ILPB1/4511-1-221/16-4/AA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wyboru formy opodatkowania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2016 r. (data wpływu 3 marca 2016 r.), uzupełnionym w dniu 23 maja 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wyboru formy opodatkowania – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wyboru formy opodatkowania.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 oraz art. 14f § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 6 maja 2016 r. znak ILPB1/4511-1-221/16-2/AA ILPP2/4512-1-155/16-2/MW na podstawie art. 169 § 1 i § 2 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 12 maja 2016 r., natomiast w dniu 23 maja 2016 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 19 maja 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca wnosi o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej formy opodatkowania oraz wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie:

 • świadczenie usług z zakresu prowadzenia terapii logopedycznej i neurologopedycznej oraz czaszkowo-krzyżowej,
 • świadczenie usług z zakresu integracji sensorycznej,
 • prowadzenia szkoleń z zakresu integracji sensorycznej w teorii i praktyce, pracy z autystami-detoksydacja, wpływ dioksyn i toksyn na ich funkcjonowanie, prace jelit, rozwój mowy,

oraz interpretacji dot. opodatkowania ww. usług podatkiem VAT wraz z ewentualną jego wysokością.

Szkolenia prowadzone są dla kadr pedagogicznych z przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie podstaw terapii logopedycznej oraz dla rodziców dzieci z zaburzeniami logopedycznymi.

Usługi i szkolenia wykonywane są wyłącznie przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności. Wnioskodawca ukończył studia (...), kurs doskonalący (...) oraz kurs (...). Aktualnie studiuje: (...).

Wnioskodawca prowadzi działalność jednoosobową, od października 2013 r. w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką podatku 8,5%. Przychody uzyskuje ze świadczonych usług z zakresu terapii logopedycznej (PKD 86.90.D. działalność paramedyczna). Od lutego 2015 r. Wnioskodawca prowadzi dodatkowo szkolenia (PKD 85.59.B pozaszkolne formy edukacji) z zakresu terapii logopedycznej (teoria i praktyka), konsultacji specjalistycznych dla rodziców dzieci podlegających terapii oraz dla kadry pedagogicznej i osób pracujących w jednostkach współpracujących z dziećmi wymagającymi opieki z zakresu logopedii.

Od 2016 roku Wnioskodawca pragnie wprowadzić dodatkowe usługi z zakresu terapii i szkoleń z integracji sensorycznej, terapii czaszkowo-krzyżowej i pedagogiki (terapia ręki). Usługi wykonuje we własnym gabinecie logopedycznym oraz niektóre szkolenia w jednostkach zlecających przeprowadzenie szkolenia. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca wykonywał usługi na rzecz Fundacji (przez 2 m-ce) z którą następnie, w okresie zawieszenia działalności podpisał umowę zlecenie. Czynności wykonywane w ramach zlecenia dot. m.in usług logopedycznych i integracji sensorycznej. Przed rozpoczęciem działalności tj. przez wrzesień 2013 r. Wnioskodawca nie prowadził usług na rzecz byłego pracodawcy.

W uzupełnieniu do wniosku jako rodzaj prowadzonej działalności wg symbolu PKWiU Wnioskodawca wskazał:

 • 86.90.1 – pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej,
 • 85.59.11 – usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej osobiście świadczy usługi jako nauczyciel/specjalista logopeda i specjalista terapii Integracji Sensorycznej oraz osobiście prowadzi szkolenia w zakresie terapii logopedycznej i integracji sensorycznej. Na rzecz prowadzonej działalności nie podejmuje współpracy z innymi osobami bądź jednostkami, nie zatrudnia osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło bądź umów o innym charakterze. Przy czym Wnioskodawca jako osoba fizyczna, prócz prowadzonej działalności wykonuje usługi na podstawie umowy zlecenia jako nauczyciel logopeda, specjalista logopeda i terapeuta integracji sensorycznej w placówkach o statusie publicznego i niepublicznego przedszkola oraz w prywatnej poradni i przychodni, której usługi refundowane były m.in. z NFZ. Dodatkowo jako osoba fizyczna Wnioskodawca w okresie zawieszenia działalności gospodarczej zatrudniona była na umowę o pracę jako nauczyciel logopeda w Szkole Podstawowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Czy biorąc pod uwagę powyższe informacje Wnioskodawca powinien przejść na KPR lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych osiąganych w zakresie wolnych zawodów opodatkowanych stawką 20%... Opodatkowanie to dotyczyć ma zarówno usług już prowadzonych w zakresie terapii i szkoleń z logopedii ogólnej jak również przyszłych usług z zakresu integracji sensorycznej terapii krzyżowo-czaszkowej, pedagogiki i neurologopedii.

Zdaniem Wnioskodawcy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% dotyczy usług wykonywanych jako usługi paramedyczne które to usługi są działalnością logopedyczną. Pozostałe usługi wykonywane w przyszłości również będą dotyczyły usług paramedycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Z treści przepisu art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. d) i e) ww. ustawy, wynika że opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

 • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11,
 • świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

Sformułowana w art. 4 ust. 1 pkt 11, na potrzeby ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne definicja wolnego zawodu stanowi, że pod pojęciem wolnego zawodu rozumiana jest pozarolnicza działalność gospodarcza wykonywana osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Z powyższej definicji wynika, że dla uznania, iż podatnik wykonuje wolny zawód istotny jest nie tylko rodzaj wykonywanego zawodu, ale także okoliczności jego wykonywania, a w tym zwłaszcza forma prawna działalności oraz krąg świadczeniobiorców (podmiotów, na rzecz których świadczone są usługi).

