Wojskowa Agencja Mieszkaniowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Wojskowa Agencja Mieszkaniowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
6
gru

Istota:

Zwolnienie przedmiotowe – art. 21 ust. 1 pkt 47c.

Fragment:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa jest państwową osobą prawną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Art. 9 ust. 1 ustawy o zakwaterowaniu stwierdza, iż Wojskowa Agencja Mieszkaniowa dalej określana WAM działa na podstawie ustawy oraz statutu. Rozporządzenie MON z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, nadaje WAM odpowiedni statut, a w samym statucie WAM określone jest, iż działa na podstawie ustawy oraz to, że jest państwową osobą prawną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Zgodnie z art. 16 ust. 2 o zakwaterowaniu sił zbrojnych WAM wykonuje powierzone jej przez Ministra Obrony Narodowej zadania zlecone (...) pkt 3 wypłacanie osobom uprawnionym świadczeń pieniężnych, na które Agencja otrzymuje dotacje z budżetu państwa. Ponadto, Wnioskodawca powołał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 2010-12-16, gdzie wskazano: „ 5.7 Z kolei pojęcie agencji wykonawczej zdefiniowane zostało w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), gdzie w art. 18 wskazano, że agencja wykonawcza jest państwową osobą prawną tworzoną na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwa.

2015
13
sty

Istota:

Na jakiej podstawie został nadpłacony podatek od świadczenia mieszkaniowego w 2011 roku?

Fragment:

Wnioskodawca wskazał, że świadczenie mieszkaniowe wypłacane od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej tytułem świadczenia mieszkaniowego były wolne od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. WAM była bowiem agencją wykonawczą w rozumieniu art. 18 i art. 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 i 3 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010 r., Nr 206, poz. 1367 ze zm.). Odwołując się do art. 8 ust. 1 i 3 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej WAM jest państwową jednostką organizacyjną, która wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z art. 9z ust. 1 lit. b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. wprowadzającej ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) z dniem 1 stycznia 2012 r. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, która wcześniej była agencją państwową, słała się agencją wykonawczą. Skoro Wojskowa Agencja Mieszkaniowa była agencją, o której jest mowa w art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych również przed 1 stycznia 2012 r. wskazane świadczenie mieszkaniowe było wolne od podatku.

2015
4
sty

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczenia mieszkaniowego otrzymanego od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Fragment:

Wnioskodawca uważa, że Wojskowa Agencja Mieszkaniowa była i jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Wynika to z faktu, że zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych „ agencja wykonawcza jest państwową osobą prawną tworzoną na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwa ”. Art. 19 ww. ustawy określa, że zasady działania agencji wykonawczej określa ustawa, o której mowa w art. 18 oraz statut. Ponadto w świetle art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Wojskowa Agencja Mieszkaniowa jest państwową osoba prawną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Wobec powyższego zadano następujące pytanie. Czy świadczenie mieszkaniowe otrzymane w latach 2010 i 2011 z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej jest wolne od podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenie mieszkaniowe otrzymywane w latach 2010 i 2011 z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej jest wolne od podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

2014
31
gru

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania świadczenia mieszkaniowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Z wniosku wynika, iż w latach 2010 i 2011 Wnioskodawca otrzymywał świadczenie mieszkaniowe od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej pomniejszone o podatek dochodowy. Wnioskodawca uważa, że podatek od ww. świadczenia mieszkaniowego został pobrany bezpodstawnie. Zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367, ze zm.) Wojskowa Agencja Mieszkaniowa (WAM) wykonuje zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zadania zlecone to zadania powierzone Agencji przez Ministra Obrony Narodowej w zakresie gospodarki mieszkaniowej i internatowej oraz przebudowy i remontów zasobów mieszkaniowych i internatowych. Na podstawie art. 24 ust. 3 tej ustawy w przypadku braku możliwości przydziału żołnierzowi zawodowemu kwatery albo innego lokalu mieszkalnego, dyrektor oddziału regionalnego, zgodnie z uprawnieniem i wyborem dokonanym przez żołnierza zawodowego, przydziela miejsce w internacie albo kwaterze internatowej albo wypłaca świadczenie mieszkaniowe. Świadczenie mieszkaniowe jest wypłacane przez dyrektora oddziału regionalnego właściwego miejscowo dla garnizonu, w którym żołnierz pełni służbę wojskową. Świadczenie mieszkaniowe wypłacane przez Agencję jest pokrywane z dotacji budżetowej (art. 48d ust. 3 i 4 ww. ustawy).

2014
7
paź

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania świadczenia mieszkaniowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: W 2010 i 2011 roku Wnioskodawca otrzymywał świadczenie mieszkaniowe od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, pomniejszone o podatek dochodowy. Podatek został pobrany przez Oddział Regionalny WAM. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy zasadnym było pobranie podatku dochodowego od świadczenia mieszkaniowego wypłaconego przez Wojskową Agencję Mieszkaniową. Wnioskodawca wskazał, że wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są kwoty otrzymywane od agencji rządowych oraz agencji wykonawczych, jeśli agencje te otrzymają środki na ten cel z budżetu państwa. Wnioskodawca uważa, że Wojskowa Agencja Mieszkaniowa (dalej WAM) od początku pobierania przez Wnioskodawcę świadczenia mieszkaniowego była i nadal jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Wynika to z faktu, że zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych agencja wykonawcza jest państwową osobą prawną tworzoną na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwa. Ponadto art. 19 ww. ustawy określa, że zasady działania agencji wykonawczej określa ustawa, o której mowa w art. 18 oraz statut. Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej WAM jest państwową osobą prawną podlegającą Ministrowi Obrony Narodowej.

