Wolontariusz | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wolontariusz. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
1
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Fragment:

Obowiązki Stowarzyszenia, jako organizacji goszczącej, reguluje Przewodnik po programie oraz porozumienie o współpracy zawarte pomiędzy Stowarzyszeniem, wolontariuszem i organizacją wysyłającą wolontariusza. Stowarzyszenie jest zobowiązane m.in. do: zapewnienia odpowiednich warunków dla wolontariusza, wyznaczenia mentora, który ma zapewnić wolontariuszowi indywidualne wsparcie, wyznaczenia pracowników, którzy nadzorują pracę wolontariusza, stworzenia wolontariuszowi możliwości integracji w społeczności lokalnej, poznawania innych młodych ludzi, udziału w życiu towarzyskim i zajęciach w czasie wolnym, stworzenia możliwości nauki języka, zapewnienia wolontariuszowi odpowiedniego zakwaterowania, utrzymania i wydawania kwot na wyżywienie, również w czasie urlopu, zapewnienia wolontariuszowi możliwości korzystania z lokalnych środków transportu, wypłacania wolontariuszowi określonego w programie kieszonkowego. Wysokość kwoty przeznaczonej na wyżywienie, która będzie wypłacana wolontariuszowi określono w porozumieniu o współpracy między Stowarzyszeniem, wolontariuszem a organizacją wysyłającą. Świadczenie to jest zgodne z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ponieważ spełnione są oba warunki ustawy: świadczenie jest wypłacane przez organizację pozarządową a wolontariusz otrzymuje je na ściśle określone cele, tj. na wyżywienie.

2013
18
cze

Istota:

Jakie są skutki podatkowe wypłacenia wolontariuszowi kwot przeznaczonych na wyżywienie?

Fragment:

Obowiązki Stowarzyszenia, jako organizacji goszczącej, reguluje „ Przewodnik po programie Młodzież w działaniu ” oraz porozumienie o współpracy zawarte pomiędzy Stowarzyszeniem, wolontariuszem i organizacją wysyłającą wolontariusza. Stowarzyszenie jest zobowiązane m.in. do: wyznaczenia mentora, który ma zapewnić wolontariuszowi indywidualne wsparcie, wyznaczenia pracowników, którzy nadzorują pracę wolontariusza, stworzenia wolontariuszowi możliwości integracji w społeczności lokalnej, poznawania innych młodych ludzi, udziału w życiu towarzyskim i zajęciach w czasie wolnym, stworzenia możliwości nauki języka, zapewnienia wolontariuszowi odpowiedniego zakwaterowania, utrzymania i wydawania kwot na wyżywienie, również w czasie urlopu, zapewnienia wolontariuszowi możliwość korzystania z lokalnych środków transportu, wypłacania wolontariuszowi określonego w programie kieszonkowego. Wysokość kwoty przeznaczonej na wyżywienie, które będzie wypłacane wolontariuszowi określono w przewodniku oraz w porozumieniu o współpracy. Świadczenie to jest zgodne z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ponieważ spełnione są oba warunki ustawy: świadczenie jest wypłacane przez organizację pozarządową a wolontariusz otrzymuje je na ściśle określone cele, tj. na wyżywienie. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy warunkiem zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymywanych przez wolontariusza kwot przeznaczonych na wyżywienie jest przedstawianie przez wolontariusza dokumentów (faktur, rachunków i itp.) potwierdzających wydatkowanie otrzymanych środków na te cele...

2013
9
cze

Istota:

Czy dla skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu otrzymania przez wolontariuszy kieszonkowego i comiesięcznego ryczałtu na wyżywienie, muszą oni przedstawić dokumenty finansowe, np. faktury VAT, rachunki, potwierdzające wydatkowanie otrzymanych na te cele środków?

Fragment:

Wolontariat Europejski to Akcja umożliwiająca wolontariuszowi lub grupie wolontariuszy podjęcie pracy społecznej we wszystkich Krajach Programu i Sąsiedzkich Krajach Partnerskich. Wolontariat Europejski powstał po to, by wolontariusze mogli zdobywać kompetencje i umiejętności wpływające na ich rozwój osobisty i zawodowy przez doświadczenia związane z edukacją pozaformalną. Wolontariusze wykonują świadczenia na rzecz Fundacji w zakresie Jej działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego i bezpośrednio realizują cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. W ramach kosztów goszczenia Fundacja jest zobowiązana zapewnić wolontariuszom wyżywienie. Wysokość kieszonkowego wolontariuszy i kwoty przeznaczonej na wyżywienie są określane w porozumieniu wolontariusza i organizacją go goszczącą. Świadczenia wypłacane wolontariuszom europejskim są zgodne z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Środki na realizację tego programu pochodzą z Komisji Europejskiej na podstawie Decyzji nr 1719/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiającej program „ Młodzież w działaniu ” na okres 2007-2013. Do każdego projektu z udziałem wolontariuszy europejskich zawierana jest umowa finansowa.

