Wolny obszar celny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wolny obszar celny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
6
gru

Istota:

W zakresie zastosowania 0% stawki podatku dla dostawy towarów do wolnego obszaru celnego oraz korekty podatku należnego w deklaracji.

Fragment:

Z kolei w myśl art. 83 ust. 1 pkt 22 lit. b ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw towarów do wolnych obszarów celnych przeznaczonych do wywozu dla odbiorcy poza terytorium Unii Europejskiej i objętych procedurą wywozu w rozumieniu przepisów celnych, w tym także w celu ich kompletacji, pakowania lub formowania przesyłek zbiorowych. Zgodnie z ust. 2 wspomnianego artykułu, opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie. Analiza powyższych przepisów wskazuje, że w ustawie przewidziano stosowanie stawki podatku w wysokości 0% dla dostaw towarów do wolnych obszarów celnych, jednakże przy zachowaniu pewnych warunków. Dotyczą one faktu uprzedniego, tj. mającego miejsce już w momencie dokonywania dostawy, przeznaczenia towarów do wywozu dla odbiorcy poza obszar Wspólnoty. Kolejny warunek dotyczy dopełnienia formalności celnych wywozowych. Oznacza to, że towar dostarczany do wolnego obszaru celnego musi zostać zgłoszony do procedury wywozu w rozumieniu przepisów celnych. Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku okoliczności (...)

2017
9
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dostawy towaru do wolnego obszaru celnego oraz dokumentacji uprawniającej do jej zastosowania i wykazania tej transakcji w deklaracji VAT-7.

Fragment:

Jak wskazał Wnioskodawca w opisie sprawy, zamierza on sprzedawać towar do wolnego obszaru celnego na terytorium Polski. Odbiorcą towaru w wolnym obszarze celnym będzie podmiot z Wielkiej Brytanii, który nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Z zawartej z odbiorcą umowy oraz jego oświadczenia będzie wynikać, że zakupiony towar zostanie wywieziony poza terytorium Unii Europejskiej. Towar ten zostanie objęty procedurą wywozu w rozumieniu przepisów celnych. Wnioskodawca będzie posiadał następującą dokumentację: zamówienie sprzedaży, fakturę sprzedaży, umowę z odbiorcą wraz z jego oświadczeniem, że zakupiony towar zostanie wywieziony poza terytorium Unii Europejskiej, list przewozowy potwierdzający dostarczenie towaru do wolnego obszaru celnego, potwierdzenie przyjęcia towaru do wolnego obszaru celnego wystawione przez prowadzącego wolny obszar celny, dokumentację potwierdzającą otwarcie i zamknięcie procedury celnej, z której jednoznacznie będzie wynikać, że towar zostanie objęty procedurą wywozu w rozumieniu przepisów celnych, przy czym zamknięcie procedury nastąpi w momencie wprowadzenia towaru do wolnego obszaru celnego. Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy dokonując dostawy towaru do wolnego obszaru celnego będzie miał prawo zastosować stawkę podatku w wysokości 0% oraz czy wymieniona przez niego dokumentacja będzie wystarczająca do jej zastosowania.

2015
25
lis

Istota:

1. Czy dostawa towarów o statusie celnym „wspólnotowy” do wolnego obszaru celnego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 0%?2. Czy dostawa towarów o statusie celnym „niewspólnotowy" do wolnego obszaru celnego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 0%?3. Czy dla zastosowanie stawki 0% dla dostaw do WOC zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 22 lit. b znaczenie ma, czy dostawa towarów dokonywana jest do WOC położonego na terytorium kraju czy też na terytorium innego państwa członkowskiego?4. Czy stawka 0% zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 22 lit. b znajdzie zastosowanie dla dostaw realizowanych do składu wolnocłowego? 5. Jakie dokumenty w rozumieniu art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. są niezbędne do potwierdzenia wprowadzenia do WOC i tym samym zastosowania stawki 0%?

