IBPB-1-2/4510-27/15/MM | Interpretacja indywidualna

W zakresie:możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
IBPB-1-2/4510-27/15/MMinterpretacja indywidualna
 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 2. cele statutowe
 3. dochody wolne od podatku
 4. dotacja
 5. izby gospodarcze
 6. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Izby, przedstawione we wniosku z 30 marca 2015 r., (wpływ do tut. Biura 8 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 kwietnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Zgodnie ze statutem Wnioskodawcy (dalej także: „Izba Gospodarcza”, „Izba”) do jej zadań należy w szczególności: reprezentowanie interesów członków Izby przede wszystkim wobec organów państwowych, samorządowych, sądów i innych instytucji oraz ochrona ich interesów; organizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu ich problemów organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych; budowanie pozytywnego wizerunku członków Izby w otoczeniu rynkowym; prowadzenie działań na rzecz integracji członków izby; kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących działalności członków Izby, a w szczególności górniczej, jak również wyrażanie opinii o projektach przepisów dotyczących tej branży, wykonywanie zleconych przez organy państwowe i samorządowe opinii, analiz, opracowań problemowych, sondaży i ekspertyz z zakresu problematyki obejmującej działalność członków; kreowanie rozwiązań i warunków sprzyjających rozwojowi branży, promowanie nowych rozwiązań technologicznych, ekonomicznych i organizacyjnych służących promocji polskiego węgla; prowadzenie doradztwa w zakresie ekonomiki i zagadnień organizacyjno-prawnych dla członków Izby; organizowanie seminariów, konferencji i sympozjów o tematyce branżowej. Swoje cele Izba Gospodarcza realizuje poprzez: organizowanie seminariów, konferencji i sympozjów o tematyce branżowej, organizowanie kursów i szkoleń; badania rynku i analiz rynkowych; działalność wydawniczą i informacyjną; prowadzenie poradnictwa w zakresie ekonomiki i zagadnień organizacyjno-prawnych dla członków Izby; podejmowanie przedsięwzięć i działań zmierzających do ochrony praw i interesów członków Izby; delegowanie przedstawicieli do organów doradczych administracji państwowej i innych instytucji, a w szczególności wyznaczanie osób powołanych do wydawania opinii i stwierdzania stanu faktycznego; sporządzanie, opinii i informacji dotyczących, w szczególności, rynku handlu węglem; stworzenie Sądu Arbitrażowego obsługującego członków Izby jak i inne zainteresowane podmioty; kształcenia i dokształcania swoich członków; doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzania. Zgodnie ze statutem Izby, majątek Izby stanowią m.in. dotacje i subwencje.

Izba Gospodarcza otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) na zadanie pod nazwą „...”. Akcja miała na celu wskazanie jak szkodliwe i nieekonomiczne jest palenie śmieciami, zamiast np. węglem. Z inicjatywy Izby, przy finansowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wybranych placówkach oświatowych z terenu województwa zostały przeprowadzone prelekcje dotyczące szkodliwości spalania śmieci w domowych kotłowniach. Zgodnie bowiem ze statutem Izby, jej celem statutowym jest kreowanie rozwiązań i warunków sprzyjających rozwojowi branży, promowanie nowych rozwiązań technologicznych, ekonomicznych i organizacyjnych służących promocji polskiego węgla. Izba realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie działalności informacyjnej. Działalność informacyjna polega na wspieraniu inicjatywy społecznej poprzez edukację ekologiczną, w tym zakresie Izba przeprowadza na terenie województwa akcję informacyjno-edukacyjną na temat szkodliwości spalania śmieci w piecach domowych. W celu pozyskania środków na realizację akcji, o której mowa powyżej, Zarząd Izby podjął decyzję o wystąpieniu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o udzielenie dotacji i w tym zakresie Wnioskodawca zawarł stosowną umowę dotacji. W oparciu o zawartą umowę dotacji Wnioskodawca otrzymał dotację na dofinansowanie zadania pt. „...”. Środki pozyskane z dotacji zostały przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji w/w akcji, w tym w szczególności na przygotowanie i zakup materiałów i tekstów promocyjnych (ulotki, plakaty, informacje prasowe, audycje, itp.), wynagrodzenie dla osób bezpośrednio związanych z prowadzeniem akcji (koordynatorzy, prelegenci, itp.) oraz pozostałe koszty związane z akcją.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy otrzymana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) na zadanie pod nazwą „...” korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych...
 2. W przypadku uznania, że przedmiotowa dotacja nie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego i powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, to czy w takiej sytuacji, poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na realizację zadania, o którym mowa w opisanym stanie faktycznym, na które otrzymano dotację, Wnioskodawca może zaliczyć w koszty podatkowe...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku dochodowego są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach. Z literalnego brzmienia wyżej powołanych przepisów wynika, że zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych podlegają dotacje uzyskane:

