Wpisowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wpisowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
8
mar

Istota:

Opodatkowanie wpisowego pobieranego od uczestników zawodów oraz opodatkowanie usług sportowo-rekreacyjnych świadczonych przez zakład budżetowy na zlecenie Miasta lub innych instytucji

Fragment:

Na większości organizowanych zawodów Wnioskodawca pobiera od uczestników tzw. wpisowe (opłatę startową) stosując do niej zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT. Czynność poboru przez Wnioskodawcę wpisowego za udział w zawodach nie jest wykonywana w ramach władztwa publicznoprawnego. Na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług czynność polegająca na odpłatnym umożliwieniu uczestnictwa w zawodach przez pobranie tzw. wpisowego, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a uczestnikiem – wpisuje się w definicję usługi zawartą w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Opłaty wpisowe wnoszone na rzecz Wnioskodawcy przez uczestników zawodów mają bowiem charakter zapłaty za usługę (możliwość wystąpienia w zawodach), ponieważ istnieje bezpośredni związek między wpłaconą kwotą wpisowego a otrzymanym świadczeniem, które przynosi bezpośrednie korzyści otrzymującemu je uczestnikowi. A zatem w zakresie, w jakim można wpłatom wpisowego przypisać cechy wynagrodzenia za uzyskane świadczenie, opisana czynność poboru wpisowego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2012
6
gru

Istota:

- zostały spełnione wszystkie przesłanki uprawniające do zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 32 cyt. ustawy, względem opłat z tytułu wpisowego za świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na organizacji imprez sportowych;- przekazywanie przedmiotowych koszulek, czapek, kamizelek nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

Fragment:

Wpisowe: w imprezach każdej rangi we wpisowym zawierają się: wydawnictwa imprezy (regulamin imprezy, książki drogowe, komunikaty, ewentualnie mapy), tablice rajdowe i numery startowe, naklejki identyfikacyjne (na samochody biorące udział w imprezie i ewentualnie serwisowe), identyfikatory dla zawodników. W ramach wpisowego organizator zapewnia uczestnikom ewentualne opłaty parkingowe, poczęstunek, posiłek - przy imprezach wielodniowych. We wszystkich imprezach z wpisowego przewidziane są nagrody regulaminowe (puchary, dyplomy) oraz drobne upominki dla pozostałych uczestników. Ad.7. Komisja Modelarstwa Kołowego Jest to „ najmłodsza ” stażem Komisja i skupia głównie młodzież szkolną. Organizowane są, na terenie A., na przygotowanych torach: Off Roadowym (terenowym) i OnRoadowym (asfaltowym) imprezy rangi Mistrzostw Klubu, Mistrzostw Mazowsza oraz Mistrzostw Polski modeli samochodów elektrycznych sterowanych radiem. Wyścigi odbywają się na czas na specjalnie przygotowanych torach. Wpisowe (o ile występuje): obejmuje identyfikatory dla zawodników. W ramach wpisowego organizator może zapewnić uczestnikom poczęstunek, z wpisowego przewidziane są nagrody regulaminowe (puchary, dyplomy) oraz drobne upominki dla uczestników.

2012
28
sie

Istota:

1. Czy z tytułu organizowanych turniejów gry pokera Wnioskodawca może być uznany za podatnika podatku od gier, czy też pełni w tym zakresie wyłącznie funkcję płatnika podatku?
2. Czy na potrzeby obliczenia wysokości podstawy opodatkowania w organizowanych przez Spółkę turniejach gry pokera za kwotę wpisowego za udział w turnieju w rozumieniu art. 73 pkt 8 ustawy o grach hazardowych należy uznać sumę kwot opłaty turniejowej oraz opłaty kasynowej?

Fragment:

Podstawą opodatkowania jest zatem kwota wygranej pomniejszona o kwotę wpisowego za udział w turnieju. Filozofia myślenia Spółki w zakresie jej obliczenia opiera się na założeniu, iż kwotą tą jest ogół obowiązkowych opłat ponoszonych przez uczestników turnieju, tj. „ za wpisowe ” - jak wskazał Wnioskodawca - należy uznać taką opłatę, która jest pobierana z tytułu uzyskania udziału w turnieju gry pokera (a więc bez której uczestnik nie może przystąpić do turnieju). Tut. Organ nie znajduje jednak uzasadnionych podstaw do uznania takiej wykładni pojęcia „ wpisowego ” za trafną. Zgodnie bowiem z regułami interpretacyjnymi w przypadkach, w których ustawa nie zawiera definicji legalnej używanego pojęcia w pierwszej kolejności należy odwołać się do językowych reguł wykładni (do znaczenia językowego danego pojęcia). Z Małego słownika języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1999, str. 1037 wynika, iż wpisowe to jednorazowa opłata, wnoszona przy zapisywaniu się na uczestnika, członka, użytkownika itp. Wpisowe jest więc jednorazową opłatą wnoszoną przy zapisywaniu się na uczestnika - w opisanym przypadku - turnieju gry pokera. Wpisowe nie stanowi zatem sumy różnych opłat pobieranych przez organizatora, niezależnie od tego czy są one de facto niezbędnymi opłatami uprawniającymi do przystąpienia do turnieju.

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie Podatnika dotyczy zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do ustalenia kwoty obrotu w związku z którym przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego do określenia proporcji, o której mowa mowa w art. 90 ust. 3 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

Fragment:

W przedmiotowej sprawie takimi czynnościami będą zarówno otrzymywane darowizny finansowe jak i też akredytacje i wpisowe uczestników imprez. Przedmiotowa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, oraz nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia. Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji. Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (art.236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej). Zażalenie wnosi się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim. W przypadku składania zażalenia należy dołączyć znaki opłaty skarbowej w wysokości 5 zł. od zażalenia oraz 50 gr. od każdego załącznika. Zażalenie winno odpowiadać warunkom określonym w art.222 Ordynacji podatkowej czyli powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

2011
1
kwi

Istota:

Czy wpłaconą jednorazowo przez członka Stowarzyszenia składkę określoną w statucie wpisowym należy zaliczyć na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodów wolnych od podatku dochodowego?

Fragment:

Stowarzyszenie złożyło wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego na bazie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedstawiając następujący stan faktyczny: Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia jego członkowie zobowiązani są do uiszczenia wpisowego w postaci jednorazowej wpłaty oraz miesięcznych składek członkowskich, które uzależnione są od przynależności do określonej grupy członków Stowarzyszenia.Podatnik w księgach rachunkowych zaliczył wpłacone jednorazowo wpisowe i wpłacone miesięcznie składki członkowskie do przychodów i przeznacza je na realizację celów statutowych Stowarzyszenia. W związku z powyższym podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy wpłaconą jednorazowo składkę określoną w statucie Stowarzyszenia wpisowym należy zaliczyć na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodów wolnych od podatku dochodowego? Wnioskodawca, przedstawiając własne stanowisko w sprawie, stwierdził, że wpisowe jest składką, tylko uiszczoną jednorazowo przez członków stowarzyszenia i może korzystać ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 ww. ustawy. Zdaniem Podatnika, przepis tegoż artykułu mówi o składkach członkowskich, nie uściśla częstotliwości ich wpłat i nie uzależnia zwolnienia od periodyczności wpłat. Ustosunkowując się do stanowiska Podatnika wynikającego z przedstawionego stanu faktycznego, tutejszy organ podatkowy wyjaśnia co następuje: Stowarzyszenie jako osoba prawna podlega ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.