Wodociągi | Interpretacje podatkowe

Wodociągi | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wodociągi. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących modernizację stacji uzdatniania wody.
Fragment:
W szczególności zadania własne obejmują sprawy w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy o samorządzie gminnym). W świetle art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie (art. 9 ust. 2). Jak stanowi art. 9 ust. 3 powołanej wyżej ustawy, formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa. Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518), do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.
2014
26
paź

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących inwestycję polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompownią.
Fragment:
(...) wodociągu. Miasto nie nabyło bowiem prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z tymi zakupami, a zatem nie istnieje podatek, który można odliczyć poprzez dokonanie korekty. Wobec powyższego – wbrew stanowisku Miasta – w niniejszej sprawie nie znajdą zastosowania przepisy art. 91 ustawy. Reasumując, w związku z planowanym udostępnieniem infrastruktury na rzecz spółki na podstawie umowy dzierżawy, Miastu nie będzie przysługiwało prawo do zastosowania korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy i odliczenia odpowiedniej części podatku od wydatków inwestycyjnych, bowiem nigdy nie nabyło prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z tymi zakupami. Końcowo należy podkreślić, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii dotyczącej określenia, czy podatnikiem podatku od towarów i usług jest Gmina, czy Urząd Gminy i Miasta, gdyż nie postawiono w tym zakresie pytania. Jednocześnie należy wskazać, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.
2014
8
paź

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z aportem sieci wodociągowej do spółki gminnej oraz prawo do złożenia korekt deklaracji, za okres w którym nie dokonano odliczenia podatku naliczonego związanego z budową wodociągu
Fragment:
Gmina rozpoczęła prace przygotowawcze do budowy wodociągu. Zlecono do wykonania mapy do celów projektowych oraz wykonanie dokumentacji budowy wodociągu rozdzielczego. Zakończenie inwestycji przewiduje się na wrzesień 2013 r. Z chwilą odbioru protokołem robót budowlanych wodociąg zostanie przekazany do użytkowania Wodociągom, a w miesiącu maju 2014 r. zostanie wniesiony jako aport do Spółki Wodociągi. Gmina nie odliczała podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki. Przystępując do budowy wodociągu rozdzielczego Gmina zdecydowana była do przekazania powstałego środka trwałego aportem do Wodociągów. Przekazanie wodociągu będzie czynnością dokonaną w ramach pierwszego zasiedlenia. Wodociąg rozdzielczy budowany przez Gminę jest budowlą w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących wykonanie budowy wodociągu rozdzielczego, który ma zostać wniesiony aportem do spółki, w której Gmina jest udziałowcem. Prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT nie jest wyjątkowym przywilejem podatnika, lecz jego prawem, z którego może on – lecz nie musi korzystać.
2014
29
sty

Istota:
Czynności nieodpłatnego przekazania gminnej spółce nowo wybudowanych wodociągów i kanalizacji na podstawie umowy użyczenia nie podlega opodatkowaniu VAT
Fragment:
Jak już wcześniej wskazano, w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym zadania własne Wnioskodawcy obejmują między innymi zadania w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz. W tym stanie rzeczy należy stwierdzić, iż podejmowane przez Wnioskodawcę inwestycje w postaci budowy wodociągów i kanalizacji, które zostają następnie przekazane w nieodpłatne użyczenie Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. mieszczą się w celu prowadzonej przez podatnika (Gminę) działalności gospodarczej. Zatem przesłanka wynikająca z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT nie zostanie spełniona, co wyklucza uznanie tej czynności za odpłatną w świetle ww. przepisu. Zatem stwierdzenia wymaga, że nieodpłatne przekazanie do użytkowania nowo wybudowanych wodociągów i kanalizacji będzie czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. W konsekwencji powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2013
3
gru

