Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
3
paź

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych dokonania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ze środków finansowych pochodzących z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

Fragment:

Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z 15 maja 2014 r. (data wpływu 19 maja 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych dokonania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ze środków finansowych pochodzących z dotacji otrzymanej z budżetu państwa – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 11 lipca 2014 r. (data wpływu 16 lipca 2014 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych dokonania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ze środków finansowych pochodzących z dotacji otrzymanej z budżetu państwa. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca (zwany dalej również instytucją) jest państwową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem statutowym instytucji jest edukacja i upowszechnianie kultury oraz nowatorskich technik multimedialnych, szczególnie w zakresie rozwiązań dla kinematografii. Wnioskodawca działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu wprowadzonego zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 maja 2013 r. w sprawie nadania statutu Centrum Technologii Audiowizualnych (Dz.

2011
1
maj

Istota:

Czy dochód przeznaczony na wpłaty na PFRON jest dochodem zwolnionym od podatku dochodowego od osób prawnych?

Fragment:

Biura 8 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania w części dotyczącej zaliczenia do niej wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 października 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania w części dotyczącej zaliczenia do niej wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi działalność statutową w skład której wchodzi: gospodarka zasobem mieszkaniowym – dochody z niej są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, pozostała działalność gospodarcza – opodatkowana podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych. W trakcie roku obrotowego ponoszone są wydatki wyspecyfikowane w art. 16 ust. 1 pkt 36 w/w ustawy – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – jako nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu. Spółdzielnia obowiązana jest na podstawie art. 25 ust. 1 wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

2011
1
kwi

Istota:

Czy w świetle art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochdowym od osób prawnych, wpłaty na PFRON są zwolnione z opodatkowania?

Fragment:

Dotyczy to, wymienionych w art. 16 ust.1 pkt. 36 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wpłat na PFRON, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Wpłaty na PFRON, o których mowa w art. 21ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych / Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm./ nie są związane z celami statutowymi jakimi w przypadku Wnioskodawcy jest działalność kulturalna , co powoduje, że dochód stanowiący równowartość tych wydatków w przypadku ich faktycznego poniesienia podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych będzie objęta tylko ta część dochodu podatkowego, która spełnia warunek określony w art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy podatkowej, tylko wówczas, gdy przeznaczenie części dochodu będzie związane z realizacją celów statutowych Wnioskodawcy. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji zasilają dochody tego Funduszu, a zatem nie są wydatkami poniesionymi na cele związane z działalnością Wnioskodawcy, bowiem zostały już wydatkowane na inne cele, tj. na zasilenie PFRON. Jednostka w złożonym wniosku powołuje się na obligatoryjny charakter wpłat na PFRON, który stanowi rodzaj koniecznego obciążenia do prowadzenia działalności statutowej, a tym samym zdaniem Wnioskodawcy, wpłaty na PFRON na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 4 updop nie powinny podlegać obciążeniom na rzecz fiskusa.

2011
1
kwi

Istota:

Dot. zwolnienia od opodatkowania dochodu stanowiącego równowartość wpłat na PFRON

Fragment:

Zgodnie z art. 17 ust. 1a pkt 2 cyt. ustawy zwolnienie, o którym mowa wyżej nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w art. 17 ust.1, a więc m. in. na cele inne niż statutowe. Powołane przepisy zwalniają od opodatkowania dochód. W związku z tym istotne jest określenie jego prawidłowej wysokości, poprzez zgodne z przepisami cyt. ustawy ustalenie kwoty przychodów i kosztów ich uzyskania. Zgodnie z art. 7 ust.2 ustawy dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Wysokość przychodów podatkowych należy ustalić w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 2 w/w ustawy natomiast kosztów zgodnie z przepisami zawartymi w rozdziale 3 tej ustawy. Pomimo, że wydatek na PFRON jest obligatoryjny (na mocy przepisów ustawy z 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - Dz. U. Nr 123, poz.776 ze zm.), nie podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wpływając tym samym na zwiększenie osiągniętego dochodu. Nie można przyjąć, że dochód stanowiący równowartość wpłat na PFRON jest wolny od podatku.

2011
1
kwi

Istota:

Czy obowiązujące przepisy prawa nie zakazują obniżenia dochodu stanowiącego równowartość wpłat na PFRON oraz zapłaconych odsetek od zobowiązań budżetowych o wysokość straty podatkowej z lat ubiegłych?