2011
1
wrz

Istota:

Jakie są skutki podatkowe zakupu przez Fundację biletów lotniczych wolontariuszom będącym w podróży?

Fragment:

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ww. ustawy korzystający ma obowiązek: informować wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami; zapewnić wolontariuszowi, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym - w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem - odpowiednie środki ochrony indywidualnej; pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, koszty podróży służbowych i diet. Korzystający może pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, także inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza, związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz korzystającego (art. 45 ust. 2 ww. ustawy). Z przepisu art. 45 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wynika zatem, iż korzystający (Fundacja) ma obowiązek pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, m.in. koszty podróży służbowych wolontariuszy. Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ww. ustawy o podatku dochodowym (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy dla skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu otrzymania przez wolontariuszy kieszonkowego i comiesięcznego ryczałtu na wyżywienie, muszą oni przedstawić dokumenty finansowe, np. faktury VAT, rachunki, potwierdzające wydatkowanie otrzymanych na te cele środków?

Fragment:

Wolontariusze wykonują świadczenia na rzecz Fundacji w zakresie Jej działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego i bezpośrednio realizują cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. W ramach współpracy z innymi organizacjami i instytucjami Fundacja powierza wolontariuszom wykonywanie świadczeń na rzecz: organów administracji publicznej, z wyłączeniem przez nie działalności gospodarczej, np. Ośrodki dla Cudzoziemców Ubiegających się o Nadanie Statusu Uchodźcy lub Azylu, jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki działalności gospodarczej, np.: szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. W ramach kosztów goszczenia Fundacja jest zobowiązana zapewnić wolontariuszom wyżywienie. Wysokość kieszonkowego wolontariuszy i kwoty przeznaczonej na wyżywienie są określane w porozumieniu o realizacji działań, zawartym pomiędzy Wnioskodawcą, wolontariuszem, organizacją wysyłającą wolontariusza i organizacją go goszczącą. Świadczenia wypłacane wolontariuszom europejskim są zgodne z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2011
1
sie

Istota:

1.Czy proponowana inicjatywa „Banku Czasu” rodzi konieczność oceny wartości wymiany usług i odprowadzenia od niej podatku dochodowego?
2. Czy jeżeli z osobami biorącymi udział w „Banku Czasu” podpisane zostaną umowy wolontariackie, to będą one podlegać przepisom skarbowym?

Fragment:

Ponadto z wniosku wynika, iż Wnioskodawca będzie również udzielać świadczeń poprzez wolontariuszy. Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.), przez „wolontariusza” rozumie się osobę, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 117 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych świadczeń od wolontariuszy, udzielanych na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego. Wobec tego należy wyjaśnić, że osoby otrzymujące świadczenia od wolontariuszy otrzymują z tego tytułu przychód, który jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych. W tym miejscu należy wyjaśnić, iż zwolnienie ma miejsce pod warunkiem, że świadczenia są udzielane na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W niniejszej sprawie uzasadnioną wątpliwość budzi okoliczność, że z opisanego zdarzenia przyszłego wynika, iż osoby dokonujące świadczeń na rzecz innych osób będą otrzymywały w zamian inne świadczenie, czyli formę odpłatności. Należy (...)

2011
1
sie

Istota:

1. Czy wypłata gotówki wolontariuszowi zagranicznemu na wyżywienie będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w celu udokumentowania prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 76 i 113 – Wnioskodawca można zastąpić dotychczasowy sposób dokumentowania wydatków na wyżywienie dla zagranicznych wolontariuszy (na podstawie faktur na poszczególne zakupy) na wypłatę potwierdzoną na dokumencie KW, odpowiadającą równowartości kwoty przeznaczonej na wyżywienie dla wolontariusza, bez konieczności dokumentowania każdego zakupu?

