IPPP3/4512-612/15-2/IG | Interpretacja indywidualna

1. Czy dostawa towarów o statusie celnym „wspólnotowy” do wolnego obszaru celnego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 0%?2. Czy dostawa towarów o statusie celnym „niewspólnotowy" do wolnego obszaru celnego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 0%?3. Czy dla zastosowanie stawki 0% dla dostaw do WOC zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 22 lit. b znaczenie ma, czy dostawa towarów dokonywana jest do WOC położonego na terytorium kraju czy też na terytorium innego państwa członkowskiego?4. Czy stawka 0% zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 22 lit. b znajdzie zastosowanie dla dostaw realizowanych do składu wolnocłowego? 5. Jakie dokumenty w rozumieniu art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. są niezbędne do potwierdzenia wprowadzenia do WOC i tym samym zastosowania stawki 0%?
IPPP3/4512-612/15-2/IGinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. kodeks celny
 3. skład celny
 4. stawka preferencyjna
 5. stawka preferencyjna podatku
 6. wolny obszar celny
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0% -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 lipca 2015 r. (data wpływu 20 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku w wysokości 0% na dostawę towarów o statusie celnym wspólnotowy i niewspólnotowy do wolnego obszaru celnego położonego na terytorium kraju i innego państwa członkowskiego oraz do składu wolnocłowego i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia wprowadzenia towarów do wolnego obszaru celnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku w wysokości 0% na dostawę towarów o statusie celnym wspólnotowy i niewspólnotowy do wolnego obszaru celnego położonego na terytorium kraju i innego państwa członkowskiego oraz do składu wolnocłowego i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia wprowadzenia towarów do wolnego obszaru celnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

G. Sp. z o. o. sp. k. (dalej „Spółka”) dokonuje sprzedaży hurtowej żywności, napojów, artykułów użytku domowego, wyrobów chemicznych, kosmetyków, artykułów toaletowych. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz zarejestrowanym podatnikiem VAT-UE. Kontrahentami Spółki są zarówno podmioty mające siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w państwach członkowskich Unii Europejskiej (w tym w Polsce), jak również w państwach trzecich.

Spółka planuje dokonywać dostaw towarów (nabytych uprzednio na terytorium kraju, w procedurze wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu towarów) na rzecz nabywców, przy czym zgodnie z ustaleniami z nabywcą, towar będzie przeznaczony do wywozu dla odbiorcy z poza terytorium Unii Europejskiej. Towar zostanie jednak dostarczony przez Spółkę do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego na terytorium kraju (dalej „WOC”). Do WOC wprowadzane będą zarówno towary o statusie wspólnotowym i niewspólnotowym w rozumieniu Rozporządzenia Rady nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.

Spółka planuje również dokonywanie dostaw towarów do WOC lub składu wolnocłowego położonego w innym Państwie członkowskim, skąd następnie, po skompletowaniu lub przepakowaniu, będą one trafiać do odbiorcy znajdującego się poza terytorium Wspólnoty.

Agencja celna działająca na zlecenie Spółki otworzy procedurę celną wywozu, powrotnego wywozu lub tranzytu w Polsce, przy czym towar zostanie dostarczony do WOC lub składu wolnocłowego (na terytorium Polski lub innego państwa członkowskiego UE).

Spółka będzie posiadała w swojej dokumentacji:

 1. zamówienie (fakturę pro-forma),
 2. fakturę sprzedaży,
 3. list przewozowy potwierdzający dostarczenie towaru do WOC w Polsce lub innym państwie UE (np. na warunkach CPT WOC Litwa),
 4. potwierdzenie przyjęcia towaru do WOC wystawione przez prowadzącego WOC, (np. w postaci pieczątki przyjęcia do WOC na CMR i fakturze),
 5. dokumentację potwierdzającą otwarcie i zamknięcie procedury celnej wywozu (IE 529 i IE 599 lub IE 29 i IE 45), przy czym zamknięcie procedury nastąpi w momencie wprowadzenia do WOC.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy dostawa towarów o statusie celnym „wspólnotowy” do wolnego obszaru celnego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 0%...
 2. Czy dostawa towarów o statusie celnym „niewspólnotowy” do wolnego obszaru celnego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 0%...
 3. Czy dla zastosowanie stawki 0% dla dostaw do WOC zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 22 lit. b znaczenie ma, czy dostawa towarów dokonywana jest do WOC położonego na terytorium kraju czy też na terytorium innego państwa członkowskiego...
 4. Czy stawka 0% zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 22 lit. b znajdzie zastosowanie dla dostaw realizowanych do składu wolnocłowego...
 5. Jakie dokumenty w rozumieniu art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. są niezbędne do potwierdzenia wprowadzenia do WOC i tym samym zastosowania stawki 0%...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad 1 i 2.

