliczenia
 5. projekt
 6. wpłata
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2014 r. (data wpływu 24 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 października 2014 r. (data wpływu 9 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czynności usunięcia wyrobów azbestowych za usługi opodatkowane VAT, niekorzystające ze zwolnienia z podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • uznania czynności usunięcia wyrobów azbestowych za usługi opodatkowane VAT, niekorzystające ze zwolnienia z podatku;
 • prawa do odliczenia podatku w związku z wydatkami na usunięcie wyrobów azbestowych.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 6 października 2014 r. (data wpływu 9 października 2014 r.) w zakresie doprecyzowania opisanego zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Miasto (dalej: Miasto lub Wnioskodawca) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT).

Miasto rozpoczęło realizację zadania mającego na celu usunięcie azbestu z nieruchomości prywatnych zlokalizowanych na terenie Miasta. Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2014 r., Nr ..., w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta w roku 2014 na realizację zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu miasta został wprowadzony regulamin określający zasady realizacji przedsięwzięcia. Zgodnie z regulaminem, do korzystania z dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest uprawnione są podmioty, będące właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi lub współużytkownikami wieczystymi nieruchomości (dalej: Beneficjent lub Beneficjenci) położonych na terenie Miasta, które złożą stosowny wniosek wraz w wymaganymi dokumentami. Zgodnie z założeniami wysokość dotacji wynosi 99%, nie więcej niż 800 PLN brutto za 1000 kg wyrobu. Co najmniej 1% to udział własny Beneficjenta w kosztach realizacji zadania. Pomiędzy Miastem a danym Beneficjentem będzie zawierana umowa cywilnoprawna. Zgodnie z umową, Beneficjent wyraża zgodę na zlecenie realizacji zadania wyłącznie wybranemu przez Miasto przedsiębiorcy (dalej: Wykonawca), posiadającemu przewidziane przepisami prawa stosowne uprawnienia.

Miasto, po przeprowadzeniu procedury wyboru zgodnej z ustawą Prawo zamówień publicznych, zawrze umowę na realizację przedsięwzięcia z Wykonawcą. Wykonawca dokona:

 • demontażu pokryć dachowych lub elewacji budynków bądź innych wyrobów zawierających azbest,
 • transportu odpadów do miejsca unieszkodliwiania,
 • unieszkodliwiania poprzez składowanie odpadów niebezpiecznych na uprawnionym składowisku lub utylizacji azbestu.

Z tytułu wyświadczenia usługi, Wykonawca otrzyma od Miasta wynagrodzenie, które udokumentuje wystawioną na Miasto fakturą VAT, z wykazaną stawką podatku należnego.

Zgodnie z zawartą z Beneficjentem umową, wykorzystanie przez Beneficjenta dotacji celowej udzielonej przez Miasto nastąpi poprzez zapłatę Wykonawcy za zrealizowaną usługę. W świetle zapisów umownych Beneficjent wyraża zgodę, aby Miasto dysponowało w jego imieniu środkami z dotacji na opłacenie faktury VAT za wykonane przez Wykonawcę usługi. Ponadto, zgodnie z umową, Beneficjent zobowiązuje się jednocześnie do zapłaty faktury VAT wystawionej przez Miasto w wysokości co najmniej 1% kosztów realizacji przedsięwzięcia.

Reasumując, w praktyce realizacja umów z Beneficjentami, w tym podjętej przez Radę Miasta Uchwały na podstawie której będą one zawierane, będzie wyglądała następująco:

 • Miasto wyłoni zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych przedsiębiorcę (w tym przypadku Wykonawcę) posiadającego przewidziane przepisami prawa stosowne uprawnienia do usuwania wyrobów azbestowych,
 • Miasto zawrze z Wykonawcą umowę na realizację przez Wykonawcę usługi usunięcia wyrobów azbestowych z nieruchomości prywatnych, zlokalizowanych na terenie Miasta,
 • Wykonawca otrzyma od Miasta wynagrodzenie z tytułu wyświadczenia przedmiotowej usługi,
 • Wykonawca udokumentuje wynagrodzenie fakturą VAT wystawioną na Miasto z wykazaną stawką podatku należnego,
 • Miasto obciąży Beneficjenta co najmniej 1% kosztów poniesionych w związku z nabyciem od Wykonawcy usługi,
 • w związku z powyższym Miasto wystawi na Beneficjenta fakturę VAT (na powyższą kwotę co najmniej 1% poniesionych kosztów) z wykazaną stawką podatku należnego.

