Wpłata | Interpretacje podatkowe

Wpłata | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wpłata. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Nieuznanie otrzymanych wpłat za wynagrodzenie z tytułu realizowanego wspólnego przedsięwzięcia.
Fragment:
Wpłaty, które Gmina otrzymała od Nadleśnictwa, nie miały żadnego związku z dzierżawą powstałego w ramach inwestycji majątku na rzecz spółki prawa handlowego. Tym samym nie stanowiły podstawy do jakiejkolwiek rekompensaty z należnością dla Gminy z tytułu zawartej umowy dzierżawy z ww. spółką zajmującą się obsługą gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wpłaty otrzymane przez Gminę od Nadleśnictwa w związku ze wspólną realizacją przedmiotowej inwestycji podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, wpłaty otrzymane od Nadleśnictwa w związku ze wspólną realizacją przedmiotowej inwestycji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie z opisem stanu faktycznego, Gmina otrzymała odpowiednią wpłatę od Nadleśnictwa na pokrycie jego udziału w realizacji inwestycji. Tym samym, zdaniem Gminy, należy ustalić, czy otrzymana wpłata będzie zdarzeniem podlegającym opodatkowaniu VAT jako dostawa towarów lub świadczenie usługi. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku VAT, opodatkowaniu podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2016
17
gru

Istota:
 • opodatkowanie podatkiem VAT wpłat dokonywanych przez właścicieli nieruchomości biorących udział w projekcie polegającym na montażu przydomowych oczyszczalni ścieków;
 • brak uznania przeniesienia prawa własność przydomowych oczyszczalni ścieków na właścicieli nieruchomości za odrębną, od świadczonych usług, czynność opodatkowaną VAT
 • Fragment:
  Po uzyskaniu dofinansowania przedmiotowej inwestycji zostaną pobrane od każdego właściciela nieruchomości biorącego udział w projekcie wpłaty określone w umowach cywilnoprawnych w celu pokrycia części kosztów montażu tych instalacji na nieruchomościach tych właścicieli. Gmina wystawi wówczas kolejne faktury VAT właścicielom ww. nieruchomości na wpłaty będące ich udziałem finansowym w kosztach montażu. Odnośnie wątpliwości Wnioskodawcy w kwestii opodatkowania podatkiem VAT wpłat dokonywanych przez właścicieli nieruchomości biorących udział w projekcie polegającym na montażu przydomowych oczyszczalni ścieków w pierwszej kolejności należy wskazać, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega konkretna czynność (dostawa towaru lub usługa), a nie zapłata. Wyjątkiem jest uiszczenie zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów czy świadczenia usług. Zatem wpłaty wnoszone przez mieszkańców nie pozostają „ w oderwaniu ” od czynności, które zostaną wykonane przez Wnioskodawcę – zachodzi bowiem związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a wykonaniem przez Gminę określonych czynności. Należy zauważyć, że we wskazanej sytuacji istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a zindywidualizowanym świadczeniem na rzecz uczestnika inwestycji, które zostanie wykonane przez Wnioskodawcę.
  2016
  2
  gru

  Istota:
  Opodatkowanie, prawo do odliczenia oraz korekta podatku VAT w związku z realizacją inwestycji budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii.
  Fragment:
  Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również tego, czy w trakcie realizacji gmina nie powinna uznać jako zaliczkę pod przyszłą sprzedaż tylko 10% wkładu własnego wartości netto i to opodatkować 8% stawką podatku VAT, a wpłatę mieszkańców podatku VAT dla wykonawcy uznać jako wpłatę tymczasową dla Gminy by mogła sfinansować faktury związane z realizacją zadania, a w chwili odzyskania podatku VAT oddać mieszkańcom. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Jeżeli jednak przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę (...) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty (art. 19a ust. 8 ww. ustawy o VAT). W przedmiotowej sprawie Mieszkańcy byli zobowiązani do zapłaty na rzecz Gminy ustalonych w umowie o wzajemnych zobowiązaniach kwot i wpłaty te miały miejsce przed zakończeniem świadczenia usługi przez Gminę, w tym przed zakończeniem montażu instalacji fotowoltaicznych. W tej sytuacji należy uznać, że przed wykonaniem usługi Gmina otrzymała od Mieszkańców zaliczkę, o której jest mowa w art. 19a ust. 8 ustawy o VAT. W konsekwencji, w momencie otrzymania tych wpłat Gmina jest zobowiązana do rozpoznania obowiązku podatkowego w odniesieniu do otrzymanych kwot.
  2016
  23
  cze

