Wpis do ewidencji działalności gospodarczej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
20
lut

Istota:

Czy brak we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej numeru PKD (52.29 C), pod którym wykonywana jest faktyczna działalność, wyłącza powyższą działalność z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Fragment:

We wniosku Wnioskodawczyni wskazała, iż w dniu 20 maja 2003 r. rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej. Działalność opodatkowana była ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5%, gdzie przeważającym rodzajem działalności było pakowanie towarów, sklasyfikowane pod numerem 82.92 Z (PKD-2007). W dniu 1 stycznia 2011 r. Wnioskodawczyni podpisała umowę na usługi kompletowania przesyłek znajdujących się w różnych częściach magazynów, formowanie z nich jednostek paletowych (lub pojemników), odpowiednie zabezpieczenie ich do transportu oraz przekazywanie ich do uzgodnionego miejsca na terenie magazynów. Powyższe usługi znajdują się pod numerem PKD 52.29 C - Działalność pozostałych agencji transportowych, PKWiU 52.29.20.0. Zgodnie z powyższą umową Wnioskodawczyni wystawiała miesięczne rachunki za wykonaną usługę i w terminie odprowadzała zryczałtowany podatek dochodowy wg stawki 8,5%. Wykonując powyższe usługi, nie miała świadomości, że należy we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dokonać stosownej aktualizacji, dopisując numer PKD 52.29 C. Zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, polegającą na dodaniu numeru PKD 52.29 C, dokonała w dniu 16 sierpnia 2011 r.

2012
6
kwi

Istota:

Czy brak we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej numeru PKD 52.29 C, pod którym wykonywana jest faktyczna działalność, wyłącza działalność z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Fragment:

Wyjaśnił, iż wykonując powyższe usługi nie miał świadomości, że należy we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dokonać stosownej aktualizacji dopisując numer PKD 52.29 C. Zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, polegającą na dodaniu numeru PKD 52.29 C, dokonał w dniu 15 września 2011 r. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy brak we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej numeru PKD 52.29 C, pod którym wykonywana jest faktyczna działalność, wyłącza działalność z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych... Zdaniem Wnioskodawcy, brak wpisu kodu PKD, odpowiadającego rzeczywiście prowadzonej działalności gospodarczej, nie oznacza, że działalności takiej przedsiębiorca nie może prowadzić. Brak ten nie powinien także pociągać za sobą negatywnych konsekwencji podatkowych polegających na wyłączeniu działalności z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W ocenie Wnioskodawcy, powyższe stanowisko podzielają również sądy administracyjne. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.

2011
1
paź

Istota:

Czy w świetle treści art. 5 i art. 13 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Wnioskodawca zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg handlowych, czy może prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów (może nie stosować przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości?

Fragment:

Wnioskodawca zamierza prowadzić osobiście jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Jest obywatelem Królestwa Hiszpanii, nie posiada obywatelstwa polskiego. Wnioskodawca mieszka w Polsce na stałe. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w świetle treści art. 5 i art. 13 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Wnioskodawca zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg handlowych, czy może prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów (może nie stosować przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości... Wnioskodawca stoi na stanowisku, że jako obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, może prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy, tj. prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów a zobowiązany będzie do prowadzenia ksiąg rachunkowych dopiero po osiągnięciu, za poprzedni rok obrotowy, przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wynoszących co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 Euro - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o rachunkowości. Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.

2011
1
sie

Istota:

Możliwość prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Fragment:

Wnioskodawczyni prowadzi osobiście jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonanego przez Prezydenta miasta w dniu 23 kwietnia 2009 r. Jest obywatelką Węgier, nie posiada obywatelstwa polskiego. Posiada zameldowanie w Polsce i mieszka w Polsce na stałe. Ma męża obywatela Rzeczypospolitej Polskiej i syna także obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. W poprzednim roku obrotowym osiągnęła 60.000 euro przychodu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w świetle treści art. 5 i art. 13 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) jestem zobowiązana do prowadzenia ksiąg handlowych, czy mogę prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów (mogę nie stosować przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)... Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, iż zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w sytuacji gdy podatnik nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ma prawo traktować dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych wykonywane na podstawie umowy zlecenia usługi prawne jako działalność gospodarczą i korzystać z liniowej formy opodatkowania?

