ITPB2/415-1057/11/14-S/IL | Interpretacja indywidualna

Interpretacja indywidualna dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
ITPB2/415-1057/11/14-S/ILinterpretacja indywidualna
  1. spółdzielnie mieszkaniowe
  2. wodomierz
  3. źródła przychodu
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów – uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 sierpnia 2012 r. sygn. akt I SA/Bd 618/12 (data wpływu 16 lutego 2015 r.) – stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 listopada 2011 r. (data wpływu 23 listopada 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 stycznia 2012 r., oraz pismem z dnia 20 lutego 2012 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych pokrycia przez spółdzielnię mieszkaniową kosztu wymiany wodomierzy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2011 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 23 stycznia 2012 r. oraz pismem z dnia 20 lutego 2012 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące stan faktyczny.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w 2011 r. dokonała legalizacji wodomierzy w mieszkaniach poprzez ich wymianę. Poniesiony koszt wymiany wodomierzy został sfinansowany funduszem remontowym. Fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych tworzony jest przez spółdzielnie na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 nr 119 poz. 116 z późn. zm.). Obowiązek świadczenia na fundusz remontowy dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wymiana wodomierzy sfinansowana funduszem remontowym stanowi dla osób posiadających prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy Spółdzielnia zobowiązana jest sporządzić informację PIT-8C...

Zdaniem Spółdzielni nie powinna sporządzać informacji PIT-8C, gdyż wszyscy mieszkańcy powinni być traktowani równo. Wpłaty na fundusz remontowy wnoszą osoby posiadające mieszkania o statusie lokatorskim, własnościowym i stanowiące odrębną własność. Wystawienie informacji PIT-8C dla osób posiadających prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego naraża je na dodatkowe koszty w postaci podatku dochodowego od osób fizycznych.

W dniu 23 lutego 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydał interpretację indywidualną Nr ITPB2/415-1057/11/IL, w której uznał stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 21 listopada 2011 r. za nieprawidłowe. Stwierdził, że wymiana wodomierzy przez Spółdzielnię Mieszkaniową ze środków funduszu remontowego w przypadku osób posiadających prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego powoduje po stronie tych osób powstanie przysporzenia majątkowego. Spółdzielnia sfinansuje bowiem wydatki, do których ponoszenia zgodnie z przepisami ustawy o spółdzielniach (art. 4 ust. 2 i ust. 4) oraz ustawy o własności lokali (art. 12 ust. 1 i art. 13 ust. 1) zobowiązany jest właściciel lokalu. W związku z tym, uznał , iż przysporzenie to jest przychodem z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółdzielnia Mieszkaniowa winna zatem wystawić właścicielowi lokalu informację PIT-8C, który powinien opodatkować przedmiotowy dochód w zeznaniu składanym za rok, w którym spółdzielnia dokonała wymiany wodomierzy.

W dniu 13 marca 2012 r. na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi złożone zostało wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w przedmiotowej interpretacji. Odpowiedź na ww. wezwanie została udzielona pismem z dnia 13 kwietnia 2012 r. znak ITPB2/415W-10/12/BK. W dniu 15 maja 2012 r. wpłynęła do tutejszego organu podatkowego skarga na ww. interpretację której zarzucono naruszenie:

  1. art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poprzez przyjęcie , że Skarżąca finansując zakup wodomierza instalowanego w lokalu mieszkalnym objętym prawem własności przez osoby fizyczne z funduszu remontowego dokonuje na ich rzecz przysporzenia majątkowego i przysporzenie to jest dla nich przychodem z innych źródeł,
  2. art. 42 a ww. ustawy poprzez przyjęcie , że Skarżąca z tytułu dokonania czynności opisanej w pkt 1 zarzutów skargi jest zobowiązana wystawić właścicielowi lokalu informację PIT- 8C,
  3. art. 13 ustawy o własności lokali poprzez jego zastosowanie,
  4. art. 9 ust. 2 i art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poprzez nieprzyjęcie tego , że świadczenia z funduszu remontowego spółdzielni mieszkaniowej mają charakter zwrotny i nie mogą być interpretowane jako przysporzenie majątkowe dla beneficjentów tych świadczeń.

Wyrokiem z dnia 7 sierpnia 2012 r. sygn. akt I SA/Bd 618/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną. W uzasadnieniu ww. orzeczenia Sąd wskazał, iż stosownie do art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Obowiązek świadczenia na ten fundusz dotyczy tak członków spółdzielni, jak i właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokali. Uregulowanie to dotyczy zatem również osób posiadających odrębną własność lokalu.

Zdaniem Sądu skoro, zatem wymiana wodomierzy została sfinansowana z funduszu remontowego, którego środki były zasilane wpłatami osób legitymujących się odrębną własnością lokalu mieszkalnego, to powstaje pytanie, czy po stronie tych osób powstaje przychód... W ocenie Sądu odpowiedź na to pytanie musi być negatywna. W okolicznościach rozpatrywanej sprawy świadczenia dokonywane z funduszu remontowego mają charakter zwrotny i to niezależnie od tego, czy dokonywane są na rzecz osób legitymujących się spółdzielczym prawem do lokalu mieszkalnego, czy też prawem odrębnej własności lokalu. W ocenie Sądu rację ma organ podatkowy twierdząc, że każdy właściciel lokalu ma obowiązek ponoszenia pełnych kosztów związanych z jego utrzymaniem. Nie zmienia to jednak faktu, że obowiązek ten – tak jak w niniejszej sprawie - może być realizowany także poprzez dokonywanie wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy. W ten sposób właściciele lokali mieszkalnych uczestniczą w pokrywaniu kosztów remontów wykonywanych przez spółdzielnię i ponoszą bezpośrednio koszty określonych prac remontowych. Spółdzielnia tym funduszem zarządza. Sąd wskazał, iż organ nie kwestionował tego, że wydatki na wymianę wodomierzy mogły być sfinansowane z funduszu remontowego.

