Wózek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wózek. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
11
maj

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Fragment:

Część z osób zatrudnionych przez Wnioskodawcę, z uwagi na stopień niepełnosprawności (dysfunkcja ruchowa) nie może poruszać się samodzielnie i w związku z tym korzysta z wózka inwalidzkiego, w tym również z wózka inwalidzkiego z silnikiem. Wózek taki jest niejako dopasowany do stopnia oraz rodzaju niepełnosprawności pracownika, zapewniając mu jak największy komfort i swobodę poruszania się. Wózek inwalidzki stanowi własność pracownika Wnioskodawcy, potwierdzoną dokumentem zakupu. Fakt nieposiadania przez pracownika, który nie może poruszać się samodzielnie, wózka inwalidzkiego, nawet z silnikiem uniemożliwiałby wykonywanie pracy, do której pracownika obliguje umowa o pracę. Wózek inwalidzki pracownika Wnioskodawcy jest wykorzystywany przy wykonywaniu pracy na rzecz pracodawcy. Wózek inwalidzki umożliwia poruszanie się pracownika w obrębie miejsca pracy, dając mu możliwość jej wykonywania. Z uwagi na fakt posiadania wózka inwalidzkiego i jego uniwersalnego charakteru pracownik nie posiada innego specjalistycznego sprzętu (np. fotel, dźwig, podnośnik lub wyciąg), który umożliwiałby mu poruszanie się w obrębie miejsca pracy. Wnioskodawca ma zamiar wypłacać pracownikom korzystającym do wykonywania pracy z własnego wózka inwalidzkiego, nawet z silnikiem – ekwiwalent, o którym mowa w art. 67(11) § 3 kodeksu pracy.

2011
1
lip

Istota:

Czy zakup środków trwałych stanowiących środki transportu opisanych w rodzajach 762 i 763 Klasyfikacji Środków Trwałych przez podatnika, będącego przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w sektorze transportu, o którym mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 215, poz. 1581, z późn. zm.) w sytuacji gdy ww. środki trwałe stanowią de facto element wyposażenia hali magazynowej i nie będą wykorzystywane poza nią, może być zaliczony przez tego podatnika do wydatków inwestycyjnych, kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną, realizowaną w formie zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu przychodów uzyskanych ze sprzedaży wyrobów wytworzonych i usług wykonywanych na terenie SSE w ramach działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie w/w Zezwolenia?

Fragment:

Ponadto Spółka zamierza zakupić wózki widłowe, które będą elementem wyposażenia wybudowanej hali. Zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych wózki widłowe mieszczą się w grupie 7 (środki transportu), podgrupie 76 (pozostały tabór bezszynowy), rodzajach 762 (wózki akumulatorowe) i 763 (wózki spalinowe). Biorąc pod uwagę powyższe, jako że zwolnienia podatkowe są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, a przepisy dotyczące zwolnień powinny być interpretowane ściśle, przede wszystkim zgodnie z ich wykładnią językową, należy uznać, iż skoro wózki widłowe zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych są środkiem transportu a Spółka prowadzi działalność w sektorze transportu, to wydatki poniesione na zakup wózków widłowych służących prowadzonej działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej nie kwalifikują się do objęcia pomocą publiczną, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wobec powyższego stanowisko wnioskodawcy zawarte we wniosku z dnia 19 marca 2009 r. należy uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2011
1
mar

Istota:

Prowadzę działalność gospodarczą jako podatnik podatku od towarów i usług. W działalności swej wykorzystuję między innymi wózki widłowe zaklasyfikowane PKWiU 29.22.15-33.00". W przedstawionej sytuacji Podatnik pyta, czy może skorzystać na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z prawa odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie zakupionego paliwa (gazu, benzyny) zużytego do napędu wózków widłowych? Zdaniem Podatnika ograniczenie wynikające z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług nie dotyczy wózków widłowych, które nie są uznawane za pojazdy samochodowe, gdyż nie podlegają rejestracji w wydziale komunikacji.

Fragment:

Natomiast wózek widłowy to środek transportu do przenoszenia ładunków po drogach na terenie zakładów pracy, o pionowych prowadnicach, wzdłuż których porusza się uchwyt w kształcie wideł do pobierania i przenoszenia palet z ładunkami. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wózki widłowe mieszczą się w grupowaniu maszyny ogólnego przeznaczenia pozostałe, w kategorii wózki widłowe, pozostałe wózki do podnoszenia lub przenoszenia w transporcie wewnętrznym PKWiU 29.22.15. W związku z tym nie są zaliczane do samochodów osobowych ani pojazdów samochodowych, nie poruszają się po drogach. Wobec tego, ograniczenia zawarte w art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania do wózków widłowych. Prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie nabytego paliwa silnikowego (gazu, olej napędowego) uwarunkowane jest wykorzystywaniem tego do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie tego zdarzenia.

2011
1
sty

Istota:

Czy Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanego do napędu wózków widłowych.

Fragment:

Reasumując, wózek widłowy to środek transportu do przenoszenia ładunków po drogach na terenie zakładów pracy, o pionowych prowadnicach, wzdłuż których porusza się uchwyt w kształcie wideł do pobierania i przenoszenia palet z ładunkami. Zgodnie z Polską Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wózki widłowe mieszczą się w kategorii „Wózki widłowe, inne wózki do podnoszenia lub przenoszenia w transporcie wewnętrznym” pod symbolem PKWiU 29.22.15, nie zaliczają się do kategorii samochodu osobowego ani pojazdu samochodowego, nie porusza się po drogach. Mając na uwadze powyższe, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa -Bielany informuje, iż ograniczenia zawarte w art. 88 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. nie mają zastosowania do wózków widłowych.

2011
1
sty

Istota:

Czy mam prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do samochodów, których dopuszczalna ładowność jest wyższa, niż określona w art. 86 ust. 3. ? Dopuszczalna ładowność wynika z dowodu rejestracyjnego, jednak nie posiadam świadectw homologacji, gdyż są to samochody stare. Jednocześnie proszę o odpowiedź na pytanie, czy mam prawo do odliczenia VAT przy zakupie paliwa do wózka widłowego ?

Fragment:

W sytuacji, gdy wózek widłowy nie mieści się w definicji pojazdu samochodowego, przysługuje Panu prawo do obniżenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa do jego napędu.