Wpłata | Interpretacje podatkowe

Wpłata | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wpłata. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy otrzymane wpłaty za zniszczony lub uszkodzony podręcznik podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
Fragment:
Miasto otrzymane wpłaty przyjęło w kwocie brutto, tj. uwzględniło podatek VAT według stawki 5%. W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, iż: wpłaty będące przedmiotem wniosku ORD-IN z dnia 22 czerwca 2017 r. stanowią wyłącznie zwrot kosztu zakupu podręczników, o którym mowa w art. 22 ak ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943); podręczniki, o których mowa we wniosku są oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN; zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.), podręczniki szkolne drukowane oznaczone są symbolem PKWiU 58.11.11. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy otrzymane wpłaty Miasto powinno traktować jako odszkodowanie lub karę, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy otrzymane wpłaty Miasto powinno potraktować jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Jeśli tak, to według jakiej stawki podatku powinno opodatkować wpłaty? Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym otrzymane wpłaty należy uznać jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 5%.
2017
12
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wpłat dokonywanych przez mieszkańców Gminy, na podstawie umów cywilnoprawnych, stanowiących 30% wartości projektu netto oraz opodatkowania podatkiem VAT czynności nieodpłatnego przekazania przez Gminę instalacji fotowoltaicznej na rzecz mieszkańców po 5 latach.
Fragment:
W niniejszej sprawie czynnością, jaką Gmina dokona na rzecz właściciela nieruchomości biorącego udział w projekcie, będzie wykonanie usługi polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznej na poczet wykonania której Gmina będzie pobierała określoną w umowie wpłatę, zgodnie z zawartymi z mieszkańcami umowami cywilnoprawnymi (30% wartości netto instalacji według załącznika do wniosku o dofinansowanie). Wpłaty wnoszone przez właścicieli nieruchomości deklarujących uczestnictwo w projekcie nie pozostają „ w oderwaniu ” od czynności, które zostaną wykonane przez Gminę – zachodzi bowiem związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a zobowiązaniem się Gminy do wykonania określonych czynności. Należy zauważyć, że we wskazanej sytuacji istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami, a zindywidualizowanym świadczeniem na rzecz uczestnika programu, które ma zostać wykonane przez Wnioskodawcę. Należy również zauważyć, że stosownie do art. 8 ust. 2a ustawy, Gmina zawierając umowę z wykonawcą na montaż urządzeń w postaci instalacji fotowoltaicznej oraz umowy z uczestnikami, wchodzi w rolę świadczącego usługę. Tym samym wpłaty otrzymywane przez Gminę od uczestników będą stanowiły wynagrodzenie z tytułu świadczonych przez nią usług na rzecz uczestników projektu. W konsekwencji, dokonywane przez mieszkańców wpłaty z tytułu uczestnictwa w projekcie dotyczą świadczenia usługi budowy instalacji odnawialnych źródeł energii, co wskazuje, że świadczenia, co do których Gmina zobowiązała się w ramach podpisanych z uczestnikami umów stanowią odpłatne świadczenie usług, które zgodnie z przywołanym na wstępie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2017
10
wrz

Istota:
 • podleganie opodatkowaniu podatkiem VAT wpłat mieszkańców z tytułu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych,
 • ustalenie stawki podatku VAT dla wpłat mieszkańców z tytułu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych,
 • prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów azbestowych
 • Fragment:
  W niniejszej sprawie czynnością, jakiej Gmina dokona na rzecz Mieszkańca, biorącego udział w projekcie, będzie wykonanie usługi polegającej na demontażu azbestu z nieruchomości stanowiących własność prywatną Mieszkańców Gminy, za którą pobierze określoną wpłatę. Nie można zatem uznać, że wpłaty wnoszone przez Mieszkańców będą pozostawać „ w oderwaniu ” od czynności, które są wykonywane przez Gminę – zajdzie bowiem związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a wykonaniem przez Gminę określonych czynności. Należy zauważyć, że we wskazanej sytuacji będzie istnieć bezpośredni związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a zindywidualizowanym świadczeniem na rzecz uczestnika programu, które zostanie wykonane przez Wnioskodawcę. Należy również zauważyć, że stosownie do art. 8 ust. 2a ustawy, Gmina zawierając umowę z wykonawcą na usunięcie azbestu z nieruchomości należących do Mieszkańców Gminy, wejdzie w rolę świadczącego usługę. Tym samym wpłaty otrzymywane przez Gminę od Mieszkańców będą stanowiły wynagrodzenie z tytułu świadczonych przez nią usług na rzecz Właścicieli nieruchomości. Oznacza to, że dokonane wpłaty, o których mowa we wniosku, będą stanowić wynagrodzenie za wykonanie usługi. W związku z powyższym dokonywane przez Mieszkańców wpłaty z tytułu uczestnictwa w projekcie będą dotyczyć świadczenia usługi demontażu azbestu z nieruchomości należących (...)
  2017
  12
  lip

