Wolny obszar celny | Interpretacje podatkowe

Wolny obszar celny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wolny obszar celny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy dostawa towarów o statusie celnym „wspólnotowy” do wolnego obszaru celnego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 0%?2. Czy dostawa towarów o statusie celnym „niewspólnotowy" do wolnego obszaru celnego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 0%?3. Czy dla zastosowanie stawki 0% dla dostaw do WOC zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 22 lit. b znaczenie ma, czy dostawa towarów dokonywana jest do WOC położonego na terytorium kraju czy też na terytorium innego państwa członkowskiego?4. Czy stawka 0% zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 22 lit. b znajdzie zastosowanie dla dostaw realizowanych do składu wolnocłowego? 5. Jakie dokumenty w rozumieniu art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. są niezbędne do potwierdzenia wprowadzenia do WOC i tym samym zastosowania stawki 0%?
Fragment:
(...) wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym, ze środków stosowanych zwykle przy wywozie towarów. Zgodnie z art. 169 rozporządzenia nr 2913/92 do wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych mogą być wprowadzane towary niewspólnotowe (zdefiniowane w art. 4 pkt 8 RWKC), jak i posiadające status wspólnotowy (zdefiniowane w art. 4 pkt 7 RWKC). Wprowadzenie towarów do wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych jest jednym z przeznaczeń celnych towarów (art. 4 pkt 15 lit. b RWKC). Zgodnie z tą definicją wprowadzenie do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego towarów niewspólnotowych powoduje, że traktowane są one na potrzeby egzekwowania należności celnych przywozowych i stosowania polityki handlowej jak towary znajdujące się poza wspólnotowym obszarem celnym. Z kolei wprowadzenie towarów wspólnotowych do tychże miejsc wywołuje na gruncie przepisów celnych identyczne skutki, jak w przypadku ich wywozu. Jak wynika zatem z powyższego ograniczenia w umieszczaniu towarów mogą wynikać nie z kryterium ich pochodzenia (towar wspólnotowy/niewspólnotowe), ale dotyczą towarów, które mogą stanowić zagrożenie, przyczynić się do zepsucia innych towarów albo z innych względów wymagają szczególnych urządzeń.
2015
25
lis

Istota:
Obowiązek oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych umieszczanych w wolnym obszarze celnym.
Fragment:
Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca jest Zarządzającym Wolnym Obszarem Celnym na terenie Portu Lotniczego. Na terenie tego Wolnego Obszaru Celnego prowadzona jest m.in. sprzedaż wyrobów akcyzowych (alkohol, papierosy). Sprzedaż wyrobów akcyzowych w Wolnym Obszarze Celnym dokonywana jest zarówno na rzecz podróżnych odbywających podróż w ruchu krajowym jak i międzynarodowym. Wszyscy podróżni mają dostęp do tych samych punktów handlowych na terenie Wolnego Obszaru Celnego, mogą w nich kupować te same, wystawione tam do sprzedaży produkty (w tym wyroby akcyzowe). Umieszczone w Wolnym Obszarze Celnym produkty akcyzowe sprzedawane w znajdujących się tam punktach handlowych nie są oznaczane znakami akcyzy i w takim stanie sprzedawane są wszystkim uprawnionym podróżnym. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy wszystkie wyroby akcyzowe umieszczane w Wolnym Obszarze Celnym i przeznaczone do sprzedaży w jednostkach handlowych tam usytuowanych są zwolnione z obowiązku oznaczania znakami akcyzy. Z powołanego powyżej art. 118 ust. 1 pkt 3 ustawy wynika, że z obowiązku oznaczania znakami akcyzy zwalnia się między innymi wyroby akcyzowe, które są umieszczane w wolnym obszarze celnym i przeznaczone do sprzedaży w jednostkach handlowych tam usytuowanych.
2015
18
lis