W odniesieniu do pytania nr 1 i 2 zdaniem Spółki, w opisanym zdarzeniu przyszłym, dostawa towarów wspólnotowych lub niewspólnotowych będzie opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2011 r. poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą z 11 marca 2004 r., stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw towarów do wolnych obszarów celnych:

 1. ustanowionych na terenie lotniczego, morskiego lub rzecznego przejścia granicznego, przeznaczonych do odprzedaży podróżnym,
 2. przeznaczonych do wywozu dla odbiorcy poza terytorium Unii Europejskiej i objętych procedurą wywozu w rozumieniu przepisów celnych, w tym także w celu ich kompletacji, pakowania lub formowania przesyłek zbiorowych.

Powyższy przepis odpowiada regulacji art. 156(1)(b) Dyrektywy Rady 2006/112, zgodnie z którym zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT podlega dostawa towarów przeznaczonych do umieszczenia w wolnym obszarze celnym lub w składzie wolnocłowym.

W celu zastosowania stawki 0% przepis art. 83 ust. 1 pkt 22 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. wymaga, aby:

 1. dostawa towarów następowała do wolnego obszaru celnego;
 2. towary przeznaczone były do wywozu do odbiorcy spoza terytorium Unii Europejskiej;
 3. towary objęte były procedurą wywozu w rozumieniu przepisów celnych;
 4. podatnik posiadał dokumentację, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu powyższych warunków.

Wątpliwości Spółki budzi kwestia, czy przedmiotem dostawy do WOC mogą być zarówno towary o charakterze wspólnotowym, jak również niewspólnotowym. Z chwilą objęcia procedurą wywozu towar wspólnotowy traci ten status i staje się towarem niewspólnotowym.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. nie wprowadza przedmiotowego podziału towarów. Stosowny podział wprowadza natomiast Rozporządzenie Rady nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19 października 1992 r.) (dalej „RWKC”).

Zgodnie z art. 4 pkt 6 RWKC "status celny" oznacza określenie towaru jako towar wspólnotowy lub niewspólnotowy.

Dalej - odpowiednio w art. 4 pkt 7 i 5 RWKC - określono, co należy rozumieć przez towar wspólnotowy oraz niewspólnotowy i tak:

 1. "towary wspólnotowe" oznaczają towary:
  • całkowicie uzyskane na obszarze celnym Wspólnoty, zgodnie z warunkami określonymi w art. 23, bez udziału towarów przywiezionych z krajów lub terytoriów niebędących częścią obszaru celnego Wspólnoty. W przypadkach o szczególnym znaczeniu gospodarczym określonych zgodnie z procedurą Komitetu, towarów uzyskanych z towarów objętych procedurą zawieszającą nie uważa się za towary posiadające status wspólnotowy;
  • przywiezione z państw lub terytoriów niebędących częścią obszaru celnego Wspólnoty i dopuszczone do swobodnego obrotu;
  • uzyskane lub wyprodukowane na obszarze celnym Wspólnoty z towarów określonych w tiret drugim lub z towarów określonych w tiret pierwszym i drugim.
 2. "towary niewspólnotowe" oznaczają towary inne niż określone w akapicie siódmym. Bez uszczerbku dla art. 163 i 164 RWKC towary wspólnotowe tracą swój status celny z chwilą opuszczenia obszaru celnego Wspólnoty.

W myśl art. 166 RWKC wolne obszary celne i składy wolnocłowe są częściami obszaru celnego Wspólnoty lub pomieszczeniami znajdującymi się na tym obszarze, oddzielonymi od pozostałej jego części, w których:

 1. towary niewspólnotowe traktowane są do celów stosowania należności celnych przywozowych i obowiązujących w przywozie środków polityki handlowej jako nieznajdujące się na obszarze celnym Wspólnoty, pod warunkiem że nie zostały dopuszczone do obrotu ani objęte inną procedura celną, ani też nie zostały użyte lub zużyte na warunkach nieprzewidzianych przepisami prawa celnego;
 2. określone w szczególnych przepisach Wspólnoty towary korzystają, ze względu na ich umieszczenie w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym, ze środków stosowanych zwykle przy wywozie towarów.