W związku z ubieganiem się Miasta o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do realizacji przedmiotowego zadania (w tym konieczności złożenia oświadczeń o kwalifikowalności podatku VAT w przedmiotowej inwestycji) Miasto powzięło wątpliwości, czy planowane dokonywanie czynności usunięcia wyrobów azbestowych z nieruchomości stanowiących własność prywatną Beneficjentów będzie stanowić usługi podlegające opodatkowaniu VAT i tym samym czy Miastu przysługuje prawo do odliczenia VAT od kosztów realizacji zadania.

W przyszłości Miasto zamierza realizować kolejne tego typu przedsięwzięcia na analogicznych zasadach, przy czym wysokość wkładu własnego Beneficjenta może zostać określona na innym poziomie, tj. niewykluczone że będzie wyższa.

Miasto pragnie zaznaczyć, iż realizacja przedmiotowego projektu należy do zadań własnych Miasta, o których mowa w art. 403 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232), tj. w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zgodnie z zawieranymi umowami cywilnoprawnymi pomiędzy Miastem a Beneficjentami, Beneficjent zobowiązany jest do zapłaty faktury VAT wystawionej przez Miasto (w wysokości co najmniej 1% całkowitego kosztu zadania) w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Przedmiotowe wpłaty Beneficjenci dokonują na rachunek bankowy Miasta lub w kasie w Urzędzie Miasta.

Zgodnie z zawieranymi umowami cywilnoprawnymi pomiędzy Miastem a Beneficjentami, 1% całkowitego kosztu zadania ponosi Beneficjent w sytuacji, gdy koszt realizacji zadania nie przekroczy kwoty 800 zł brutto za 1 tys. kg wyrobów zawierających azbest usuniętych z terenu jego nieruchomości. Natomiast w przypadku, gdy wartość zadania przekroczy kwotę 800 zł brutto za 1 tys. kg wyrobów zawierających azbest, udział procentowy Beneficjenta w całkowitych kosztach zadania zostanie odpowiednio zwiększony tak aby pokryć powstałą różnicę. Innymi słowy wysokość opłat dokonywanych przez Beneficjentów jest uzależniona od kosztów poniesionych przez Miasto na usunięcie wyrobów azbestowych z danej nieruchomości.

Wpłaty dokonywane przez Beneficjentów będą miały charakter obowiązkowy.

Udział mieszkańca w realizowanym przedsięwzięciu jest uzależniony od dokonania stosownej wpłaty (a w zasadzie zobowiązania się do dokonania takiej wpłaty po usunięciu azbestu z należącej do niego nieruchomości).

Zgodnie z ustaleniami pomiędzy Miastem a danym mieszkańcem, mieszkaniec przed wykonaniem czynności usunięcia azbestu z należącej do niego nieruchomości zobowiązuje się do uiszczenia stosownej opłaty. Zatem po zrealizowaniu przedmiotowej usługi należność jest egzekwowana przez Miasto. W konsekwencji, mieszkańcy, którzy nie zgłosili chęci udziału w projekcie, a tym samym nie zdecydowali się na partycypację w kosztach odebrania wyrobów zawierających azbest, zostaną wykluczeni z udziału w przedmiotowym projekcie, tj. z ich posesji nie zostaną odebrane przedmiotowe wyroby.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (we wniosku oznaczone nr 1).

Czy opisane czynności w zakresie usunięcia wyrobów azbestowych z nieruchomości stanowiących własność prywatną będą stanowić po stronie Miasta usługi opodatkowane VAT, niekorzystające ze zwolnienia z tego podatku...

Zdaniem Wnioskodawcy, opisane czynności w zakresie usunięcia wyrobów azbestowych z nieruchomości stanowiących własność prywatną będą stanowić po stronie Miasta usługi opodatkowane VAT, niekorzystające ze zwolnienia z tego podatku.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.; dalej ustawa o VAT), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie natomiast do treści art. 15 ust. 6 ww. ustawy nie uważa się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jako że jednostki samorządu terytorialnego są wyposażone w osobowość prawną oraz w określonym zakresie wykonują samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, należy uznać, iż spełniają zawartą w tym przepisie definicję podatnika VAT. Oznacza to, że w zakresie czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nawet, gdy dotyczą one zadań własnych gmin, podmioty te powinny być uznawane za podatników VAT.

Zatem w przypadku, gdy Miasto realizować będzie należące do niego zadania na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. na warunkach i w okolicznościach właściwych również dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - powinno być ono traktowane jako podatnik VAT, gdyż w przedmiotowym zakresie działa de facto w sposób analogiczny do tych podmiotów.

