Wolny zawód | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wolny zawód. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
19
cze

Istota:

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wyboru formy opodatkowania.

Fragment:

(...) wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu. Z powyższej definicji wynika, że dla uznania, iż podatnik wykonuje wolny zawód istotny jest nie tylko rodzaj wykonywanego zawodu, ale także okoliczności jego wykonywania, a w tym zwłaszcza forma prawna działalności oraz krąg świadczeniobiorców (podmiotów, na rzecz których świadczone są usługi). Z definicji wolnego zawodu wynika, że jest nim wyłącznie wykonywanie czynności na rzecz osób fizycznych będących konsumentami. W definicji bowiem zastrzega się, że wolnym zawodem nie jest wykonywanie danej działalności na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. Ponadto czynności te mają być wykonywane osobiście przez podatnika prowadzącego działalność w zakresie wolnego zawodu, zaś przez osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudnienia na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

2013
26
mar

Istota:

Czy przychody z tytułu wykonywania prac protetyki stomatologicznej mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. f) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Fragment:

Z definicji wolnego zawodu wynika, że jest nim wyłącznie wykonywanie czynności na rzecz osób fizycznych będących konsumentami. W definicji bowiem zastrzega się, że wolnym zawodem nie jest wykonywanie danej działalności na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. Ponadto czynności te mają być wykonywane osobiście przez podatnika prowadzącego działalność w zakresie wolnego zawodu, zaś przez osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów (pkt 1), natomiast od przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego – 8,5% (pkt 3 lit. f)).

2013
26
mar

Istota:

Czy przychody z tytułu wykonywania prac protetyki stomatologicznej mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. f) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Fragment:

Z definicji wolnego zawodu wynika, że jest nim wyłącznie wykonywanie czynności na rzecz osób fizycznych będących konsumentami. W definicji bowiem zastrzega się, że wolnym zawodem nie jest wykonywanie danej działalności na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. Ponadto czynności te mają być wykonywane osobiście przez podatnika prowadzącego działalność w zakresie wolnego zawodu, zaś przez osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów (pkt 1), natomiast od przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego – 8,5% (pkt 3 lit. f)).

2011
1
wrz

Istota:

1. Czy w opisanym stanie faktycznym lekarz, podatnik, w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 poz.930 ze zm.), wykonuje wolny zawód?
2. Czy w przypadku stwierdzenia, że lekarz, podatnik wykonuje wolny zawód w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 poz. 930 ze zm.), ma prawo wybrać opodatkowanie w formie karty podatkowej od dochodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia usług medycznych wykonywanych na rzecz osób fizycznych?

Fragment:

Przepis z art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jako wolny zawód określa pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu. Tak więc decydujące znaczenie dla kwalifikacji danego rodzaju czynności jako wykonywanie wolnego zawodu - mają dwa czynniki: po pierwsze wykonywanie działalności dla potrzeb ludności oraz osobiste wykonywanie działalności. Wolny zawód - w rozumieniu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym – ma być wykonywany na rzecz ludności, tzn. dla podmiotów innych niż: osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadajace osobowości prawnej, lub osoby fizyczne dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

2011
1
cze

Istota:

Brak jest podstaw prawnych do stwierdzenia bezwzględnego obowiązku rejestracji działalności gospodarczej w Polsce przez Wnioskodawcę

Fragment:

Uprawia wolny zawód (malarz, grafik, projektant) – jako osoba fizyczna uprawiająca wolny zawód bez działalności gospodarczej. Wnioskodawca nawiązuje obecnie kontakt z galeriami w różnych regionach Polski w celu sprzedaży w nich jego obrazów. Może również otrzymać zlecenie od osoby fizycznej lub jakiejś firmy czy instytucji na zrealizowanie dekoracji malarskiej, projektu lub obrazu. Zgodnie z wiedzą Wnioskodawcy istnieją trzy rodzaje umów z galeriami – umowa kupna - sprzedaży, umowa komisu i umowa zlecenie. Przy nawiązywaniu kontaktów z galeriami Wnioskodawca zamierza wykorzystywać każdą z ww. umów. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Jaka jest procedura rozliczania się podatkowego (rodzaj i wysokość podatku, obowiązujący formularz PIT, konto urzędu skarbowego) dla cudzoziemca w przypadku każdej z wymienionych umów pomiędzy osobą uprawiającą wolny zawód, a galerią, a także pomiędzy osobą uprawiającą wolny zawód, a osobą prywatną, instytucją, firmą ... Zdaniem Wnioskodawcy, przychodów ze sprzedaży obrazów nie należy kwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej. W opinii Wnioskodawcy sprzedając obrazy na całym świecie Wnioskodawca musiałby zakładać działalność gospodarczą nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

2011
1
cze

Istota:

Czy świadczenie usług pielęgniarki pozwala wybrać opodatkowanie w formie karty podatkowej?

