IP-PP2-443-739/08-2/IK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową przyłącza wodociągowego ze względu na fakt, iż poniesione wydatki będą wykazywały związek z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, o ile nie zachodzą ograniczenia wynikające z ww. art. 88 ustawy. Nieodpłatne przekazanie infrastruktury towarzyszącej budownictwu, w przypadku gdy elementy te powstały przy użyciu towarów (materiałów) oraz usług obcych, przy nabyciu których Spółka ma prawo do dokonania odliczenia podatku naliczonego, winno być traktowane na równi z odpłatną dostawą towarów - podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie ww. art. 5 ust. 1 pkt

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2008r. (data wpływu 30 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  • prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu budowy przyłącza wodociągowego - jest prawidłowe,
  • w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania infrastruktury wodociągowej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu budowy przyłącza wodociągowego oraz opodatkowania nieodpłatnego przekazania infrastruktury wodociągowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z o.o. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podpisał umowę ze spółką Wodociągi na budowę przyłącza wodociągowego. Za ww. budowę przyłącza Spółka z o.o. zostanie obciążona kosztami na podstawie faktury VAT. Spółka z o.o. zamierza przekazać nieodpłatnie ww. przyłącze do spółki Wodociągi na podstawie stosownego protokołu przekazania.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy Spółka z o.o. będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu faktury VAT wystawionej przez Wodociągi w związku z budową tego przyłącza, które następnie zostanie na rzecz W Sp. z o.o. przekazane nieodpłatnie...
  2. Czy czynność nieodpłatnego przekazania infrastruktury wodociągowej na rzecz Wodociągów jest czynnością opodatkowaną podatkiem VAT...

Spółka stoi na stanowisku:

Ad pytanie 1

Kwestię odliczenia podatku naIiczonego od towarów i usług reguluje art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Treść tego artykułu jednoznacznie wskazuje, iż w przypadku gdy towary bądź usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług. W konsekwencji, zgodnie z tym przepisem, Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z tymi zakupami. Badając kwestię prawa do odliczenia podatku należy oczywiście wziąć pod uwagę zapisy art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług pozbawiające, w określonych sytuacjach, podatników prawa do odliczenia. W niniejszej sytuacji żaden z wymienionych tam przypadków nie ma zastosowania w kwestii będącej przedmiotem zapytania. Analogiczna sprawa była przedmiotem rozpoznania przez Naczelny Sąd Administracyjny, który w orzeczeniu z dnia 28.10.2003 (sygn. III SA 1693/02) stwierdził, iż „podatek naliczony przy zakupie towarów i usług służących realizacji inwestycji infrastrukturalnych wiąże się z wykonywaniem przez podatnika czynności opodatkowanych” i potwierdził prawo do jego odliczenia w przypadku przekazania infrastruktury na rzecz podmiotu zewnętrznego.

Z powyższego wynika, iż podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdy istnieje związek nabywanych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Prawo do odliczenia podatku od towarów usług przysługuje również w sytuacji, gdy brak jest bezpośredniego związku nabytych towarów i usług z konkretną transakcją podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli poniesione wydatki na zakup tych towarów i usług stanowią koszty ogólne działalności podatnika, a działalność podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ad pytanie 2:

Nieodpłatne przekazanie infrastruktury wodociągowej nie jest darowizną bowiem zgodnie z art. 386 kodeksu cywilnego — przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Z definicji tej wynika, iż świadczenie darczyńcy powinno być dobrowolne oraz bezpłatne. Użyty w tym przepisie zwrot „zobowiązuje się” oznacza dobrowolność świadczenia na rzecz obdarowanego. Tymczasem do dokonania nieodpłatnego przekazania infrastruktury podatnik jest obowiązany bądź przez odpowiednie przepisy, bądź też przez przedsiębiorstwa dostarczające media, które w praktyce często zawierają umowy o ich dostawę pod warunkiem przekazania odpowiednich urządzeń. Umowa darowizny jest umową jednostronnie zobowiązującą co oznacza. iż świadczeniu darczyńcy nie odpowiada żadne świadczenie obdarowanego. Przy tym nie chodzi tutaj tylko o świadczenie w formie pieniężnej, ale jakiekolwiek świadczenie obdarowanego w ramach tego stosunku prawnego. Nie można więc uznać za darowiznę przekazania infrastruktury na rzecz danego.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl natomiast art. 7 ust. 1 powyższej ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przez towary (zgodnie z normą art. 2 pkt 6 ustawy) należy rozumieć rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Zgodnie z art. 8 ust. 1 cytowanej ustawy przez świadczenie sług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. W myśl ust. 2 powyższego przepisu nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, W tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jako odpłatne świadczenie usług.

