IBPP3/443-905/13/EJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z aportem sieci wodociągowej do spółki gminnej oraz prawo do złożenia korekt deklaracji, za okres w którym nie dokonano odliczenia podatku naliczonego związanego z budową wodociągu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 lipca 2013 r. (data wpływu 18 lipca 2013 r.) uzupełnionym pismem z 14 października 2013 r. (data wpływu 15 października 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury za wybudowanie wodociągu rozdzielczego oraz prawa do korekty deklaracji podatkowych za 2012 r. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury za wybudowanie wodociągu rozdzielczego oraz prawa do korekty deklaracji podatkowych za 2012 r. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 14 października 2013 r. (data wpływu 15 października 2013 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 4 października 2013 r. znak: IBPP3/443-905/13/EJ.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (doprecyzowany w piśmie z 14 października 2013 r.):

Wnioskodawca (Gmina) jako jednostka samorządu terytorialnego jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym Wnioskodawca realizuje zadania służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty. Zadania te obejmują również sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

W 2012 r. Gmina rozpoczęła prace przygotowawcze do budowy wodociągu w sołectwie M. Zlecono do wykonania mapy do celów projektowych oraz wykonanie dokumentacji budowy wodociągu rozdzielczego. Gmina nie odliczała podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki. W budżecie gminy na rok 2013 zadanie to zostało przewidziane do dalszej realizacji. Zakończenie inwestycji przewiduje się na wrzesień 2013 r. Z chwilą odbioru protokołem robót budowlanych wodociąg zostanie przekazany do użytkowania Wodociągom, a w miesiącu maju 2014 r. zostanie wniesiony jako aport do Spółki W., której Gmina jest udziałowcem. Wniesiony aport przeznaczony zostanie na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

W piśmie z 14 października 2013 r. Wnioskodawca wskazał dodatkowo, że Gmina będąc wspólnikiem w Wodociągach zobowiązana jest dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób (art. 3 ustawy Kodeks spółek handlowych). Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci wodociągu rozdzielczego zostanie udokumentowane fakturą i wykazane w deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym faktura zostanie wystawiona. Spółka z tytułu prowadzonej działalności będzie wykorzystywać wodociąg do świadczenia odpłatnych usług dostawy wody.

Wodociąg rozdzielczy budowany przez Gminę jest budowlą w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Przystępując do budowy wodociągu rozdzielczego Gmina zdecydowana była do przekazania powstałego środka trwałego aportem do Wodociągów. Gmina jest udziałowcem ww. spółki, a wniesiony aport podwyższy jej udziały.

Zlecając w 2012 r. wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu rozdzielczego nie było pewnym czy zadanie znajdzie się w budżecie na rok 2013 bądź następne. Nie mając tej wiedzy Gmina nie odliczyła podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej poniesienie wydatku na jej wykonanie. W dniu 24 lipca 2013 r. podpisano umowę zlecającą wykonanie wodociągu rozdzielczego. Przekazanie wodociągu Wodociągom będzie czynnością dokonaną w ramach pierwszego zasiedlenia (art. 2 pkt 14 ustawy o VAT). Błędnie określono prawo do obniżenia kwoty podatku należnego za okres rozliczeniowy o kwotę podatku naliczonego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy Gminie będzie przysługiwało prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury za wykonanie budowy wodociągu rozdzielczego, skoro Gmina zamierza w roku 2014 wnieść opisany wodociąg jako aport do spółki Wodociągi...
  2. Czy Gminie będzie przysługiwało prawo korekty deklaracji podatkowych z 2012 roku tj. roku poniesienia kosztów wykonania map do celów projektowych i dokumentacji wodociągu, obniżenia wykazanego podatku należnego o kwoty podatku naliczonego w fakturach za ww. usługi...