  Istota:
  W zakresie opodatkowania wpłat dokonywanych przez mieszkańców Gminy na realizację zadania inwestycyjnego oraz stawki podatku, prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, a także opodatkowania czynności przekazania przez Gminę prawa własności przydomowych oczyszczalni ścieków na rzecz mieszkańców oraz podstawy opodatkowania
  Fragment:
  W niniejszej sprawie czynnością, jaką Gmina dokona na rzecz właściciela nieruchomości biorącego udział w projekcie, będzie wykonanie usługi polegającej na wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków na poczet wykonania której Gmina pobiera określoną w umowie wpłatę w kwocie stałej 2 000 zł. Wpłaty te będą miały charakter obowiązkowy i od ich wniesienia będzie zależało wybudowanie przez Gminę oczyszczalni. Wpłaty wnoszone przez właścicieli nieruchomości uczestniczących w projekcie nie pozostają „ w oderwaniu ” od czynności, które zostaną wykonane przez Gminę – zachodzi bowiem związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a zobowiązaniem się Gminy do wykonania określonych czynności. Należy zauważyć, że we wskazanej sytuacji istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a zindywidualizowanym świadczeniem na rzecz konkretnego mieszkańca – uczestnika projektu, które ma zostać wykonane przez Wnioskodawcę. Należy również zauważyć, że Gmina zawierając umowy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z mieszkańcami, wchodzi w rolę świadczącego usługę. Tym samym wpłaty otrzymywane przez Gminę od uczestników będą stanowiły wynagrodzenie z tytułu świadczonych przez nią usług na rzecz uczestników projektu. Tym samym, dokonywane przez uczestników projektu (mieszkańców) wpłaty z tytułu uczestnictwa w projekcie dotyczą świadczenia usługi budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, co wskazuje, że świadczenia, co do których Gmina zobowiązała się w ramach podpisanych z uczestnikami umów stanowią odpłatne świadczenie usług, które zgodnie z przywołanym na wstępie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
  2017
  22
  cze

  Istota:
  Sposób rozliczenia wpłaty dokonanej na IKZE.
  Fragment:
  W dniu 30 grudnia 2016 r. dokonała na to konto wpłaty w wysokości 5.078,65 PLN tytułem składki za rok 2016. W dniu 6 lutego Zainteresowana otrzymała z TU informację, iż środki te zostały przez nich zaksięgowane dopiero dnia 2 stycznia 2017 r., a więc zostały przypisane jako składka za rok 2017. TU podtrzymuje to stanowisko pomimo składanych reklamacji. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje w art. 26 ust. 2b), że „ podatnik ma prawo do odliczenia wpłat na IKZE dokonanych w danym roku podatkowym o ile posiada dowód na dokonanie tej wpłaty ”. Dowód w postaci potwierdzenia dokonania przelewu na rzecz TU Zainteresowana posiada. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. W rozliczeniu za który rok podatkowy - 2016 czy 2017 Zainteresowana powinna ująć tę wpłatę na IKZE? Zdaniem Wnioskodawczyni, na podstawie ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych (art. 26 ust. 2b) „ podatnik ma prawo do odliczenia wpłat na IKZE dokonanych w danym roku podatkowym o ile posiada dowód na dokonanie tej wpłaty ”. Z tego też powodu Zainteresowana jest zdania, że ponieważ posiada dowód wpłaty datowany na rok 2016, powinna móc rozliczyć tę wpłatę w rozliczeniu za rok 2016.
  2017
  15
  cze

