Wpłata | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wpłata. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
maj

Istota:

 • opodatkowania podatkiem VAT wpłat od mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji,
 • stawki podatku VAT dla czynności montażu instalacji,
 • prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”,
 • braku obowiązku odrębnego opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania własności instalacji na rzecz mieszkańców Gminy po upływie okresu trwałości przedmiotowego projektu,
 • obowiązku wykazania w deklaracji podatkowej podatku VAT od usługi wykonanej przez podmiot realizujący na zlecenie Gminy usługę montażu instalacji oraz stawki podatku VAT dla tej usługi,
 • Fragment:

  Na pokrycie wkładu własnego w ramach umów uczestnicy projektu będą dokonywali wpłat na rzecz Gminy. Wpłaty będą miały charakter obowiązkowy. Realizacja inwestycji na przedmiotowych budynkach prywatnych będzie uzależniona od wpłat dokonywanych przez poszczególnych mieszkańców. W przypadku braku wpłaty mieszkaniec zostanie wykluczony z uczestnictwa w projekcie. W kontekście ww. okoliczności należy stwierdzić, że wpłaty uczestników projektu pozostają w bezpośrednim związku ze świadczeniem usług realizowanym na rzecz tychże uczestników projektu. Wpłaty wnoszone przez ww. uczestników projektu nie pozostają „ w oderwaniu ” od czynności, które są wykonywane przez Wnioskodawcę – zachodzi bowiem związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a zobowiązaniem się Wnioskodawcy do wykonania usługi polegającej na montażu instalacji. Należy zauważyć, że we wskazanej sytuacji istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonaniem wpłaty, a zindywidualizowanym świadczeniem Wnioskodawcy na rzecz konkretnego uczestnika projektu. Należy również zauważyć, że stosownie do art. 8 ust. 2a ustawy, Wnioskodawca zawierając umowy na montaż przedmiotowych instalacji, wchodzi w rolę świadczącego usługę. Tym samym, wpłaty dokonywane przez uczestników projektu na poczet wykonania przez Wnioskodawcę przedmiotowej inwestycji stanowią wynagrodzenie, w związku z otrzymaniem którego po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek podatkowy.

  2018
  16
  kwi

  Istota:

  Podleganie opodatkowaniu podatkiem VAT wpłat otrzymanych od mieszkańców

  Fragment:

  Zatem wpłaty wnoszone przez mieszkańców nie pozostają „ w oderwaniu ” od czynności, które zostaną wykonane przez Gminę – zachodzi bowiem związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a wykonaniem przez Gminę określonych czynności. Należy zauważyć, że we wskazanej sytuacji istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a zindywidualizowanym świadczeniem na rzecz uczestnika inwestycji, które zostało wykonane przez Wnioskodawcę. Należy również zauważyć, że stosownie do art. 8 ust. 2a ustawy, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Z opisu sprawy wynika, iż wydatki związane z inwestycją będą dokumentowane wystawianymi na Gminę przez dostawców/wykonawców fakturami VAT, tym samym Gmina wchodzi w rolę świadczącego usługę. W związku z tym wpłaty otrzymywane przez Gminę od mieszkańców będą stanowiły wynagrodzenie z tytułu świadczonych przez nią usług na rzecz mieszkańców. Oznacza to, że dokonane wpłaty, o których mowa we wniosku, będą stanowić wynagrodzenie za wykonanie usługi. W związku z powyższym dokonywane przez mieszkańców wpłaty z tytułu uczestnictwa w projekcie będą dotyczyć świadczenia usługi budowy przydomowych oczyszczalni (...)

