Wojewódzki Sąd Administracyjny | Interpretacje podatkowe

Wojewódzki Sąd Administracyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Wojewódzki Sąd Administracyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Sąd administracyjny, sprawując na podstawie art. 3 § 2 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi kontrolę działalności administracji publicznej, w sprawach skarg na decyzje administracyjne wydane na podstawie art. 14b § 5 ustawy - Ordynacja podatkowa, jest obowiązany do kontroli takich decyzji również z punktu widzenia poprawności merytorycznej dokonanych w nich interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
Fragment:
(...) całości i orzeczenie co do istoty sprawy. Postanowieniem z 13.07.2006 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie organu pierwszej instancji. Na powyższe postanowienie skarżący złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku i wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia jako naruszającego prawo. W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku podtrzymał swoje stanowisko i wniósł o oddalenie skargi. Wojewódzki Sąd Administracyjny, powołując się na art. 151 ustawy z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej "popsa" oddalił skargę. Sąd wywiódł, że w sprawie dotyczącej udzielania pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego zakres kontroli sądowoadministracyjnej ogranicza się wyłącznie do oceny, czy organy nie naruszyły przepisów ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 (...)
2011
1
cze

Istota:

1. WSA odrzucił skargę na podstawie art. 220 § 3 u.p.p.s.a., który stanowi, że skarga kasacyjna, od której, pomimo wezwania, nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez Sąd.

2. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że wezwanie zostało doręczone w trybie art. 73 u.p.p.s.a bowiem skierowano je na adres podany w skardze, wobec niezastania adresata złożono je w placówce pocztowej, o czym powiadomiono adresata przez pozostawienie awiza w skrzynce dla doręczeń. Wezwanie zostało zwrócone przez Pocztę w związku z niepodjęciem w terminie.

3. Zostały zatem spełnione wszystkie warunki wymienione w art. 73 u.p.p.s.a. do uznania pisma za doręczone.
Fragment:
(...) Sąd nie mógł naruszyć wskazanego przepisu, bowiem jest on adresowany do stron postępowania, a nie do Sądu. W myśl art. 70 § 1 u.p.p.s.a. strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie swego zamieszkania, adresu do doręczeń lub siedziby. W niniejszej sprawie WSA odrzucił skargę na podstawie art. 220 § 3 u.p.p.s.a., który stanowi, że skarga kasacyjna, od której, pomimo wezwania, nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez Sąd. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że wezwanie zostało doręczone w trybie art. 73 u.p.p.s.a bowiem skierowano je na adres podany w skardze, wobec niezastania adresata złożono je w placówce pocztowej, o czym powiadomiono adresata przez pozostawienie awiza w skrzynce dla doręczeń. Wezwanie zostało zwrócone przez Pocztę w związku z niepodjęciem w terminie. Zostały zatem spełnione wszystkie warunki wymienione w art. 73 u.p.p.s.a. do uznania pisma za doręczone. Okoliczności (...)
2011
1
kwi

Istota:
W skardze kasacyjnej w rozpoznawanej sprawie nie postawiono zarzutu naruszenia przez Sąd pierwszej instancji przepisu art. 145 § 1 pkt 1 lit. a, który stanowi, że Sąd uwzględniając skargę na decyzję, uchyla zaskarżoną decyzję, jeżeli stwierdzi, że przy jej wydawaniu naruszono przepisy prawa materialnego, które miały wpływ na wynik sprawy, czyli w tym przypadku art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Zarzutu takiego jednak w skardze kasacyjnej nie postawiono, a Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej i bierze pod rozwagę z urzędu jedynie nieważność postępowania, co w niniejszej sprawie nie występuje. Skoro nie sformułowano w skardze zarzutu naruszenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie przepisu art. 145 § 1 pkt 1 lit. a w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT to Naczelny Sąd Administracyjny nie mógł tego zarzutu rozważać.
Fragment:
(...) decyzję, jeżeli stwierdzi, że przy jej wydawaniu naruszono przepisy prawa materialnego, które miały wpływ na wynik sprawy, czyli w tym przypadku art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Zarzutu takiego jednak w skardze kasacyjnej nie postawiono, a Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej i bierze pod rozwagę z urzędu jedynie nieważność postępowania, co w niniejszej sprawie nie występuje. Skoro nie sformułowano w skardze zarzutu naruszenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie przepisu art. 145 § 1 pkt 1 lit. a w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT to Naczelny Sąd Administracyjny nie mógł tego zarzutu rozważać. W tej sytuacji, Sąd uznał, że skarga nie ma usprawiedliwionych podstaw i na podstawie art. 184 Ppsa orzekł o jej oddaleniu. O kosztach postępowania kasacyjnego Sąd orzekł w oparci o przepis art. 204 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.