Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
23
sie

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z udzielaniem dotacji celowej w ramach Programu ograniczania niskiej emisji

Fragment:

Warunkiem udzielenia dotacji na dofinansowanie przedsięwzięć, o których mowa wyżej jest otrzymanie przez Miasto ... środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w .... Dotacja może być udzielona w wysokości nie większej niż 40% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia do wysokości przyznanej dotacji Miastu ... przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w .... Dotacja celowa może być udzielana osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, spółdzielniom mieszkaniowym i towarzystwu budownictwa społecznego na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie Miasta ..., które dysponują tytułem prawnym do nieruchomości, na której znajduje się budynek, wynikającym z prawa własności, współwłasność, prawa użytkowania wieczystego. Dotacja celowa na dofinansowanie dla danego Inwestora na wymianę danego źródła ciepła może być udzielana tylko jeden raz. Przedmiotem dotacji są koszty kwalifikowalne. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji zawartej pomiędzy Miastem ... a Inwestorem, w której zostaną określone: wysokość dotacji, cel, opis zakresu rzeczowego, na którego realizację przekazywana jest dotacja; termin wykorzystania dotacji; termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji.

2017
5
sie

Istota:

W analizowanej sprawie dochodzi do odpłatnej dostawy towarów w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1, a wpłaty dokonywane przez mieszkańców biorących udział w projekcie jak również kwota dofinansowania otrzymanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej należy opodatkować 23% stawką podatku VAT. Gmina będzie miała prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie towarów związanych z realizacją zadania.

Fragment:

(...) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, opodatkowania nieodpłatnego przekazania na rzecz mieszkańca prawa własności pieca C.O. po upływie 5 lat licząc od dnia zakończenia inwestycji, prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 26 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania wkładu własnego wniesionego przez właściciela nieruchomości, na której zostanie zainstalowany piec, opodatkowania otrzymanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, opodatkowania nieodpłatnego przekazania na rzecz mieszkańca prawa własności pieca C.O. po upływie 5 lat licząc od dnia zakończenia inwestycji oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W 2017 roku Gmina po otrzymaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie realizowała zadanie inwestycyjne pn.: "Zakup 3 szt. kotłów gazowych i 2 szt. kotłów na biomasę" w ramach programu "Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni".

2016
23
mar

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Fragment:

(...) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w części dotyczącej: braku powstania przychodu w odniesieniu do wartości pożyczki spłaconej – jest prawidłowe, wyłączenia z przychodów na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do wartości pożyczki umorzonej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 listopada 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie skutków podatkowych otrzymania pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Spółdzielnia Mieszkaniowa złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Nazwa zadania „ ... ” Spółdzielnia ubiega się o dofinansowanie stanowiące pomoc publiczną de minimis. Forma dofinansowania to: pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej spłacana w ratach, która może zostać umorzona po spłacie 1/2 części pod warunkiem przeznaczenia tej umorzonej części pożyczki na kolejne prace termomodernizacyjne, dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w ramach programu K. .

2015
29
wrz

Istota:

Określenie skutków podatkowych otrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Fragment:

Natomiast zgodnie z art. 400 ust. 2 ww. ustawy, Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwane dalej „ wojewódzkimi funduszami ”, są samorządowymi osobami prawnymi w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy, o której mowa w ust 1. Przepis art. 403 ust. 2 ww. ustawy stanowi, że do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. Budżet jednostki samorządu terytorialnego (m.in. budżet gminy) to stanowiący część uchwały budżetowej, roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy. Zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

2015
29
lip

Istota:

W zakresie:możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

Izba Gospodarcza otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) na zadanie pod nazwą „ ... ”. Akcja miała na celu wskazanie jak szkodliwe i nieekonomiczne jest palenie śmieciami, zamiast np. węglem. Z inicjatywy Izby, przy finansowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wybranych placówkach oświatowych z terenu województwa zostały przeprowadzone prelekcje dotyczące szkodliwości spalania śmieci w domowych kotłowniach. Zgodnie bowiem ze statutem Izby, jej celem statutowym jest kreowanie rozwiązań i warunków sprzyjających rozwojowi branży, promowanie nowych rozwiązań technologicznych, ekonomicznych i organizacyjnych służących promocji polskiego węgla. Izba realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie działalności informacyjnej. Działalność informacyjna polega na wspieraniu inicjatywy społecznej poprzez edukację ekologiczną, w tym zakresie Izba przeprowadza na terenie województwa akcję informacyjno-edukacyjną na temat szkodliwości spalania śmieci w piecach domowych. W celu pozyskania środków na realizację akcji, o której mowa powyżej, Zarząd Izby podjął decyzję o wystąpieniu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o udzielenie dotacji i w tym zakresie Wnioskodawca zawarł stosowną umowę dotacji.

2013
3
gru

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Fragment:

Wnioskodawczyni otrzymała tę dotację bezpośrednio z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bez pośrednictwa jednostek samorządów terytorialnych. W myśl art. 400 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwane dalej "wojewódzkimi funduszami", są samorządowymi osobami prawnymi w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Zgodnie z art. 400q ust. 1 ww. ustawy, Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze prowadzą samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając z posiadanych środków i uzyskiwanych wpływów wydatki na finansowanie zadań określonych w ustawie oraz kosztów działalności. Podstawą gospodarki finansowej Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy jest roczny plan finansowy (art. 400q ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska). Z treści złożonego wniosku wynika, iż przedmiotowa dotacja została wypłacona z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jak wyżej wskazano Fundusz ten jest państwową osobą prawną. Tym samym dotacje udzielone przez ten Fundusz, jako uzyskane od podmiotu niewymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy, nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania.

