IPTPB3/4510-229/15-4/KC | Interpretacja indywidualna

Określenie skutków podatkowych otrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
IPTPB3/4510-229/15-4/KCinterpretacja indywidualna
 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 2. dofinansowanie
 3. dotacja
 4. jednostka samorządu terytorialnego
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2015 r. (data wpływu 29 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 sierpnia 2015 r. (data wpływu 14 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia skutków podatkowych otrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), pismem z dnia 31 lipca 2015 r., (doręczonym w dniu 5 sierpnia 2015 r.) wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie, dnia 14 sierpnia 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (data nadania 12 sierpnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (po uzupełnieniu):

Wnioskodawca jest Spółką Skarbu Gminy (100% udziałów). Podstawową działalnością Wnioskodawcy jest produkcja i sprzedaż wody oraz odprowadzanie ścieków.

Poza działalnością statutową Spółka może prowadzić również inną działalność, a między innymi sklasyfikowaną w PKD jako 85.59.B - „Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane”. Spółka nie prowadzi usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy i nie jest jednostką objętą systemem oświaty. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT.

W bieżącym roku Spółka złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: WFOŚiGW) o udzielenie dotacji w ramach konkursu „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa” na zadanie pn. „Nasza woda, nasze życie, czyli racjonalna gospodarka wodna na terenie Gminy i Miasta X”. Projekt skierowany jest do mieszkańców z terenu Gminy X, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów placówek oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja). Z uwagi na fakt, że na terenie Gminy X brak jest systematycznych działań promujących kształtowanie postaw proekologicznych, dlatego też Wnioskodawca wyszedł z inicjatywą zrealizowania projektu, którego celem jest wspieranie i rozwijanie pozaszkolnych form edukacji ekologicznej oraz kształtowania postaw ekologicznych poprzez propagowanie zasad racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi.

W ramach realizacji zadania pn. „Nasza woda, nasze życie, czyli racjonalna gospodarka wodna na terenie Gminy i Miasta X” - przewidziano:

 • przygotowanie infrastruktury edukacyjnej w postaci interaktywnej ścieżki z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń elektronicznych pozwalających wywołać silne wrażenie poznawcze (tj. infokiosk wraz z aplikacją i grafiką);
 • zorganizowanie i prowadzenie warsztatów stacjonarnych na obiektach zakładu oraz imprez plenerowych w postaci dni otwartych pn. „....” mających na celu przekazanie wiedzy i poruszanie problemów związanych m.in. z ochroną wód, racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi, procesami technologicznymi produkcji wody i oczyszczania ścieków, konsumpcją wody, badaniem jakości wody i ścieków;
 • przygotowanie i przedstawianie prezentacji multimedialnej dotyczącej zasobów wody na świecie i jej racjonalnego wykorzystywania oraz ochrony jakości wód;
 • promocję zdrowego stylu życia poprzez pokazywanie walorów i możliwości picia wody z kranu, pokazując jednocześnie problem powstawania nadmiernej ilości odpadów (butelki pet) i ich utylizacji.

Projekt jest w 89,73% finansowany przez WFOŚiGW, a pozostałą część stanowi udział własny Spółki. Wszystkie działania związane z realizacją projektu będą dokonywane nieodpłatnie.

Przygotowanie i zorganizowane ww. działań wymaga zakupu towarów i usług, które będą stanowiły o możliwości realizacji zaplanowanych zadań. Dlatego też przy realizacji przedmiotowego projektu Wnioskodawca we wniosku złożonym do WFOŚiGW uwzględnił zakup następujących produktów:

 • materiały dydaktyczne (tj. rzutnik, ekran ręczny, laptop z oprogramowaniem, sprzęt i odczynniki laboratoryjne, urządzenie do badania wody i ścieków-spektrofotometr, zestawy edukacyjne do filtracji, drobne akcesoria laboratoryjne), które będą przeznaczone na przygotowanie prezentacji multimedialnej i zorganizowanie warsztatów oraz imprez plenerowych;
 • materiały edukacyjne w postaci publikacji (100 szt.), które będą przekazane mieszkańcom Gminy X;
 • materiały promocyjne w postaci banerów, które będą informowały adresatów projektu o planowanych działaniach i imprezach;
 • infokiosk wraz z grafiką, czyli wolnostojący terminal zewnętrzny, który będzie dostępny podczas warsztatów stacjonarnych i będzie zlokalizowany na obiekcie zakładu - stacji uzdatniania wody w X. Infokiosk będzie stanowił interaktywną ścieżkę edukacyjną;
 • źródełka wody pitnej, które będą zamontowane w obiektach publicznych, tj. Urząd Gminy, szkoły i biuro Wnioskodawcy - pozwolą na wykonanie zadania w zakresie konsumpcji wody kranowej i promowanie zdrowego stylu życia;
 • karafki i szklanki, które stanowić będą nagrody w konkurach ekologicznych organizowanych podczas dni otwartych pn. „Piknik wodny”;
 • długopisy i butelki z nadrukiem, które stanowią efekty rzeczowe i będą rozdawane mieszkańcom Gminy X np. podczas warsztatów i imprez plenerowych. Dedykowane akcji butelki wielokrotnego użycia stanowią też element promocji zdrowego stylu życia - piję wodę z kranu.