  2018
  16
  kwi

  Istota:

  Opodatkowania podatkiem VAT wpłat dokonywanych przez mieszkańców na z tytułu uczestnictwa w projekcie polegającym na wykonaniu mikroinstalacji fotowoltaicznych do grzania wody

  Fragment:

  W kontekście ww. okoliczności należy stwierdzić, że wpłaty mieszkańców będą pozostawały w bezpośrednim związku ze świadczeniem usług realizowanym na rzecz tychże mieszkańców. Wpłaty wnoszone przez mieszkańców nie pozostają „ w oderwaniu ” od czynności, które będą wykonywane przez Wnioskodawcę – zachodzi bowiem związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a zobowiązaniem się Wnioskodawcy do wykonania określonych czynności. Należy zauważyć, że we wskazanej sytuacji będzie istniał bezpośredni związek pomiędzy dokonaniem wpłaty, a zindywidualizowanym świadczeniem Wnioskodawcy na rzecz konkretnego mieszkańca. Należy również zauważyć, że stosownie do art. 8 ust. 2a ustawy, Wnioskodawca zawierając umowę z wykonawcami przedmiotowego projektu oraz umowy z mieszkańcami, będzie wchodził w rolę świadczącego usługę. Tym samym wpłaty dokonywane przez mieszkańców na poczet wykonania przez Wnioskodawcę przedmiotowej inwestycji mikroinstalacji fotowoltaicznych będą stanowiły wynagrodzenie, w związku z otrzymaniem którego po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek podatkowy. Oznacza to, że dokonane wpłaty, o których mowa we wniosku, stanowią zapłatę za wykonanie usługi, której zakończenie nastąpi po upływie 3-ch lat od wybudowania przedmiotowych instalacji.

  2018
  21
  mar

  Istota:

 • opodatkowania podatkiem VAT wpłat mieszkańców stanowiących zaliczkę na montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych oraz określenia stawki podatku VAT dla ww. wpłat,
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu.
 • Fragment:

  Realizacja inwestycji na poszczególnych budynkach będzie uzależniona od wpłat dokonywanych przez właścicieli nieruchomości. Tym samym należy stwierdzić, iż wpłaty mieszkańców pozostają w bezpośrednim związku ze świadczeniem usług, które będą realizowane na rzecz tychże mieszkańców. Wpłaty wnoszone przez ww. mieszkańców nie pozostają „ w oderwaniu ” od czynności, które będą wykonywane przez Wnioskodawcę – zachodzi bowiem związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a zobowiązaniem się Wnioskodawcy do wykonania usługi polegającej na montażu instalacji. Należy zauważyć, że we wskazanej sytuacji istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonaniem wpłaty, a zindywidualizowanym świadczeniem Wnioskodawcy na rzecz konkretnego mieszkańca. Należy również zauważyć, że stosownie do art. 8 ust. 2a ustawy, Wnioskodawca zawierając umowy na montaż przedmiotowych instalacji, wchodzi w rolę świadczącego usługę. Tym samym wpłaty dokonywane przez mieszkańców na poczet wykonania przez Wnioskodawcę przedmiotowej inwestycji stanowią wynagrodzenie, w związku z otrzymaniem którego po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek podatkowy. Oznacza to, że dokonane wpłaty, o których mowa we wniosku, stanowią zaliczki na poczet przyszłej usługi, której zakończenie nastąpi po upływie okresu trwałości projektu.

  2018
  13
  mar

  Istota:

 • opodatkowania podatkiem VAT wpłat od mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji kolektorów słonecznych oraz stawki podatku VAT w części dotyczącej usługi montażu ww. instalacji kolektorów słonecznych na dachu lub przytwierdzone do ściany budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 300 m2 oraz w systemie wolnostojącym na gruncie,
 • prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu,
 • braku opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania przez Gminę prawa własności instalacji kolektorów słonecznych na rzecz mieszkańców Gminy po zakończeniu przedmiotowego projektu
 • Fragment:

  Wpłaty będą miały charakter obowiązkowy i będą wnoszone w trakcie trwania projektu. W kontekście ww. okoliczności należy stwierdzić, że wpłaty mieszkańców pozostają w bezpośrednim związku ze świadczeniem usług realizowanym na rzecz tychże mieszkańców. Wpłaty wnoszone przez mieszkańców nie pozostają „ w oderwaniu ” od czynności, które są wykonywane przez Wnioskodawcę – zachodzi bowiem związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a zobowiązaniem się Wnioskodawcy do wykonania usługi polegającej na montażu instalacji solarnych. Należy zauważyć, że we wskazanej sytuacji istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonaniem wpłaty, a zindywidualizowanym świadczeniem Wnioskodawcy na rzecz konkretnego mieszkańca. Należy również zauważyć, że stosownie do art. 8 ust. 2a ustawy, Wnioskodawca zawierając umowy na montaż przedmiotowych instalacji solarnych, wchodzi w rolę świadczącego usługę. Tym samym wpłaty dokonywane przez mieszkańców na poczet wykonania przez Wnioskodawcę przedmiotowej usługi stanowią wynagrodzenie, w związku z otrzymaniem którego po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek podatkowy. Oznacza to, że dokonane wpłaty, o których mowa we wniosku, stanowią zaliczki na poczet przyszłej usługi, której zakończenie nastąpi po upływie okresu trwałości projektu.

  2018
  9
  mar

  Istota:

 • opodatkowania podatkiem VAT wpłat od mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji,
 • stawki podatku VAT dla czynności montażu instalacji,
 • prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ...”,
 • braku obowiązku odrębnego opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania własności instalacji na rzecz mieszkańców Gminy po upływie okresu trwałości przedmiotowego projektu,
 • obowiązku wykazania w deklaracji podatkowej podatku VAT od usługi wykonanej przez podmiot realizujący na zlecenie Gminy usługę montażu instalacji oraz stawki podatku VAT dla tej usługi,
 • Fragment:

  Na pokrycie wkładu własnego w ramach umów uczestnicy projektu będą dokonywali wpłat na rzecz Gminy. Wpłaty będą miały charakter obowiązkowy. Realizacja inwestycji na przedmiotowych budynkach prywatnych będzie uzależniona od wpłat dokonywanych przez poszczególnych mieszkańców. W przypadku braku wpłaty mieszkaniec zostanie wykluczony z uczestnictwa w projekcie. W kontekście ww. okoliczności należy stwierdzić, że wpłaty uczestników projektu pozostają w bezpośrednim związku ze świadczeniem usług realizowanym na rzecz tychże uczestników projektu. Wpłaty wnoszone przez ww. uczestników projektu nie pozostają „ w oderwaniu ” od czynności, które są wykonywane przez Wnioskodawcę – zachodzi bowiem związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a zobowiązaniem się Wnioskodawcy do wykonania usługi polegającej na montażu instalacji. Należy zauważyć, że we wskazanej sytuacji istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonaniem wpłaty, a zindywidualizowanym świadczeniem Wnioskodawcy na rzecz konkretnego uczestnika projektu. Należy również zauważyć, że stosownie do art. 8 ust. 2a ustawy, Wnioskodawca zawierając umowy na montaż przedmiotowych instalacji, wchodzi w rolę świadczącego usługę. Tym samym wpłaty dokonywane przez uczestników projektu na poczet wykonania przez Wnioskodawcę przedmiotowej inwestycji stanowią wynagrodzenie, w związku z otrzymaniem którego po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek podatkowy.

  2018
  21
  lut

  Istota:

  Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wpłat dokonywanych przez nabywców lokali na otwarty rachunek powierniczy.

  Fragment:

  Co więcej, wpłata przez nabywcę środków na rachunek powierniczy nie ma charakteru ostatecznego. W razie nie ziszczenia się określonych warunków środki na rachunku mogą podlegać zwrotowi. W tym kontekście, z tytułu wpłaty środków przez nabywcę na otwarty rachunek powierniczy, zdaniem Wnioskodawcy, nie powinienem wykazywać zaliczki i nie powstaje obowiązek podatkowy w momencie tej wpłaty. Powstaje on dopiero w momencie wypłaty środków przez Bank i właśnie ten moment otrzymania środków Wnioskodawca uznaje za moment opodatkowania samej transakcji. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawą ”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają (...) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (...). Towarami, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

  2018
  17
  lut

  Istota:

  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie rozliczenia wpłat na IKZE.

