Wpis | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wpis. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
3
lut

Istota:

Prawo odrębnej własności lokalu powstaje z chwilą dokonania wpisu w księdze wieczystej. Jednakże podkreślenia wymaga, że wpis w księdze wieczystej ma moc wsteczną od chwili złożenia wniosku o dokonanie wpisu. Zatem w sytuacji gdy sąd dokonał wpisu do księgi wieczystej, odrębna własność istnieje od chwili złożenia wniosku.

Fragment:

Jednakże podkreślenia wymaga, że wpis w księdze wieczystej ma moc wsteczną od chwili złożenia wniosku o dokonanie wpisu. Zatem w sytuacji gdy sąd dokonał wpisu do księgi wieczystej, odrębna własność istnieje od chwili złożenia wniosku. Zauważyć należy, że wskazany przepis zawiera ogólne uregulowanie obejmujące wszelkie skutki prawne związane z wpisem do księgi wieczystej, a jego treść nie daje podstaw do różnicowania wpisów o charakterze deklaratoryjnym i konstytutywnym. Ustawodawca posługuje się bowiem w tej regulacji generalnym pojęciem „ wniosku o dokonanie wpisu ” nie dokonując jego dalszego rozróżnienia w tym zakresie. Powyższe prowadzi do wniosku, że z wyjątkiem postępowań wszczętych z urzędu, każdy wniosek o dokonanie wpisu (a więc zarówno wniosek konstytutywny jak i wniosek deklaratoryjny) posiada moc wsteczną od chwili jego złożenia. Za powyższym stanowiskiem przemawia także wykładnia funkcjonalna. Uznanie, że powstanie lub przejście prawa następuje w razie dokonania wpisu z chwilą złożenia wniosku o ten wpis pozwala zapobiec przypadkowości czy też wręcz niepewności w zakresie skutków związanych z wpisem. Niejednokrotnie bowiem moment złożenia wniosku o dokonanie wpisu od faktycznej, technicznej czynności jego dokonania dzieli dłuższy okres czasu (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2002 r. sygn. akt III CZP 29/02).

2014
11
gru

Istota:

Ustalenie chwili nabycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność powstałego w wyniku przekształcenia ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

Fragment:

Zasada mocy wstecznej wpisu nie określa daty powstania prawa, która została określona w przepisach prawa materialnego – art. 7 ust. 2 ustawy o własności lokalu jako data dokonania wpisu. Wnioskodawczyni zauważa, że tak również orzekł WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 8 lutego 2007 r. sygn.. akt I SA/Po 450/06. Potwierdza to także stanowisko Sądu Najwyższego, zgodnie z którym zasada mocy wstecznej wpisu, wyrażona w art. 29 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. oznacza, że skutki prawne prawa powstałego w dacie wpisu aktualizują się od dnia złożenia wniosku o dokonanie wpisu, jak to się dzieje, np. przy określaniu pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych. Natomiast zasada mocy wstecznej wpisu nie określa daty powstania prawa, gdyż została ona określona w przepisach prawa materialnego datą dokonania wpisu (tak też: postanowienie SN z dnia 14 lutego 2003 r., sygn. akt IV CK 109/02, postanowienie SN z dnia 24 stycznia 2000 r., sygn. akt III CKN 558/98, postanowienie SN z dnia 13 grudnia 2001 r., sygn. akt IV CKN 369/01). Zgodnie z tym ostatnim postanowieniem, przewidziana w art. 29 ustawy instytucja mocy wstecznej wpisu powoduje to, że wpis wywiera skutek prawny (w postaci powstania określonego prawa rzeczowego) dopiero z dniem dokonania wpisu. Wpis hipoteki przymusowej oraz wpis odrębnej własności lokalu należą do kategorii wpisów konstytutywnych.