  Istota:
  Opodatkowanie wpłat mieszkańców z tytułu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
  Fragment:
  U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) W tym kontekście, należy stwierdzić, że wpłaty mieszkańców będą pozostawały w bezpośrednim związku z ww. świadczeniem usług, które będzie realizowane na rzecz tychże mieszkańców. Nie można uznać, że wpłaty wnoszone przez osoby fizyczne będą pozostawały „ w oderwaniu ” od czynności, które zostaną wykonane przez Wnioskodawcę – będzie zachodził bowiem związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a zobowiązaniem się Wnioskodawcy do wykonania określonych czynności. Należy zauważyć, że we wskazanej sytuacji będzie istniał bezpośredni związek pomiędzy dokonaną wpłatą, a zindywidualizowanym świadczeniem Wnioskodawcy na rzecz konkretnego mieszkańca. Należy również zauważyć, że stosownie do art. 8 ust. 2a ustawy, Gmina zawierając umowę z wykonawcą na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz umowy z mieszkańcami, wchodzi w rolę świadczącego usługę. Tym samym wpłaty otrzymywane przez Gminę od mieszkańców będą stanowiły wynagrodzenie z tytułu świadczonych przez nią usług na rzecz mieszkańców. Oznacza to, że dokonane wpłaty, o których mowa we wniosku, stanowią zaliczki na poczet przyszłej usługi, której zakończenie nastąpi w chwili przekazania przydomowych oczyszczalni ścieków na własność.
  2015
  24
  wrz

  Istota:
  Opodatkowanie podatkiem VAT wpłat dokonywanych przez mieszkańców na podstawie umów o dofinansowanie inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
  Fragment:
  W ramach umowy właściciel nieruchomości zobowiązał się do dokonania wpłaty na rzecz Wnioskodawcy określonej w umowie kwoty. Kwota wpłaty za wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków była jednakowa dla wszystkich mieszkańców i obowiązkowa, bez jej uiszczenia Wnioskodawca nie przystąpiłby do realizacji inwestycji na danej nieruchomości. W kontekście ww. okoliczności należy stwierdzić, że wpłaty mieszkańców pozostawały w bezpośrednim związku ze świadczeniem usług realizowanym na rzecz tychże mieszkańców. Wpłaty wnoszone przez mieszkańców nie pozostają „ w oderwaniu ” od czynności, które są wykonywane przez Wnioskodawcę – zachodzi bowiem związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a zobowiązaniem się Wnioskodawcy do wykonania usługi polegającej na wybudowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków. Należy zauważyć, że we wskazanej sytuacji istniał bezpośredni związek pomiędzy dokonaniem wpłaty, a zindywidualizowanym świadczeniem Wnioskodawcy na rzecz konkretnego mieszkańca. Należy również zauważyć, że Wnioskodawca zawierając umowy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z mieszkańcami, wchodzi w rolę świadczącego usługę. Tym samym wpłaty dokonywane przez mieszkańców na poczet wykonania przez Wnioskodawcę przedmiotowej inwestycji stanowiły wynagrodzenie, w związku z otrzymaniem którego po stronie Wnioskodawcy powstał obowiązek podatkowy.
  2015
  31
  lip

