Wodomierz | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wodomierz. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
10
maj

Istota:

Opodatkowanie czynności związanych z wymianą wadliwych wodomierzy na nowe, wykonywane przez Spółdzielnię w ramach reklamacji na warunkach umowy podpisanej z dostawcą wodomierzy – jest nieprawidłowe.

Fragment:

Spółdzielnia podpisała umowę z firmą zajmującą się handlem i legalizacją wodomierzy (zwaną dalej „ dostawcą ”) na sprzedaż i dostawę wodomierzy oraz nakładek na wodomierze do odczytu wskazań drogą radiową. W ramach tej umowy dostawca udzielił gwarancji na dostarczone wodomierze na okres 60 miesięcy od daty dostawy. Umowa przewiduje, że w czasie trwania gwarancji, dostawca zobowiązuje się do dostarczania na własny koszt oraz pokrywania kosztów demontażu i montażu wodomierzy wraz z oplombowaniem w przypadku ich zaparowania lub postoju. Rzeczywiście zdarza się, że Spółdzielnia stwierdza nieprawidłowe działanie wodomierzy, niezwłocznie wymienia je na nowe we własnym zakresie i zgłasza ten fakt dostawcy. Spółdzielnia odsyła dostawcy na własny koszt wadliwe wodomierze poprzez firmę kurierską. Spółdzielnia otrzymuje od firmy kurierskiej fakturę za koszty przesyłki. Dostawca po uznaniu reklamacji w ramach gwarancji przysyła Spółdzielni nowe wodomierze i nakładki. Z wymianą tą wiąże się konieczność zużycia dodatkowych materiałów, takich jak uszczelki i plomby. Spółdzielnia obciąża dostawcę całością kosztów związanych z demontażem i montażem wodomierzy oraz nakładek wystawiając fakturę VAT ze stawką podstawową.

2017
18
lut

Istota:

Prawidłowość zastosowania obniżonej stawki podatku VAT, tj. 8% w odniesieniu do usług: montażu, wymiany, plombowania wodomierzy do rozliczania wody oraz konfiguracji nakładek radiowych na wodomierzach.

Fragment:

(...) wodomierzu. dokonali remontu wewnętrznej instalacji wodociągowej i zlecili do Spółki usługę wymiany, oplombowania wodomierza ogrodowego lub lokalowego, czy też konfigurację nakładki radiowej. Wnioskodawca wskazał, że wszystkie wymienione czynności, w szczególności: montaż wodomierza do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej, wymiana wodomierzy lokalowych, plombowanie wodomierzy zamontowanych na hydroforze, konfiguracja nakładek radiowych na wodomierzach): są wykonywane w ramach czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; Do czynności modernizacyjnych zalicza się: usługę montażu wodomierza do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej, służącego do pomniejszania należności za odprowadzanie ścieków w przypadku wody zużywanej do celów podlewania ogródków przydomowych, usługę plombowania wodomierzy na hydroforze w celu rozliczania należności za odprowadzane ścieków u Klientów posiadających własne ujęcie wody (studnia), usługę konfiguracji nakładek radiowych na wodomierzach przystosowanych do odczytów radiowych. Natomiast do czynności remontowych zaliczana jest usługa wymiany wodomierzy lokalowych służących do rozliczeń za wodę i ścieki w budynkach wielolokalowych.

2017
11
sty

Istota:

W zakresie możliwości bezpośredniego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków, o których mowa we wniosku

Fragment:

W opinii Spółki, sens ma wprowadzenie całościowego systemu zdalnego radiowego odczytu wodomierzy głównych i odliczających, a nie jedynie wodomierzy głównych. Pozostawienie tradycyjnych wodomierzy odliczających bez nakładek radiowych oznaczałoby konieczność zatrudniania ludzi do odczytywania wskazań wodomierzy, stanowiłoby zachętę dla nieuczciwych odbiorców do pobierania wody na cele gospodarcze z pominięciem wodomierza głównego i nie dawałoby aktualnego i pełnego obrazu zużycia wody na dany moment. Mogłoby następować przesunięcie w czasie rozliczeń wodomierzy głównych u tego samego odbiorcy i wodomierza odliczającego. Należy zaznaczyć, że Spółka nie może wymagać od swoich odbiorców aby ci kupowali dodatkowe wodomierze radiowe bowiem te są znacznie droższe od tradycyjnych. Potwierdza to także komunikat Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) z 28 września 2016 r. w sprawie dodatkowych liczników na wodę. Jednakże opłata abonamentowa, którą ponosi odbiorca jest zróżnicowana w zależności od tego czy mamy do czynienia ze zdalnym odczytem wodomierza (wtedy jest niższa), czy też z odczytem, który wymaga osobistej wizyty pracownika przedsiębiorstwa. W opinii Wnioskodawcy, koszt odczytu wodomierza radiowego jest znacznie niższy niż koszt odczytu tradycyjnego wodomierza bowiem wymaga on udziału znacznie mniejszej ilości pracowników.

2016
23
mar

Istota:

Interpretacja indywidualna dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Fragment:

(...) wodomierzy - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 listopada 2011 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 23 stycznia 2012 r. oraz pismem z dnia 20 lutego 2012 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące stan faktyczny. Spółdzielnia Mieszkaniowa w 2011 r. dokonała legalizacji wodomierzy w mieszkaniach poprzez ich wymianę. Poniesiony koszt wymiany wodomierzy został sfinansowany funduszem remontowym. Fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych tworzony jest przez spółdzielnie na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 nr 119 poz. 116 z późn. zm.). Obowiązek świadczenia na fundusz remontowy dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wymiana wodomierzy sfinansowana funduszem remontowym stanowi dla osób posiadających prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy Spółdzielnia zobowiązana jest sporządzić informację PIT-8C...

2016
18
lut

Istota:

Czy przychód ze sprzedaży wyeksploatowanych wodomierzy (zdemontowanych w lokalach mieszkalnych) może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych jako przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi (art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), o ile oczywiście zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem tych zasobów?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 9 października 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu Spółdzielni ze sprzedaży wyeksploatowanych wodomierzy. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Spółdzielnia dokonuje obecnie inwestycji polegającej na montażu wodomierzy z odczytem radiowym w lokalach mieszkalnych, lokalach użytkowych i w garażach. Montaż poprzednich wodomierzy w lokalach mieszkalnych finansowany był z funduszu remontowego, pochodzącego z odpisów na ten fundusz, który był jednym ze składników opłat za zajmowane lokale mieszkalne. Na podstawie podpisanej umowy demontowane (stare) wodomierze spółdzielnia sprzedaje wykonawcy realizowanego przedsięwzięcia. W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie. Czy przychód ze sprzedaży wyeksploatowanych wodomierzy (zdemontowanych w lokalach mieszkalnych) może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych jako przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi (art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), o ile oczywiście zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem tych zasobów... Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż zdemontowanych wodomierzy, jako wyeksploatowanych elementów instalacji obsługujących budynki mieszkalne stanowi gospodarkę zasobami mieszkaniowymi i z tego tytułu korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2015
22
paź

Istota:

Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa powinna była wystawić PIT-8C dla osób, które posiadają tytuł do lokali - bez względu na jego charakter - na kwotę stanowiącą koszt wymiany wodomierza, traktując go jako dochód z innych źródeł, jeżeli właściciele w ramach odpisu na fundusz remontowy nieruchomości wnieśli do Spółdzielni pełne koszty wymiany wodomierza, które jednak zostały ostatecznie sfinansowane nie z funduszu remontowego, a z zysku wypracowanego przez Spółdzielnię w roku poprzednim?