  Istota:
 • opodatkowania wpłat uczestników projektu partycypujących w kosztach montażu instalacji solarnych,
 • ustalenia podstawy opodatkowania dla ww. wpłat
 • określenia wysokości stawki podatku VAT dla czynności montażu instalacji solarnych,
 • prawa do odliczenia całości podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu,
 • braku opodatkowania czynności nieodpłatnego użyczenia mieszkańcom instalacji solarnych, a także przekazania mieszkańcom prawa własności instalacji solarnych po upływie 5 lat od zakończenia projektu.
 • Fragment:
  Wpłaty wnoszone przez mieszkańców nie pozostają „ w oderwaniu ” od czynności, które będą wykonywane przez Wnioskodawcę – zachodzi bowiem związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a zobowiązaniem się Zainteresowanego do wykonania usługi polegającej na montażu instalacji solarnych. Należy zauważyć, że we wskazanej sytuacji będzie istniał bezpośredni związek pomiędzy dokonaniem wpłaty, a zindywidualizowanym świadczeniem Wnioskodawcy na rzecz konkretnego mieszkańca. Należy również zauważyć, że stosownie do art. 8 ust. 2a ustawy, Wnioskodawca zawierając umowy na montaż instalacji solarnych, wchodzi w rolę świadczącego usługę. Tym samym wpłaty dokonywane przez mieszkańców na poczet wykonania przez Gminę przedmiotowej inwestycji będą stanowiły wynagrodzenie, w związku z otrzymaniem którego po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek podatkowy. Oznacza to, że dokonane wpłaty, o których mowa we wniosku, stanowią zaliczki na poczet przyszłej usługi, której zakończenie nastąpi po upływie 5-ciu lat od zamontowanych instalacji solarnych. W związku z powyższym dokonywane przez mieszkańców wpłaty z tytułu wkładu własnego w kosztach (...)
  2017
  26
  maj

  Istota:
  Nieuznanie otrzymanych wpłat za wynagrodzenie z tytułu realizowanego wspólnego przedsięwzięcia.
  Fragment:
  Wpłaty, które Gmina otrzymała od Nadleśnictwa, nie miały żadnego związku z dzierżawą powstałego w ramach inwestycji majątku na rzecz spółki prawa handlowego. Tym samym nie stanowiły podstawy do jakiejkolwiek rekompensaty z należnością dla Gminy z tytułu zawartej umowy dzierżawy z ww. spółką zajmującą się obsługą gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wpłaty otrzymane przez Gminę od Nadleśnictwa w związku ze wspólną realizacją przedmiotowej inwestycji podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, wpłaty otrzymane od Nadleśnictwa w związku ze wspólną realizacją przedmiotowej inwestycji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie z opisem stanu faktycznego, Gmina otrzymała odpowiednią wpłatę od Nadleśnictwa na pokrycie jego udziału w realizacji inwestycji. Tym samym, zdaniem Gminy, należy ustalić, czy otrzymana wpłata będzie zdarzeniem podlegającym opodatkowaniu VAT jako dostawa towarów lub świadczenie usługi. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku VAT, opodatkowaniu podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
  2016
  17
  gru