  Istota:
  W zakresie opodatkowania podatkiem VAT wpłat dokonywanych przez mieszkańców w związku z budową przyłącza oczyszczalni ścieków do domów mieszkańców
  Fragment:
  Nie można zatem uznać, że wpłaty wnoszone przez mieszkańców pozostają „ w oderwaniu ” od czynności, które są wykonywane przez Wnioskodawcę – zachodzi bowiem związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a zobowiązaniem się Wnioskodawcy do wykonania usługi polegającej na wybudowaniu przyłącza kanalizacyjnego do posesji. Należy zauważyć, że we wskazanej sytuacji istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonaniem wpłaty, a zindywidualizowanym świadczeniem Wnioskodawcy na rzecz konkretnego mieszkańca. Z uwagi na opis sprawy i obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa stwierdzić należy, że wpłaty uiszczane przez mieszkańców z tytułu budowy przyłącza kanalizacyjnego do posesji mimo tego, że jak wskazuje Wnioskodawca, wpłaty te są dobrowolne, pozostają w bezpośrednim związku ze świadczeniem usług przez Gminę, która z wpłat tych częściowo finansuje budowę. Wobec tego, świadczenie polegające na budowie przyłącza kanalizacyjnego do posesji, będzie stanowić odpłatne świadczenie usług, które zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. W art. 41 ust. 1 ustawy postanowiono, że stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.
  2015
  12
  mar

  Istota:
  Uznanie czynności usunięcia wyrobów azbestowych za usługi opodatkowane VAT, niekorzystające ze zwolnienia z podatku.
  Fragment:
  (...) wpłatę, stanowiąca co najmniej 1% wartości usługi. Nie można zatem uznać, że wpłaty wnoszone przez osoby fizyczne (mieszkańców) pozostają „ w oderwaniu ” od czynności, które zostaną wykonane przez Miasto – zachodzi bowiem związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a wykonaniem przez Miasto określonych czynności. Należy zauważyć, że we wskazanej sytuacji istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a zindywidualizowanym świadczeniem na rzecz uczestnika programu, które zostało wykonane przez Wnioskodawcę. Należy również zauważyć, że stosownie do art. 8 ust. 2a ustawy, Miasto zawierając umowę z wykonawcą na usunięcie azbestu z przedmiotowych nieruchomości, wchodzi w rolę świadczącego usługę. Tym samym wpłaty otrzymywane przez Miasto od mieszkańców będą stanowiły wynagrodzenie z tytułu świadczonych przez Miasto usług na rzecz mieszkańców. Oznacza to, że dokonane wpłaty, o których mowa we wniosku, stanowią wynagrodzenie za wykonanie usługi. W związku z powyższym dokonywane przez mieszkańców wpłaty z tytułu uczestnictwa w projekcie dotyczyć będą świadczenia usługi usunięcia azbestu z nieruchomości należących do mieszkańców Miasta, co wskazuje, że świadczenia, co do których Miasto zobowiązało się w ramach podpisanych z mieszkańcami umów stanowić będą odpłatne świadczenie usług, które zgodnie z przywołanym na wstępie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
  2014
  23
  lis

  Istota:
  Opodatkowanie wpłat dokonywanych przez mieszkańców w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków
  Fragment:
  Wpłaty wnoszone przez mieszkańców nie pozostają „ w oderwaniu ” od czynności, które zostaną wykonane przez Wnioskodawcę – zachodzi bowiem związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a zobowiązaniem się Wnioskodawcy do wykonania usługi polegającej na wybudowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków. Należy zauważyć, iż we wskazanej sytuacji istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonaniem wpłaty, a zindywidualizowanym świadczeniem Wnioskodawcy na rzecz konkretnego mieszkańca. Mając na uwadze opis sprawy i obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa stwierdzić należy, iż wpłaty uiszczane przez mieszkańców z tytułu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków stanowiące konieczny i niezbędny warunek ich wykonania, pozostają w bezpośrednim związku ze świadczeniem usług przez Gminę, która zobowiązała się do realizacji inwestycji pod warunkiem otrzymania wynagrodzenia od mieszkańców. Wobec powyższego, świadczenia do których zobowiązał się Wnioskodawca, będą stanowić odpłatne świadczenie usług, które zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Należy zauważyć, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega nie sama wpłata, ale czynność, na poczet której ta wpłata jest uiszczana. Wyjątkiem polegającym na tym, że faktura dokumentuje zapłatę jest faktura dokumentująca uiszczenie zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów czy świadczenia usług, natomiast w pozostałych przypadkach faktura zawsze dokumentuje czynność, a nie płatność, gdyż opodatkowaniu podlega właśnie czynność.
  2014
  21
  wrz