Fragment:

(...) wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym, ze środków stosowanych zwykle przy wywozie towarów. Zgodnie z art. 169 rozporządzenia nr 2913/92 do wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych mogą być wprowadzane towary niewspólnotowe (zdefiniowane w art. 4 pkt 8 RWKC), jak i posiadające status wspólnotowy (zdefiniowane w art. 4 pkt 7 RWKC). Wprowadzenie towarów do wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych jest jednym z przeznaczeń celnych towarów (art. 4 pkt 15 lit. b RWKC). Zgodnie z tą definicją wprowadzenie do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego towarów niewspólnotowych powoduje, że traktowane są one na potrzeby egzekwowania należności celnych przywozowych i stosowania polityki handlowej jak towary znajdujące się poza wspólnotowym obszarem celnym. Z kolei wprowadzenie towarów wspólnotowych do tychże miejsc wywołuje na gruncie przepisów celnych identyczne skutki, jak w przypadku ich wywozu. Jak wynika zatem z powyższego ograniczenia w umieszczaniu towarów mogą wynikać nie z kryterium ich pochodzenia (towar wspólnotowy/niewspólnotowe), ale dotyczą towarów, które mogą stanowić zagrożenie, przyczynić się do zepsucia innych towarów albo z innych względów wymagają szczególnych urządzeń.

2015
18
lis

Istota:

Obowiązek oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych umieszczanych w wolnym obszarze celnym.

Fragment:

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca jest Zarządzającym Wolnym Obszarem Celnym na terenie Portu Lotniczego. Na terenie tego Wolnego Obszaru Celnego prowadzona jest m.in. sprzedaż wyrobów akcyzowych (alkohol, papierosy). Sprzedaż wyrobów akcyzowych w Wolnym Obszarze Celnym dokonywana jest zarówno na rzecz podróżnych odbywających podróż w ruchu krajowym jak i międzynarodowym. Wszyscy podróżni mają dostęp do tych samych punktów handlowych na terenie Wolnego Obszaru Celnego, mogą w nich kupować te same, wystawione tam do sprzedaży produkty (w tym wyroby akcyzowe). Umieszczone w Wolnym Obszarze Celnym produkty akcyzowe sprzedawane w znajdujących się tam punktach handlowych nie są oznaczane znakami akcyzy i w takim stanie sprzedawane są wszystkim uprawnionym podróżnym. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy wszystkie wyroby akcyzowe umieszczane w Wolnym Obszarze Celnym i przeznaczone do sprzedaży w jednostkach handlowych tam usytuowanych są zwolnione z obowiązku oznaczania znakami akcyzy. Z powołanego powyżej art. 118 ust. 1 pkt 3 ustawy wynika, że z obowiązku oznaczania znakami akcyzy zwalnia się między innymi wyroby akcyzowe, które są umieszczane w wolnym obszarze celnym i przeznaczone do sprzedaży w jednostkach handlowych tam usytuowanych.

2015
13
lut

Istota:

W zakresie ustalenia miejsca świadczenia dla usług składowania towarów na terenie wolnego obszaru celnego, obowiązku rejestracji Spółki jako podatnika VAT w Polsce oraz obowiązku rozliczenia przez Spółkę podatku od towarów i usług z tytułu tej transakcji.

Fragment:

S.A. na terenie wolnego obszaru celnego jest zarejestrowany dla celów podatku od towarów i usług w kraju. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Biorąc pod uwagę fakt, że spółka A. S.A. będzie płaciła za składowanie towarów w WOC M., Wnioskodawca chciałby wiedzieć czy usługi składowania podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce i czy spółka A. S.A. jako firma zagraniczna będzie musiała płacić VAT w Polsce, nawet jeśli magazyn w M. znajduje się w strefie wolnego obszaru celnego... Czy nieopłacenie VAT za usługi składowania towarów w magazynie WOC przez firmę zagraniczną jest przekroczeniem polskiego prawa podatkowego... Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z faktem korzystania z usług przeładunku i składowania w magazynie znajdującym się na terenie wolnego obszaru celnego, będzie mogła otrzymywać od magazynu faktury za owe świadczenia bez podatku od towarów i usług VAT, co oznacza, że spółka A. S.A. nie będzie zobowiązana do rejestracji w Polsce pod numerem podatnika VAT, jak też do miesięcznego sprawozdania dotyczącego podatku VAT w Polsce. Jeśli korzystanie z usług magazynu znajdującego się na terenie wolnego obszaru celnego miałoby wymagać od A.