2012
8
maj

Istota:

Opodatkowanie opłaty za zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów Prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek

Fragment:

Zgodnie z art. 10h ust. 3a ww. ustawy organ prowadzący rejestr jest obowiązany dokonać wpisu do rejestru wnioskodawcy, w tym będącego przedsiębiorcą, oraz wydać zaświadczenie o tym wpisie w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem. Zgodnie z art. 10h ust.4 i ust. 6 ww. ustawy, wpis do rejestru, o którym mowa powyżej, podlega opłacie. Opłata ta stanowi przychód okręgowej izby pielęgniarek i położnych lub Naczelnej Rady, która dokonała wpisu do rejestru. W art. l0h ust. 5 ww. ustawy określono, że Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4, z uwzględnieniem kosztów związanych z postępowaniem w sprawie wpisu do rejestru oraz rodzaju kształcenia podyplomowego, którego dotyczy wpis. Pobierana przez Izbę opłata wynosi 200 zł. co wynika wprost z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2004 r. w sprawie wysokości opłaty wnoszonej za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 229 poz. 2314). Mając na uwadze powołane przepisy oraz okoliczności przedstawione we wniosku wskazać należy, iż aby ocenić, czy przedmiotowa opłata będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług należy wyjaśnić, czy związane są one z funkcjonowaniem danego podmiotu prawnego czy też dokonanie takiej opłaty wiąże się z określonym świadczeniem wzajemnym.

2011
1
paź

Istota:

Czy tak prowadzona numeracja spełnia warunki rozporządzenia, w szczególności pkt 2 objaśnienia z załącznika nr 1 do rozporządzenia?

Fragment:

W KPiR stosuje numerację wpisów narastająco od początku roku. Nanosi również numery z KPiR na dokumenty księgowe, na podstawie których te wpisy zostały utworzone. W przyszłym roku Wnioskodawca zamierza zmienić sposób numeracji księgi. Zamiast numerować wpisy kolejno od początku roku, zamierza numerować wpisy od początku miesiąca (pierwszy wpis w miesiącu zostanie oznaczony liczbą porządkową 1). Na dowodach księgowych umieszczać będzie numer kolejny w miesiącu oraz miesiąc w jakim został zaksięgowany dokument w KPiR. Alternatywnie w podobny sposób mogłyby być numerowane wpisy w KPiR w formacie numer/miesiąc, w celu zapewnienia unikalności numeru wpisu w skali roku. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy tak prowadzona numeracja spełnia warunki rozporządzenia, w szczególności pkt 2 objaśnienia z załącznika nr 1 do rozporządzenia... Zdaniem Wnioskodawcy, rozporządzenie nie określa wprost, że numeracja musi być ciągła w skali roku. Można zatem z tego wywnioskować, iż numerowanie kolejnych wpisów w KPiR w obrębie miesiąca jest również prawidłowe. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

2011
1
paź

Istota:

Czy sporządzane sprawozdania z przebiegu i zaawansowania robót za każdy miesiąc trwania Umowy, w formie wpisu do dziennika budowy, będą stanowiły podstawę do ustalenia przychodu z tytułu częściowego wykonania usług budowlanych, w sytuacji, gdy miesięczne wystawianie faktur nie jest możliwe, z uwagi na brak zaawansowania prac w wysokości 96% wartości kontraktu oraz na brak protokołu odbioru wykonanych robót?

Fragment:

Czy sporządzane sprawozdania z przebiegu i zaawansowania robót za każdy miesiąc trwania Umowy, w formie wpisu do dziennika budowy, będą stanowiły podstawę do ustalenia przychodu z tytułu częściowego wykonania usług budowlanych, w sytuacji, gdy miesięczne wystawianie faktur nie jest możliwe, z uwagi na brak zaawansowania prac w wysokości 96% wartości kontraktu oraz na brak protokołu odbioru wykonanych robót... Zdaniem Wnioskodawcy, potwierdzeniem wykonania usług jest protokół prac budowlano - montażowych. Jeżeli brak jest takiej formy odbioru robót i rozliczeń, do momentu pierwszego fakturowania, wykonane prace budowlane stanowią produkcję w toku. Brak protokolarnego odbioru robót przez Zamawiającego świadczy, że usługa nie została wykonana. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Stosownie do art. 12 ust. 3 ww. ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

2011
1
paź

Istota:

1. Czy datą zawieszenia eksploatacji jest data faktycznego wyłączenia automatu potwierdzona wpisem w księdze kontroli eksploatacji automatu, czy też data wskazana w poz. 51 zgłoszenia zawieszenia eksploatacji automatu (GL-2)? 2. W którym dniu ustaje obowiązek opłaty podatku od gier dla automatów o niskich wygranych, tj. w dacie faktycznego wyłączenia automatu z eksploatacji potwierdzonego wpisem do księgi kontroli eksploatacji automatu, czy też w dacie wskazanej w poz. 51 zgłoszenia zawieszenia eksploatacji automatu (GL-2).

