Wpis do rejestru | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wpis do rejestru. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

1.Czy wydatki poniesione przed datą rozpoczęcia działalności gospodarczej na wpis do rejestru działalności gospodarczej, rejestrację specjalistycznej praktyki lekarskiej w Lubelskiej ......., zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarza, zakup pieczątki firmowej stanowią koszty uzyskania przychodu z tej działalności?

Fragment:

(...) podatnik udokumentował przedkładając:kopię pokwitowania wpłaty za wpis do rejestru działalności gospodarczej,kopię dowodu wpłaty za rejestrację praktyki lekarskiej,kopię faktury VAT za zakup pieczątki,kopię dowodu wpłaty za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza. Wszystkie dowody wpłat opiewają na kwoty w/w oraz zostały uiszczone przed datą 1.05.2006 r. Pytania wnoszącego podanie:1.Czy wydatki poniesione przed datą rozpoczęcia działalności gospodarczej na wpis do rejestru działalności gospodarczej, rejestrację specjalistycznej praktyki lekarskiej w Lubelskiej ......., zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarza, zakup pieczątki firmowej stanowią koszty uzyskania przychodu z tej działalności? Stanowisko wnoszącego zapytanie:Wszystkie te koszty są jednoznacznie związane z prowadzeniem przeze mnie działalności gospodarczej, dlatego uważam, że mogę je odliczyć od przychodów rocznych. Stanowisko organu (...)

2011
1
mar

Istota:

Pytanie dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę z tytułu najmu, utrzymania sekretariatu, telefonów oraz kurierskich, w okresie od zawiązania spółki do momentu dokonania wpisu do KRS i zgłoszenia rejestracyjnego NIP-2 i VAT -R.

Fragment:

(...) pod tym jednak warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.W momencie zawarcia umowy spółki powstaje spółka z o.o. w organizacji, o czym stanowi art. 161 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), której byt prawny kończy się w dniu dokonania wpisu spółki do rejestru sądowego.W okresie oczekiwania na wpis do rejestru występują różne zdarzenia gospodarcze związane z organizowaniem spółki, takie jak np. przedstawione przez spółkę koszty najmu pomieszczenia biurowego, wypłata wynagrodzenia osobom już zatrudnionym, wydatki za korzystanie z telefonów oraz usług kurierskich. Prawo do prowadzenia tych działań wynika z art. 11 § 1 K.s.h., zgodnie z którym spółki kapitałowe w organizacji mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, (...)

2011
1
mar

Istota:

Pytanie dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę z tytułu wypłaconych wynagrodzeń wynikających z zawartych umów zleceń i umów o dzieło, na podstawie których ich wykonawcy dokonywali sprzedaży usług telekomunikacyjnych, w okresie od zawiązania spółki do momentu dokonania wpisu do KRS i zgłoszenia rejestracyjnego NIP-2 i VAT-R.

Fragment:

(...) pod tym jednak warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.W momencie zawarcia umowy spółki powstaje spółka z o.o. w organizacji, o czym stanowi art. 161 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), której byt prawny kończy się w dniu dokonania wpisu spółki do rejestru sądowego.W okresie oczekiwania na wpis do rejestru występują różne zdarzenia gospodarcze związane z organizowaniem spółki. Prawo do prowadzenia tych działań wynika z art. 11 § 1 K.s.h., zgodnie z którym spółki kapitałowe w organizacji mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Zdarzenia takie, które występują w okresie trwania spółki kapitałowej w organizacji winny znaleźć swoje odzwierciedlenie w ewidencji (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy dokonana zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej skutkuje koniecznością złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego (NIP-1)?
Czy w przypadku zawiązania w przyszłości spółki cywilnej pomiędzy tymi małżonkami, małżonkowie obowiązani będą złożyć zgłoszenie identyfikacyjnego (NIP-2) w celu otrzymania numeru identyfikacji podatkowej NIP dla spółki cywilnej, jako odrębnego od każdego z małżonków podmiotu?

Fragment:

(...) Stan faktyczny: Małżonkowie prowadzili działalność gospodarczą na podstawie wspólnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r. nr 173, poz. 1807 ze zm.) w dniu 21 grudnia 2004r. małżonkowie dokonali zmiany uprzednio dokonanego wpisu w ten sposób, że pod dotychczasowym wpisem do ewidencji działalności gospodarczej – jako podmiot prowadzący tę działalność – pozostała żona, natomiast mąż został wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod nowym numerem. Ocena prawna stanu faktycznego: Stosownie do art. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) obowiązkowi ewidencyjnymi podlegają osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami (podmioty (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy w przypadku stosowania uproszczonej procedury celnej w imporcie towarów, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 3 kodeksu celnego można odliczyć podatek naliczony w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano wpisu do rejestru, a zapłata tego podatku została dokonana w miesiącu następnym, ale przed złożeniem deklaracji za miesiąc, w którym nastąpił wpis do rejestru?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pisemne zapytanie podatnika zawarte w piśmie z dnia 24.02.2004 r. (z datą wpływu do tut. organu podatkowego 26.02.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z treścią art. 19 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), w przypadku stosowania w imporcie towarów procedury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 3 kodeksu celnego, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić nie wcześniej niż w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik dokonał wpisu do (...)

2011
1
sty

Istota:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka stosuje procedurę uproszczoną przy imporcie towarów. Wpis do rejestru nastąpił 27 lutego 2004 r., a zapłata nastąpiła w terminie wynikającym z przepisów celnych - 7 dni od dnia dokonania wpisu - tj. w miesiącu marcu 2004 r.
Wątpliwości podatnika budzi termin odliczenia podatku naliczonego VAT z tytułu importu towarów objętych procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu Celnego. Czy zapłata w terminie wynikającym z przepisów celnych przed złożeniem deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym nastąpił wpis do rejestru (w tym przypadku za luty 2004 r.) upoważnia do odliczenia podatku za ten miesiąc?
W ocenie Spółki, w przypadku procedury uproszczonej w imporcie towarów podatnik nabywa prawo do odliczenia podatku w miesiącu dokonania wpisu do rejestru.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego, upraszczanie czynności niezbędnych do objęcia towarów procedurą celną następuje poprzez wpisanie towarów do rejestrów prowadzonych przez osobę posiadającą pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej. W dodanym ustawą nowelizacyjną z 15 lutego 2002 r. do art. 19 ust. 3 punkcie 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) określono, że w przypadku stosowania w imporcie towarów procedury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić nie wcześniej niż w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik dokonał wpisu do rejestru i nie później niż w rozliczeniu za miesiąc następny. Obniżenie kwoty podatku należnego następuje pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wykazanego w tym rejestrze. W stanie prawnym obowiązującym do czasu wejścia (...)