Zdaniem Wnioskodawcy:

  1. podatek naliczony VAT znajdujący się w kosztach, które Gmina poniesie przy budowie wodociągu rozdzielczego będzie korzystał z prawa do odliczenia, skoro w efekcie końcowym zostanie wniesiony jako aport do spółki.
  2. Gminie przysługuje prawo dokonania korekty deklaracji VAT-7 z roku 2012.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3–7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do odliczenia podatku może zostać zrealizowane w terminach określonych w art. 86 ust. 10–13 ustawy.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2–5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 11, jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminie określonym w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Ustawodawca przyznał zatem podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak wynika z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Katalog czynności opodatkowanych podatkiem VAT zawarty został w art. 5 ww. ustawy. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Według art. 2 pkt 22 ustawy sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W treści wniosku wskazano, że w 2012 r. Gmina rozpoczęła prace przygotowawcze do budowy wodociągu. Zlecono do wykonania mapy do celów projektowych oraz wykonanie dokumentacji budowy wodociągu rozdzielczego. Zakończenie inwestycji przewiduje się na wrzesień 2013 r. Z chwilą odbioru protokołem robót budowlanych wodociąg zostanie przekazany do użytkowania Wodociągom, a w miesiącu maju 2014 r. zostanie wniesiony jako aport do Spółki Wodociągi. Gmina nie odliczała podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki. Przystępując do budowy wodociągu rozdzielczego Gmina zdecydowana była do przekazania powstałego środka trwałego aportem do Wodociągów. Przekazanie wodociągu będzie czynnością dokonaną w ramach pierwszego zasiedlenia. Wodociąg rozdzielczy budowany przez Gminę jest budowlą w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących wykonanie budowy wodociągu rozdzielczego, który ma zostać wniesiony aportem do spółki, w której Gmina jest udziałowcem.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT nie jest wyjątkowym przywilejem podatnika, lecz jego prawem, z którego może on – lecz nie musi korzystać. Możliwość zrealizowania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami.

Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. Istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar (usługa) ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych. Wystarczającym zatem jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towaru lub usługi, przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej oraz planowanej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej. Tym samym podatnik dokonując zakupu towarów czy usług dokonuje ich natychmiastowej alokacji do czynności dających prawo do doliczenia lub niedających takiego prawa. Decyzja taka musi być podjęta od razu.

W definicji dostawy towarów sformułowanej na potrzeby ustawy o podatku od towarów i usług niewątpliwie mieści się wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) w postaci towarów do innego podmiotu (spółki) w zamian za udziały, bowiem w takim przypadku dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Wkład rzeczowy wniesiony do spółki staje się od tego momentu jej własnością. Następuje przeniesienie na spółkę praw własności do przedmiotu wkładu.

Zatem, wniesienie aportu rzeczowego do spółki prawa handlowego lub cywilnego spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. Dostawa ta odbywa się za wynagrodzeniem (istnieje bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów a otrzymanym wynagrodzeniem w formie wyrażonych pieniężnie udziałów), a jej efektem jest przeniesienie na inny podmiot prawa do rozporządzania przedmiotowymi towarami jak właściciel.

Zatem, gdy przedmiotem aportu są towary w rozumieniu pkt 6 powołanego art. 2 ustawy, a czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z odpłatną dostawą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl natomiast przepisu art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Natomiast, w oparciu o art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie – art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Wobec powyższego przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu, a za takie należy rozumieć sprzedaż, aport, a także najem oraz dzierżawę.

Tym samym czynność wniesienia aportem budowli w ramach pierwszego zasiedlenia nie korzysta ze zwolnienia od podatku VAT.

Należy zaznaczyć, że w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

  1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy).

Aby dostawa budynków, budowli lub ich części mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, muszą być spełnione łącznie dwa warunki określone w tym artykule.

Jak wskazał Wnioskodawca – czynność wniesienia aportem wodociągu rozdzielczego będzie czynnością dokonaną w ramach pierwszego zasiedlenia.