2013
3
wrz

Istota:

1. Czy w związku z umorzeniem przez pożyczkodawcę spłaty części kapitału pozyczki - dla Spółki powstanie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia w części wartości umorzonej pożyczki?
2. Czy z tytułu umorzonej części pożyczki Spółka będzie miała nadal prawo do dokonywania amortyzacji środka trwałego finansowanego w całości z pozyczki?

Fragment:

(...) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 18 kwietnia 2013 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego – uzupełniony w dniu 2 lipca 2013 r. – dotyczącej kwestii podatkowego rozliczenia częściowego umorzenia pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka otrzymała na podstawie zawartej umowy pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w X na zakup środka trwałego. Ze względu na postanowienia umowne Spółka ma możliwość uzyskania umorzenia w części, do 30% wartości, spłaty kapitału pożyczki, która to będzie traktowana jako częściowy zwrot wydatków związany z zakupem środka trwałego. W kontekście przedstawionego zdarzenia przyszłego postawiono następujące pytania. Czy w związku z umorzeniem przez pożyczkodawcę spłaty części kapitału pożyczki – dla Spółki powstanie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia w części wartości umorzonej pożyczki...

2013
27
kwi

Istota:

Czy Spółka prawidłowo nie zaliczy do przychodów podatkowych kwoty umorzonej pożyczki?

Fragment:

U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.) Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwane dalej „ wojewódzkimi funduszami ”, są samorządowymi osobami prawnymi w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Zgodnie z art. 400 ust. 3 ww. ustawy, wojewódzkie fundusze nie są wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.). Od dnia 01 stycznia 2010 r. Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej utraciły status funduszu celowego. Zaznaczyć również należy, iż stosownie do treści art. 400q ust. 1 powołanej ustawy, wojewódzkie fundusze prowadzą samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając z posiadanych środków i uzyskiwanych wpływów wydatki na finansowanie zadań określonych w ustawie oraz kosztów działalności. Mając na względzie, że środki wypłacane przez Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej nie pochodzą ani z budżetu państwa, ani budżetu jednostki samorządu terytorialnego (jak wynika z art. 401 ustawy prawo ochrony środowiska), jak również to, że Fundusz ten nie jest funduszem celowym, należy stwierdzić, iż również drugi z ww. warunków nie został spełniony.

2013
27
lut

Istota:

Czy otrzymana pomoc w postaci dopłat do odsetek przekazywana bezpośrednio z WFOŚiGW do Banku jest przychodem do opodatkowania zgodnie z art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy dopłaty te są zwolnione z opodatkowania zgodnie z art. 17 ust. 1?
Czy obowiązująca od 1 stycznia 2012 zmiana ustawy w art. 17 ust. 1 pkt 21 (nowe zwolnienie podatkowe) znajduje zastosowanie do dopłat do odsetek z WFOŚiGW?
Czy po przekazaniu środków trwałych do używania dopłaty stanowią przychody finansowe do opodatkowania czy są zwolnione? W którym momencie powstanie przychód do opodatkowania?

Fragment:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie: kwalifikacji do przychodów dopłaty do oprocentowania kredytu preferencyjnego dokonanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – jest prawidłowe; możliwości korzystania przez dopłatę do oprocentowania kredytu preferencyjnego dokonanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 ww. ustawy – jest prawidłowe; ustalenia momentu uzyskania przychodu w związku uzyskaną dopłatą do oprocentowania kredytu preferencyjnego dokonanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – jest nieprawidłowe. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca podpisał z Bankiem S.A. i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trójstronną umowę o dopłaty do odsetek kredytu preferencyjnego na finansowanie wkładu własnego na realizację inwestycji. Na mocy tej umowy bank kredytujący nalicza Spółce odsetki według umowy kredytowej i następnie pomniejsza je o wyliczone wg umowy trójstronnej dopłaty z WFOŚiGW. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.). Stosownie do art. 400 ust. 2 tej ustawy wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwane dalej „ wojewódzkimi funduszami ”, są samorządowymi osobami prawnymi w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

2012
5
gru

Istota:

Czy otrzymana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, a zakupy usług (niezbędnych przy produkcji programów) dokonywanych za otrzymaną dotację stanowią w całości koszty uzyskania przychodów?

Fragment:

Wydatki sfinansowane były ze środków pochodzących z otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Programy emitowane były w telewizji publicznej. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137; Mając zatem na uwadze brzmienie analizowanego przepisu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że w sytuacji przedstawionej we wniosku wymienione w nim poniesione przez Panią wydatki na zakup usług niezbędnych przy produkcji programów edukacyjnych, sfinansowane środkami pochodzącymi z otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - jako nie objęte wyłączeniem zawartym w art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Reasumując, mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz stan prawny w tym zakresie stwierdzić należy, iż otrzymana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, a wydatki pokryte tym dofinansowaniem stanowią koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.