Fragment:

Zgłoszenie w organie podatkowym prowadzonej działalności nastąpiło od czerwca 2004 roku na podstawie dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych oraz zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, natomiast nie wiązało się z uzyskaniem wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Także pod koniec sierpnia 2004 roku, kiedy zaczęły obowiązywać przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.), a treść art. 67 ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808) nakładała na Wnioskodawcę obowiązek uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, Strona nie dokonała stosownego zgłoszenia we właściwym organie ewidencyjnym. Jednocześnie dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych złożone zostało oświadczenie o wyborze formy opodatkowania uzyskanych przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym i w ten sposób Strona dokonuje rozliczeń do chwili obecnej. Ponadto Wnioskodawca podkreśla, iż w chwili obecnej usługi prawne świadczy w ramach stałych umów zlecenia zawartych, w jednym przypadku na okres jednego roku, a w drugim na czas nieokreślony. Są to standardowe umowy zlecenia, których przedmiotem jest obsługa prawna zleceniodawcy, odbywająca się w jego siedzibie i podlegająca jego kierownictwu. Podkreślenia wymaga także fakt, iż od dokonywanych wypłat płatnik nie pobierał zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, ponieważ każdorazowo informowany był przez Stronę o opodatkowaniu dochodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej według 19% stawki podatku liniowego.

2011
1
kwi

Istota:

Czy odrębne wpisy małżonków do ewidencji działalności gospodarczej spowodują konsekwencje podatkowe w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy małżonkowie nadal wspólnie prowadzić będą dotychczasową działalność gospodarczą, nie zawierając jednak umowy spółki cywilnej?

Fragment:

Dlatego też Pan X do tej pory będący zarejestrowanym podatnikiem VAT rozlicza się na zasadach dotychczasowych, zaś Pani X, legitymująca się odrębnym wpisem do ewidencji działalności gospodarczej na własne nazwisko, staje się podatnikiem VAT i powinna w myśl art. 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług dokonać odrębnego zgłoszenia rejestracyjnego dla potrzeb tego podatku (o ile nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego). Stąd postanowiono, jak w sentencji. Interpretacji niniejsza dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

2011
1
kwi

Istota:

Jakie są skutki prawne w podatku od towarów i usług w sytuacji uzyskania przez jednego z małżonków odrębnego wpisu w ewidencji działalności gospodarczej w przypadku posiadania przez nich uprzednio wspólnego wpisu w tej ewidencji.

Fragment:

(...) wpis do ewidencji działalności gospodarczej. W zakresie podatku od towarów i usług zobligowany do rozliczania tego podatku jest jeden z małżonków, który został zarejestrowany jako podatnik VAT. Obecnie jesteście Państwo zobowiązani do dostosowania się do nowych przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, tzn. uzyskania odrębnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przez drugiego z małżonków. Nie planujecie Państwo zmieniać formy organizacyjnej prowadzonej działalności, ponadto działalność gospodarcza ma być prowadzona w dotychczasowym zakresie i przy wykorzystaniu tych samych składników majątku. W związku z powyższym macie Państwo wątpliwości, czy zmiana w ewidencji działalności gospodarczej będzie skutkować koniecznością odrębnej rejestracji małżonków oraz odrębnego prowadzenia ewidencji w zakresie podatku VAT. Państwa zdaniem, uprawnionym do rozliczania się w zakresie podatku VAT mógłby nadal pozostać małżonek dotychczas zarejestrowany jako podatnik VAT. Naczelnik Urzędu Skarbowego po dokładnej analizie stanu faktycznego informuje, że zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.

2011
1
kwi

Istota:

Czy będę mógł rozliczyć oba okresy działalności na jednym formularzu PIT-28 na koniec roku 2006?