Z definicji wolnego zawodu wynika, że jest nim wyłącznie wykonywanie czynności na rzecz osób fizycznych będących konsumentami. W definicji bowiem zastrzega się, że wolnym zawodem nie jest wykonywanie danej działalności na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. Ponadto czynności te mają być wykonywane osobiście przez podatnika prowadzącego działalność w zakresie wolnego zawodu, zaś przez osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudnienia na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług z zakresu prowadzenia terapii logopedycznej i neurologopedycznej oraz czaszkowo-krzyżowej oraz z zakresu integracji sensorycznej, prowadzenia szkoleń z zakresu integracji sensorycznej w teorii i praktyce, pracy z autystami-detoksydacji, wpływ dioksyn i toksyn na ich funkcjonowanie, prace jelit, rozwój mowy.

Jako symbol PKWiU świadczonych usług Wnioskodawca wskazał: 86.90.1 – pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej oraz 85.59.11 – usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Ponadto w uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej osobiście świadczy usługi jako nauczyciel/specjalista logopeda i specjalista terapii Integracji Sensorycznej oraz osobiście prowadzi szkolenia w zakresie terapii logopedycznej i integracji sensorycznej. Na rzecz prowadzonej działalności nie podejmuje współpracy z innymi osobami bądź jednostkami, nie zatrudnia osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło bądź umów o innym charakterze.

Z przeanalizowanych regulacji prawnych wynika, że przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne dopuszczają możliwość opodatkowania przychodów z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów, w tym nauczyciela w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Warunkiem opodatkowania przychodów uzyskiwanych m.in. przez nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest osobiste wykonywanie działalności gospodarczej oraz wykonywanie działalności wyłącznie na rzecz osób fizycznych (jednakże nie dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej). Ponadto usługi te nie mogą być wymienione w załączniku nr 2 do ww. ustawy. Niespełnienie łącznie tych warunków wyłącza z możliwości opodatkowania w tej formie osób wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wolnych zawodów.

Ponadto wskazać należy, że analizując zapisy zawarte w załączniku nr 2 do ustawy „Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług” zauważyć należy, iż wyłączeniu z możliwości opodatkowania tym podatkiem podlegają m.in. usługi wymienione w poz. 48 i 49 załącznika, tj.:

 • ex dział 85 „Usługi w zakresie edukacji” z wyłączeniem;
  • usług wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0),
  • usług szkół pozwalających uzyskać zawodowe certyfikaty i uprawnienia w zakresie prowadzenia statków oraz w zakresie pilotażu (PKWiU ex 85.53.12.0).
 • dział 86 „Usługi w zakresie opieki zdrowotnej”, przy czym powyższe wyłączenia nie dotyczą pozarolniczej działalności gospodarczej świadczonej w ramach wolnych zawodów.

Zamiarem ustawodawcy było więc wyłączenie spod opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych usług mieszczących się w dziale 85 PKWiU z pewnymi wyłączeniami oraz wszystkich rodzajów usług mieszczących się w dziale 86 PKWiU. Jedynym wyjątkiem są wolne zawody, których ustawodawca nie objął przedmiotowym wyłączeniem.

Zatem usługi nauczycieli polegające na udzielaniu lekcji na godziny świadczone w ramach wolnego zawodu nie zostały wyłączone z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jednakże podkreślić należy, że usługi, które Wnioskodawca osobiście świadczy jako nauczyciel/specjalista logopeda i specjalista terapii Integracji Sensorycznej oraz osobiście prowadzi szkolenia w zakresie terapii logopedycznej i integracji sensorycznej nie mieszczą się w zakresie definicji wolnego zawodu, określonej w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W związku z powyższym usługi, o których mowa we wniosku, świadczone przez Wnioskodawcę, nie spełniają warunków uprawniających do opodatkowania uzyskiwanych z tego tytułu przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W konsekwencji usługi świadczone przez Wnioskodawcę, oznaczone symbolami PKWiU: 86.90.1 i 85.59.11, świadczone w ramach czynności innych, niż jako nauczyciel świadczący usługi edukacyjne polegające na udzielaniu lekcji na godziny (tj. w ramach wykonywania wolnego zawodu), wyłącza Wnioskodawcę z możliwości opodatkowania przychodów uzyskiwanych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Z dniem uzyskania przychodu z tego rodzaju działalności podatnik utraci prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i od tego dnia opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach (art. 8 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

W związku z powyższym stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę uznano za nieprawidłowe.

Należy jednocześnie podkreślić, że rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie stanu faktycznego sprawy. Procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega bowiem regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy – Ordynacja podatkowa jest bowiem sam przepis prawa.

W przypadku, gdy w toku ewentualnego postępowania podatkowego lub kontrolnego właściwe organy ustalą, że przytoczony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) różni się od stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) występującego w rzeczywistości, to wówczas Wnioskodawca nie będzie mógł ze skutkiem prawnym powołać się na niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Jednocześnie tut. Organ wskazuje, że wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług został rozstrzygnięty odrębnym pismem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.