  Istota:
  Dokonanie wpłaty przez nabywcę lokalu mieszkalnego na mieszkaniowy rachunek powierniczy (otwarty albo zamknięty) nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego na gruncie podatku od towarów i usług.
  Fragment:
  W przypadku projektów, na których Spółka stosuje zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy, nabywca dokonuje wpłaty na indywidualny rachunek bankowy, który należy utożsamiać z wpłatą na zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy. Środki pieniężne wpłacone przez nabywcę na zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy, zgodnie z art. 10 ustawy deweloperskiej, są wypłacane deweloperowi dopiero po otrzymaniu odpisu aktu notarialnego przenoszącego na nabywcę własność lokalu mieszkalnego. Pomimo zatem dokonania przez nabywcę wpłaty wszystkich rat obejmujących 100% ceny za lokal, wpłacone środki są zatrzymywane przez bank na zamkniętym mieszkaniowym rachunku powierniczym i Spółka nie ma możliwości rozporządzania ww. środkami. Wpłacone środki zostaną przekazane do dyspozycji Spółki dopiero po przedłożeniu dla banku wypisu aktu notarialnego przenoszącego własność lokalu na nabywcę. W przypadku projektów, na których Spółka będzie stosować otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy, nabywca lokalu mieszkalnego będzie dokonywać wpłat środków pieniężnych na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego na indywidualny rachunek bankowy, który należy utożsamiać z wpłatą na otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy. Bank będzie wypłacał Wnioskodawcy środki zgromadzone na otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym po stwierdzeniu zakończenia danego etapu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego.
  2014
  6
  sie

  Istota:
  W zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT wpłat otrzymywanych od mieszkańców w związku z realizacją projektu
  Fragment:
  Jakkolwiek Wnioskodawca wskazał, że od dokonywanych wpłat mieszkańców nie uzależnia montażu instalacji solarnej, to jednakże w świetle całokształtu okoliczności sprawy należy uznać, że zachodzi związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami przez mieszkańców a zobowiązaniem się Gminy do wykonania określonych czynności na rzecz tych osób. Wpłaty dokonywane przez mieszkańców stanowią zwrot części kosztów realizowanej inwestycji, a po upływie 5 lat od zakończenia realizacji projektu instalacje te zostaną przekazane na własność ich użytkownikom. A zatem we wskazanej sytuacji istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a zindywidualizowanym świadczeniem na rzecz uczestnika programu, które wykonuje Wnioskodawca. Należy również zauważyć, że stosownie do art. 8 ust. 2a ustawy, Gmina zawierając umowę z wykonawcą na montaż instalacji solarnych oraz umowy z mieszkańcami, wchodzi w rolę świadczącego usługę. Tym samym wpłaty otrzymywane przez Gminę od mieszkańców stanowią wynagrodzenie z tytułu świadczonych przez nią usług na rzecz mieszkańców. Oznacza to, że dokonane wpłaty, o których mowa we wniosku, stanowiły zaliczki na poczet usługi polegającej na montażu instalacji solarnych. W związku z powyższym dokonywane przez mieszkańców wpłaty z tytułu uczestnictwa w projekcie dotyczą świadczenia usług montażu instalacji solarnych na domach prywatnych, co wskazuje, że świadczenia, co do których Gmina zobowiązała się w ramach podpisanych z mieszkańcami umów, stanowią odpłatne świadczenie usług, które zgodnie z przywołanym art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
  2014
  3
  lip
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wpłata
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.