USIII/443-5/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy dobrowolne wpłaty dokonywane przez mieszkańców na pokrycie budowy sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

USIII/443-5/07

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. darowizna
  2. podatek od towarów i usług
  3. wodociągi
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania

W złożonym w dniu 11.05.2007 r. wniosku Jednostka informuje, że zadaniem własnym Gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty zgodnie z ustawą z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591). W szczególności zadania własne obejmują sprawy: wodociągów i zaopatrywania w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrywania w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3). W związku z powyższym Gmina ... realizując zadania własne prowadzi inwestycje dotyczące budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Inwestycje realizuje głównie przy udziale środków własnych, środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, otrzymanych w formie pożyczki oraz przy udziale dobrowolnych wpłat mieszkańców Gminy. Mieszkańcy wsi partycypują więc w kosztach budowy kanalizacji czy wodociągów, dokonując dobrowolnych wpłat na konto Gminy. Wpłaty mieszkańców dokonywane są w oparciu o zawarte umowy cywilno-prawne i przeznaczone na częściowe finansowanie kosztów budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Gmina nie zobowiązuje się w ślad za tym, do żadnych nieodpłatnych czy odpłatnych dostaw towarów lub świadczenia usług. Wybudowana sieć kanalizacyjna czy wodociągowa pozostaje nadal własnością Gminy. Z tytułu wniesienia przez mieszkańców określonych kwot na pokrycie kosztów budowy, nie nastąpi odpłatne nabycie obiektu budowlanego czy roboty budowlanej.
W związku z powyższym Gmina ..., jako podatnik podatku od towarów i usług prosi o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: czy dobrowolne wpłaty dokonywane przez mieszkańców na pokrycie budowy sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
Według stanowiska Jednostki wpłaty powyższe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ obowiązek podatkowy zostaje przez Gminę spełniony w chwili zapłaty wykonawcy określonego w fakturach wynagrodzenia zawierającego podatek VAT. Opodatkowanie zatem wpłat mieszkańców byłoby opodatkowaniem podwójnym. Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności został zdefiniowany odpowiednio w art. 7 i art. 8 ustawy. Przepis art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że przez dostawę towarów o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Ponadto Jednostka podkreśla, że zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług reguluje powołany powyżej przepis art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji czynności tam nie wymienione, nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Dlatego zdaniem Jednostki nie wystąpi odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu.

Tut. organ podatkowy uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:
1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
2) eksport towarów;
3) import towarów;
4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
Stosownie do postanowień art. 29 ust. 1 powyższej ustawy podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.
Według tut. organu otrzymywane przez Jednostkę dobrowolne wpłaty dokonywane przez mieszkańców Gminy mają charakter darowizny, rozumianej jako dobrowolne i bezpłatne przysporzenie majątkowe na rzecz innej osoby. Stosownie do art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.
Wartości otrzymanych darowizn nie będą wliczane do obrotu, ponieważ nie stanowią kwoty należnej od nabywcy z tytułu sprzedaży. Powyższe darowizny nie będą stanowiły również dotacji, subwencji i innej dopłaty o podobnym charakterze mającej bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.