2014
11
kwi

Istota:

W zakresie zastosowania dla dostawy towarów stawki 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 22 lit. b ustawy.

Fragment:

Barierki dostarczone zostały do wolnego obszaru celnego w Mszczonowie. W wydanym poświadczeniu wprowadzenia do wolnego obszaru celnego jako nadawca towaru występuje Wnioskodawca, natomiast odbiorcą jest nabywca z Luksemburga. Dostarczone do wolnego obszaru celnego towary zostały objęte procedurą wywozu w rozumieniu przepisów celnych. Z posiadanej przez Wnioskodawcę dokumentacji wynika, że towary zostały sprzedane przez nabywcę z Luksemburga ostatecznemu odbiorcy mającemu siedzibę na Białorusi i wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej. Czynności celne zostały wykonane przez agencję celną na zlecenie nabywcy z Luksemburga. Zamówione wyroby zostały odebrane z siedziby Wnioskodawcy przez przewoźnika z Białorusi i przewiezione do wolnego obszaru celnego a następnie, dokonał wywozu wyrobów poza obszar Unii Europejskiej, na Białoruś. Fakturę sprzedaży Wnioskodawca wystawił zgodnie z zamówieniem na nabywcę z Luksemburga. W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zastosowania dla dostawy na rzecz kontrahenta z Luksemburga stawki podatku w wysokości 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 22 lit. b ustawy. Ponadto, jak słusznie wskazał w swoim uzasadnieniu Wnioskodawca, w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 22 ust. 2 ustawy, dotycząca określenia miejsca świadczenia dla tzw. dostawy łańcuchowej towarów, ponieważ, jak wynika z opisu sprawy, towar nie został wydany bezpośrednio od Wnioskodawcy do ostatecznego nabywcy z Białorusi, lecz trafił do składu celnego w Polsce.

2013
3
sty

Istota:

Stawka podatku na towary dostarczane do sklepu znajdującego się w strefie składu wolnocłowego

Fragment:

(...) wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym, ze środków stosowanych zwykle przy wywozie towarów. Stosownie do art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 19.03.2004 r. prawo celne (Dz. U. 2004 Nr 68 poz. 622) Wolne obszary celne lub składy wolnocłowe mogą być tworzone na wniosek w celu: ułatwienia międzynarodowego ruchu tranzytowego towarów, w szczególności w portach morskich, lotniczych, rzecznych lub miejscach przyległych do przejść granicznych; rozwoju eksportu i tworzenia nowych miejsc pracy. W myśl ust. 2 tego artykułu wolne obszary celne lub składy wolnocłowe mogą być tworzone w miejscach niezamieszkanych, których położenie umożliwi sprawowanie skutecznego dozoru celnego towarów wprowadzanych i wyprowadzanych z wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego. Mając na uwadze powyższe skład wolnocłowy to wydzielone pomieszczenie, które zawiera się w pojęciu Wolnego Obszaru Celnego gdzie dokonuje się tych samych czynności, co w wolnym Obszarze Celnym. Składy wolnocłowe są tworzone w celu ułatwienia międzynarodowego ruchu tranzytowego towarów. Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego wskazać należy, iż Wnioskodawca dokonując dostaw towaru do sklepu umiejscowionego na obszarze składu wolnocłowego na rzecz podmiotu, który na terenie przedmiotowego składu dokonuje dalszej odsprzedaży towaru podróżnym kierującym się zarówno do krajów UE jak i poza UE ma prawo do zastosowania preferencyjnej stawki podatkowej 0%.

2011
1
wrz

Istota:

Zakres opodatkowania dostaw samochodów dokonywanych w wolnym obszarze celnym na rzecz podmiotu, który rozpocznie na terytorium kraju procedurę eksportu i możliwość zastosowania do nich stawki 0%.