  Istota:
 • opodatkowanie podatkiem VAT wpłat dokonywanych przez właścicieli nieruchomości biorących udział w projekcie polegającym na montażu przydomowych oczyszczalni ścieków;
 • brak uznania przeniesienia prawa własność przydomowych oczyszczalni ścieków na właścicieli nieruchomości za odrębną, od świadczonych usług, czynność opodatkowaną VAT
 • Fragment:
  Po uzyskaniu dofinansowania przedmiotowej inwestycji zostaną pobrane od każdego właściciela nieruchomości biorącego udział w projekcie wpłaty określone w umowach cywilnoprawnych w celu pokrycia części kosztów montażu tych instalacji na nieruchomościach tych właścicieli. Gmina wystawi wówczas kolejne faktury VAT właścicielom ww. nieruchomości na wpłaty będące ich udziałem finansowym w kosztach montażu. Odnośnie wątpliwości Wnioskodawcy w kwestii opodatkowania podatkiem VAT wpłat dokonywanych przez właścicieli nieruchomości biorących udział w projekcie polegającym na montażu przydomowych oczyszczalni ścieków w pierwszej kolejności należy wskazać, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega konkretna czynność (dostawa towaru lub usługa), a nie zapłata. Wyjątkiem jest uiszczenie zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów czy świadczenia usług. Zatem wpłaty wnoszone przez mieszkańców nie pozostają „ w oderwaniu ” od czynności, które zostaną wykonane przez Wnioskodawcę – zachodzi bowiem związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a wykonaniem przez Gminę określonych czynności. Należy zauważyć, że we wskazanej sytuacji istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a zindywidualizowanym świadczeniem na rzecz uczestnika inwestycji, które zostanie wykonane przez Wnioskodawcę.
  2016
  2
  gru

  Istota:
  Opodatkowanie, prawo do odliczenia oraz korekta podatku VAT w związku z realizacją inwestycji budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii.
  Fragment:
  Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również tego, czy w trakcie realizacji gmina nie powinna uznać jako zaliczkę pod przyszłą sprzedaż tylko 10% wkładu własnego wartości netto i to opodatkować 8% stawką podatku VAT, a wpłatę mieszkańców podatku VAT dla wykonawcy uznać jako wpłatę tymczasową dla Gminy by mogła sfinansować faktury związane z realizacją zadania, a w chwili odzyskania podatku VAT oddać mieszkańcom. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Jeżeli jednak przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę (...) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty (art. 19a ust. 8 ww. ustawy o VAT). W przedmiotowej sprawie Mieszkańcy byli zobowiązani do zapłaty na rzecz Gminy ustalonych w umowie o wzajemnych zobowiązaniach kwot i wpłaty te miały miejsce przed zakończeniem świadczenia usługi przez Gminę, w tym przed zakończeniem montażu instalacji fotowoltaicznych. W tej sytuacji należy uznać, że przed wykonaniem usługi Gmina otrzymała od Mieszkańców zaliczkę, o której jest mowa w art. 19a ust. 8 ustawy o VAT. W konsekwencji, w momencie otrzymania tych wpłat Gmina jest zobowiązana do rozpoznania obowiązku podatkowego w odniesieniu do otrzymanych kwot.
  2016
  23
  cze

  Istota:
  Opodatkowanie wpłat mieszkańców z tytułu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
  Fragment:
  U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) W tym kontekście, należy stwierdzić, że wpłaty mieszkańców będą pozostawały w bezpośrednim związku z ww. świadczeniem usług, które będzie realizowane na rzecz tychże mieszkańców. Nie można uznać, że wpłaty wnoszone przez osoby fizyczne będą pozostawały „ w oderwaniu ” od czynności, które zostaną wykonane przez Wnioskodawcę – będzie zachodził bowiem związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a zobowiązaniem się Wnioskodawcy do wykonania określonych czynności. Należy zauważyć, że we wskazanej sytuacji będzie istniał bezpośredni związek pomiędzy dokonaną wpłatą, a zindywidualizowanym świadczeniem Wnioskodawcy na rzecz konkretnego mieszkańca. Należy również zauważyć, że stosownie do art. 8 ust. 2a ustawy, Gmina zawierając umowę z wykonawcą na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz umowy z mieszkańcami, wchodzi w rolę świadczącego usługę. Tym samym wpłaty otrzymywane przez Gminę od mieszkańców będą stanowiły wynagrodzenie z tytułu świadczonych przez nią usług na rzecz mieszkańców. Oznacza to, że dokonane wpłaty, o których mowa we wniosku, stanowią zaliczki na poczet przyszłej usługi, której zakończenie nastąpi w chwili przekazania przydomowych oczyszczalni ścieków na własność.
  2015
  24
  wrz
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wpłata
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.