Fragment:

Nr 144, poz. 930 ze zm.) podatnicy, którzy opłacają zryczałtowany podatek dochodowy są obowiązani złożyć w Urzędzie Skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych- w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku. Ponadto stosownie do art.21 ust.4 powołanej ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynikający z zeznania jest podatkiem należnym za dany rok podatkowy, chyba że naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku. Z powołanych wyżej przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym wynika, że ustawodawca nakłada na podatników tego podatku obowiązek złożenia jednego zeznania za dany rok podatkowy i nie wiąże tego z faktem osiągania przychodów przez cały rok podatkowy. Oznacza to, iż okresem rozliczeniowym w zryczałtowanym podatku dochodowym jest rok podatkowy. Zatem zeznanie podatkowe złożone według ustalonego wzoru obejmuje wszystkie uzyskane przez podatnika w roku podatkowym przychody podlegające opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, a ryczałt wynikający z tego zeznania jest podatkiem należnym za dany rok podatkowy. Wzór zeznania rocznego PIT-28 obowiązującego do rozliczenia za 2006 r. został określony w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne( Dz.

2011
1
mar

Istota:

Jakie będą skutki podatkowe w podatku VAT wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej wpisu żony i prowadzenia dalej działalności gospodarczej tylko na nazwisko męża?

Fragment:

Prowadząc wspólnie działalność gospodarczą posiadaliście Państwo jeden wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Na początku 2001r. wspólny wpis w ewidencji działalności gospodarczej został zastąpiony dwoma wpisami na imię i nazwisko każdego z małżonków. W rozliczeniach z urzędem skarbowym w zakresie podatku od towarów i usług posługujecie się Państwo Pana numerem identyfikacji podatkowej (NIP), gdyż dla celów tego podatku Pan jest zarejestrowanym podatnikiem. Obecnie chcąc uregulować kwestię prowadzenia działalności gospodarczej bez zawartej umowy spółki cywilnej, postanowiliście Państwo, że Pan będzie kontynuował działalność gospodarczą, a żona zlikwiduje swój wpis w ewidencji działalności gospodarczej i będzie posiadała status osoby współpracującej. W związku z powyższym wystąpił Pan z zapytaniem:jakie będą skutki podatkowe w podatku VAT wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej wpisu żony i prowadzenia dalej działalności gospodarczej tylko przez Pana? Zdaniem Pana w przypadku, gdy z działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonków (bez zawarcia umowy spółki cywilnej) wystąpi jeden z małżonków, a działalność kontynuować będzie małżonek, który występował w związku z tą działalnością jako podatnik podatku VAT, to nie nastąpi zmiana podmiotu w podatku od towarów i usług.

2011
1
mar

Istota:

Czy po obowiązkowej zmianie wspólnego wpisu małżonków na dwa odrębne w ewidencji działalności, małżonkowie nadal mogą wspólnie prowadzić działalność gospodarczą i czy ma to wpływ na zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Zgodnie z nowymi zasadami dokonywania wpisów do ewidencji działalności gospodarczej małżonkowie mogą wybrać: prowadzenie działalności na jednego małżonków (drugi może być osobą współpracującą), prowadzenie działalności w formie spółki cywilnej lub osobowej (małżonkowie wówczas muszą zawrzeć stosowną umowę), prowadzenie odrębnych działalności, pod innymi numerami w ewidencji działalności gospodarczej i bez łączenia się w spółkę cywilną. Od wybranej formy kontynuowania działalności przez małżonków od 01.01.2006r. będzie zależeć sposób prowadzenia rozliczeń. Jeżeli wybiorą Państwo wspólne prowadzenie działalności, to według cytowanych przepisów jest to możliwe tylko w formie spółki cywilnej po zawarciu stosownej umowy. Wówczas dla spółki należy prowadzić jedną podatkową księgę przychodów i rozchodów. W tym przypadku zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej nie spowoduje żadnych zmian w sposobie prowadzenia rozliczeń prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli natomiast nie podpiszą Państwo umowy spółki i jej nie zgłoszą, każdy z Państwa będzie miał status odrębnego przedsiębiorcy prowadzącego oddzielną pozarolniczą działalność gospodarczą.