Istota:
Jakie są skutki podatkowe zawarcia umowy odpłatnego przekazania wodociągu i kanału sanitarnego?
Fragment:
Biura – 20 maja 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy odpłatnego przekazania wodociągu i kanału sanitarnego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 maja 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy odpłatnego przekazania wodociągu i kanału sanitarnego. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Sprawa dotyczy odpłatnego przekazania wodociągu i kanału sanitarnego. W dniu 21 lipca 2008 r. Wnioskodawca otrzymał od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (dalej: PWiK) warunki techniczne do indywidualnego wykonania sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinku od nowobudowanego domu do istniejącej już sieci w rejonie, należącej do PWiK. Wnioskodawca został równocześnie zapewniony przez PWiK, iż - zgodnie z treścią ustawy z dnia 07 czerwca 2002 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - po podłączeniu się drugiej osoby do wybudowanej przez niego sieci poniesione koszty zostaną zwrócone. Wodociąg i kanał sanitarny zostały wybudowane ze środków własnych Wnioskodawcy w sierpniu 2009 r. i po odbiorze, tj. dnia 26 sierpnia 2009 r., została podpisana umowa z PWiK o dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków do budowy budynku mieszkalnego.
2013
15
wrz

Istota:
Czy otrzymany przez Wnioskodawcę zwrot podlega opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak to kiedy i w jakiej kwocie powstaje obowiązek podatkowy i czy Wnioskodawca powinien otrzymać od Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w T. informację PIT-8C?
Fragment:
Wnioskodawca podpisał z Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w T. porozumienie na budowę wodociągu, w którym zobowiązał się do wybudowania wodociągu w terminie do 31 grudnia 2011 r. w całości na swój koszt. Zgodnie ze szczegółowymi zapisami tego porozumienia do obowiązków Wnioskodawcy jako inwestora należało: sporządzenie projektu budowlanego, zakup i dostarczenie na plac budowy całości materiałów niezbędnych do wybudowania przedmiotowego wodociągu z wyłączeniem materiałów koniecznych do wykonania włączenia wybudowanego wodociągu do sieci oraz z wyłączeniem hydrantu p. pożarowego, nieodpłatne przekazanie udziału w budowie ww. wodociągu Rejonowemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w T., które jest warunkiem przyłączenia do sieci wodociągowej. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w T. zobowiązało się natomiast do: wykonania wodociągu w zakresie robocizny i sprzętu z materiału zakupionego przez Wnioskodawcę, włączenia wybudowanego wodociągu do sieci, pokrycia kosztów zakupu i montażu hydrantu p. pożarowego, porycia kosztów odbioru technicznego i końcowego, sporządzenie powykonawczego pomiaru geodezyjnego. Zgodnie z zawartym porozumieniem Wnioskodawca wykonał na własny koszt całość prac związanych z budową wodociągu.
2012
29
gru

Istota:
Czy właściwe jest stosowanie stawki 22%?
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2009 r. (data wpływu 23 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla przekazania wodociągów - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 listopada 2009 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla przekazania wodociągów. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Gmina jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynny. W ramach realizacji zadań własnych, wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, buduje wodociągi, które następnie przekazuje do eksploatacji i administrowania Gospodarstwu Pomocniczemu przy Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych. Przekazane wodociągi w dalszym ciągu stanowią środek trwały Gminy. Przychody z eksploatacji przekazanych wodociągów osiąga Gospodarstwo Pomocnicze, zwane w treści umowy usługobiorcą-dzierżycielem. W zawartej umowie znalazł się zapis, że usługobiorca-dzierżyciel będzie odprowadzał na rachunek wskazany przez Gminę 0,10 zł za każdy sprzedany 1 m 3 wody raz na kwartał w terminie określonym w fakturze. W związku z powyższym Gmina po zakończeniu kwartału i otrzymaniu informacji o ilości sprzedanej wody wystawia za przedmiotową usługę fakturę ze stawką podatku w wysokości 22%.
2011
1
sie

