IBPBII/1/415-665/12/BD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy otrzymany przez Wnioskodawcę zwrot podlega opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak to kiedy i w jakiej kwocie powstaje obowiązek podatkowy i czy Wnioskodawca powinien otrzymać od Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w T. informację PIT-8C?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 05 lipca 2012 r. (data wpływu do tut. Biura – 17 lipca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zwrotu nakładów poniesionych przez osobę fizyczną na budowę sieci wodociągowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2012 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zwrotu nakładów poniesionych przez osobę fizyczną na budowę sieci wodociągowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W 2009 r. Wnioskodawca podpisał z Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w T. porozumienie na budowę wodociągu, w którym zobowiązał się do wybudowania wodociągu w terminie do 31 grudnia 2011 r. w całości na swój koszt. Zgodnie ze szczegółowymi zapisami tego porozumienia do obowiązków Wnioskodawcy jako inwestora należało:

  1. sporządzenie projektu budowlanego,
  2. zakup i dostarczenie na plac budowy całości materiałów niezbędnych do wybudowania przedmiotowego wodociągu z wyłączeniem materiałów koniecznych do wykonania włączenia wybudowanego wodociągu do sieci oraz z wyłączeniem hydrantu p. pożarowego,
  3. nieodpłatne przekazanie udziału w budowie ww. wodociągu Rejonowemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w T., które jest warunkiem przyłączenia do sieci wodociągowej.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w T. zobowiązało się natomiast do:

  1. wykonania wodociągu w zakresie robocizny i sprzętu z materiału zakupionego przez Wnioskodawcę,
  2. włączenia wybudowanego wodociągu do sieci,
  3. pokrycia kosztów zakupu i montażu hydrantu p. pożarowego,
  4. porycia kosztów odbioru technicznego i końcowego,
  5. sporządzenie powykonawczego pomiaru geodezyjnego.

Zgodnie z zawartym porozumieniem Wnioskodawca wykonał na własny koszt całość prac związanych z budową wodociągu. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w T. zobowiązało się natomiast do zwrotu, poniesionych przez Wnioskodawcę, kosztów budowy w wysokości ustalonej w kosztorysie sporządzonym na podstawie średnich cen Sekocenbudu. Zwrot poniesionych nakładów Wnioskodawca otrzymał w dniu 30 marca 2012 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy otrzymany przez Wnioskodawcę zwrot podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak to kiedy i w jakiej kwocie powstaje obowiązek podatkowy i czy Wnioskodawca powinien otrzymać od Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w T. informację PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy, uzyskany od Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w T. zwrot kosztów budowy sieci wodociągowej, przekazanej nieodpłatnie, zgodnie z art. 9 ust. 1 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi przychód, który po pomniejszeniu o udokumentowane koszty, o których mowa w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, tj. wydatki związane z jej wybudowaniem, opodatkowany zostanie na zasadach ogólnych. Przychód i udokumentowane koszty Wnioskodawca ma obowiązek wykazać w zeznaniu rocznym. Różnica pomiędzy uzyskanym przychodem i poniesionymi, udokumentowanymi wydatkami, stanowi dochód z pozostałych źródeł, od którego Wnioskodawca powinien zapłacić podatek w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r. zgodnie z art. 45 ust. 1 i 4 ww. ustawy.

W trakcie roku, ani Wnioskodawca, ani instytucja wypłacająca zwrot nie ma obowiązku zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od ww. kwot.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w T. zgodnie z art. 42a powinno w terminie do końca lutego 2013 r. przekazać Wnioskodawcy informację PIT-8C o uzyskanym przez Wnioskodawcę przychodzie. Wzór informacji został określony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Niewystawienie jednak PIT-8C nie zwalnia Wnioskodawcy z obowiązku rozliczenia otrzymanych kwot w zeznaniu rocznym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie natomiast z brzmieniem art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie „w szczególności” wskazuje, iż definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w 2009 r. podpisał z Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w T. porozumienie na budowę wodociągu, w którym zobowiązał się do wybudowania wodociągu w terminie do 31 grudnia 2011 r. w całości na swój koszt i przekazanie go nieodpłatnie na rzecz ww. Wodociągów. Zgodnie z zawartym porozumieniem Wnioskodawca wykonał na własny koszt całość prac związanych z budową wodociągu zaś Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w T. zobowiązało się do zwrotu, poniesionych przez Wnioskodawcę, kosztów budowy w wysokości ustalonej w kosztorysie sporządzonym na podstawie średnich cen Sekocenbudu. Zwrot poniesionych nakładów Wnioskodawca otrzymał w dniu 30 marca 2012 r.

Mając na uwadze powyższe przepisy, dokonany przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zwrot poniesionych przez Wnioskodawcę nakładów na wybudowanie wodociągu, stanowi dla Wnioskodawcy przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie jak wynika z treści przepisu art. 9 ust. 2 ww. ustawy, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Natomiast art. 22 ust. 1 cyt. ustawy stanowi, iż kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zatem otrzymany przez Wnioskodawcę zwrot poniesionych nakładów na wybudowanie wodociągu będzie stanowił dla Wnioskodawcy przychód z innych źródeł, który po pomniejszeniu o poniesione, udokumentowane, koszty związane z budową wodociągu - o których mowa w wyżej powołanym art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - winien być opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych przewidzianych w treści art. 27 tejże ustawy.

Dodatkowo wskazać należy, iż Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji będzie miało obowiązek wystawić Wnioskodawcy informację PIT-8C zatytułowaną: informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych, co wynika z treści art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosowanie bowiem do treści art. 42a ww. ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Zgonie zaś z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8. W terminie określonym w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7, podatnicy są obowiązani wpłacić różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania, o którym mowa w ust. 1, a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników (art. 45 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy).

Reasumując, Wnioskodawca ma obowiązek w swoim zeznaniu podatkowym za dany rok ująć otrzymany przychód z innych źródeł – nawet w przypadku nie wystawienia przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji informacji PIT-8C i od różnicy między poniesionymi nakładami a otrzymaną kwotą zapłacić podatek dochodowy, określony - według skali podatkowej - od łącznych dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym, podlegających opodatkowaniu według tzw. zasad ogólnych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.