Termin realizacji przedmiotowego projektu obejmuje okres od 1 czerwca 2015 r. do 31 października 2016 r. Planowane zadanie pn. „Nasza woda, nasze życie, czyli racjonalna gospodarka wodna na terenie Gminy i Miasta X” jest zadaniem złożonym i obejmuje kilka czynności, tj. interaktywną ścieżkę ekologiczną na obiekcie zakładu, promocję picia wody z kranu jako zdrowego stylu życia oraz imprezy plenerowe i warsztaty wypełnione licznymi edukacyjnymi działaniami wpływając na rozwój poznawczy i wiedzę.

Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW została podpisana dnia 21 lipca 2015 r. Kwota dotacji będzie przekazana jednorazowo w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. Dotacja nie będzie stanowić wynagrodzenia za usługi szkoleniowe, nie jest przyznawana jako dopłata do ceny usługi. Jest przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów działalności związanych z realizacją projektu szkoleniowego. Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej ustawa o VAT), nie podlega opodatkowaniu dotacja, która przeznaczona jest na pokrycie kosztów projektu.

Nieodpłatne świadczenia będą stanowić:

 • warsztaty edukacyjno-ekologiczne stacjonarne i plenerowe,
 • montaż źródełek i zdrojów wody pitnej w szkołach, instytucjach i miejscach publicznych, połączony z możliwością badania wody przez uczniów na lekcjach przyrody lub chemii przy pomocy przenośnego sprzętu laboratoryjnego udostępnionego przez Wnioskodawcę, gdzie uczniowie jak i nauczyciele oraz rodzice uzyskają możliwość sprawdzenia za pomocą aplikacji telefonicznych (kod QR) aktualnych badań wody na stronie internetowej Wnioskodawcy wraz z informacjami na temat wody i ochrony jej zasobów. Źródełka i zdroje montowane są pod hasłem „Odkręć się na wodę z kranu”. Akcję wspiera Gmina i Miasto X oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Y,
 • ścieżkę edukacyjną z multimedialnym infokioskiem prezentującą w ciekawej, interaktywnej formie proces uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków,
 • plenerowe pikniki wodne organizowane na stacjach uzdatniania wody, połączone z występami artystycznymi, warsztatami plastycznymi, konkursami, quizami, prezentacjami urządzeń wodnych, multimediami, doświadczeniami, konsumpcją wody itp.,
 • publikację biuletynu i komiksu.

Usługi te nie są świadczone na cele osobiste Wnioskodawcy, jego pracowników, byłych pracowników, wspólników, udziałowców i do celów innych niż działalność gospodarcza, czyli niespełnione są warunki wskazane w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

