Woda | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to woda. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
12
paź

Istota:

Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pt. „Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody (...)”.

Fragment:

Inwestycja polega na modernizacji i rozbudowie stacji uzdatniania wody, w szczególności na: remoncie budynku stacji uzdatniania wody, montażu centralnego aeratora powietrza, montażu pompowni I°, montażu pompowni IIo, montażu przewodów technologicznych z rur ze stali kwasoodpornej wraz z armaturą, montażu sprężarek oraz dmuchawy powietrza, montażu instalacji elektrycznej oraz szafy sterowniczej. Usługi nabywane w ramach opisywanej inwestycji będą podlegać czynnościom opodatkowanym (ustawa z dnia 1 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.) Załącznik nr 3 wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku 8%, poz. 140 PKWiU 36.00.20.0 usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych. Po zrealizowaniu inwestycji przez Gminę, nastąpi przekazanie stacji uzdatniania wody na podstawie odpłatnej umowy dzierżawy Przedsiębiorstwu Komunalnemu A w X (dalej również: „ Spółka ”), a zatem operatorem oraz podmiotem, który będzie pobierał opłaty od użytkowników korzystających ze stacji uzdatniania wody będzie Spółka, powołana w tym celu przez Wnioskodawcę (ze 100% udziałem Gminy). Do stacji uzdatniania wody podłączone są miejscowości: B, C, D i E.

2018
13
wrz

Istota:

Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku z tytułu wydatków związanych z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków oraz zastosowania prewspółczynnika obliczonego według rocznego udziału dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Fragment:

(...) wody i odprowadzaniem ścieków oraz zastosowania prewspółczynnika obliczonego według rocznego udziału dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku z tytułu wydatków związanych z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków oraz zastosowania prewspółczynnika obliczonego według rocznego udziału dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. Wniosek uzupełniono w dniu 9 sierpnia 2018 r. o doprecyzowanie opisu sprawy, pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy oraz adres elektroniczny do doręczeń. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Gmina A jest jednostką samorządu terytorialnego. Jest też czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina wykonuje zadania, dla których została powołana, na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Gmina prowadzi również działalność zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy.

2018
9
sie

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz Odbiorców zewnętrznych; w zakresie braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystania infrastruktury w celu dostaw wody/odbioru ścieków na rzecz Odbiorców wewnętrznych; w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową według udziału procentowego, w jakim infrastruktura wodociągowa jest wykorzystywana w działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych dostarczonej wody do Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem (tj. do Odbiorców zewnętrznych i Odbiorców wewnętrznych) oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą kanalizacyjną według udziału procentowego, w jakim infrastruktura kanalizacyjna jest wykorzystywana w działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych odprowadzanych ścieków od Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych odprowadzanych ścieków ogółem (tj. do Odbiorców zewnętrznych i Odbiorców wewnętrznych).

Fragment:

Gmina rozlicza/będzie rozliczać je wyłącznie według ilości metrów sześciennych dostarczonej wody oraz odebranych ścieków. Dotyczy to zarówno świadczeń na rzecz Odbiorców zewnętrznych, jak i Odbiorców wewnętrznych. W obu tych przypadkach Gmina jest w stanie precyzyjnie wskazać, ile metrów sześciennych wody zostało zużyte/ile odebrano ścieków z wykorzystaniem Infrastruktury na potrzeby Odbiorców zewnętrznych (w ramach opodatkowanej VAT dostawy wody/odbioru ścieków), a ile na potrzeby Odbiorców wewnętrznych (w toku działalności realizowanej przez Gminę za pośrednictwem Odbiorców wewnętrznych). Udział liczby metrów sześciennych dostarczonej wody do Odbiorców zewnętrznych w całkowitej liczbie metrów sześciennych dostarczonej wody z użyciem gminnej Infrastruktury za 2017 r. wyniósł około 99,55%. W przypadku odbioru ścieków udział ten wyniósł ok. 95,46%. W pozostałej części Infrastruktura jest wykorzystywana do dostaw wody i odbioru ścieków od Odbiorców wewnętrznych. Ta część jest również wyraźnie określona na podstawie zużytych metrów sześciennych. Odpowiednio w odniesieniu do Infrastruktury będzie to: ok. 0,45% w przypadku dostarczonej wody i 4,54% w przypadku odbioru ścieków. Na przestrzeni lat proporcje te mogą ulegać wahaniom, niemniej jednak w każdym roku będą precyzyjnie oddawać stopień wykorzystania Infrastruktury do czynności opodatkowanych VAT i pozostałych.