Zauważa się zatem, że czynność wniesienia budowli aportem do spółki w ramach pierwszego zasiedlenia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 jest wyłączona ze zwolnienia od podatku VAT, chyba, że na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 a w stosunku do tej budowli Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wnioskodawca wskazał, że rozpoczął prace przygotowawcze do budowy wodociągu w 2012 r. Przystępując do budowy wodociągu Gmina zdecydowana była do przekazania powstałego środka trwałego aportem do Spółki Wodociągi.

W 2012 r. obowiązywał już przepis stanowiący o opodatkowaniu czynności aportu podatkiem od towarów i usług. Zatem Gmina rozpoczynając prace przygotowawcze do budowy wodociągu znała cel wykorzystania wybudowanego wodociągu. Wiedziała, że będzie on wniesiony aportem do spółki, a zatem będzie służył czynności opodatkowanej podatkiem VAT. Zatem wydatki jakie Gmina zaczęła ponosić w związku z rozpoczęciem prac przygotowawczych (np. mapy do celów projektowych, dokumentacja budowy) służą czynnościom opodatkowanym VAT.

W konsekwencji, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy budowie wodociągu rozdzielczego.

Zatem warunek wynikający z art. 43 ust. 1 pkt 10a pakt 1 ustawy o VAT nie został spełniony.

W tej sytuacji na postawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT czynność wniesienia aportem wodociągu rozdzielczego do Spółki Wodociągi nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w tym przepisie.

W konsekwencji, z uwagi na spełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów związanych z budową wodociągu rozdzielczego z wykonywaniem w przyszłości czynności opodatkowanych (aport), Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z tą budową. Prawo to przysługuje Wnioskodawcy pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy w tej kwestii jest prawidłowe.

Prawidłowe jest także stanowisko w zakresie pierwszej części pytania nr 2 wniosku, tj. Gminie przysługuje prawo dokonania korekty deklaracji VAT-7 za 2012r.

Na podstawie art. 86 ust. 13 cyt. ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

W myśl art. 86 ust. 15 ustawy o VAT, do uprawnienia, o którym mowa w powołanym ust. 13 stosuje się odpowiednio art. 81b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Zatem, skoro Wnioskodawca nie dokonał odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym wystąpiło prawo do odliczenia podatku naliczonego (art. 86 ust. 10 ustawy) lub w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy), ma prawo dokonać korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, o czym stanowi art. 86 ust. 13 ustawy. Należy podkreślić, że Wnioskodawca może dokonać korekty deklaracji jedynie za ten miesiąc, nie mając wyboru złożenia korekty za kolejne dwa okresy rozliczeniowe.

Wnioskodawcy przysługuje więc prawo do dokonania korekty deklaracji VAT-7 z 2012 r.

Podsumowując, skoro opisany wodociąg w efekcie końcowym zostanie wniesiony jako aport do spółki w wykonaniu czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, to Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową tego wodociągu, a w związku z tym do dokonania korekt deklaracji VAT-7 za poszczególne miesiące lat poprzednich, w których to prawo wystąpiło.

Należy jednak zauważyć, że w przedstawionym stanie faktycznym, wodociąg nie zostanie wniesiony jako aport bezpośrednio po zakończeniu realizacji inwestycji. W okresie od zakończenia inwestycji tj. września 2013 r. do wniesienia aportu, tj. do maja 2014 r. wodociąg będzie przekazany do użytkowania Sp. z o.o. W świetle tak przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca ma obowiązek uwzględnienia przepisów art. 91 ustawy o VAT, w szczególności art. 91 ust. 7, który znajduje zastosowanie w przypadku zmiany sposobu wykorzystania środka trwałego. Art. 91 ust. 7 ustawy stanowi, że przepisy ust. 1–6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi. Podkreślenia bowiem wymaga, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wyłącznie za lata, w których wodociąg będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podsumowując powyższe, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz do złożenia korekt, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.