Wpis sądowy | Interpretacje podatkowe

Wpis sądowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wpis sądowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy koszt wpisu sądowego może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy w momencie jego poniesienia w świetle art. 15 ust 1 oraz art. 15 ust 4d ustawy o CIT?
Fragment:
(...) lub Wnioskodawca) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą ponosi koszty związane z postępowaniami sądowymi, administracyjnymi oraz podatkowymi. Wyrokiem z dnia 1 lipca 2010 r. wydanym przez Sąd Okręgowy Sąd zasądził od Wnioskodawcy, jako pozwanej, kwotę 2.690.000,00 zł wraz z odsetkami na rzecz Skarbu Państwa tytułem kar umownych. Wnioskodawca nie zgadzając się z argumentacją Sądu Okręgowego wniósł apelację do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, a także uiścił wpis sądowy. Postępowanie sądowe dotyczy prywatyzacji Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych (dalej: Przedsiębiorstwo). W dniu 12 maja 1999 r. S.A. z siedzibą w K, która była spółką zależną od E. S.A. zadeklarowała wolę przystąpienia do rokowań w sprawie prywatyzacji Przedsiębiorstwa. Nabywcą miała być spółka celowa, zależna od Spółki S.A. W rezultacie przeprowadzonych negocjacji, w dniu 1 czerwca 2000 r. pomiędzy spółką zależną od Spółki S.A., a Skarbem (...)
2011
1
wrz

Istota:

1. Doręczenie pisma sądowego, wywołuje określone ustawą, relewantne dla przebiegu postępowania sądowadministracyjnego skutki. Choć czynność doręczania ma charakter materialno-techniczny uchybienia popełnione przy jej dokonywaniu mogą prowadzić do konsekwencji prawnych ograniczających lub pozbawiających stronę postępowania w prawie do sądu. Stąd też regulację procesową cechuje daleko posunięty formalizm.

2. Odnosząc się do doręczenia, o którym mowa w art. 72 p.p.s.a. stan faktyczny, który został przez Wojewódzki Sąd Administracyjny przyjęty za podstawę doręczenia zastępczego z art. 73 p.p.s.a., nie został w skardze kasacyjnej zaskarżony i skutecznie zakwestionowany. W szczególności nie zostało obalone domniemanie, że doręczenie zastępcze w sposób przewidziany w art. 72 p.p.s.a. było w ogóle możliwie, gdyż nie zostały powołane, nie mówiąc o uprawdopodobnieniu, okoliczności dotyczące obecności dorosłych domowników, dozorcy lub przedstawicieli administracji w czasie dokonywania doręczenia.

3. Natomiast dla skuteczności doręczenia w trybie art. 73 p.p.s.a. konieczne jest zaznaczenie przez doręczyciela na potwierdzeniu odbioru, gdzie umieścił on zawiadomienie o przesyłce dla adresata: w skrzynce na korespondencję, na drzwiach mieszkania, w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń czy na drzwiach biura lub innego pomieszczenia. Domniemanie faktyczne wynikające z art. 73 może być obalone wówczas, gdy adresat pisma wykaże, iż dane wynikające z dowodu doręczenia nie są zgodne z rzeczywistością. Treść skargi kasacyjnej i dowody do niej załączone nie obalają domniemania zgodności doręczenia zastępczego dokonanego w trybie art. 73 p.p.s.a. Odpowiednie adnotacje o pozostawieniu pisma na dwa następujące po sobie okresy siedmiu dni zostały na potwierdzeniu odbioru przesyłki umieszczone. Okresy te zostały zachowane, a adresat powiadomiony o miejscu pozostawienia przesyłki.
Fragment:
(...) Uzasadnienie Postanowieniem z 27 września 2007 r., sygn. akt I SA/Sz 525/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie odrzucił skargę Aldony K na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005r. od dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych. Pismem z 25 lipca 2007 r. skarżąca została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, przez uiszczenie wpisu w kwocie 2000,00 zł, pod rygorem odrzucenia skargi. Pomimo podwójnego awizowania ww. pisma w dniach 30 lipca 2007 r. i 7 sierpnia 2007 r. Aldona K nie podjęła kierowanej do niej korespondencji, co zdaniem Sądu pierwszej instancji, w myśl art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) - zwanej dalej p.p.s.a., stanowiło skuteczne doręczenie (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy w związku z przelaniem przez klienta na konto bankowe Wnioskodawcy kwoty 25.000 zł z przeznaczeniem na wpis sądowy i kwoty 9.530 zł z przeznaczeniem na zaliczkę na koszty komornicze powstał u niego przychód podatkowy, a zapłacone z jego konta bankowego kwoty 25.000 zł tytułem wpisu sądowego i 9.530 zł tytułem zaliczki na koszty komornicze stanowią koszty uzyskania przychodu?
Fragment:
(...) uwadze powyższe oraz przytoczone przepisy prawa podatkowego uznać należy, iż: 1. wydatki poniesione przez Wnioskodawcę a dotyczące: uiszczenia w 2005 r. wpisu sądowego w kwocie 25.000 zł., uiszczenia w 2006 r. zaliczki na koszty komornicze w kwocie 9.530 zł nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu 2004, 2005 oraz 2008 roku w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawcy; 2. ww. kwoty, przelane przez klienta na rachunek Wnioskodawcy z przeznaczeniem na wpis sądowy i na zaliczkę na koszty komornicze nie stanowią przychodu podatkowego, gdyż - jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zawartej w grudniu 2005 r. umowy) - kwoty te zostały przelane na rachunek Wnioskodawcy w celu opłacenia za jego pośrednictwem wpisu sądowego i zaliczki na egzekucje komorniczą. W odniesieniu do powołanego przez Wnioskodawcę wyroku należy stwierdzić, że orzeczenie to zapadło w indywidualnej sprawie i nie jest wiążące dla organu (...)
2011
1
lip
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wpis sądowy
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.