Fragment:

Natomiast § 7 tego rozporządzenia stanowi, że księga eksploatacji automatu do gier, prowadzona odrębnie dla każdego automatu, powinna zawierać co najmniej określenie podmiotu urządzającego gry na automatach, cechy identyfikacyjne automatu, datę i numer jego rejestracji, datę dokonania wpisu, opis zdarzenia, wskazanie liczników przed i po zdarzeniu oraz podpisy i pieczątki imienne osób uprawnionych przez podmiot do dokonywania wpisów. W księdze, o której mowa w ust. 1, podmiot zamieszcza w szczególności informacje o: rozpoczęciu eksploatacji automatu, zmianie miejsca lokalizacji automatu, awarii automatu, ponownym włączeniu automatu do eksploatacji, zmianie wskaźnika wypłacalności wygranych, zerowaniu liczników oraz uszkodzeniu i nałożeniu wymaganych plomb zabezpieczających. Wpisów do księgi, o której mowa w ust. 1, dokonuje się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia podlegającego wpisowi. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w sytuacji gdy właściciel lokalu, w którym zorganizowany jest punkt gier, niespodziewanie w ostatnich dniach miesiąca wypowiada Spółce umowę i zmusza Spółkę do natychmiastowego zabrania automatów z punktu, Spółka dokonywała zgłoszenia zawieszenia eksploatacji automatu na formularzu GL-2 do właściwego Naczelnika Urzędu Celnego, podając z założenia błędną i niezgodną z rzeczywistością datę zawieszenia eksploatacji automatu, celem uniknięcia kary za nieterminowe zgłoszenie zawieszenia automatu.

2011
1
wrz

Istota:

1. Czy datą uruchomienia automatu jest data faktycznego włączenia automatu do eksploatacji potwierdzona wpisem w księdze kontroli eksploatacji automatu, czy też data wykazana w poz. 40 zgłoszenia przemieszczenia automatu (GL-2)?
2. W którym dniu powstaje obowiązek podatku od gier dla automatów o niskich wygranych, tj. w dacie faktycznego włączenia automatu do eksploatacji, potwierdzonego wpisem do księgi kontroli eksploatacji automatu, czy też w dacie wskazanej w poz. 40 zgłoszenia przemieszczenia automatu (GL-2)?

Fragment:

Natomiast § 7 tego rozporządzenia stanowi, że księga eksploatacji automatu do gier, prowadzona odrębnie dla każdego automatu, powinna zawierać co najmniej określenie podmiotu urządzającego gry na automatach, cechy identyfikacyjne automatu, datę i numer jego rejestracji, datę dokonania wpisu, opis zdarzenia, wskazanie liczników przed i po zdarzeniu oraz podpisy i pieczątki imienne osób uprawnionych przez podmiot do dokonywania wpisów. W księdze, o której mowa w ust. 1, podmiot zamieszcza w szczególności informacje o: rozpoczęciu eksploatacji automatu, zmianie miejsca lokalizacji automatu, awarii automatu, ponownym włączeniu automatu do eksploatacji, zmianie wskaźnika wypłacalności wygranych, zerowaniu liczników oraz uszkodzeniu i nałożeniu wymaganych plomb zabezpieczających. Wpisów do księgi, o której mowa w ust. 1, dokonuje się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia podlegającego wpisowi. Z tych zapisów rozporządzenia można wysnuć wniosek, że w księdze eksploatacji automatu do gier muszą być zapisane wszelkie dokonane czynności związane z działaniem danego automatu, w tym również czynności wykonane przy udziale lub na zlecenie naczelnika urzędu celnego. Konieczność dokonania tych czynności może spowodować, że data uruchomienia automatu nie będzie zgodna z datą zgłoszenia przemieszczenia automatu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji należy przyjąć więc, że datą uruchomienia automatu jest data faktycznego włączenia automatu do eksploatacji wynikająca z księgi eksploatacji automatu.

2011
1
cze

Istota:

W kwestii korekt deklaracji VAT 7 za wskazane okresy, właściwym jest urząd skarbowy podmiotu przejmowanego.