Projekt edukacyjny nie mieści się w ramach zadań, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, natomiast mieści się w działalności Spółki, sklasyfikowanej jako „Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane”. Faktury dokumentujące wydatki poniesione w związku z realizacją projektu wystawione są na Wnioskodawcę w ramach czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zakład po zakończeniu realizacji zadania pn. „Nasza ...” nie będzie dokonywać sprzedaży towarów i usług z tytułu zrealizowanego projektu. Wszystkie działania związane z projektem będą realizowane przy udziale pracowników zakładu i będą wykonywane nieodpłatnie. Dotacja ma charakter bezzwrotny. Warunkiem przyznania dotacji był udział i zakwalifikowanie się w konkursie „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa”, organizowanym przez WFOŚiGW i wydatkowanie środków zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania. Pod pojęciem „Wszystkie działania związane z projektem” mieszczą się opisane powyżej czynności. Nie będzie miało tu zastosowania zwolnienie (art. 17 ust. 1 pkt 21, 47, 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy dotacja otrzymana z WFOŚiGW korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych i VAT...
 2. Czy nieodpłatnie wykonywanie usług związanych z realizacją projektu należy opodatkować VAT poprzez wystawienie faktur wewnętrznych...
 3. Czy spółka ma możliwość odliczenia podatku VAT lub ubiegania się o jego zwrot za dokonane zakupy niezbędne do realizacji zadania...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (część pytania nr 1), natomiast w zakresie podatku od towarów i usług wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy (po uzupełnieniu), wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej działają w oparciu o ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.). Są one samorządowymi osobami prawnymi w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W niektórych przypadkach dotacje korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego. Przykładowo, wolne od podatku dochodowego są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie przysługiwało zwolnienie zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej ustawa o CIT), gdyż dotacje wypłacane przez WFOŚiGW nie są dotacjami wypłacanymi z budżetu państwa czy budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Mając to na względzie oraz, że Narodowy Fundusz nie jest funduszem celowym środki te nie mogą być uznane za dotację w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. Nie będzie tu miało też zastosowania zwolnienie zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 48, 54, 21 ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) nie zawiera definicji przychodu. Przepis art. 12 tej ustawy, regulujący kwestię przychodów, nie wymienia źródeł przychodu, lecz określa zdarzenia, których wystąpienie powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Poprzez przykładowe wyliczenie zawarte w kolejnych ustępach art. 12 ustawodawca precyzuje jedynie rodzaje przychodów. Ponadto wylicza jakiego rodzaju wpływy pieniężne podmiotu gospodarczego nie są zaliczane do przychodów (art. 12 ust. 4 ustawy podatkowej).

W świetle art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są więc w szczególności m.in.:

 1. otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe,
 2. wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie,
 3. wartość, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 8, umorzonych lub przedawnionych:
  1. zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy,
  2. środków na rachunkach bankowych – w bankach.

Stosownie do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są:

 • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m (art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy),
 • dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach (art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy) oraz
 • kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach (art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy).

Brzmienie cytowanych wyżej przepisów wskazuje, że zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych podlegają dotacje uzyskane:

 • z budżetu państwa,
 • z budżetu jednostek samorządu terytorialnego,
 • od agencji rządowych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa.

Z kolei, w myśl art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej „Narodowym Funduszem”, jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.). Natomiast zgodnie z art. 400 ust. 2 ww. ustawy, Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwane dalej „wojewódzkimi funduszami”, są samorządowymi osobami prawnymi w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy, o której mowa w ust 1.

Przepis art. 403 ust. 2 ww. ustawy stanowi, że do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego (m.in. budżet gminy) to stanowiący część uchwały budżetowej, roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy.

Zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie: zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami:

 1. ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 2. bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 3. zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b),
 4. zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,
 5. kosztów realizacji inwestycji.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca podpisał umowę o dotację z WFOŚiGW. Dotacja nie będzie stanowić wynagrodzenia za usługi szkoleniowe, nie jest przyznawana jako dopłata do ceny usługi. Jest przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów działalności związanych z realizacją projektu szkoleniowego. Projekt edukacyjny nie mieści się w ramach zadań, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, natomiast mieści się w działalności Spółki. Faktury dokumentujące wydatki poniesione w związku z realizacją projektu wystawione są na Wnioskodawcę w ramach czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wszystkie działania związane z projektem będą realizowane przy udziale pracowników Wnioskodawcy i będą wykonywane nieodpłatnie. Dotacja ma charakter bezzwrotny.

Mając na uwadze powyższe oraz przedstawiony opis stanu faktycznego, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym otrzymane środki nie mogą być uznane za dotację oraz, że w przedmiotowej sprawie nie będzie miało też zastosowania zwolnienie zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 48, 54 i 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należało uznać za prawidłowe.

Ponadto, w sprawie będącej przedmiotem wniosku, w związku ze wskazaniem w jego treści na fakt załączenia załączników, należy zwrócić uwagę, że ich analiza nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny prawnej załączników dołączonych przez zainteresowanego, jest natomiast związany opisem sprawy przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem, co wprost wynika z przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
IBPB-1-2/4510-27/15/MM | Interpretacja indywidualna

dofinansowanie
DD3.8222.2.70.2015.IMD | Interpretacja indywidualna

dotacja
ILPB1/4511-1-383/15-2/AG | Interpretacja indywidualna

jednostka samorządu terytorialnego
ITPB3/423-108/14/15-S/MK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.