Wózek widłowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wózek widłowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
cze

Istota:

Amortyzacja leasingowanych wózków widłowych i odrębnie ba-terii do nich

Fragment:

Dodatkowo, Spółka zamierza osobno nabywać lub wynajmować baterie litowo-jonowe lub innego rodzaju baterie, będące dalej na wyposażeniu wózków widłowych. Następnie, Spółka będzie wyposażać leasingowany wózek widłowy baterię i oferować swoim klientom wynajem krótko- lub długoterminowy wózków widłowych wyposażonych w baterie. Baterie zasadniczo mogą być swobodnie oddzielone od wózków widłowych. Ponadto, mając na względzie zasadniczo dłuższy okres żywotności baterii litowo-jonowych od wózków widłowych, prawdopodobnym jest, że będą one używane w toku działania wielu wózków widłowych będących na wyposażeniu Spółki. Pozostałe baterie będące na wyposażeniu spółki co do zasady mają krótszy okres żywotności, i w konsekwencji prawdopodobnym jest, że będą używane krócej niż wózki widłowe. Według Klasyfikacji Środków Trwałych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r., Dz.U.2016.1864 z dnia 18 listopada 2016, dalej: Klasyfikacja Środków Trwałych lub KśT), oraz Załącznika nr I do ustawy o CIT, wózki widłowe zakwalifikować należy jako wózki jezdniowe, czyli środek trwały o symbolu 760, należący do podgrupy 76 — pozostały tabor bezszynowy (Wózki Widłowe). Baterie o których mowa, to jest zarówno baterie litowo-jonowe, oraz pozostałe baterie będące na wyposażeniu Spółki, według Klasyfikacji Środków Trwałych zakwalifikować należy do podgrupy 63 urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, o symbolu 633, ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne (Baterie oraz Baterie litowo-jonowe).

2015
30
paź

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki sfinansowane ze środków otrzymanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które są przeznaczone na zakup nowych prostowników do ładowania baterii trakcyjnych oraz modernizację wózków widłowych

Fragment:

W związku z pozyskaniem funduszy od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wnioskodawca będzie prowadził inwestycję z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie zakładu pracy polegające na poprawie bezpieczeństwa i higieny pracy osób pracujących na stanowiskach operatorów wózków widłowych poprzez modernizację wchodzących w skład przedsiębiorstwa wnioskodawcy 6 wózków widłowych oraz zakup 3 nowych prostowników do ładowania baterii trakcyjnych używanych w wózkach widłowych. W ramach realizacji projektu zostaną poczynione następujące inwestycje: demontaż starych baterii trakcyjnych, zakup czterech nowych baterii trakcyjnych i ich montaż, demontaż starych dwudziestu dwóch kół elastomerów, zakup dwudziestu dwóch nowych kół elastomerów i ich montaż, demontaż pięciu starych sygnałów ostrzegawczych, zakup pięciu nowych sygnałów ostrzegawczych i ich montaż, zakup trzech nowych prostowników do ładowania baterii. Wózki widłowe są wykorzystywane do prowadzenia opodatkowanej działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę. Wózki widłowe Wnioskodawcy są ujęte w ewidencji środków trwałych i jako środki trwałe podlegają amortyzacji. Prostowniki po ich nabyciu zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych gdyż wartość netto każdego z nich przekracza 3500 zł, a przewidywany okres użytkowania będzie dłuższy niż 1 rok. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy na podstawie ustawy (...)

2014
1
maj

Istota:

-stawki podatku dla prowadzonych szkoleń: obsługi wózków widłowych oraz zamienny wysięg - stawki podatku dla prowadzonych szkoleń: obsługi żurawi H., podesty samojezdne i załadowcze, hakowy

Fragment:

Nr 70, poz. 650, z późn. zm.) określa formy i zasady prowadzenia szkoleń dla osób obsługujących wózki widłowe, również wózki widłowe z zamiennym wysięgiem. Oznacza to, że spełniona jest też druga przesłanka umożliwiająca korzystanie ze zwolnienia od podatku tzn. szkolenia prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Zatem organizowane przez Wnioskodawcę szkolenia na obsługę wózków widłowych oraz zamienny wysięg, obsługę żurawi HDS, podesty samojezdne i załadowcze, hakowy, korzystają ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2013
30
lip

Istota:

Opodatkowanie usługi krótkoterminowego wynajmu wózka widłowego na terenie krajów Unii Europejskiej

Fragment:

