Wpis stosunkowy | Interpretacje podatkowe

Wpis stosunkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wpis stosunkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Teza
Wartość przedmiotu zaskarżenia stanowi tylko część należności pieniężnej, która została zakwestionowana w skardze.

Zagadnienie prawne
Czy w świetle przepisów art. 231 w związku z art. 215 i 216 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.Nr 153, poz. 1270 ze zm.), wartość przedmiotu zaskarżenia stanowi cała kwota zobowiązania podatkowego wynikająca z decyzji zaskarżonej do sądu administracyjnego, czy też tylko ta jej część, która została zakwestionowana w skardze?
Fragment:
(...) że ustawodawca utożsamia te dwa pojęcia - wartość zaskarżenia i wartość przedmiotu sporu. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego błędna jest wykładnia oparta na tłumaczeniu przepisów ustawowych przy pomocy uregulowań zawartych w aktach niższego rzędu. Użyty w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) zwrot, że wpis stosunkowy zależy od wysokości należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem, nie zawsze oznacza obowiązek pobierania wpisu stosunku od całości. Rada Ministrów na mocy delegacji zawartej w art. 233 p.p.s.a. była jedynie uprawniona do określenia w rozporządzeniu wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu, a zatem rozszerzająca wykładania przepisów rozporządzenia w stosunku do art. 215 i 216 p.p.s.a. jest niedopuszczalna.Obowiązkiem Naczelnego Sądu (...)
2011
1
maj

Istota:
Stosownie do art. 231 zd. pierwsze u.p.p.s.a. wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W takim wypadku do określenia wysokości wpisu zastosowanie ma § 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w zw. z art. 231 i 233 u.p.p.s.a.
Wniosek skarżących o zwolnienie od kosztów sądowych powyżej kwoty 250 zł nie mógł być rozpoznany ze względu na to, iż na tym etapie postępowania jego rozpatrzenie należy do właściwości Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Fragment:
(...) prezentowanym w zażaleniu, iż w rozpatrywanej sprawie pobiera się wpis stały. Przedmiotem zaskarżenia jest bowiem decyzja Izby Skarbowej w Katowicach, w której określiła ona kwotowo skarżącej należny podatek dochodowy od osób prawnych oraz wysokość zaległości podatkowej w tym podatku. Z zaskarżonej decyzji wynika zatem dla spółki obowiązek zapłaty należności pieniężnej w wysokości wskazanej w tej decyzji. Stosownie natomiast do art. 231 zd. pierwsze u.p.p.s.a. wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W takim wypadku do określenia wysokości wpisu zastosowanie ma § 1 pkt 4 powołanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w zw. z art. 231 i 233 u.p.p.s.a. Zupełnie niezrozumiały jest dla Sądu zarzut naruszenia art. 215 § 1 powołanej ustawy, ponieważ odnosi się on do obowiązków wnoszącego skargę, a nie Sądu. Wniosek skarżących o zwolnienie od kosztów sądowych (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.