Stosownie do treści art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednocześnie, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

W konsekwencji, mając na uwadze przytoczone przepisy, zdaniem Miasta należy uznać, iż na podstawie umów zawieranych z właścicielami nieruchomości prywatnych będzie świadczyć opodatkowaną VAT usługę (kompleksową usługę usuwania azbestu).

Ponadto, zdaniem Miasta, ani ustawa o VAT, ani też wydane na jej podstawie rozporządzenia, nie przewidują zwolnienia z VAT dla przedmiotowych usług.

Miasto pragnie przy tym podkreślić, iż stanowisko zgodne z powyższym zostało zaprezentowane w interpretacji z dnia 1 czerwca 2012 r., sygn. ILPP4/443-115/12-4/EWW, w której Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że: „(...) z tytułu wykonywania przez Wnioskodawcę usługi demontażu pokryć dachowych zawierających azbest, ich transportu i przekazania do utylizacji na wysypisko odpadów niebezpiecznych, która mieści się w grupowaniu statystycznymi PKWiU 39.00.14.0 usługi związane z odkażaniem budynków, ma on prawo do zastosowania stawki podatku w wysokości 8%.

Podobne stanowisko zostało wyrażone w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 8 maja 2014 r., sygn. IPTPP4/443-93/14-5/JM, w której organ podatkowy stwierdził, że: „Na gruncie podatku od towarów i usług nie występują czynności częściowo odpłatne. Jeśli tylko czynność została wykonana za wynagrodzeniem, to jest ona odpłatna. Nie ma żadnego znaczenia, czy wynagrodzenie to pokrywa koszty świadczenia tej czynności poniesione przez podatnika, ewentualnie kreuje dla podatnika zysk. Także czynności wykonane „po kosztach” ich świadczenia, bądź poniżej tych koszów, są czynnościami odpłatnymi, o ile tylko pobrano za nie wynagrodzenie. W istocie okoliczność, czy transakcja została dokonana po cenie niższej, czy też wyższej od kosztu świadczenia, nie ma znaczenia dla zakwalifikowania transakcji jako „transakcji odpłatnej” w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, bowiem to ostatnie pojęcie wymaga wyłącznie istnienia bezpośredniego związku między dostawą towarów lub świadczeniem usług, a świadczeniem wzajemnym (wynagrodzeniem) rzeczywiście otrzymanym przez podatnika. (...) we wskazanej sytuacji istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a zindywidualizowanym świadczeniem na rzecz uczestnika programu, które zostało wykonane przez Wnioskodawcę. Należy również zauważyć, że stosownie do art. 8 ust. 2a ustawy, Gmina zawierając umowę z wykonawcą na usunięcie azbestu z nieruchomości należących do mieszkańców Gminy, wchodzi rolę świadczącego usługę. Tym samym wpłaty otrzymywane przez Gminę od mieszkańców będą stanowiły wynagrodzenie z tytułu świadczonych przez nią usług na rzecz mieszkańców. Oznacza to, że dokonane wpłaty, o których mowa we wniosku, stanowią wynagrodzenie za wykonanie usługi.

W związku z powyższym dokonywane przez mieszkańców wpłaty z tytułu uczestnictwa w projekcie dotyczyć będą świadczenia usługi usunięcia azbestu z nieruchomości należących do mieszkańców Gminy, co wskazuje, że świadczenia, co do których Gmina zobowiązała się w ramach podpisanych z mieszkańcami umów stanowić będą odpłatne świadczenie usług, które zgodnie z przywołanym na wstępie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”.

Ponadto w podobnym stanie faktycznym, tj. w przypadku pobieranych przez wnioskodawcę (gminę) od mieszkańców wpłat na pokrycie części kosztów budowy przyłączy w interpretacji z dnia 3 czerwca 2013 r., sygn. IPTPP1..., Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, iż „(...) czynności będące przedmiotem wniosku, za które Wnioskodawca będzie otrzymywał wpłaty od mieszkańców stanowiące wkład w budowę przyłączy kanalizacyjnych podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż stanowią zapłatę z tytułu czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, wykonywanych przez Wnioskodawcę będącego w tym zakresie podatnikiem podatku VAT.