Istota:
W zakresie ustalenia miejsca świadczenia dla usług składowania towarów na terenie wolnego obszaru celnego, obowiązku rejestracji Spółki jako podatnika VAT w Polsce oraz obowiązku rozliczenia przez Spółkę podatku od towarów i usług z tytułu tej transakcji.
Fragment:
S.A. na terenie wolnego obszaru celnego jest zarejestrowany dla celów podatku od towarów i usług w kraju. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Biorąc pod uwagę fakt, że spółka A. S.A. będzie płaciła za składowanie towarów w WOC M., Wnioskodawca chciałby wiedzieć czy usługi składowania podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce i czy spółka A. S.A. jako firma zagraniczna będzie musiała płacić VAT w Polsce, nawet jeśli magazyn w M. znajduje się w strefie wolnego obszaru celnego... Czy nieopłacenie VAT za usługi składowania towarów w magazynie WOC przez firmę zagraniczną jest przekroczeniem polskiego prawa podatkowego... Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z faktem korzystania z usług przeładunku i składowania w magazynie znajdującym się na terenie wolnego obszaru celnego, będzie mogła otrzymywać od magazynu faktury za owe świadczenia bez podatku od towarów i usług VAT, co oznacza, że spółka A. S.A. nie będzie zobowiązana do rejestracji w Polsce pod numerem podatnika VAT, jak też do miesięcznego sprawozdania dotyczącego podatku VAT w Polsce. Jeśli korzystanie z usług magazynu znajdującego się na terenie wolnego obszaru celnego miałoby wymagać od A.
2015
13
lut

Istota:
W zakresie zastosowania dla dostawy towarów stawki 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 22 lit. b ustawy.
Fragment:
Barierki dostarczone zostały do wolnego obszaru celnego w Mszczonowie. W wydanym poświadczeniu wprowadzenia do wolnego obszaru celnego jako nadawca towaru występuje Wnioskodawca, natomiast odbiorcą jest nabywca z Luksemburga. Dostarczone do wolnego obszaru celnego towary zostały objęte procedurą wywozu w rozumieniu przepisów celnych. Z posiadanej przez Wnioskodawcę dokumentacji wynika, że towary zostały sprzedane przez nabywcę z Luksemburga ostatecznemu odbiorcy mającemu siedzibę na Białorusi i wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej. Czynności celne zostały wykonane przez agencję celną na zlecenie nabywcy z Luksemburga. Zamówione wyroby zostały odebrane z siedziby Wnioskodawcy przez przewoźnika z Białorusi i przewiezione do wolnego obszaru celnego a następnie, dokonał wywozu wyrobów poza obszar Unii Europejskiej, na Białoruś. Fakturę sprzedaży Wnioskodawca wystawił zgodnie z zamówieniem na nabywcę z Luksemburga. W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zastosowania dla dostawy na rzecz kontrahenta z Luksemburga stawki podatku w wysokości 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 22 lit. b ustawy. Ponadto, jak słusznie wskazał w swoim uzasadnieniu Wnioskodawca, w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 22 ust. 2 ustawy, dotycząca określenia miejsca świadczenia dla tzw. dostawy łańcuchowej towarów, ponieważ, jak wynika z opisu sprawy, towar nie został wydany bezpośrednio od Wnioskodawcy do ostatecznego nabywcy z Białorusi, lecz trafił do składu celnego w Polsce.
2014
11
kwi

Istota:
Stawka podatku na towary dostarczane do sklepu znajdującego się w strefie składu wolnocłowego
Fragment:
(...) wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym, ze środków stosowanych zwykle przy wywozie towarów. Stosownie do art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 19.03.2004 r. prawo celne (Dz. U. 2004 Nr 68 poz. 622) Wolne obszary celne lub składy wolnocłowe mogą być tworzone na wniosek w celu: ułatwienia międzynarodowego ruchu tranzytowego towarów, w szczególności w portach morskich, lotniczych, rzecznych lub miejscach przyległych do przejść granicznych; rozwoju eksportu i tworzenia nowych miejsc pracy. W myśl ust. 2 tego artykułu wolne obszary celne lub składy wolnocłowe mogą być tworzone w miejscach niezamieszkanych, których położenie umożliwi sprawowanie skutecznego dozoru celnego towarów wprowadzanych i wyprowadzanych z wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego. Mając na uwadze powyższe skład wolnocłowy to wydzielone pomieszczenie, które zawiera się w pojęciu Wolnego Obszaru Celnego gdzie dokonuje się tych samych czynności, co w wolnym Obszarze Celnym. Składy wolnocłowe są tworzone w celu ułatwienia międzynarodowego ruchu tranzytowego towarów. Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego wskazać należy, iż Wnioskodawca dokonując dostaw towaru do sklepu umiejscowionego na obszarze składu wolnocłowego na rzecz podmiotu, który na terenie przedmiotowego składu dokonuje dalszej odsprzedaży towaru podróżnym kierującym się zarówno do krajów UE jak i poza UE ma prawo do zastosowania preferencyjnej stawki podatkowej 0%.
2013
3
sty

