Wolontariat | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wolontariat. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy wypłacane kwoty "kilometrówki" na rzecz wolontariuszy zaangażowanych przy realizacji projektu, którego celem jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

(...) Fundacja prowadzi działalność społeczną i obywatelską, obecnie realizuje projekt, którego celem jest przeszkalanie osób bezrobotnych; przy realizacji wskazanego projektu zaangażowane są osoby, które wykonują swoje czynności na podstawie umów cywilnoprawnych i w ramach wolontariatu. Dla potrzeb realizacji projektu (dojazdy na szkolenia) fundacja zawarła z tymi osobami umowy o użytkowanie prywatnych samochodów, w związku z czym otrzymują zwrot poniesionych wydatków w formie "kilometrówki", w oparciu o prowadzoną ewidencję przebiegu pojazdu. W związku z powyższym fundacja zwróciła się z zapytaniem: Czy wypłacane kwoty "kilometrówki" na rzecz osób zaangażowanych przy realizacji projektu, którego celem jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych? Fundacja stoi na stanowisku, że w/w kwoty podlegają zwolnieniu, a zatem jako płatnik nie powinna pobierać zaliczek na podatek dochodowy z (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w ramach prowadzonej działalności przez organizację pożytku publicznego przysługuje zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa- Mokotów działając na podstawie przepisu art. 216 oraz 14 a par. 1,3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. w sprawie udzielania pisemnej informacji z zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego postanawia uznać stanowisko Pana za prawidłowe w części dotyczącej podatku od czyności cywilnoprawnych. UZASADNIENIE Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziąłalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. U. nr 96 poz. 873 z 2003 r. z późn. zm. ) organizacji pożytku publicznego przysługuje na zasadach określonych w przepisach odrębnych zwolnienie od podatku od czynnosci cywilnoprawnych w odniesieniu do prowadzonej przez nie działalności pożytku publicznego. Powyższe zezwolenie przysługuje pod warunkiem, że Stowarzyszenie będzie posiadało statut organizacji pożytku publicznego poptwierdzony wpisem do Krajowego Rejestru (...)