Natomiast Dyrektor Izby Skarbowej interpretacji z dnia 12 marca 2013 r., o sygn. IBPP3/443-1384/12/JP stwierdził, że „Przekazywane na rzecz Gminy wpłaty pieniężne przez mieszkańców z tytułu budowy przyłączy do sieci kanalizacyjnej stanowią zatem zapłatę za świadczenie usług i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Powyższe stanowisko w podobnym stanie faktycznym zostało również zaprezentowane w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 21 listopada 2013 r., sygn. IPTPP1/443-681/12-4/MG oraz w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 31 października 2012 r., sygn. IBPP3/443-761/12/UH.

Reasumując, Miasto jest zdania, iż czynności w zakresie usunięcia wyrobów azbestowych z nieruchomości stanowiących własność prywatną będą stanowić po stronie Miasta usługi opodatkowane VAT, niekorzystające ze zwolnienia z tego podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez dostawę towarów, stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi (art. 8 ust. 2a ustawy).

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy. Zauważyć również należy, iż usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Z tak szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez świadczenie usług należy przede wszystkim rozumieć określone zachowanie podatnika na rzecz odrębnego podmiotu, które zasadniczo wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Wyłączenie z grona podatników VAT organów władzy publicznej jest możliwe tylko wtedy, gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji państwowych np. w zakresie administracji, sądownictwa, obrony narodowej. Wówczas wyłączenie z opodatkowania nie prowadzi do naruszenia zasad konkurencji. Organy władzy publicznej są podatnikami VAT jedynie w zakresie czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.

Stosownie do przepisu art. 403 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232) do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Miasto rozpoczęło realizację zadania mającego na celu usunięcie azbestu z nieruchomości prywatnych zlokalizowanych na terenie Miasta. Zgodnie z regulaminem, do korzystania z dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest uprawnione są podmioty, będące właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi lub współużytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych na terenie Miasta, które złożą stosowny wniosek wraz w wymaganymi dokumentami. Realizacja przedmiotowego projektu należy do zadań własnych Miasta, o których mowa w art. 403 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232), tj. w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zgodnie z zawieranymi umowami cywilnoprawnymi pomiędzy Miastem a Beneficjentami, Beneficjent zobowiązany jest do zapłaty faktury VAT wystawionej przez Miasto (w wysokości co najmniej 1% całkowitego kosztu zadania) w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Przedmiotowe wpłaty Beneficjenci dokonują na rachunek bankowy Miasta lub w kasie w Urzędzie Miasta. Zgodnie z zawieranymi umowami cywilnoprawnymi pomiędzy Miastem a Beneficjentami, 1% całkowitego kosztu zadania ponosi Beneficjent w sytuacji, gdy koszt realizacji zadania nie przekroczy kwoty 800 zł brutto za 1 tys. kg wyrobów zawierających azbest usuniętych z terenu jego nieruchomości. Natomiast w przypadku, gdy wartość zadania przekroczy kwotę 800 zł brutto za 1 tys. kg wyrobów zawierających azbest, udział procentowy Beneficjenta w całkowitych kosztach zadania zostanie odpowiednio zwiększony tak aby pokryć powstałą różnicę. Innymi słowy wysokość opłat dokonywanych przez Beneficjentów jest uzależniona od kosztów poniesionych przez Miasto na usunięcie wyrobów azbestowych z danej nieruchomości. Wpłaty dokonywane przez Beneficjentów będą miały charakter obowiązkowy. Udział mieszkańca w realizowanym przedsięwzięciu jest uzależniony od dokonania stosownej wpłaty (a w zasadzie zobowiązania się do dokonania takiej wpłaty po usunięciu azbestu z należącej do niego nieruchomości). Zgodnie z ustaleniami pomiędzy Miastem a danym mieszkańcem, mieszkaniec przed wykonaniem czynności usunięcia azbestu z należącej do niego nieruchomości zobowiązuje się do uiszczenia stosownej opłaty. Zatem po zrealizowaniu przedmiotowej usługi należność jest egzekwowana przez Miasto. W konsekwencji, mieszkańcy, którzy nie zgłosili chęci udziału w projekcie, a tym samym nie zdecydowali się na partycypację w kosztach odebrania wyrobów zawierających azbest, zostaną wykluczeni z udziału w przedmiotowym projekcie, tj. z ich posesji nie zostaną odebrane przedmiotowe wyroby.

Należy podkreślić, że aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy dostawcą towarów lub usługodawcą a odbiorcą, a w zamian za wykonanie świadczenia powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczeniem i przekazanym za nie wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest dana czynność, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz dokonującego dostawy lub świadczącego usługę.