W niniejszym stanie faktycznym następuje nieodpłatne przekazanie wybudowanego przez Spółkę fragmentu sieci wodociągowej na rzecz Wodociągów. Spółka z o.o. nie jest właścicielem sieci, wybudowany fragment sieci energetycznej nie stanowi kompletnego obiektu, zatem przekazanie należy potraktować nie jako dostawę towarów, lecz jako świadczenie usług — w tym wypadku nieodpłatne. Przekazanie przez Spółkę wybudowanej infrastruktury podmiotowi zarządzającemu daną sieci związane jest z prowadzonym przedsiębiorstwem, gdyż to Spółka - uzyskując dostęp do sieci wodociągowej - będzie odnosić bezpośrednią korzyść z powyższego przekazania (umożliwi to prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości). Zatem nieodpłatne przekazanie nowo wybudowanego fragmentu sieci wodociągowej, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu faktury VAT w związku z budową przyłącza wodociągowego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl ust. 2 pkt 1 lit. a) przedmiotowego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Podstawowym kryterium decydującym o prawie podatnika podatku od towarów i usług do odliczenia podatku naliczonego, zawartego w towarach i usługach, które zostały przez niego nabyte, jest wystąpienie związku pomiędzy podatkiem naliczonym przy zakupie towarów i usług, a podatkiem należnym z tytułu wykonywanej przez podatnika działalności opodatkowanej.

Stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zlecił budowę przyłącza wodociągowego, za którą będzie obciążony kosztami na podstawie faktury VAT. Poniesione koszty na budowę infrastruktury wodociągowej, będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową przyłącza wodociągowego ze względu na fakt, iż poniesione wydatki będą wykazywały związek z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, o ile nie zachodzą ograniczenia wynikające z ww. art. 88 ustawy.

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w kwestii uznania wydatków poniesionych w ramach budowy przyłącza do kosztów uzyskania przychodów będzie wydana odrębna interpretacja indywidualna.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego przekazania infrastruktury wodociągowej uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ww. ustawy ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

W świetle cyt. przepisu art. 2 pkt 6 sieć wodociągowa spełnia definicję towaru.

Art. 7 ust. 1 ww. ustawy określa, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 7 ust. 2 pkt 2 przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się także przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, a w szczególności wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia takie jak darowizny, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

W ocenie tut. organu cytowany art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług należy rozumieć w ten sposób, że każde nieodpłatne przekazanie towarów, w tym także związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem, podlega opodatkowaniu, jeżeli przy nabyciu tychże towarów przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części. Wyłączeniu z opodatkowania, w sytuacji kiedy podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia tego podatku, na mocy art. 7 ust. 3 ww. ustawy podlega jedynie nieodpłatne przekazanie drukowanych materiałów reklamowych, informacyjnych, prezentów o małej wartości oraz próbek towarów.

Spółce jak wynika z zakresu pytania pierwszego będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabytych towarów i usług obcych niezbędnych do wytworzenia ww. infrastruktury.

Z uwagi na powyższe, nieodpłatne przekazanie infrastruktury towarzyszącej budownictwu, w przypadku gdy elementy te powstały przy użyciu towarów (materiałów) oraz usług obcych, przy nabyciu których Spółka ma prawo do dokonania odliczenia podatku naliczonego, winno być traktowane na równi z odpłatną dostawą towarów - podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie ww. art. 5 ust. 1 pkt 1.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.