2014
14
wrz

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania świadczenia mieszkaniowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Ponadto art. 9 ust. 1 ustawy o zakwaterowaniu stwierdza, iż Wojskowa Agencja Mieszkaniowa działa na podstawie ustawy oraz statutu. Idąc dalej należy odnieść się do rozporządzenia MON z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Rozporządzenie to nadaje Wojskowej Agencji Mieszkaniowej odpowiedni statut, a w statucie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej określone jest, iż WAM działa na podstawie ustawy, oraz że jest państwową osobą prawną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Zdaniem Wnioskodawcy, z powyższych przepisów wynika, iż w całym okresie pobierania przez Wnioskodawcę świadczenia mieszkaniowego Wojskową Agencję Mieszkaniową należy uznać za agencję wykonawczą w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, a w związku z tym podatek od świadczenia mieszkaniowego w okresie lipiec 2010 r. – grudzień 2011 r. został pobrany nienależnie. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje: Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w latach 2010-2011, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2014
22
sie

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania świadczenia mieszkaniowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Fragment:

W uzasadnieniu wniosku podatnik stwierdził, że otrzymane przez niego w okresie od lipca do 31 grudnia 2010 r. od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej świadczenie mieszkaniowe zostało niesłusznie pomniejszone o podatek. Świadczenie to korzysta ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten zwalnia bowiem od podatku kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeśli te agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa. Uwzględniając powyższe Wojskowa Agencja Mieszkaniowa od początku pobierania przez niego świadczenia mieszkaniowego, tj. od 1 lipca 2010 r. była i nadal pozostaje agencją wykonawczą, co potwierdza treść art. 18 i art. 19 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 8 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia MON z 26 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Zdaniem Wnioskodawcy, ma prawo zrobić korektę nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych za okres 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. a tym samym otrzymać pieniądze niesłusznie pomniejszone o podatek, ponieważ zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepis ten zwalnia od podatku kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych.

2014
3
sie

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania świadczenia mieszkaniowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Wnioskodawca otrzymywał świadczenie mieszkaniowe od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej pomniejszone o podatek. Wnioskodawca uważa, że podatek od ww. świadczenia mieszkaniowego został pobrany nienależnie. Zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367, ze zm.) Wojskowa Agencja Mieszkaniowa (WAM) wykonuje zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zadania zlecone to zadania powierzone Agencji przez Ministra Obrony Narodowej w zakresie gospodarki mieszkaniowej i internatowej oraz przebudowy i remontów zasobów mieszkaniowych i internatowych. Na podstawie art. 24 ust. 3 tej ustawy w przypadku braku możliwości przydziału żołnierzowi zawodowemu kwatery albo innego lokalu mieszkalnego, dyrektor oddziału regionalnego WAM, zgodnie z uprawnieniem i wyborem dokonanym przez żołnierza zawodowego, przydziela miejsce w internacie albo kwaterze internatowej albo wypłaca świadczenie mieszkaniowe. Świadczenie mieszkaniowe jest wypłacane przez dyrektora oddziału regionalnego właściwego miejscowo dla garnizonu, w którym żołnierz pełni służbę wojskową. Świadczenie mieszkaniowe wypłacane przez Agencję jest pokrywane z dotacji budżetowej (art. 48d ust. 3 i 4 ww. ustawy).

2014
29
maj

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych – zwolnienia przedmiotowe.

Fragment:

Po pierwsze wskazać należy, że Wojskowa Agencja Mieszkaniowa jest agencją wykonawczą w myśl art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, który stanowi że agencja wykonawcza jest państwową osobą prawną tworzoną na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwowych. Potwierdzeniem charakteru Wojskowej Agencji Mieszkaniowej są również stosowne dyspozycje aktów rangi ustawowej oraz aktu erekcyjnego, czyli statutu nadanego aktem wykonawczym. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2005 r., Nr 41, poz. 398 z późn. zm.), WAM jest państwową osobą prawną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, która działa na podstawie ustawy i statutu. Zapisy rangi ustawowej zostały również potwierdzone w statucie WAM, nadanym rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2010 r. „ w sprawie nadania statutu WAM, w którym to dokumencie wskazano w par. 2, że Wojskowa Agencja Mieszkaniowa jest państwową osobą prawną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Z powyższego wynika więc bezsprzecznie, że Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, od której Zainteresowany otrzymywał świadczenie mieszkaniowe jest agencją wykonawczą a przed 2012 rokiem była co najmniej agencją rządową.

2014
8
maj

Istota:

Czy w myśl przepisów prawa podatkowego należy się Wnioskodawcy zwrot podatku od świadczenia mieszkaniowego za lata 2010 i 2011?

Fragment:

Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – od wypłacanych żołnierzom świadczeń pieniężnych wynikających z przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367 ze zm.) Wojskowa Agencja Mieszkaniowa (WAM) wykonuje zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zadania zlecone to zadania powierzone Agencji przez Ministra Obrony Narodowej w zakresie gospodarki mieszkaniowej i internatowej oraz przebudowy i remontów zasobów mieszkaniowych i internatowych. Agencja ta utworzona zatem została w celu realizacji zadań państwa, tj. gospodarowania nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa, nabywania lokali mieszkalnych i innych nieruchomości a także ich sprzedaży, dokonywania remontów budynków i lokali mieszkalnych oraz internatów w celu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych żołnierzy zawodowych. Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku braku możliwości przydziału żołnierzowi zawodowemu kwatery albo innego lokalu mieszkalnego, dyrektor oddziału regionalnego, zgodnie z uprawnieniem i wyborem dokonanym przez żołnierza zawodowego, przydziela miejsce w internacie albo kwaterze internatowej albo wypłaca świadczenie mieszkaniowe.