Istota:
Zakres opodatkowania dostaw samochodów dokonywanych w wolnym obszarze celnym na rzecz podmiotu, który rozpocznie na terytorium kraju procedurę eksportu i możliwość zastosowania do nich stawki 0%.
Fragment:
UE L. 92.302.1 ze zm.) „ wolne obszary celne i składy wolnocłowe są częściami obszaru celnego wspólnoty lub pomieszczeniami znajdującymi się na tym obszarze oddzielonymi od pozostałej jego części ... ”, a więc - w ocenie Spółki - wolne obszary celne dla celów podatku od towarów i usług są wyłączone z terytorium kraju w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy. Jej zdaniem, terytorium Wspólnoty ( art. 2 pkt 3 ustawy) i terytorium państwa członkowskiego ( art. 2 pkt 4 ustawy) nie są pojęciami tożsamymi. Stąd też sprzedaż nowych samochodów na terytorium wolnego obszaru celnego na warunkach "E." dla spółki z Ukrainy nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W przypadku, gdyby stanowisko Spółki było błędne i dostawa towarów na terytorium wolnego obszaru celnego mieściłaby się w zakresie czynności art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, to opodatkowanie takiej dostawy powinno nastąpić wg stawki 0% tj. na identycznych zasadach jakie przewidziane zostały dla dostawy towarów w składzie celnym, a więc zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Przepis ten będzie miał zastosowanie, pomimo że dostawa dokonywana będzie poza procedurą składu celnego w wolnym obszarze celnym na rzecz spółki (zarejestrowanej jako podatnik VAT PL w rozumieniu art. 15 ww. ustawy). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.
2011
1
wrz

Istota:
Zakres opodatkowania dostaw samochodów, nie dopuszczonych do obrotu na terytorium UE, dokonywanych w wolnym obszarze celnym, na rzecz podmiotu, który dokona ich eksportu na Ukrainę i możliwość zastosowania do nich stawki 0%.
Fragment:
UE L. 92.302.1 ze zm.) „ wolne obszary celne i składy wolnocłowe są częściami obszaru celnego wspólnoty lub pomieszczeniami znajdującymi się na tym obszarze oddzielonymi od pozostałej jego części ... ”, a więc - w ocenie Spółki - wolne obszary celne dla celów podatku od towarów i usług są wyłączone z terytorium kraju w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy. Jej zdaniem, terytorium Wspólnoty (art. 2 pkt 3 ustawy) i terytorium państwa członkowskiego (art. 2 pkt 4 ustawy) nie są pojęciami tożsamymi. Stąd też sprzedaż nowych samochodów na terytorium wolnego obszaru celnego na warunkach "E." dla spółki z Ukrainy nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W przypadku, gdyby stanowisko Spółki było błędne i dostawa towarów na terytorium wolnego obszaru celnego mieściłaby się w zakresie czynności art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, to opodatkowanie takiej dostawy powinno nastąpić wg stawki 0% tj. na identycznych zasadach jakie przewidziane zostały dla dostawy towarów w składzie celnym, a więc zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Przepis ten będzie miał zastosowanie, pomimo że dostawa dokonywana będzie poza procedurą składu celnego w wolnym obszarze celnym na rzecz spółki (zarejestrowanej jako podatnik VAT PL w rozumieniu art. 15 ww. ustawy). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.
2011
1
wrz

Istota:
Zakres opodatkowania dostaw samochodów dokonywanych w wolnym obszarze celnym na rzecz spółki - podatnika podatku od towarów i usług, która będzie je sprzedawać kontrahentowi spoza Unii Europejskiej i możliwość zastosowania do nich stawki 0%.
Fragment:
UE L. 92.302.1 ze zm.) „ wolne obszary celne i składy wolnocłowe są częściami obszaru celnego wspólnoty lub pomieszczeniami znajdującymi się na tym obszarze oddzielonymi od pozostałej jego części .. ”. a więc w ocenie Spółki wolne obszary celne dla celów podatku od towarów i usług są wyłączone z terytorium kraju w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy. Jej zdaniem, terytorium Wspólnoty (art. 2 pkt 3 ustawy) i terytorium państwa członkowskiego (art. 2 pkt 4 ustawy) nie są pojęciami tożsamymi. Stąd też sprzedaż nowych samochodów na terytorium wolnego obszaru celnego na warunkach "E." dla spółki z Ukrainy nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W przypadku, gdyby stanowisko Spółki byłoby błędne i dostawa towarów na terytorium wolnego obszaru celnego mieściłaby się w zakresie czynności art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, to opodatkowanie takiej dostawy powinno nastąpić wg stawki 0% tj. na identycznych zasadach jakie przewidziane zostały dla dostawy towarów w składzie celnym, a więc zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Przepis ten będzie miał zastosowanie pomimo, że dostawa dokonywana będzie poza procedurą składu celnego w wolnym obszarze celnym na rzecz spółki (zarejestrowanej jako podatnik VAT PL w rozumieniu art. 15 ww. ustawy). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.
2011
1
wrz