Zgodnie z art. 169 rozporządzenia nr 2913/92 do wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych mogą być wprowadzane towary niewspólnotowe (zdefiniowane w art. 4 pkt 8 RWKC), jak i posiadające status wspólnotowy (zdefiniowane w art. 4 pkt 7 RWKC). Wprowadzenie towarów do wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych jest jednym z przeznaczeń celnych towarów (art. 4 pkt 15 lit. b RWKC). Zgodnie z tą definicją wprowadzenie do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego towarów niewspólnotowych powoduje, że traktowane są one na potrzeby egzekwowania należności celnych przywozowych i stosowania polityki handlowej jak towary znajdujące się poza wspólnotowym obszarem celnym. Z kolei wprowadzenie towarów wspólnotowych do tychże miejsc wywołuje na gruncie przepisów celnych identyczne skutki, jak w przypadku ich wywozu.

Jak wynika zatem z powyższego ograniczenia w umieszczaniu towarów mogą wynikać nie z kryterium ich pochodzenia (towar wspólnotowy/niewspólnotowe), ale dotyczą towarów, które mogą stanowić zagrożenie, przyczynić się do zepsucia innych towarów albo z innych względów wymagają szczególnych urządzeń. Przy czym nie oznacza to zakazu wprowadzania takich towarów, a jedynie w tej sytuacji organy celne mogą zażądać, aby towary takie zostały umieszczone w pomieszczeniach specjalnie wyposażonych do ich przyjęcia.

Podstawową cechą WOC i składów wolnocłowych jest sposób traktowania towarów pod względem celnym (art. 166 RWKC). Towary niewspólnotowe traktuje się jak nie znajdujące się na obszarze celnym Wspólnoty tzn. jak towary faktycznie będące za granicą celną Wspólnoty. Oznacza to m.in., że mimo iż towar znalazł się na obszarze celnym Wspólnoty, nie pobiera się należności przywozowych ani nie stosuje się środków polityki handlowej.

W ocenie Spółki, zgodnie z przepisem art. 83 ust. 1 pkt 22 lit. b w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., niezależnie od statusu celnego towarów (wspólnotowy albo niewspólnotowy), Spółka będzie uprawniona do zastosowania stawki 0% na fakturze. Powyższe stanowisko potwierdza również Minister Finansów w wydawanych interpretacjach indywidualnych.

W interpretacji wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2014 r. sygn. IPPP3/443-1036/13-2/KC stwierdzono: „Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca, na zlecenie kontrahenta z Luksemburga dostarcza towar do wolnego obszaru celnego na terenie Polski. Następnie towar, trafia do odbiorcy znajdującego się poza terytorium Unii Europejskiej (Białoruś). Wnioskodawca wystawił fakturę VAT ze stawką 0% i wskazał w stanie faktycznym, że z posiadanej przez siebie dokumentacji wynika, że towary zostały sprzedane przez nabywcę z Luksemburga ostatecznemu odbiorcy z Białorusi i wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej, natomiast czynności celne zostały wykonane przez agencję celną na zlecenie kontrahenta z Luksemburga.

Dokonując analizy powyższego, stwierdzić należy, że w sprawie będącej przedmiotem zapytania będzie miał zastosowania art. 83 ust. 1 pkt 22 lit. b ustawy, co daje Wnioskodawcy prawo do zastosowanie stawki podatku w wysokości 0%, przy czym musi spełniać wymóg określony w art. 83 ust. 2 ustawy, tj. prowadzi dokumentację, z której jednoznacznie wynika, że opisana transakcja została wykonana przy zachowaniu warunków opisanych w art. 83 ust. 1 pkt 22 lit. b.„W przedmiotowej interpretacji Minister Finansów potwierdził prawidłowość zastosowania stawki 0% (zgodnie z brzmieniem art. 83 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.) dla wprowadzenia towarów o statusie wspólnotowym do WOC. W stanie faktycznym powołanej interpretacji podatnik - wnioskodawca wyprodukował towary na terytorium kraju (towary te bezsprzecznie miały zatem charakter wspólnotowy) i wprowadził je do WOC z przeznaczeniem na eksport. Reasumując wprowadzenie towaru do WOC niezależnie od statusu celnego (wspólnotowy/niewspólnotowy) - po spełnieniu pozostałych wymogów - uprawniać będzie Spółkę do zastosowania stawki 0%, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 22 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Jedyna różnica - pozostająca bez jakiegokolwiek wpływu na zastosowanie stawki 0% - wynikać będzie z faktu, iż towarom wspólnotowym nadane zostanie przeznaczenie celne „wywóz”, o tyle w odniesieniu do towarów niewspólnotowych mogą one zostać objęte procedurą powrotnego wywozu lub tranzytu.

Ad 3 i 4.