Istota:
Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową przyłącza wodociągowego ze względu na fakt, iż poniesione wydatki będą wykazywały związek z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, o ile nie zachodzą ograniczenia wynikające z ww. art. 88 ustawy. Nieodpłatne przekazanie infrastruktury towarzyszącej budownictwu, w przypadku gdy elementy te powstały przy użyciu towarów (materiałów) oraz usług obcych, przy nabyciu których Spółka ma prawo do dokonania odliczenia podatku naliczonego, winno być traktowane na równi z odpłatną dostawą towarów - podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie ww. art. 5 ust. 1 pkt
Fragment:
Spółka z o.o. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podpisał umowę ze spółką Wodociągi na budowę przyłącza wodociągowego. Za ww. budowę przyłącza Spółka z o.o. zostanie obciążona kosztami na podstawie faktury VAT. Spółka z o.o. zamierza przekazać nieodpłatnie ww. przyłącze do spółki Wodociągi na podstawie stosownego protokołu przekazania. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy Spółka z o.o. będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu faktury VAT wystawionej przez Wodociągi w związku z budową tego przyłącza, które następnie zostanie na rzecz W Sp. z o.o. przekazane nieodpłatnie... Czy czynność nieodpłatnego przekazania infrastruktury wodociągowej na rzecz Wodociągów jest czynnością opodatkowaną podatkiem VAT... Spółka stoi na stanowisku: Ad pytanie 1 Kwestię odliczenia podatku naIiczonego od towarów i usług reguluje art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2011
1
cze

Istota:
Czy dobrowolne wpłaty dokonywane przez mieszkańców na pokrycie budowy sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
Fragment:
W szczególności zadania własne obejmują sprawy: wodociągów i zaopatrywania w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrywania w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3). W związku z powyższym Gmina ... realizując zadania własne prowadzi inwestycje dotyczące budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Inwestycje realizuje głównie przy udziale środków własnych, środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, otrzymanych w formie pożyczki oraz przy udziale dobrowolnych wpłat mieszkańców Gminy. Mieszkańcy wsi partycypują więc w kosztach budowy kanalizacji czy wodociągów, dokonując dobrowolnych wpłat na konto Gminy. Wpłaty mieszkańców dokonywane są w oparciu o zawarte umowy cywilno-prawne i przeznaczone na częściowe finansowanie kosztów budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Gmina nie zobowiązuje się w ślad za tym, do żadnych nieodpłatnych czy odpłatnych dostaw towarów lub świadczenia usług. Wybudowana sieć kanalizacyjna czy wodociągowa pozostaje nadal własnością Gminy. Z tytułu wniesienia przez mieszkańców określonych kwot na pokrycie kosztów budowy, nie nastąpi odpłatne nabycie obiektu budowlanego czy roboty budowlanej.
2011
1
maj

Istota:
Jaka stawką podatku VAT należy opodatkować usługi świadczone przez podwykonawców ?
Fragment:
Usługa koparką na wodociągu wiejskim 2. Usługa sprzętowa – wykonanie wykopów, zasypywanie wykopów przy wodociągu wiejskim. Za w/w usługi podwykonawcy wystawili faktury i wykazali dwie różne stawki VAT 7% i 22%. Do wykonania usługi przedsiębiorstwo zatrudniło ponadto podwykonawców, którzy wykonali następujące usługi wchodzące w zakres omawianej inwestycji: 1) wykonanie ogrodzenia budynku przepompowni, 2) wykonanie instalacji elektrycznej w budynku przepompowni. Opisane usługi, które są wykonywane przez Podatnika jak również podwykonawców są związane z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu (roboty instalacyjne gazowe, wodnokanalizacyjne) wg PKWiU skalsyfikowane w Sekcji F Roboty budowlane Dział 45.1, 2, 3, 4, z odpowiednią do danego zadania klasą. Rozliczenie z podwykonawcami odbywa się kompleksowo za wykonanie całości usługi. Wodociągi, które są wykonywane to wodociągi wiejskie w 95-100 % przeznaczone dla ludności tam mieszkającej. Wykonawcą przepompowni jest Podatnik. Pytanie Podatnika brzmi: Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi świadczone przez podwykonawców? Stanowisko Podatnika: Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 ze zm.) omawiane usługi winny być opodatkowane stawką 7% VAT.
2011
1
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wodociągi
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.