 • z budżetu państwa lub
 • budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub
 • od agencji rządowych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa.

Zdaniem Wnioskodawcy, środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie spełniają żadnego z powyższych kryteriów. Dotacja z WFOŚIGW nie pochodzi z budżetu państwa, ani też ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, WFOŚiGW nie jest także agencją rządową. Mając na względzie, że środki wypłacane przez Fundusz nie pochodzą ani z budżetu państwa, ani z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (tak wynika z art. 401 ustawy prawo ochrony środowiska), należy zatem stwierdzić, że otrzymane dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie może korzystać ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47. Ponieważ fundusz nie jest agencją rządową, nie może również korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w pkt 48 art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podsumowując, otrzymane środki z WFOŚiGW nie mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 47 ani pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podobnie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 29 listopada 2010 r., nr IBPBI/2/423-1116/10/JD:

(...) Przechodząc do oceny charakteru tych środków należy przede wszystkim stwierdzić, że zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz.150 ze zm.). Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej "Narodowym Funduszem", jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 12401). Od dnia 1 stycznia 2010 r. Narodowy Fundusz nie posiada statusu funduszu celowego.

Jak stanowi art. 126 powołanej wcześniej ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie ustawy o finansach publicznych, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Mając na względzie, że środki wypłacane przez Narodowy Fundusz nie pochodzą ani z budżetu państwa, ani budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 401 ustawy Prawo ochrony środowiska), jak również to, że Narodowy Fundusz nie jest funduszem celowym, należy stwierdzić, że otrzymane przez Spółkę środki pieniężne nie mogą być uznane za dotację w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. (...)

Jednakże, zdaniem Wnioskodawcy, w niniejszym stanie faktycznym zastosowanie znajdzie zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 39 updop. Zgodnie z przywołanym przepisem wolne od podatku są dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, spółdzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców i partii politycznych, działających na podstawie odrębnych ustaw - w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 17 ust. 1b updop zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Jak wskazano w przedstawionym stanie faktycznym Izba Gospodarcza otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) na zadanie pod nazwą „...”. Akcja miała na celu wskazanie jak szkodliwe i nieekonomiczne jest palenie śmieciami, zamiast węglem. Z inicjatywy Izby, przy finansowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wybranych placówkach oświatowych z terenu województwa zostały przeprowadzone prelekcje dotyczące szkodliwości spalania śmieci w domowych kotłowniach. Zgodnie ze statutem Izby jej celem jest kreowanie rozwiązań i warunków sprzyjających rozwojowi branży, promowanie nowych rozwiązań technologicznych, ekonomicznych i organizacyjnych służących promocji polskiego węgla. Izba realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie działalności informacyjnej. Natomiast działalność informacyjna polega na wspieraniu inicjatywy społecznej poprzez edukację ekologiczną; w tym zakresie Izba przeprowadza na terenie województwa akcję informacyjno-edukacyjną na temat szkodliwości spalania śmieci w piecach domowych. Środki pozyskane z dotacji zostały przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji w/w akcji, w tym w szczególności na przygotowanie i zakup materiałów i tekstów promocyjnych (ulotki, plakaty, informacje prasowe, audycje, itp.), wynagrodzenie dla osób bezpośrednio związanych z prowadzeniem akcji (koordynatorzy, prelegenci, itp.) oraz pozostałe koszty związane z akcją.

Literalne brzmienie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy wskazuje, że dochody podatników, o których mowa w tym przepisie, nie podlegają opodatkowaniu po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 1. przeznaczenia dochodów na cele statutowe, czyli cele określone w statucie oraz, gdy
 2. środki te nie zostały przeznaczone na działalność gospodarczą,
 3. podatnik musi należeć do jednej z kategorii podmiotów wskazanych omawianym przepisie.