W ocenie Spółki, dla zastosowania stawki 0% określonej w art. 83 ust. 1 pkt 22 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r., bez znaczenia pozostaje kwestia, czy towar dostarczony zostanie do WOC znajdującego się na terytorium kraju czy też do WOC znajdującego się w innym państwie członkowskim UE. Przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. w art. 83 ust. 1 pkt 22 lit. b nie precyzują, czy wolny obszar celny ma znajdować się na terytorium kraju czy też innego państwa członkowskiego, a zatem niezależnie od położenia WOC, dostawa realizowana do tego miejsca z przeznaczeniem do wywozu dla odbiorcy poza terytorium Wspólnoty korzystać będzie ze stawki 0%.

Powyższe potwierdzone zostało również przez Ministra Finansów w interpretacji indywidualnej wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 19 lutego 2009 r. sygn. ITPP2/443-1040/08/AF, gdzie stwierdzono: „Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca, na zlecenie kupującego (firma szwedzka), dostarcza towar do wolnego obszaru celnego w H. Następnie towar, po przepakowaniu w większe partie, trafia do odbiorcy znajdującego się poza terytorium Wspólnoty (USA).

Wnioskodawca wystawił fakturę VAT ze stawką 0% oraz dokonał zgłoszenia celnego do procedury wywozu.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty oraz treść przywołanych przepisów stwierdzić należy, że w sprawie będącej przedmiotem zapytania nie będzie miał zastosowania art. 41 ust. 4 ustawy, gdyż nie mamy do czynienia z eksportem towarów w rozumieniu art. 2 pkt 8 (z potwierdzonym przez urząd celny określony w przepisach celnych wywozem towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7).

Wnioskodawca natomiast może zastosować stawkę podatku w wysokości 0% w oparciu o art. 83 ust. 1 pkt 22 lit. b) ustawy, o ile spełnia wymóg określony w art. 83 ust. 2 ustawy, tj. prowadzi dokumentację, z której jednoznacznie wynika, że opisana transakcja została wykonana przy zachowaniu warunków opisanych w art. 83 ust. 1 pkt 22 lit. b)”.

Mając na względzie, iż przepis art. 83 ust. 1 pkt 22 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. nie uzależnia zastosowania stawki 0% od wprowadzenia towaru do WOC polskiego czy też położonego na terytorium innego państwa członkowskiego, a w związku z tym należy stwierdzić, że wprowadzenie towaru do WOC położonego na obszarze celnym wspólnoty uprawnia Spółkę do zastosowania stawki 0%.

Na analogicznych zasadach, tj. korzystających ze stawki 0% zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 22 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. należy traktować dostawy towarów do składów wolnocłowych. W opisanym zdarzeniu przyszłym, uzasadnione jest potraktowanie składów wolnocłowych do celów podatku od towarów i usług w sposób analogiczny jak wolnych obszarów celnych.

Powyższe stanowisko potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2012 r. sygn. IPPP3/443-875/12-2/LK, w której stwierdzono, że „Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego wskazać należy, iż Wnioskodawca dokonując dostaw towaru do sklepu umiejscowionego na obszarze składu wolnocłowego na rzecz podmiotu, który na terenie przedmiotowego składu dokonuje dalszej odsprzedaży towaru podróżnym kierującym się zarówno do krajów UE jak i poza UE ma prawo do zastosowania preferencyjnej stawki podatkowej 0%. Zostaną, bowiem spełnione przesłanki warunkujące zastosowanie stawki 0% tj. dostawa następuje do składu wolnocłowego ustanowionego na terenie lotniczego przejścia granicznego, ponadto Wnioskodawca posiada dokumentację, z której jasno wynika, iż czynności zostały wykonane przy zachowaniu określonych warunków”.

Ad 5.

Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie. Zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym Spółka będzie prowadziła dokumentację dostaw do WOC (potwierdzoną przyjęciem towarów do WOC lub składu wolnocłowego np. w postaci pieczątki przyjęcia do WOC lub składu wolnocłowego na CMR i fakturze) i będzie posiadała co najmniej: korespondencję handlową z kontrahentem (zamówienia na towary), fakturę dokumentującą sprzedaż, CMR, dokumentację potwierdzającą otwarcie i zamknięcie procedury celnej wywozu (towary wspólnotowe) lub powrotnego wywozu/tranzytu (IE 529 i IE 599 lub IE 29 i IE 45 - dla towarów niewspólnotowych).

Przepis art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. nie precyzuje jakiego rodzaju dokumentacji wymaga ustawodawca do potwierdzenia dostawy do WOC. W ocenie Spółki zgromadzona dokumentacja - wskazana powyżej - potwierdzać będzie wprowadzenie towarów do WOC oraz nadanie przeznaczenia celnego (objęcia procedurą celną) wywozu, a w konsekwencji będzie stanowić podstawę zastosowania stawki 0% dla dokonywanej dostawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.