Według Sądu, jeżeli spółdzielnia dokonuje ze środków powyższego funduszu wydatków na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych, to takie świadczenie ma charakter zwrotny (w rozpatrywanej sprawie zwrot ma charakter rzeczowy) i nie powoduje powstania przysporzenia majątkowego po stronie tych właścicieli. Na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zdarzenie takie jest neutralne podatkowo. W ocenie Sądu wydatków na wymianę wodomierzy pokrytych z funduszu remontowego, nie można traktować jako przychodu ze źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, wydatek taki nie wykazuje bowiem cech przysporzenia majątkowego.

Nie zgadzając się z wydanym przez WSA w Bydgoszczy wyrokiem pismem z dnia 3 października 2012 r. Nr ITPB2/4160-20/12/IL/60/12, tutejszy organ złożył od powyższego orzeczenia skargę kasacyjną.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 20 stycznia 2015 r., sygn. akt II FSK 3045/12 umorzył postępowanie kasacyjne, z uwagi na cofnięcie pismem z dnia 13 stycznia 2015 r. wniesionej skargi.

Powyższy wyrok WSA w Bydgoszczy z 7 sierpnia 2012 r., sygn. akt I SA/Bd 618/12 uprawomocnił się w dniu 20 stycznia 2015 r. (data wpływu wyroku z klauzulą prawomocności do tutejszego organu – 16 lutego 2015 r.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego, biorąc pod uwagę wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 sierpnia 2012 r. sygn. akt I SA/Bd 618/12 stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie skutków podatkowych pokrycia przez spółdzielnię mieszkaniową kosztu wymiany wodomierzy uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zmianami) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Dla celów podatkowych przyjmuje się, że nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności podmiotów, których skutkiem jest przysporzenie majątku innej osoby, mającej konkretny wymiar finansowy.

Jednym z określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych źródeł przychodów są wskazane w art. 10 ust. 1 pkt 9 „inne źródła”.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użyte w ww. przepisie sformułowanie „w szczególności”, świadczy o tym, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, gdy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Stosownie do art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółdzielnia Mieszkaniowa w 2011 r. dokonała legalizacji wodomierzy w mieszkaniach poprzez ich wymianę. Poniesiony koszt wymiany wodomierzy został sfinansowany funduszem remontowym. Fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych tworzony jest przez spółdzielnie na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 nr 119 poz. 116 z późn. zm.). Obowiązek świadczenia na fundusz remontowy dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu.

W myśl postanowień ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1222 ze zm.) osoby dysponujące spółdzielczymi (lokatorskimi i własnościowymi) prawami do lokali są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu (art. 4 ust. 1 i ust. 11 ustawy).

Przepisy powołanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowią również, iż osoby będące właścicielami lokali są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu (art. 4 ust. 2 i ust. 4ww. ustawy).

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Zatem istotnym elementem w rozpatrywanej sprawie jest fakt, że każda osoba dysponująca lokalem również osoba posiadająca prawo odrębnej własności ma obowiązek świadczenia na rzecz funduszu remontowego Spółdzielni. Obowiązkiem Spółdzielni jest z kolei utrzymywanie zasobów mieszkaniowych w należytym stanie i dokonywanie remontów. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie zawiera regulacji określających szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszy utworzonych przez spółdzielnie. Zasady wydatkowania tych funduszy, sposób ponoszenia opłat, katalog zdarzeń remontowych, sposób ich finansowania lub współfinansowania określają statuty lub uchwalone na ich podstawie przez właściwy organ spółdzielni mieszkaniowej regulaminy. O ile zatem statut spółdzielni mieszkaniowej lub stosowny regulamin wydany na jego podstawie tak stanowi, to środki funduszu na remont zasobów mieszkaniowych, utworzonego przez spółdzielnię na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych mogą być również przeznaczone w celu utrzymania w należytym stanie elementów takich jak okna, drzwi, instalacje znajdujących się w lokalach stanowiących odrębną nieruchomość.

Na gruncie podatkowym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z dnia 7 sierpnia 2012 r., sygn. akt I SA/Bd 618/12 stwierdził natomiast, że jeżeli spółdzielnia dokonuje ze środków powyższego funduszu wydatków na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych, to takie świadczenie ma charakter zwrotny (w rozpatrywanej sprawie zwrot ma charakter rzeczowy) i nie powoduje powstania przysporzenia majątkowego po stronie tych właścicieli. Wydatków na wymianę wodomierzy pokrytych z funduszu remontowego, nie można traktować jako przychodu ze źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, wydatek taki nie wykazuje bowiem cech przysporzenia majątkowego.

Mając zatem na uwadze przedstawiony stan faktyczny, oraz stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy wyrażone w przedmiotowej sprawie stwierdzić należy, że wymiana wodomierzy sfinansowana z funduszu remontowego nie skutkuje dla osób posiadających prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego powstaniem przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na Spółdzielni Mieszkaniowej nie ciąży więc obowiązek wystawienia dla tych osób informacji PIT-8C.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

ITPB2/415-1057/11/IL | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.