Jak wskazano powyżej dla zastosowania zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy konieczne jest przeznaczenie i wydatkowanie dochodów na niegospodarcze cele statutowe. Wolny od podatku jest zatem dochód Izby, niezależnie od źródeł pochodzenia (oprócz dochodów określonych w art. 17 ust. 1a), w tym z działalności gospodarczej, który zostanie przeznaczony i wydatkowany wyłącznie na działalność statutową.

Przez działalność statutową podatnika należy rozumieć te rodzaje działalności, które ujęte zostały w jego statucie. Jak wskazano powyżej zgodnie ze statutem celem Izby jest m.in. kreowanie rozwiązań i warunków sprzyjających rozwojowi branży, promowanie nowych rozwiązań technologicznych, ekonomicznych i organizacyjnych służących promocji polskiego węgla. Odnosząc powołane przepisy prawa podatkowego do opisanego stanu faktycznego stwierdzić należy, że dochody Izby, tj. dotacja na realizację akcji „...” służy również promocji polskiego węgla, zatem jako cel statutowy korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 updop. Otrzymane środki, przeznaczone są bowiem na realizację niegospodarczych celów statutowych (tj. nieposiadających zarobkowego i odpłatnego charakteru) zatem korzystać mogą ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 710 ze zm.), przedsiębiorcy mogą zrzeszać się w izby gospodarcze działające na podstawie niniejszej ustawy i statutów. Stosownie do art. 2 ww. ustawy, izba gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców, w szczególności wobec organów władzy publicznej. Izba gospodarcza określa samodzielnie w statucie zadania w granicach właściwości określonej w art. 2-4 (art. 5 ust. 1 ww. ustawy). Zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy, izby gospodarcze oraz ich jednostki organizacyjne podlegają obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Izby gospodarcze oraz ich jednostki organizacyjne uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego (art. 8 ust. 2). Izby gospodarcze są więc podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. dalej: „updop”). Jednocześnie nie zostały one wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ust. 1 oraz ust. 2 updop, jako podmioty, które zwolnione są od podatku. W konsekwencji podlegają one ogólnym regułom, podatkowym przewidzianym w ustawie.

Art. 7 ust. 1 updop stanowi, że przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Zgodnie z ust. 2 powyższego artykułu dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Stosownie do art. 12 ust. 1 updop, przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, jak również inne, nie wymienione szczegółowo w ustawie zdarzenia, których skutkiem jest przyrost majątku podatnika. Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop. Ustalony w ww. sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia od opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 updop. Przepis ten zawiera bowiem katalog zwolnień przedmiotowych od podatku dochodowego od osób prawnych.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 39 updop, wolne od podatku są dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, spółdzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców i partii politycznych, działających na podstawie odrębnych ustaw – w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Z treści art. 17 ust. 1a updop, wynika natomiast, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

1.dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;

1a. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k;

2.dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Art. 17 ust. 1b updop, stanowi natomiast, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

W świetle wyżej powołanych przepisów stwierdzić należy, że kwota otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest przychodem podatkowym zgodnie z art. 12 ust. 1 updop, generującym dochód, jednakże w sytuacji gdy podmiot wymieniony w cyt. wyżej art. 17 ust. 1 pkt 39 updop, osiągnięty dochód przeznacza na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej, dochód ten wolny jest od podatku.

Należy mieć również na uwadze dyspozycję zawartą w art. 25 ust. 4 updop, zgodnie z którym jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uprzednio zadeklarowali, że przeznaczą dochód na cele określone w tych przepisach i dochód ten wydatkowali na inne cele albo na cele określone w tych przepisach, ale po terminie w nich określonym - podatek od tego dochodu, bez wezwania, wpłaca się do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku lub w którym upłynął termin do dokonania wydatku; przepis ten stosuje się również do dochodów za lata poprzedzające rok podatkowy, zadeklarowanych i niewydatkowanych w tych latach na cele określone w art. 17 ust. 1b, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 pkt 5a.

W świetle powyższych przepisów, należy uznać, że otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota dotacji korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 updop, o ile zostanie w całości wykorzystana dla realizacji celów statutowych z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że w związku z uznaniem za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku jako pytanie nr 1, ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku jako pytanie nr 2 stała się bezprzedmiotowa.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.