Wpis sądowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wpis sądowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Czy koszt wpisu sądowego może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy w momencie jego poniesienia w świetle art. 15 ust 1 oraz art. 15 ust 4d ustawy o CIT?

Fragment:

(...) lub Wnioskodawca) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą ponosi koszty związane z postępowaniami sądowymi, administracyjnymi oraz podatkowymi. Wyrokiem z dnia 1 lipca 2010 r. wydanym przez Sąd Okręgowy Sąd zasądził od Wnioskodawcy, jako pozwanej, kwotę 2.690.000,00 zł wraz z odsetkami na rzecz Skarbu Państwa tytułem kar umownych. Wnioskodawca nie zgadzając się z argumentacją Sądu Okręgowego wniósł apelację do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, a także uiścił wpis sądowy. Postępowanie sądowe dotyczy prywatyzacji Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych (dalej: Przedsiębiorstwo). W dniu 12 maja 1999 r. S.A. z siedzibą w K, która była spółką zależną od E. S.A. zadeklarowała wolę przystąpienia do rokowań w sprawie prywatyzacji Przedsiębiorstwa. Nabywcą miała być spółka celowa, zależna od Spółki S.A. W rezultacie przeprowadzonych negocjacji, w dniu 1 czerwca 2000 r. pomiędzy spółką zależną od Spółki S.A., a Skarbem (...)

2011
1
sie

Istota:


1. Doręczenie pisma sądowego, wywołuje określone ustawą, relewantne dla przebiegu postępowania sądowadministracyjnego skutki. Choć czynność doręczania ma charakter materialno-techniczny uchybienia popełnione przy jej dokonywaniu mogą prowadzić do konsekwencji prawnych ograniczających lub pozbawiających stronę postępowania w prawie do sądu. Stąd też regulację procesową cechuje daleko posunięty formalizm.

2. Odnosząc się do doręczenia, o którym mowa w art. 72 p.p.s.a. stan faktyczny, który został przez Wojewódzki Sąd Administracyjny przyjęty za podstawę doręczenia zastępczego z art. 73 p.p.s.a., nie został w skardze kasacyjnej zaskarżony i skutecznie zakwestionowany. W szczególności nie zostało obalone domniemanie, że doręczenie zastępcze w sposób przewidziany w art. 72 p.p.s.a. było w ogóle możliwie, gdyż nie zostały powołane, nie mówiąc o uprawdopodobnieniu, okoliczności dotyczące obecności dorosłych domowników, dozorcy lub przedstawicieli administracji w czasie dokonywania doręczenia.

3. Natomiast dla skuteczności doręczenia w trybie art. 73 p.p.s.a. konieczne jest zaznaczenie przez doręczyciela na potwierdzeniu odbioru, gdzie umieścił on zawiadomienie o przesyłce dla adresata: w skrzynce na korespondencję, na drzwiach mieszkania, w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń czy na drzwiach biura lub innego pomieszczenia. Domniemanie faktyczne wynikające z art. 73 może być obalone wówczas, gdy adresat pisma wykaże, iż dane wynikające z dowodu doręczenia nie są zgodne z rzeczywistością. Treść skargi kasacyjnej i dowody do niej załączone nie obalają domniemania zgodności doręczenia zastępczego dokonanego w trybie art. 73 p.p.s.a. Odpowiednie adnotacje o pozostawieniu pisma na dwa następujące po sobie okresy siedmiu dni zostały na potwierdzeniu odbioru przesyłki umieszczone. Okresy te zostały zachowane, a adresat powiadomiony o miejscu pozostawienia przesyłki.

Fragment:

(...) Uzasadnienie Postanowieniem z 27 września 2007 r., sygn. akt I SA/Sz 525/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie odrzucił skargę Aldony K na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005r. od dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych. Pismem z 25 lipca 2007 r. skarżąca została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, przez uiszczenie wpisu w kwocie 2000,00 zł, pod rygorem odrzucenia skargi. Pomimo podwójnego awizowania ww. pisma w dniach 30 lipca 2007 r. i 7 sierpnia 2007 r. Aldona K nie podjęła kierowanej do niej korespondencji, co zdaniem Sądu pierwszej instancji, w myśl art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) - zwanej dalej p.p.s.a., stanowiło skuteczne doręczenie (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy w związku z przelaniem przez klienta na konto bankowe Wnioskodawcy kwoty 25.000 zł z przeznaczeniem na wpis sądowy i kwoty 9.530 zł z przeznaczeniem na zaliczkę na koszty komornicze powstał u niego przychód podatkowy, a zapłacone z jego konta bankowego kwoty 25.000 zł tytułem wpisu sądowego i 9.530 zł tytułem zaliczki na koszty komornicze stanowią koszty uzyskania przychodu?

Fragment:

(...) uwadze powyższe oraz przytoczone przepisy prawa podatkowego uznać należy, iż: 1. wydatki poniesione przez Wnioskodawcę a dotyczące: uiszczenia w 2005 r. wpisu sądowego w kwocie 25.000 zł., uiszczenia w 2006 r. zaliczki na koszty komornicze w kwocie 9.530 zł nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu 2004, 2005 oraz 2008 roku w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawcy; 2. ww. kwoty, przelane przez klienta na rachunek Wnioskodawcy z przeznaczeniem na wpis sądowy i na zaliczkę na koszty komornicze nie stanowią przychodu podatkowego, gdyż - jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zawartej w grudniu 2005 r. umowy) - kwoty te zostały przelane na rachunek Wnioskodawcy w celu opłacenia za jego pośrednictwem wpisu sądowego i zaliczki na egzekucje komorniczą. W odniesieniu do powołanego przez Wnioskodawcę wyroku należy stwierdzić, że orzeczenie to zapadło w indywidualnej sprawie i nie jest wiążące dla organu (...)