Fragment:

(...) wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zapłaconych odsetek od zobowiązań budżetowych o wartość straty poniesionej w latach poprzednich. SP ZOZ ponosił w latach 2002-2004 straty podatkowe. W roku 2005 Podatnik wykazał dochód podatkowy. Powyższy dochód powstał wskutek dokonanych przez SP ZOZ wpłat na PFRON oraz zapłaconych odsetek od zobowiązań budżetowych. Z uwagi na ponoszone straty Podatnik, finansując ww. pozycje, nie korzystał z dochodów z lat poprzednich, które deklarowane byłyby jako wolne od podatku. Zdaniem SP ZOZ obowiązujące przepisy prawa nie zakazują obniżenia dochodu stanowiącego równowartość wpłat na PFRON oraz zapłaconych odsetek od zobowiązań budżetowych o wysokość straty podatkowej z lat ubiegłych. Uwzględniając powyższe, stwierdza się co następuje: Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy firma może odliczać dokonane wpłaty na PFRON od podatku dochodowego od osób fizycznych w deklaracji PIT-4?

Fragment:

Nr 14 z 2000 r. poz. 176 z późn. zm.) cyt. "Nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wpłat, o których mowa w art. 21 ust.1 i w art. 23 ustawy o rehabilitacji zawodowej." W związku z powyższym przepisem, dokonane przez Panią wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynikające z przepisu art. 21 ust. 1 cyt. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - nie stanowią kosztu uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawne tut. Organ podatkowy nie podziela stanowiska zajętego przez podatniczkę w opisanym wyżej wniosku.

2011
1
kwi

Istota:

Czy obowiązkowe miesięczne wpłaty na PFRON dokonywane przez pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

W związku z powyższym przepisem dokonane przez pana wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), wymienione w art. 23 ww. ustawy nie stanowią kosztu uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej .

2011
1
mar

Istota:

Czy wpłaty, nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 36 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych?

Fragment:

W świetle powyższego zapisu wolne od podatku na podstawie art. 17 ust.1 pkt 4 powołanej wyżej ustawy są dochody podatników, których celem statutowym jest m.in. działalność naukowa, naukowo-techniczna, w części przeznaczonej na te cele, a nie wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Niezależnie od powyższego podkreślić należy, iż pomimo, że wydatek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest obligatoryjny (na mocy art. 21 ust. 1 ust. 2a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997, Nr 123, poz. 776 ze zm.)), nie podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wpływa tym samym na zwiększenie osiągniętego dochodu w rozumieniu przepisów podatkowych. Zauważyć jednak należy, że wpłata na rzecz PFRON nie jest podatkiem, zatem zwolnienie przewidziane w art. 18 ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych, na który to przepis powołuje się Jednostka ? nie ma zastosowania. Nie można też przyjąć, iż dochody stanowiące równowartość wpłat na PFRON są wolne od podatku, gdyż nie zostały przeznaczone na cel statutowy, jakim jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, bowiem wydatkowano je na inne cele, tj. zasilenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Oceniając zatem przedstawiony przez Spółkę stan faktyczny w aspekcie sformułowanego we wniosku pytania na gruncie obowiązujących przepisów powołanych wyżej ustaw należy stwierdzić, że stanowisko zaprezentowane przez podatnika ? jest nieprawidłowe.

2011
1
lut

Istota:

Pytanie podatnika dotyczy zwolnienia od opodatkowania dochodu stanowiącego równowartość wpłat na PFRON

Fragment:

Zgodnie z art. 17 ust. 1a pkt 2 cyt. ustawy zwolnienie, o którym mowa wyżej nie dotyczy dochodów , bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w art. 17 ust.1 , a więc m. in. na cele inne niż statutowe. Powołane przepisy zwalniają od opodatkowania dochód. W związku z tym istotne jest określenie jego prawidłowej wysokości , poprzez zgodne z przepisami cyt. ustawy ustalenie kwoty przychodów i kosztów ich uzyskania. Zgodnie z art. 7 ust.2 ustawy dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Wysokość przychodów podatkowych należy ustalić w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 2 w/w ustawy natomiast kosztów zgodnie z przepisami zawartymi w rozdziale 3 tej ustawy. Zgodnie z art. 15 ust.1 cyt. ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów , z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust.1 ustawy. Składki na PFRON nie stanowią kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust.1 pkt 36 w/w ustawy. W konsekwencji wydatek poniesiony na ich opłacenie nie będzie wydatkiem związanym z celami statutowymi podatnika. Jeżeli wydatek ten został sfinansowany z dochodu uprzednio zadeklarowanego przez podatnika jako wolny od podatku, nastąpi jego wydatkowanie niezgodnie z celami statutowymi.