ITPP2/443-1006/09/AF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy właściwe jest stosowanie stawki 22%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2009 r. (data wpływu 23 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla przekazania wodociągów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2009 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla przekazania wodociągów.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynny. W ramach realizacji zadań własnych, wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, buduje wodociągi, które następnie przekazuje do eksploatacji i administrowania Gospodarstwu Pomocniczemu przy Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych. Przekazane wodociągi w dalszym ciągu stanowią środek trwały Gminy. Przychody z eksploatacji przekazanych wodociągów osiąga Gospodarstwo Pomocnicze, zwane w treści umowy usługobiorcą-dzierżycielem. W zawartej umowie znalazł się zapis, że usługobiorca-dzierżyciel będzie odprowadzał na rachunek wskazany przez Gminę 0,10 zł za każdy sprzedany 1 m3 wody raz na kwartał w terminie określonym w fakturze. W związku z powyższym Gmina po zakończeniu kwartału i otrzymaniu informacji o ilości sprzedanej wody wystawia za przedmiotową usługę fakturę ze stawką podatku w wysokości 22%.

W dniu 22 września 2009 r. Gmina wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Statystycznego Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi o sklasyfikowanie uiszczania opłat przez Gospodarstwo Pomocnicze. Odpowiedź zawierała informację, że uiszczanie ww. opłat na rzecz Gminy nie stanowi kryterium klasyfikacyjnego. Sklasyfikowano natomiast usługi eksploatacji i administrowania wodociągami, którą to czynność wykonuje Gospodarstwo Pomocnicze.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Gmina postąpiła prawidłowo stosując do przedmiotowej usługi stawkę podatku w wysokości 22%...

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowo zastosował stawkę podatku w wysokości 22%. Gmina nie mogła zastosować stawki 7%, ponieważ to nie Ona eksploatuje i administruje wodociągi. Uzyskuje natomiast dochód z tytułu przekazania wodociągów. Gmina uzyskuje dochód z tytułu przekazania wodociągów.

Wskazał, że Minister Finansów w interpretacji indywidualnej nr ITPP2/443-527a/09/EŁ z dnia 10 września 2009 r. wskazał, iż w stosunku do przedmiotowych opłat obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 4 tj. z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub faktur – z tytułu świadczenia na terytorium kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Z treści złożonego wniosku wynika, że na podstawie zawartej umowy Gmina przekazała wodociąg do eksploatacji i administrowania Gospodarstwu Pomocniczemu. Wodociąg cały czas pozostaje jej własnością. Przychody z tytułu eksploatacji i administrowania osiąga Gospodarstwo Pomocnicze, które płaci Gminie ustaloną kwotę z tytułu dzierżenia wodociągu.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że opisana usługa jest opodatkowana stawką podatku w wysokości 22%.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.