Fragment:

Przesłanką konieczną do uznania zawodu pielęgniarki za wolny zawód dla potrzeb tej ustawy jest świadczenie usług osobiście – wyłącznie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Bez znaczenia przy tym, w odniesieniu do ww. formy opodatkowania, jest fakt, iż świadczone na rzecz osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, usługi pielęgniarskie finansowane są na podstawie umowy podpisanej przez te osoby z Narodowym Funduszem Zdrowia, nawet jeśli w umowie zagwarantowano usługi pielęgniarskie. W związku z powyższym, zawarcie przez pielęgniarkę umowy o świadczenie usług pielęgniarskich z podmiotem prowadzącym kontraktowy gabinet lekarski powoduje, iż działalność gospodarcza nie jest wykonywana w ramach wolnego zawodu w rozumieniu przepisów ww. ustawy. Oznacza to bowiem, że świadczy Pani usługi na rzecz osoby fizycznej dla potrzeb prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Tym samym zachodzi przesłanka negatywna, wyłączająca możliwość uznania usług pielęgniarki za wolny zawód w rozumieniu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i skorzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej. Reasumując, fakt wykonywania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usług pielęgniarskich na rzecz podmiotu gospodarczego, prowadzącego jako osoba fizyczna gabinet lekarski, uniemożliwia opodatkowanie usług zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej.

2011
1
maj

Istota:

Czy zastosowanie ma metoda wyłączenia z progresją wobec dochodów uzyskanych na Ukrainie z wykonywania wolnego zawodu?

Fragment:

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 konwencji, dochody, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z wykonywania wolnego zawodu albo z innej działalności o samodzielnym charakterze, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że osoba ta dysponuje zwykle stałą placówką w drugim Umawiającym się Państwie dla wykonywania swej działalności. Jeżeli dysponuje ona taką stałą placówką, to dochody mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takim zakresie, w jakim mogą być przypisane tej stałej placówce.Określenie "wolny zawód" obejmuje w szczególności samodzielnie wykonywaną działalność naukową, literacką, artystyczną, wychowawczą lub oświatową, jak również samodzielnie wykonywaną działalność lekarzy, prawników, inżynierów, architektów oraz dentystów i księgowych. Przedstawiony stan faktyczny nie wskazuje na istnienie stałej placówki na Ukrainie, poprzez którą Pani XX wykonywała swoją działalność, a zatem osiągnięte dochody z tytułu usług doradczych świadczonych na Ukrainie podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce. Odnosząc się do stanowiska Podatniczki w zakresie zastosowania jednej z przewidzianych w konwencji metod unikania podwójnego opodatkowania, stwierdzić należy, że jest ono nieprawidłowe. Zgodnie z art. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy prowadzona działalność gospodarcza w zakresie protetyki dentystycznej może być zakwalifikowana na druncie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne do wolnych zawodów?

Fragment:

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wskazuje więc na trzy warunki, których łączne spełnienie pozwala na uznanie, że wykonywanie określonego rodzaju czynności w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, stanowi wykonywanie wolnego zawodu (w rozumieniu tej ustawy); wykonywanie ściśle wskazanego zawodu dla określonego beneficjenta oraz osobiste świadczenie usług. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik świadczy usługi protetyki dentystycznej zarówno dla ludności - osób fizycznych - jaki i przedsiębiorców - osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie stomatologii. W związku z powyższym zgodnie z brzmieniem ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wykonywane przez Pana usługi protetyki dentystycznej nie stanowią wolnego zawodu. W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach postanowił uznać stanowisko wnioskodawcy, że wykonywane usługi nie stanowią wolnego zawodu na gruncie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za prawidłowe, Udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego następuje w drodze postanowienia (art. 14 a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa). Postanowienie dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia.

2011
1
mar

Istota:

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych na podstawie umów o dzieło z przeniesieniem praw autorskich przez twórcę artystę plastyka pracującego w charakterze scenografa.

Fragment:

UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Strona wykonuje wolny zawód tzn. jest twórcą - artystą plastykiem, pracującym w charakterze scenografa. Strona wykonuje prace wyłącznie na podstawie umów o dzieło z przeniesieniem praw autorskich na dane studio filmowe. Zdaniem Strony przychody uzyskiwane z w/w czynności w związku z nowelizacją z dnia 21.04.2005r. nie podlegają ustawie o podatku od towarów i usług. W myśl art. 15 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Przez działalność gospodarczą rozumie się zgodnie z ust.2 cyt. powyżej artykułu - wszelką działalność producentów , handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody , również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

2011
1
mar

Istota:

Czy można do prowadzonej działalności zastosować opodatkowanie w formie karty podatkowej?

Fragment:

Z powołanych powyżej przepisów wynika, że zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność w wolnych zawodach w zakresie usług ochrony zdrowia ludzkiego (położne), jeśli działalność ta jest wykonywana na rzecz osób fizycznych. W przypadku bowiem, gdy podatnik wykonując wolny zawód o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. świadczy usługi na rzecz innego przedsiębiorcy – tj. osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej – podlega wyłączeniu z pojęcia podatnika wykonującego wolny zawód. W przedstawionym stanie faktycznym Podatniczka świadczy usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartej z nim umowy, a zatem w świetle powołanych wyżej przepisów podlega wyłączeniu z pojęcia podatnika wykonującego wolny zawód. W konsekwencji nie może do prowadzonej działalności gospodarczej zastosować opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 20 listopada 1998r.