Fragment:

Faktury, których płatnikiem jest Wnioskodawca są rozliczane w kasie jednostki jako rozliczenie zaliczek wolontariuszy lub Wnioskodawca dokonuje wypłaty gotówki wolontariuszowi za dokonane zakupy. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy wypłata gotówki wolontariuszowi zagranicznemu na wyżywienie będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Czy zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w celu udokumentowania prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 76 i 113 – Wnioskodawca można zastąpić dotychczasowy sposób dokumentowania wydatków na wyżywienie dla zagranicznych wolontariuszy (na podstawie faktur na poszczególne zakupy) na wypłatę potwierdzoną na dokumencie KW, odpowiadającą równowartości kwoty przeznaczonej na wyżywienie dla wolontariusza, bez konieczności dokumentowania każdego zakupu... W piśmie uzupełniającym z dnia 27 stycznia 2010 r. Wnioskodawca wskazał, iż intencją jego jest uzyskanie odpowiedzi w zakresie pytania pierwszego. Zdaniem Wnioskodawcy, wyżywienie dla zagranicznych wolontariuszy korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 76 lub 113 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie stanowi przedmiotu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, bez względu na formę wyżywienia, tj. niezależnie od tego, czy Wnioskodawca dostarczył wyżywienie, potwierdzone fakturą VAT, czy też wypłacił tej osobie gotówkę według ustalonej kwoty dla osoby fizycznej.

2011
1
mar

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwota wypłacona tytułem zwrotu kosztów ponoszonych przez podatnika będącego wolontariuszem?

Fragment:

Nr 96, poz. 873 ze zm.), podmioty na rzecz których wolontariusz wykonuje świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy mają obowiązek m. in. zapewnić wolontariuszowi odpowiednie środki ochrony indywidualnej, pokryć koszty podróży służbowych i diet, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, Ponadto, podmioty te mogą pokrywać także inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza, związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz tych podmiotów, jednak na dotyczą-cych pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz koszty szkoleń wolontariuszy w zakresie wykonywanych przez nich świadczeń. Zapis ten oznacza, że pokrywanie kosztów ponoszonych przez wolontariuszy odbywa się zawsze na zasadach dotyczących pracowników. Jeżeli zatem podmiot korzystający ze świadczeń wolontariusza dokonuje zwrotu kosztów ponoszonych przez wolontariusza (w przedmiotowym przypadku zwrot kosztów z tytułu używania pojazdu), a obowiązek zwrotu takich kosztów dla pracowników nie wynika wprost z przepisów innych ustaw, to zwrot tych kosztów wolontariuszowi nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. W powołanym wyżej przepisie art. 21 ust. 1 pkt 23b) cyt. ustawy o podatku dochodowym używając sformułowania „jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw” ustawodawca wyraźnie odsyła do przepisów, które nakładają na pracodawcę obowiązek takiego zwrotu.

2011
1
mar

Istota:

Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych rodzą delegacje krajowe i zagraniczne osób zatrudnionych na podstawie porozumienia z wolontariuszem lub na podstawie umowy o dzieło czy umowy zlecenia?

Fragment:

Stanowisko Stowarzyszenia w sprawie: Zdaniem Stowarzyszenia, wyżej wymienione należności wypłacone osobom zatrudnionym na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub porozumienia z wolontariuszem są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 z zastrzeżeniem art. 21 ust. 13, oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju i na obszarze kraju. Ponadto Stowarzyszenie wskazało na art. 45 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z którym podmiot korzystający z wolontariuszy ma obowiązek pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, koszty podróży służbowych i diet. W wystąpieniu podano, iż należności wypłacone wolontariuszom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umów zlecenia i o dzieło nie przekraczają kwot wynikających z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. Celem rozpatrywanych delegacji – jak przedstawia Stowarzyszenie – jest umożliwienie członkom Stowarzyszenia udziału w kongresach (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy wyjazdy lekarza swoim samochodem do pacjentów można uznać to jako koszty podróży w ramach przyznanego ryczłtu. Czy w związku z tym wolontariusz powinien prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu i jakie koszty w tych przypadkach będą kosztami uzyskania przychodu?

Fragment:

Wolontariusze do pacjentów dojeżdżać będą własnymi środkami transportu. Za opiekę nad chorymi zakład nie będzie wypłacał wynagrodzenia, natomiast planuje im zwracać koszty dojazdu do pacjenta. W tym stanie faktycznym zwraca się z zapytaniem, czy wyjazdy lekarza swoim samochodem do pacjentów można uznać jako podróż służbową i uznać to jako koszty podróży w ramach przyznanego ryczałtu. Czy w związku z tym wolontariusz powinien prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu i jakie koszty w tych przypadkach będą kosztami uzyskania przychodu? Podatnik sformułował też własne stanowisko w sprawie (w oparciu o art. 45 ust. 1 pkt 3, art. 45 ust. 2 i art. 49 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) stwierdzając, iż wolontariusza wyjeżdżającego do pacjenta należy traktować jako osobę przebywającą w podróży służbowej, co wiąże się z koniecznością pokrywania kosztów podróży służbowej i diet. Ze względu na trudności z interpretacją przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie potrafi odpowiedzieć na pytanie czy do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć ryczałt samochodowy.