Fragment:

Zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali, każda osoba mająca tytuł do lokalu zobowiązana jest ponosić koszty wymiany wodomierzy we własnym zakresie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa powinna była wystawić PIT-8C dla osób, które posiadają tytuł do lokali - bez względu na jego charakter - na kwotę stanowiącą koszt wymiany wodomierza, traktując go jako dochód z innych źródeł, jeżeli właściciele w ramach odpisu na fundusz remontowy nieruchomości wnieśli do Spółdzielni pełne koszty wymiany wodomierza, które jednak zostały ostatecznie sfinansowane nie z funduszu remontowego, a z zysku wypracowanego przez Spółdzielnię w roku poprzednim... Zdaniem Wnioskodawcy, dokonując wymiany wodomierzy instalowanych w lokalach mieszkalnych, objętych spółdzielczym prawem lokatorskim, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu oraz prawem odrębnej własności, osobom fizycznym sfinansowanej z zysku Spółdzielni osiągniętego w roku poprzednim, nie dokonano na ich rzecz (użytkowników lokali) przysporzenia majątkowego i nie jest to przysporzenie z innych źródeł w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przede wszystkim zwrócić należy uwagę, że użytkownikiem wodomierzy jest Spółdzielnia, która rozlicza ilość zużytej wody z użytkownikami lokali oraz otrzymuje od nich należności za wodę, a także jest właścicielem instalacji odprowadzającej wodę.

2015
9
sie

Istota:

Czy w przypadku tytułu prawnego do lokalu własności wyodrębnionej, pokrycie kosztu wymiany wodomierzy z funduszu remontowego stanowi dla właściciela lokalu przysporzenie majątkowe (dochód z innych źródeł) podlegające opodatkowaniu?

Fragment:

Spółdzielnia mieszkaniowa w roku 2011 ma zamiar dokonać wymiany we wszystkich mieszkaniach wodomierzy. Koszt wymiany wodomierzy ma być w całości pokryty z funduszu remontowego nieruchomości. Fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej tworzony jest z wpłat jej członków i innych osób niebędących członkami spółdzielni. Wpłaty na fundusz remontowy dokonywane są przez wszystkich wg jednakowej stawki liczonej od m 2 niezależnie od tytułu prawnego do lokalu. W związku z powyższym Wnioskodawczyni zadała następujące pytanie: Czy w przypadku tytułu prawnego do lokalu własności wyodrębnionej, pokrycie kosztu wymiany wodomierzy z funduszu remontowego stanowi dla właściciela lokalu przysporzenie majątkowe (dochód z innych źródeł) podlegające opodatkowaniu... Zdaniem Wnioskodawczyni, stosownie do przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy o własności lokali, właściciele lokali posiadają obowiązek pokrywania kosztów utrzymania własnych lokali. Zatem w opisanym zdarzeniu przyszłym koszt wymiany dokonany przez spółdzielnię stanowi dochód z innych źródeł. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznał za prawidłowe.

2014
5
cze

Istota:

Jaka stawka podatku VAT winna zostać zastosowana do usługi wymiany wodomierza głównego na zlecenie właściciela nieruchomości lub okresowego demontażu i ponownego montażu tego wodomierza?

Fragment:

Na wniosek i zlecenie Odbiorcy wody dokonywany jest także odpłatnie sezonowy demontaż wodomierza i ponowny jego montaż, gdy np. odbiorca wody nie jest w stanie zapewnić warunków zabezpieczających przed jego uszkodzeniem w czasie mrozów. Do wymiany wodomierza głównego na zlecenie i koszt odbiorcy dochodzi jedynie w sytuacji gdy stwierdzono jego mechaniczne uszkodzenie. W cenie tej usługi fakturowanej jedną kwotą jako wymiana wodomierza kalkulowany jest koszt wodomierza jako materiał i koszt usługi wymiany (praca ekipy, dojazd, koszty ogólne, zysk). Zdarzają się także jednostkowe zlecenia na okresowe (na sezon zimowy) zdemontowanie wodomierza i jego ponowny montaż na wiosnę, w związku z tym iż pomieszczenie w którym zamontowany jest wodomierz nie zapewnia zabezpieczenia wodomierza przed przemarzaniem w okresie zimowym. W cenie tej usługi kalkulowany jest jedynie koszt usługi, gdyż wodomierz jest własnością Wnioskodawcy i po jego okresowym przechowaniu zostaje z powrotem zamontowany ten sam wodomierz. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca ma wątpliwości jaka stawka podatku VAT winna zostać zastosowana do usługi wymiany wodomierza głównego na zlecenie właściciela nieruchomości lub okresowego demontażu i ponownego montażu tego wodomierza...