Przy świadczeniu usług Wnioskodawca musi korzystać z pomocy usług obcych polegających na transporcie części dźwigiem lub wózkiem widłowym. Są to dźwigi samojezdne, wózki widłowe do przenoszenia, przewożenia części maszyn. Za te usługi Wnioskodawca jest obciążany stosowną fakturą przez kontrahenta z danego kraju Unii Europejskiej. Za usługi dźwigiem np. w Rumunii Wnioskodawca otrzymuje fakturę z podatkiem od wartości dodanej a już na Węgrzech za te same usługi otrzymuje fakturę ze stawką 0% VAT. Ta sama usługa a w krajach Unii Europejskiej różnie opodatkowana. W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wyjaśnił, iż zarówno w przypadku dźwigu jak i wózka widłowego korzysta z nich w sposób ciągły, ale jedynie przez 2-3 dni, nigdy powyżej 30 dni. Jedyna różnica jest taka, że wózek widłowy obsługuje pracownik Wnioskodawcy a dźwig samojezdny pracownik firmy, która jest właścicielem dźwigu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy usługa wózka widłowego winna być opodatkowana w miejscu faktycznego wykonywania usługi czy w kraju, w którym usługobiorca ma siedzibę... Zdaniem Wnioskodawcy zarówno dźwig samojezdny, wózek widłowy są środkami transportu i usługa wykonana tym sprzętem jest wynajmem w związku z powyższym, zgodnie z art. 28j ustawy o podatku od towarów i usług miejscem świadczenia krótkoterminowego wynajmu środków transportu jest miejsce, w którym te środki transportu są faktycznie oddawane do dyspozycji usługobiorcy.

2012
24
maj

Istota:

Obowiązek złożenia dokumentu VAT-23 i wpłacenia podatku w terminie 14 dni w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem wózków widłowych.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 8 grudnia 2011 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku złożenia dokumentu VAT-23 i wpłacenia podatku w terminie 14 dni w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem wózków widłowych. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży, wynajmu i naprawy wózków widłowych. Dokonuje zakupów wózków widłowych i części do nich w innych krajach Unii Europejskiej. Jest Pan czynnym podatnikiem VAT, otrzymuje fakturę od kontrahenta unijnego i rozlicza transakcję jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w deklaracji VAT-7. Wózki widłowe, które kupuje napędzane są silnikiem o pojemności większej niż 48 centymetrów sześciennych i nie podlegają rejestracji w Polsce. Po zakupie kwalifikuje je Pan jako towary handlowe, jednak zdarzają się sytuacje kiedy klient nie jest zainteresowany zakupem wózka, tylko jego wynajmem. Wówczas dokonuje Pan przekształcenia towaru handlowego w środek trwały i dokonuje jego wynajmu. Czasami taka sytuacja zdarza się kilka, a czasami kilkanaście miesięcy po zakupie. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy wózki widłowe o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych są kwalifikowane do innych środków transportu (określonych w art. 103 ust. 4 ustawy)... Jeśli tak, czy zakup ww. wózków, w celach handlowych obliguje do zapłaty podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego i złożenia informacji VAT-23...

2011
1
cze

Istota:

Czy w świetle przepisów art. 27 ust. 3 i ust. 4 pkt 6 ustawy o VAT, wózek widłowy samobieżny podnośnikowy i dźwig samojezdny na podwoziu samochodu ciężarowego należy zaliczyć do środków transportu i Spółka nie będzie zobowiązana rozpoznać importu usług od wynajmu tych środków transportu?

Fragment:

W przypadku wózka widłowego, który nie znajduje się w PKWiU w dziale 34 i 35 środków transportu, a zakwalifikowany jest w dziale 29 w grupie maszyn i urządzeń – to zdaniem Spółki nie stanowi on środka transportu dla celów VAT. Wobec powyższego, wózek widłowy należy potraktować jak rzecz ruchomą i rozpoznać import usług w kraju. Kluczowym tutaj jest orzeczenie ETS w sprawie 51/1988 pomiędzy Hamann a Finanzzamt Hamburg (wyrok z dnia 15 marca 1989 r.), gdzie pojęcie środka transportu rozumiane jest dość szeroko i gdzie podkreślono, że towary które mają tę cechę, że łatwo się przemieszczają poza granice państw należy uważać za środki transportu. Wózek widłowy wykorzystywany jest generalnie w transporcie wewnętrznym i tej cechy raczej nie posiada. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za - prawidłowe – w zakresie opodatkowania usługi wynajmu wózka widłowego samobieżnego podnośnikowego oraz - nieprawidłowe – w zakresie opodatkowania usługi wynajmu dźwigu samobieżnego na podwoziu samochodu ciężarowego. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.