2018
31
maj

Istota:

Opodatkowanie usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków na rzecz odbiorców wewnętrznych.

Fragment:

Przy pomocy Infrastruktury Gmina świadczy odpłatne usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Również Infrastruktura, która jest w chwili obecnej budowana lub której budowa jest planowana, będzie wykorzystywana przez Gminę w celu świadczenia odpłatnych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Przedmiotowa Infrastruktura jest/będzie również wykorzystywana przez Gminę na własne potrzeby tj. na potrzeby funkcjonowania Jednostek organizacyjnych Gminy oraz Urzędu (czynności niepodlegające VAT). Ponadto, woda jest/będzie wykorzystywana do celów technologicznych związanych ze świadczonymi przez Gminę usługami (w szczególności woda jest wykorzystywana przez Gminę w procesie uzdatniania wody) oraz może być wykorzystywana w celach przeciwpożarowych (w związku z prawnym obowiązkiem instalacji hydrantów przeciwpożarowych w przypadku budowy infrastruktury wodociągowej) jak i również w innych miejscach wykorzystywanych do realizacji zadań własnych Gminy. W rozpatrywanej sprawie, wątpliwości Wnioskodawcy w pierwszej kolejności dotyczą kwestii, czy świadczenie odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz podmiotów zewnętrznych stanowi czynności podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia z tego podatku.

2018
26
maj

Istota:

Opodatkowanie opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami i określenie podstawy opodatkowania tych opłat.

Fragment:

W. z dniem wejścia w życie ustawy Prawo wodne wykonują zadania dotychczasowego Prezesa Krajowego Zarządu, dotychczasowych dyrektorów regionalnych oraz marszałków województw związane z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, a także inwestycjami w gospodarce wodnej. Od dnia 1 stycznia 2018 r. W. reprezentują Skarb Państwa oraz wykonują prawa właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do śródlądowych wód płynących oraz wód podziemnych, w wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym (art. 212 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego) oraz gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi. Zgodnie z art. 261 ust. 1 Prawa wodnego cyt.: „Grunty pokryte wodami stanowiące własność Skarbu Państwa, niezbędne do prowadzenia przedsięwzięć związanych z: energetyką wodną, transportem wodnym, wydobywaniem kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów lub wycinaniem roślin z wody, infrastrukturą transportową lub przesyłową, infrastrukturą przemysłową, komunalną lub rolną, uprawianiem rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb, działalnością usługową, infrastrukturą telekomunikacyjną, korzystaniem z gruntów pokrytych wodami w sposób inny niż określony w pkt 1-8 - oddaje się w użytkowanie za opłatą roczną.” Z kolei zgodnie z ust. 2 tegoż artykułu umowę użytkowania zawiera się w formie pisemnej.

2018
12
maj

Istota:

Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę wraz z wymianą i przebudową wyposażenia tych obiektów”.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 9 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z wiązanego z realizacją inwestycji pn. „ Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę wraz z wymianą i przebudową wyposażenia tych obiektów ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest Spółką, której jedynym właścicielem jest Gmina. Celem działania Spółki jest bieżące i ciągłe zaspakajanie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie usług komunalnych, a główną działalnością Spółki jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Usługi te Spółka realizuje odpłatnie, wystawiając odbiorcom faktury objęte stosownymi stawkami VAT. Realizując działanie z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, Spółka dzierżawi na podstawie umowy dzierżawy nr zawartej w dniu z Gminą m.in. stację uzdatniania wody. Dzierżawa jest odpłatna, a zapłata następuje na podstawie faktury VAT. Spółka chcąc należycie realizować zadania z zakresu dostaw wody podjęła decyzję o konieczności przeprowadzenia przedsięwzięcia mającego na celu przebudowę przedmiotowej stacji uzdatniania wody oraz obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę wraz z wymianą i przebudową wyposażenia tych obiektów. Przebudowa stacji uzdatniania wody będzie stanowiła dla Wnioskodawcy inwestycję w obcym środku trwałym, w związku z którą Spółka ponosić będzie szereg wydatków w oparciu o faktury VAT.