2013
20
cze

Istota:

Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa powinna była wystawić PIT-8C dla właścicieli lokali - posiadających prawo odrębnej własności lokali na kwotę stanowiącą koszt wymiany wodomierza, traktując go jako dochód z innych źródeł, jeżeli właściciele w ramach odpisu na fundusz remontowy nieruchomości wnieśli do Spółdzielni pełne koszty wymiany wodomierza (60,00 zł - jako odpis celowy przeznaczony na wymianę wodomierzy i 38,00 zł - jako odpis na fundusz remontowy nieruchomości)?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 7 marca 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z pokryciem kosztów wymiany wodomierzy. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca - Spółdzielnia Mieszkaniowa w 2012 r. wymieniła wodomierze indywidualne w mieszkaniach stanowiących prawo odrębnej własności. Koszty wymiany wodomierzy pokryła z wniesionych przez właścicieli, posiadających odrębną własność do lokalu, wpłat na fundusz remontowy przeznaczony na wymianę wodomierzy i z funduszu remontowego nieruchomości. Wpłaty na fundusz remontowy wniesione były przez wymienione wyżej osoby w ramach odpisu na fundusz remontowy nieruchomości i w ramach dodatkowego odpisu przeznaczonego na wymianę wodomierzy. Dodatkowy odpis (wpłaty mieszkańców) wprowadzono w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej z dnia ... w wysokości 1 zł/szt. miesięcznie. Poprzednia wymiana wodomierzy miała miejsce w 2007 r. W okresie od poprzedniej wymiany, do wymiany w 2012 r. każda osoba, mająca tytuł do lokalu wniosła 60,00 zł na każdy wymieniony wodomierz. Koszt wymiany wodomierza wyniósł 98,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 38,00 zł pokryto z funduszu remontowego nieruchomości. Odpisy na fundusz remontowy nieruchomości wnoszone były przez każdą osobę mającą tytuł do lokalu.

2012
3
lis

Istota:

Jaką stawką podatku VAT objęte są usługi odczytywania wodomierzy?

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca zamierza rozpocząć działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług związanych z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowej w zakresie dokonywania odczytów wodomierzy – będzie dokonywał odczytu wodomierzy w pomieszczeniach mieszkalnych. Jak wskazał Zainteresowany, zasadniczo usługa będzie świadczona w imieniu własnym jako przedsiębiorca prowadzący samodzielnie działalność gospodarczą. Usługa wykonywana będzie na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych lub przedsiębiorstw wodociągowych. Możliwe jest również zawarcie umowy, na podstawie której usługi odczytu wodomierzy dokonywane będą w imieniu ww. podmiotów. Czynności jakie będzie wykonywał Zainteresowany polegać będą na dokonywaniu fizycznego odczytu wodomierzy, spisywania dokonywanych odczytów i zależnie od dostępu do wodomierzy (w lokalu lub poza lokalem) odczyt będzie dokumentowany pokwitowaniem dokonywanym przez osoby, u których pomiar był wykonywany. Rozliczenie ze zleceniodawcą dokonywane będą w oparciu o miesięczne zestawienie, a wynagrodzenie będzie zależne od liczby dokonywanych odczytów i płatne będzie na podstawie wystawionej faktury wystawionej przez Wnioskodawcę. Zdaniem Zainteresowanego, usługa odczytu wodomierzy stanowi usługę związaną z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych, sklasyfikowaną w PKWiU jako 36.00.30.0.