Fragment:

UE L. 92.302.1 ze zm.) „ wolne obszary celne i składy wolnocłowe są częściami obszaru celnego wspólnoty lub pomieszczeniami znajdującymi się na tym obszarze oddzielonymi od pozostałej jego części ... ”, a więc - w ocenie Spółki - wolne obszary celne dla celów podatku od towarów i usług są wyłączone z terytorium kraju w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy. Jej zdaniem, terytorium Wspólnoty ( art. 2 pkt 3 ustawy) i terytorium państwa członkowskiego ( art. 2 pkt 4 ustawy) nie są pojęciami tożsamymi. Stąd też sprzedaż nowych samochodów na terytorium wolnego obszaru celnego na warunkach "E." dla spółki z Ukrainy nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W przypadku, gdyby stanowisko Spółki było błędne i dostawa towarów na terytorium wolnego obszaru celnego mieściłaby się w zakresie czynności art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, to opodatkowanie takiej dostawy powinno nastąpić wg stawki 0% tj. na identycznych zasadach jakie przewidziane zostały dla dostawy towarów w składzie celnym, a więc zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Przepis ten będzie miał zastosowanie, pomimo że dostawa dokonywana będzie poza procedurą składu celnego w wolnym obszarze celnym na rzecz spółki (zarejestrowanej jako podatnik VAT PL w rozumieniu art. 15 ww. ustawy). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

2011
1
wrz

Istota:

Zakres opodatkowania dostaw samochodów, nie dopuszczonych do obrotu na terytorium UE, dokonywanych w wolnym obszarze celnym, na rzecz podmiotu, który dokona ich eksportu na Ukrainę i możliwość zastosowania do nich stawki 0%.

Fragment:

UE L. 92.302.1 ze zm.) „ wolne obszary celne i składy wolnocłowe są częściami obszaru celnego wspólnoty lub pomieszczeniami znajdującymi się na tym obszarze oddzielonymi od pozostałej jego części ... ”, a więc - w ocenie Spółki - wolne obszary celne dla celów podatku od towarów i usług są wyłączone z terytorium kraju w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy. Jej zdaniem, terytorium Wspólnoty (art. 2 pkt 3 ustawy) i terytorium państwa członkowskiego (art. 2 pkt 4 ustawy) nie są pojęciami tożsamymi. Stąd też sprzedaż nowych samochodów na terytorium wolnego obszaru celnego na warunkach "E." dla spółki z Ukrainy nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W przypadku, gdyby stanowisko Spółki było błędne i dostawa towarów na terytorium wolnego obszaru celnego mieściłaby się w zakresie czynności art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, to opodatkowanie takiej dostawy powinno nastąpić wg stawki 0% tj. na identycznych zasadach jakie przewidziane zostały dla dostawy towarów w składzie celnym, a więc zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Przepis ten będzie miał zastosowanie, pomimo że dostawa dokonywana będzie poza procedurą składu celnego w wolnym obszarze celnym na rzecz spółki (zarejestrowanej jako podatnik VAT PL w rozumieniu art. 15 ww. ustawy). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

2011
1
wrz

Istota:

Zakres opodatkowania dostaw samochodów dokonywanych w wolnym obszarze celnym na rzecz spółki - podatnika podatku od towarów i usług, która będzie je sprzedawać kontrahentowi spoza Unii Europejskiej i możliwość zastosowania do nich stawki 0%.

Fragment:

UE L. 92.302.1 ze zm.) „ wolne obszary celne i składy wolnocłowe są częściami obszaru celnego wspólnoty lub pomieszczeniami znajdującymi się na tym obszarze oddzielonymi od pozostałej jego części .. ”. a więc w ocenie Spółki wolne obszary celne dla celów podatku od towarów i usług są wyłączone z terytorium kraju w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy. Jej zdaniem, terytorium Wspólnoty (art. 2 pkt 3 ustawy) i terytorium państwa członkowskiego (art. 2 pkt 4 ustawy) nie są pojęciami tożsamymi. Stąd też sprzedaż nowych samochodów na terytorium wolnego obszaru celnego na warunkach "E." dla spółki z Ukrainy nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W przypadku, gdyby stanowisko Spółki byłoby błędne i dostawa towarów na terytorium wolnego obszaru celnego mieściłaby się w zakresie czynności art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, to opodatkowanie takiej dostawy powinno nastąpić wg stawki 0% tj. na identycznych zasadach jakie przewidziane zostały dla dostawy towarów w składzie celnym, a więc zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Przepis ten będzie miał zastosowanie pomimo, że dostawa dokonywana będzie poza procedurą składu celnego w wolnym obszarze celnym na rzecz spółki (zarejestrowanej jako podatnik VAT PL w rozumieniu art. 15 ww. ustawy). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.