Fragment:

Cytowany art. 20 ust. 1 ustawy o KRS stwierdza, iż wpis polega na wprowadzeniu do systemu informatycznego danych zawartych w postanowieniu o wpisie, a w myśl art. 6945 § 1 KPC, wpis jest dokonywany wyłącznie na podstawie postanowienia sądu rejestrowego. Wpisanie danych powinno nastąpić niezwłocznie po wydaniu przez ten sąd postanowienia o dokonaniu wpisu. Nie oznacza to jednak, że jest to tylko czynność techniczna. Dokonanie wpisu jest bowiem czynnością konstytutywną, która wywołuje daleko idące skutki w sferze prawnej podmiotów, a w szczególności dotyczy legalizacji ich bytu prawnego. Powyższe stanowisko potwierdzone zostało uchwałą 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 15 marca 1991 r. – zasada prawna, III CZP 13/91, OSN 1991, nr 7, poz. 77: „ do powstania spółki nie wystarcza zatem istnienie umowy spółki lub statutu (w wypadku spółki akcyjnej), wydanie postanowienia o wpisie do rejestru, a nawet rozpoczęcie działalności przez spółkę. Niezbędne jest jeszcze dokonanie wpisu do rejestru handlowego. Dopiero sama czynność wpisu do rejestru ma charakter konstytutywny i dokonanie wpisu realizuje główny cel rejestru handlowego, jakim jest ochrona bezpieczeństwa obrotu handlowego i praw osób trzecich ”.

2011
1
kwi

Istota:

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów
1. opłatę wpisową do Okręgowej Rady Adwokackiej za wpis na listę adwokacką, która jest niezbędną przesłanką rozpoczęcia przez adwokata wykonywania zawodu w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej
2. obligatoryjne składki na Okręgową Radę Adwokacką, zapłaconych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Fragment:

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej uzyskał Pan w dniu 22.05.2006 r.Rozpoczęcie w/w działalności uzależnione było od uzyskania wpisu na listę adwokatów oraz od złożenia ślubowania. Decyzją Okręgowej Rady Adwokackiej z dnia 23.02.2006 r. został Pan wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie, warunkiem dopuszczenia do ślubowania, a tym samym podjęcia działalności gospodarczej było uiszczenie opłaty wpisowej ustalonej przez Radę Adwokacką w Warszawie. Opłata uiszczona została w dniu 08.05.2006 r. Na podstawie ustawy z dnia 26 maja 1982 r.- Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 roku Nr 123, poz. 1058 z późniejszymi zmianami), jest Pan również zobowiązany do opłacania comiesięcznych składek na Okręgową Radę Adwokacką od chwili podjęcia uchwały o wpisie na listę adwokatów. Niewykonanie tego obowiązku było zabezpieczone sankcjami cywilnymi i dyscyplinarnymi tj. wydaleniem z adwokatury włącznie. Dokonany wpis na listę adwokacką oraz wpłacone przed rozpoczęciem działalności składki nie miały żadnego związku z wykonywaną pracą w ramach stosunku pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zdaniem Pana obligatoryjne opłaty ( za wpis na listę adwokacką i składki członkowskie za okres marzec-czerwiec 2006 r.) na rzecz organizacji, do której przynależność (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w przypadku wydania dowodu OT w pewnym czasie po faktycznym oddaniu składnika majątkowego do używania, a wskutek tego wpisania odpowiednich informacji do systemu księgowego po miesiącu faktycznego oddania składnika majątkowego do używania, dopuszczalne jest zaewidencjonowanie składnika majątkowego jako środka trwałego z datą miesiąca faktycznego oddania składnika majątkowego jako środka trwałego z datą miesiąca faktycznego oddania go do używania i dokonywanie odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu faktycznego oddania składnika majątkowego do używania.

Fragment:

Wpis do ewidencji następuje najpóźniej w miesiącu przekazania składników majątkowych do używania. Zwrot "do używania" należy rozumieć jako faktyczne korzystanie ze środka trwałego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, a więc wykorzystywanie go w celu wykonania określonych czynności z działalnością tą związanych. Każde późniejsze ujęcie w ewidencji danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej uważa się za ich ujawnienie. Od ujawnionych środków trwałych nie objętych dotychczas ewidencją, zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dokonuje się odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że co do zasady, wpisy do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółka dokonuje na podstawie dowodów OT. Zdarza się jednak, iż dowody OT sporządzane są z jedno-, dwu- lub trzymiesięcznym opóźnieniem po miesiącu faktycznego oddania składnika majątkowego do używania. Tym samym niektóre środki trwałe zostają wprowadzone do ewidencji również z opóźnieniem, tj. po miesiącu w którym rozpoczęto użytkowanie danego środka trwałego.