IPPP3/4513-54/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

Obowiązek oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych umieszczanych w wolnym obszarze celnym.
IPPP3/4513-54/15-2/MCinterpretacja indywidualna
  1. wolny obszar celny
  2. wyroby akcyzowe
  3. znaki akcyzy
  1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Znaki akcyzy -> Obowiązek oznaczania znakami akcyzy -> Obowiązek oznaczania znakami akcyzy
  2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Znaki akcyzy -> Obowiązek oznaczania znakami akcyzy -> Zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 czerwca 2015 r. (data wpływu 23 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych umieszczanych w wolnym obszarze celnym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych umieszczanych w wolnym obszarze celnym.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest Zarządzającym Wolnym Obszarem Celnym na terenie Portu Lotniczego. Na terenie tego Wolnego Obszaru Celnego prowadzona jest m.in. sprzedaż wyrobów akcyzowych (alkohol, papierosy).Wnioskodawca ustanowił Regulamin funkcjonowania tego Wolnego Obszaru Celnego. Stosownie do paragrafu 4 tego Regulaminu: „Na terenie WOC może być prowadzona sprzedaż towarów wszystkim uprawnionym podróżnym, udającym się do pozostałej części obszaru celnego Wspólnoty lub opuszczającym obszar celny Wspólnoty, a także podróżnym odbywającym podróż w ruchu krajowym pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania postanowień art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108 poz. 626, tekst jednolity z póź. zm.) jak również dla podróżnych przylatujących do portu docelowego jakim jest Port Lotniczy”.

Tak więc sprzedaż wyrobów akcyzowych w Wolnym Obszarze Celnym dokonywana jest zarówno na rzecz podróżnych odbywających podróż w ruchu krajowym jak i międzynarodowym.

Wszyscy ci podróżni mają dostęp do tych samych punktów handlowych na terenie Wolnego Obszaru Celnego, mogą w nich kupować te same, wystawione tam do sprzedaży produkty (w tym wyroby akcyzowe).

Umieszczone w Wolnym Obszarze Celnym produkty akcyzowe sprzedawane w znajdujących się tam punktach handlowych nie są oznaczane znakami akcyzy i w takim stanie sprzedawane są wszystkim uprawnionym podróżnym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wszystkie umieszczane w Wolnym Obszarze Celnym i przeznaczone do sprzedaży w jednostkach handlowych tam usytuowanych wyroby akcyzowe (alkohol, papierosy, cygara itp.) są zwolnione z obowiązku oznaczania znakami akcyzy...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wszystkie umieszczane w Wolnym Obszarze Celnym i przeznaczone do sprzedaży w jednostkach handlowych tam usytuowanych wyroby akcyzowe (alkohol, papierosy, cygara itp.) są zwolnione z obowiązku oznaczania znakami akcyzy.

Stosownie do art. 118 ust. 1 pkt 3 Ustawy o podatku akcyzowym z obowiązku oznaczania znakami akcyzy zwalnia się wyroby akcyzowe, które są umieszczane w składzie wolnocłowym lub wolnym obszarze celnym i przeznaczone do sprzedaży w jednostkach handlowych tam usytuowanych. Przepis ten dotyczy expressis verbis wszystkich wyrobów akcyzowych umieszczanych w Wolnym Obszarze Celnym i przeznaczonych do sprzedaży w jednostkach handlowych tam umieszczonych. Przepis nie zawiera żadnych kryteriów rozróżnienia wyrobów akcyzowych na te które powinny być oznaczane znakami akcyzy i te, które są z tego obowiązku zwolnione. Tym samym zwolnione z obowiązku oznaczania tymi znakami są zarówno wyroby sprzedawane podróżnym odlatującym, jak i przylatującym, zarówno tym podróżującym w ruchu międzynarodowym, jak i ruchu krajowym.

W szczególności obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych umieszczonych w Wolnym Obszarze Celnym nie można wywodzić z treści art. 117 ust. 3 Ustawy o podatku akcyzowym - jako że wcześniej wspomniany art. 118 ust. 1 pkt 3 tej Ustawy wprowadza właśnie wyjątki od zasad wymienionych w art. 117.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752 z późn.zm.), zwaną dalej ustawą, obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy.

Na podstawie art. 118 ust. 1 pkt 3 ustawy z obowiązku oznaczania znakami akcyzy zwalnia się wyroby akcyzowe, które są umieszczane w składzie wolnocłowym lub wolnym obszarze celnym i przeznaczone do sprzedaży w jednostkach handlowych tam usytuowanych.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca jest Zarządzającym Wolnym Obszarem Celnym na terenie Portu Lotniczego. Na terenie tego Wolnego Obszaru Celnego prowadzona jest m.in. sprzedaż wyrobów akcyzowych (alkohol, papierosy). Sprzedaż wyrobów akcyzowych w Wolnym Obszarze Celnym dokonywana jest zarówno na rzecz podróżnych odbywających podróż w ruchu krajowym jak i międzynarodowym. Wszyscy podróżni mają dostęp do tych samych punktów handlowych na terenie Wolnego Obszaru Celnego, mogą w nich kupować te same, wystawione tam do sprzedaży produkty (w tym wyroby akcyzowe). Umieszczone w Wolnym Obszarze Celnym produkty akcyzowe sprzedawane w znajdujących się tam punktach handlowych nie są oznaczane znakami akcyzy i w takim stanie sprzedawane są wszystkim uprawnionym podróżnym.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy wszystkie wyroby akcyzowe umieszczane w Wolnym Obszarze Celnym i przeznaczone do sprzedaży w jednostkach handlowych tam usytuowanych są zwolnione z obowiązku oznaczania znakami akcyzy.

Z powołanego powyżej art. 118 ust. 1 pkt 3 ustawy wynika, że z obowiązku oznaczania znakami akcyzy zwalnia się między innymi wyroby akcyzowe, które są umieszczane w wolnym obszarze celnym i przeznaczone do sprzedaży w jednostkach handlowych tam usytuowanych.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w odniesieniu do wyrobów akcyzowych, o którym mowa w przedmiotowym wniosku znajduje zastosowanie zwolnienie z obowiązku oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy. Jak wynika bowiem z okoliczności sprawy przedmiotowe wyroby akcyzowe są umieszczenie w wolnym obszarze celnym oraz są przeznaczone do sprzedaży w znajdujących się tam punktach handlowym. Zatem spełnione są warunki, o którym mowa w art. 118 ust. 1 pkt 3 ustawy uprawniające do zastosowania zwolnienia z obowiązku oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Tym samym wszystkie wyroby akcyzowe umieszczane w Wolnym Obszarze Celnym i przeznaczone do sprzedaży w jednostkach handlowych tam usytuowanych są zwolnione z obowiązku oznaczania znakami akcyzy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.