IBPP3/4512-550/15/BJ | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki sfinansowane ze środków otrzymanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które są przeznaczone na zakup nowych prostowników do ładowania baterii trakcyjnych oraz modernizację wózków widłowych
IBPP3/4512-550/15/BJinterpretacja indywidualna
 1. inwestycje
 2. modernizacja
 3. odliczenia
 4. prawo do odliczenia
 5. wózek widłowy
 6. zakup
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. 2015, poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 20 lipca 2015 r. (data wpływu 21 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki sfinansowane ze środków otrzymanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przeznaczonych na zakup nowych prostowników do ładowania baterii trakcyjnych oraz modernizację wózków widłowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki sfinansowane ze środków otrzymanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przeznaczonych zakup nowych prostowników do ładowania baterii trakcyjnych oraz modernizację wózków widłowych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie magazynowania i działalności usługowej wspomagającej transport lotniczy, obsługi technicznej oraz prac inżynieryjno–technicznych dla przemysłu lotniczego, wyspecjalizowanych usług na potrzeby obsługi zakładów przemysłowych lotniczych. Wnioskodawca jest zarejestrowany w urzędzie skarbowym jako „podatnik czynny VAT” i składa deklaracje VAT–7. Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych podatnik zamierza wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Przewidywana kwota dofinansowania inwestycji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wynosić 150 000 zł brutto.

W związku z pozyskaniem funduszy od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wnioskodawca będzie prowadził inwestycję z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie zakładu pracy polegające na poprawie bezpieczeństwa i higieny pracy osób pracujących na stanowiskach operatorów wózków widłowych poprzez modernizację wchodzących w skład przedsiębiorstwa wnioskodawcy 6 wózków widłowych oraz zakup 3 nowych prostowników do ładowania baterii trakcyjnych używanych w wózkach widłowych.

W ramach realizacji projektu zostaną poczynione następujące inwestycje:

 1. demontaż starych baterii trakcyjnych, zakup czterech nowych baterii trakcyjnych i ich montaż,
 2. demontaż starych dwudziestu dwóch kół elastomerów, zakup dwudziestu dwóch nowych kół elastomerów i ich montaż,
 3. demontaż pięciu starych sygnałów ostrzegawczych, zakup pięciu nowych sygnałów ostrzegawczych i ich montaż,
 4. zakup trzech nowych prostowników do ładowania baterii.

Wózki widłowe są wykorzystywane do prowadzenia opodatkowanej działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę. Wózki widłowe Wnioskodawcy są ujęte w ewidencji środków trwałych i jako środki trwałe podlegają amortyzacji. Prostowniki po ich nabyciu zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych gdyż wartość netto każdego z nich przekracza 3500 zł, a przewidywany okres użytkowania będzie dłuższy niż 1 rok.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług przysługuje Wnioskodawcy prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących wydatki sfinansowane ze środków otrzymanych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a przeznaczonych na zakup 3 nowych prostowników do ładowania baterii trakcyjnych używanych w wózkach widłowych Wnioskodawcy oraz modernizację wózków widłowych używanych przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej: demontaż starych baterii trakcyjnych, zakup czterech nowych baterii trakcyjnych i ich montaż; demontaż starych dwudziestu dwóch kół elastomerów, zakup dwudziestu dwóch nowych kół elastomerów i ich montaż; demontaż pięciu starych sygnałów ostrzegawczych, zakup pięciu nowych sygnałów ostrzegawczych i ich montaż; zakup trzech nowych prostowników do ładowania baterii...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących wydatki sfinansowane ze środków otrzymanych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które będą przeznaczone na modernizację wózków widłowych oraz zakup nowych prostowników do ładowania baterii trakcyjnych w powyższych wózkach używanych przez niego w prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Według art. 5. ust. l pkt 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zgodnie z powyższym, za usługi świadczone przez Wnioskodawcę będzie rozumiało się usługi wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie magazynowania i usług wspomagających transport lotniczy, obsługi technicznej oraz prac inżynieryjno – techniczne dla przemysłu lotniczego, wyspecjalizowanych usług na potrzeby obsługi zakładów przemysłowych lotniczych. Art. 86 ust. 1 ustawy stanowi, iż podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Wnioskodawca planuje uzyskać dofinansowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach projektu mającego za cel poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników. Kwota uzyskana przez Wnioskodawcę zostanie przeznaczona na modernizację wózków widłowych będących jego własnością, a także na zakup prostowników trakcyjnych do ładowania baterii wyżej wymienionych wózków.

Wnioskodawca do świadczenia przez siebie usług wykorzystuje wózki widłowe, dla których planowana jest modernizacja z przedmiotowego projektu a także prostowniki do ich ładowania, zakup których również planowany jest z powyższych środków.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia zostaną spełnione, gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu (urządzenia i ich montaż, dokonywany przez ich sprzedawcę, w wózkach widłowych Wnioskodawcy) będą wykorzystywane do prowadzenia opodatkowanej działalności przez Wnioskodawcę.

Zatem mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony we wniosku oraz powołane przepisy stwierdzić należy, iż Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących wydatki sfinansowane otrzymaną dotacją, które wykorzystywane są w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreślić należy, że przedmiotową interpretację wydano w oparciu o przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, co oznacza, że jeśli w toku ewentualnego postępowania podatkowego zostanie ono ustalone w sposób odmienny, niniejsza interpretacja nie wywrze skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.