Istota:
Czy Wnioskodawca może dokonywać nabycia wewnątrzwspólnotowego przedmiotowej wódki z Danii do składu podatkowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, a następnie dokonywać jej sprzedaży do sklepów wolnocłowych (zarejestrowanych handlowców), do składów podatkowych na terenie kraju oraz do składów podatkowych mieszczących się na terytorium innych krajów UE bez konieczności oznaczania wyrobów znakami akcyzy?
Fragment:
Natomiast w przypadku dostarczania wyrobów akcyzowych przeznaczonych do zbycia w sklepach wolnocłowych do zarejestrowanego handlowca, który prowadzi działalność na terenie wolnego obszaru celnego zastosowanie będzie miał art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z tym przepisem z obowiązku oznaczania znakami akcyzy zwalnia się wyroby akcyzowe, które są wprowadzane do składów celnych, składów wolnocłowych i wolnych obszarów celnych, a przeznaczone do zbycia w sklepach wolnocłowych. Z analizy powyższego przepisu wynika zatem możliwość uznania, że wyroby akcyzowe dostarczane przez skład podatkowy znajdujący się na terenie kraju do zarejestrowanego handlowca, dla którego miejscem działalności jest wolny obszar celny, będą zwolnione z obowiązku oznaczania znakami akcyzy, pod warunkiem przeznaczenia ich do zbycia w sklepach wolnocłowych. Jednakże należy zwrócić uwagę, iż w przypadku dostawy wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju do zarejestrowanego handlowca również prowadzącego działalność na terytorium kraju, przedmiotowe wyroby winny zostać wyprowadzone ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy o podatku akcyzowym zarejestrowany handlowiec to podmiot, któremu wydano zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z innego państwa członkowskiego z zastosowaniem zawieszenia poboru akcyzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
2011
1
cze

Istota:
Podróżny, który nie udaje się w podróż do innego państwa nie jest uprawniony do nabycia wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy bez ich oznaczenia, a w przypadku ich nabycia powstanie obowiązek oznaczenia tych wyrobów legalizacyjnymi znakami akcyzy.
Fragment:
Wnioskodawca słusznie wskazuje, iż ustawodawca w art. 88 ust. 1 pkt 3 zwolnił z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyroby akcyzowe, które są wprowadzane do składów celnych, składów wolnocłowych i wolnych obszarów celnych, a przeznaczone do zbycia w sklepach wolnocłowych. Jednakże podkreślenia wymaga, iż sprzedaż wyrobów w wolnym obszarze celnym zwolniona z obowiązku oznaczania znakami akcyzy, wiąże się bezpośrednio z dokonaniem takiej sprzedaży określonemu podróżnemu opuszczającemu terytorium kraju pod warunkiem okazania przez niego karty pokładowej lub biletu, a także członkom załóg odbywających aktualnie lot. Wskazać należy, iż sklep wolnocłowy usytuowany na terenie wolnego obszaru celnego/składu wolnocłowego co do zasady nie dokonuje obrotu wyrobami z przeznaczeniem na rynek krajowy lecz działa w celu obsługi podróżnych, którzy opuszczają obszar kraju bądź wspólnoty. Sprzedaż dokonywana podróżującym do portów znajdujących się na terytorium kraju będzie niczym innym jak obrotem wyrobami akcyzowymi na terytorium kraju, nawet jeżeli sprzedaż tych wyrobów odbędzie się na terenie wolnych obszarów celnych. Zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy określone w art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy nie będzie miało w tej sytuacji zastosowania, gdyż dotyczy ono wprowadzenia wyrobów do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego w celu ich zbycia poza terytorium kraju.
2011
1
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.