  Fragment:

  Zatem, osoby, które w danym roku podatkowym dokonywały wpłat na IKZE mogą odliczyć poniesione przez siebie wydatki od uzyskanego dochodu. Jeżeli wysokość dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym jest niższa od kwoty dokonanej wpłaty na IKZE, podatnik może dokonać odliczenia tylko do wysokości dochodu. Pozostała kwota nie ulega odliczeniu w latach następnych. Podkreślić również należy, że wpłaty na IKZE podlegają limitowaniu. Limit ten nie jest co prawda określony w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz wynika – o czym wspomniano wcześniej cytując treść art. 13a ust. 8 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego – z obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2017 (Monitor Polski z dnia 30 listopada 2016 r., poz. 1160) i w 2017 r. wynosił 5 115,60 zł. Wątpliwość Zainteresowanych wzbudził sposób rozliczenia kwoty wpłaconej na IKZE, mianowicie czy powinni odliczyć dokonaną wpłatę w rozliczeniu podatkowym za rok 2017 czy za rok 2018. W opisanym we wniosku stanie faktycznym podano, że w dniu 28 grudnia 2017 r. oboje Zainteresowani zlecili przelewy kwot po 5.115,60 zł na konto bankowe S.A. i tego samego dnia oba przelewy zostały zaksięgowane przez bank małżonków (data transakcji wynika z historii rachunku bankowego).

  2018
  16
  lut

  Istota:

  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wpłat otrzymanych od mieszkańców z tytułu wkładu własnego na montaż instalacji w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza (...)”; w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją projektu oraz w zakresie opodatkowania przekazania przez Gminę po 5 latach od zakończenia projektu prawa własności instalacji na rzecz mieszkańców.

  Fragment:

  (...) wpłatę zgodnie z zawartymi z właścicielami budynków umowami cywilno-prawnymi. Nie można zatem uznać, że wpłaty, które będą wnoszone przez mieszkańców biorących udział w projekcie pozostaną „ w oderwaniu ” od czynności, które zostaną wykonane przez Gminę – będzie zachodził bowiem związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a zobowiązaniem się Gminy do wykonania określonych czynności. Należy zauważyć, że we wskazanej sytuacji będzie istniał bezpośredni związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a zindywidualizowanym świadczeniem na rzecz uczestnika projektu, które ma zostać wykonane przez Wnioskodawcę. Tym samym wpłaty, które Gmina otrzyma od mieszkańców będą stanowiły element wynagrodzenia z tytułu świadczonych przez nią usług na rzecz mieszkańców. Oznacza to, że dokonane wpłaty, o których mowa we wniosku, będą stanowiły zaliczki na poczet przyszłej usługi, której zakończenie nastąpi po upływie 5-ciu lat od zamontowania i uruchomienia instalacji kolektorów solarnych i instalacji fotowoltaicznych. W związku z powyższym dokonywane przez mieszkańców Gminy na jej rachunek bankowy wpłaty z tytułu wkładu własnego na (...)

  2017
  12
  paź

  Istota:

  Czy otrzymane wpłaty za zniszczony lub uszkodzony podręcznik podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

  Fragment:

  Miasto otrzymane wpłaty przyjęło w kwocie brutto, tj. uwzględniło podatek VAT według stawki 5%. W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, iż: wpłaty będące przedmiotem wniosku ORD-IN z dnia 22 czerwca 2017 r. stanowią wyłącznie zwrot kosztu zakupu podręczników, o którym mowa w art. 22 ak ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943); podręczniki, o których mowa we wniosku są oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN; zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.), podręczniki szkolne drukowane oznaczone są symbolem PKWiU 58.11.11. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy otrzymane wpłaty Miasto powinno traktować jako odszkodowanie lub karę, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy otrzymane wpłaty Miasto powinno potraktować jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Jeśli tak, to według jakiej stawki podatku powinno opodatkować wpłaty? Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym otrzymane wpłaty należy uznać jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 5%.