Wojewódzki Sąd Administracyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Wojewódzki Sąd Administracyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Sąd administracyjny, sprawując na podstawie art. 3 § 2 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi kontrolę działalności administracji publicznej, w sprawach skarg na decyzje administracyjne wydane na podstawie art. 14b § 5 ustawy - Ordynacja podatkowa, jest obowiązany do kontroli takich decyzji również z punktu widzenia poprawności merytorycznej dokonanych w nich interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Fragment:

(...) całości i orzeczenie co do istoty sprawy. Postanowieniem z 13.07.2006 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie organu pierwszej instancji. Na powyższe postanowienie skarżący złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku i wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia jako naruszającego prawo. W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku podtrzymał swoje stanowisko i wniósł o oddalenie skargi. Wojewódzki Sąd Administracyjny, powołując się na art. 151 ustawy z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej "popsa" oddalił skargę. Sąd wywiódł, że w sprawie dotyczącej udzielania pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego zakres kontroli sądowoadministracyjnej ogranicza się wyłącznie do oceny, czy organy nie naruszyły przepisów ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 (...)

2011
1
kwi

Istota:


1. WSA odrzucił skargę na podstawie art. 220 § 3 u.p.p.s.a., który stanowi, że skarga kasacyjna, od której, pomimo wezwania, nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez Sąd.

2. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że wezwanie zostało doręczone w trybie art. 73 u.p.p.s.a bowiem skierowano je na adres podany w skardze, wobec niezastania adresata złożono je w placówce pocztowej, o czym powiadomiono adresata przez pozostawienie awiza w skrzynce dla doręczeń. Wezwanie zostało zwrócone przez Pocztę w związku z niepodjęciem w terminie.

3. Zostały zatem spełnione wszystkie warunki wymienione w art. 73 u.p.p.s.a. do uznania pisma za doręczone.

Fragment:

(...) Sąd nie mógł naruszyć wskazanego przepisu, bowiem jest on adresowany do stron postępowania, a nie do Sądu. W myśl art. 70 § 1 u.p.p.s.a. strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie swego zamieszkania, adresu do doręczeń lub siedziby. W niniejszej sprawie WSA odrzucił skargę na podstawie art. 220 § 3 u.p.p.s.a., który stanowi, że skarga kasacyjna, od której, pomimo wezwania, nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez Sąd. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że wezwanie zostało doręczone w trybie art. 73 u.p.p.s.a bowiem skierowano je na adres podany w skardze, wobec niezastania adresata złożono je w placówce pocztowej, o czym powiadomiono adresata przez pozostawienie awiza w skrzynce dla doręczeń. Wezwanie zostało zwrócone przez Pocztę w związku z niepodjęciem w terminie. Zostały zatem spełnione wszystkie warunki wymienione w art. 73 u.p.p.s.a. do uznania pisma za doręczone. Okoliczności (...)

2011
1
mar

Istota:

W skardze kasacyjnej w rozpoznawanej sprawie nie postawiono zarzutu naruszenia przez Sąd pierwszej instancji przepisu art. 145 § 1 pkt 1 lit. a, który stanowi, że Sąd uwzględniając skargę na decyzję, uchyla zaskarżoną decyzję, jeżeli stwierdzi, że przy jej wydawaniu naruszono przepisy prawa materialnego, które miały wpływ na wynik sprawy, czyli w tym przypadku art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Zarzutu takiego jednak w skardze kasacyjnej nie postawiono, a Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej i bierze pod rozwagę z urzędu jedynie nieważność postępowania, co w niniejszej sprawie nie występuje. Skoro nie sformułowano w skardze zarzutu naruszenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie przepisu art. 145 § 1 pkt 1 lit. a w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT to Naczelny Sąd Administracyjny nie mógł tego zarzutu rozważać.

Fragment:

(...) decyzję, jeżeli stwierdzi, że przy jej wydawaniu naruszono przepisy prawa materialnego, które miały wpływ na wynik sprawy, czyli w tym przypadku art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Zarzutu takiego jednak w skardze kasacyjnej nie postawiono, a Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej i bierze pod rozwagę z urzędu jedynie nieważność postępowania, co w niniejszej sprawie nie występuje. Skoro nie sformułowano w skardze zarzutu naruszenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie przepisu art. 145 § 1 pkt 1 lit. a w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT to Naczelny Sąd Administracyjny nie mógł tego zarzutu rozważać. W tej sytuacji, Sąd uznał, że skarga nie ma usprawiedliwionych podstaw i na podstawie art. 184 Ppsa orzekł o jej oddaleniu. O kosztach postępowania kasacyjnego Sąd orzekł w oparci o przepis art. 204 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (...)