Jednocześnie wskazać należy, iż czynność może być albo odpłatna albo nieodpłatna. Na gruncie podatku od towarów i usług nie występują czynności częściowo odpłatne. Jeśli tylko czynność została wykonana za wynagrodzeniem, to jest ona odpłatna. Nie ma żadnego znaczenia, czy wynagrodzenie to pokrywa koszty świadczenia tej czynności poniesione przez podatnika, ewentualnie kreuje dla podatnika zysk. Także czynności wykonane „po kosztach” ich świadczenia, bądź poniżej tych koszów, są czynnościami odpłatnymi, o ile tylko pobrano za nie wynagrodzenie. W istocie okoliczność, czy wynagrodzenie za transakcje odpowiada cenie niższej, czy też wyższej od kosztu świadczenia, nie ma znaczenia dla zakwalifikowania transakcji jako „transakcji odpłatnej” w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, bowiem to ostatnie pojęcie wymaga wyłącznie istnienia bezpośredniego związku między dostawą towarów lub świadczeniem usług, a świadczeniem wzajemnym (wynagrodzeniem) rzeczywiście otrzymanym przez podatnika.

Należy zauważyć, że istnieje możliwość zawarcia umowy w dowolnej formie. Nie musi być to forma pisemna, ale może być to forma ustna. W przepisach prawa cywilnego nie ma zapisów, które nakazywałyby, aby umowa na wykonanie usług, polegających na usunięciu azbestu z nieruchomości musiała być zawarta w formie w pisemnej.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega konkretna czynność (dostawa towaru lub usługa), a nie zapłata. Wyjątkiem jest uiszczenie zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów czy świadczenia usług.

W niniejszej sprawie czynnością, jakiej Miasto dokona na rzecz mieszkańców, będących właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi lub współużytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych na terenie Miasta biorących udział w projekcie, będzie wykonanie usługi polegającej na usunięciu azbestu z nieruchomości należących do mieszkańców Miasta, za którą pobiera określoną wpłatę, stanowiąca co najmniej 1% wartości usługi.

Nie można zatem uznać, że wpłaty wnoszone przez osoby fizyczne (mieszkańców) pozostają „w oderwaniu” od czynności, które zostaną wykonane przez Miasto – zachodzi bowiem związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a wykonaniem przez Miasto określonych czynności. Należy zauważyć, że we wskazanej sytuacji istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a zindywidualizowanym świadczeniem na rzecz uczestnika programu, które zostało wykonane przez Wnioskodawcę. Należy również zauważyć, że stosownie do art. 8 ust. 2a ustawy, Miasto zawierając umowę z wykonawcą na usunięcie azbestu z przedmiotowych nieruchomości, wchodzi w rolę świadczącego usługę. Tym samym wpłaty otrzymywane przez Miasto od mieszkańców będą stanowiły wynagrodzenie z tytułu świadczonych przez Miasto usług na rzecz mieszkańców. Oznacza to, że dokonane wpłaty, o których mowa we wniosku, stanowią wynagrodzenie za wykonanie usługi.

W związku z powyższym dokonywane przez mieszkańców wpłaty z tytułu uczestnictwa w projekcie dotyczyć będą świadczenia usługi usunięcia azbestu z nieruchomości należących do mieszkańców Miasta, co wskazuje, że świadczenia, co do których Miasto zobowiązało się w ramach podpisanych z mieszkańcami umów stanowić będą odpłatne świadczenie usług, które zgodnie z przywołanym na wstępie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wykonywana czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług może być opodatkowana właściwą stawką podatku VAT, albo może korzystać ze zwolnienia od tego podatku.

Należy jednak zauważyć, że ani przepisy ustawy, ani też rozporządzeń wykonawczych do ustawy nie przewidują zastosowania zwolnienia od podatku dla usług polegających na usunięciu azbestu z nieruchomości należących do mieszkańców Miasta.

Mając na uwadze opis sprawy i obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa stwierdzić należy, że świadczenia, co do których Miasto zobowiązało się w ramach podpisanych z mieszkańcami umów stanowić będą odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, niekorzystające ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie należy zauważyć, że powołane przez Wnioskodawcę interpretacje zostały wydane w indywidualnych sprawach, w których indywidualnie oceniano opis zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego i stanowisko wnioskodawcy. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa i tut. Organ nie jest nimi związany.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie uznania czynności usunięcia wyrobów azbestowych za usługi opodatkowane, niekorzystające ze zwolnienia z podatku. Natomiast wniosek w zakresie prawa do odliczenia podatku w związku z wydatkami na usunięcie wyrobów azbestowych został rozstrzygnięty odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.