2018
3
maj

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową oraz infrastrukturą kanalizacyjną według udziału procentowego, w jakim infrastruktura wodociągowa oraz kanalizacyjna jest wykorzystywana w działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych dostarczonej wody/odprowadzanych ścieków od Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem (tj. do Odbiorców zewnętrznych i Odbiorców wewnętrznych).

Fragment:

Niemniej, Gmina jest w stanie określić udział liczby metrów sześciennych: wody dostarczonej do Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej do Odbiorców zewnętrznych i do Odbiorców wewnętrznych; odprowadzonych od Odbiorców zewnętrznych ścieków (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych odprowadzonych ścieków ogółem (od Odbiorców zewnętrznych oraz od Odbiorców wewnętrznych). Gmina podkreśla, że w celu obliczenia przedmiotowej proporcji nie powinna być uwzględniana woda wykorzystywana przez Gminę w procesie technologicznym. Woda ta stanowi koszt prowadzonej działalności gospodarczej Gminy związanej z dostawą wody/odbiorem ścieków na rzecz wszystkich użytkowników. Gmina jeszcze raz wskazuje, że udział ilości dostarczonej wody do Jednostek organizacyjnych i Urzędu, których rozliczenia VAT podlegają centralizacji oraz do innych miejsc wykorzystywanych do realizacji zadań własnych Gminy w całości dostarczonej wody z użyciem gminnej infrastruktury wodociągowej za 2017 r. wyniósł ok. 1% oraz udział ilości odprowadzonych ścieków od Jednostek organizacyjnych i Urzędu, których rozliczenia VAT podlegają centralizacji oraz do innych miejsc wykorzystywanych do realizacji zadań własnych Gminy w całości odprowadzonych ścieków z użyciem gminnej infrastruktury kanalizacyjnej za 2017 r. wyniósł ok. 2%.

2018
3
maj

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową oraz infrastrukturą kanalizacyjną według udziału procentowego, w jakim infrastruktura wodociągowa oraz kanalizacyjna jest wykorzystywana w działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych dostarczonej wody/odprowadzanych ścieków od Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem (tj. do Odbiorców zewnętrznych i Odbiorców wewnętrznych).

Fragment:

Niemniej, Gmina jest w stanie określić udział liczby metrów sześciennych: wody dostarczonej do Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej do Odbiorców zewnętrznych i do Odbiorców wewnętrznych; odprowadzonych od Odbiorców zewnętrznych ścieków (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych odprowadzonych ścieków ogółem (od Odbiorców zewnętrznych oraz od Odbiorców wewnętrznych). Gmina podkreśla, że w celu obliczenia przedmiotowej proporcji nie powinna być uwzględniana woda wykorzystywana przez Gminę w procesie technologicznym. Woda ta stanowi koszt prowadzonej działalności gospodarczej Gminy związanej z dostawą wody/odbiorem ścieków na rzecz wszystkich użytkowników. Gmina jeszcze raz wskazuje, że udział ilości dostarczonej wody do Jednostek organizacyjnych i Urzędu, których rozliczenia VAT podlegają centralizacji oraz do innych miejsc wykorzystywanych do realizacji zadań własnych Gminy w całości dostarczonej wody z użyciem gminnej infrastruktury wodociągowej za 2017 r. wyniósł ok. 1% oraz udział ilości odprowadzonych ścieków od Jednostek organizacyjnych i Urzędu, których rozliczenia VAT podlegają centralizacji oraz do innych miejsc wykorzystywanych do realizacji zadań własnych Gminy w całości odprowadzonych ścieków z użyciem gminnej infrastruktury kanalizacyjnej za 2017 r. wyniósł ok. 2%.

2017
16
lis

Istota:

Prawo podatkowe w zakresie stawki opodatkowania sprzedaży budynku przepompowni wody wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu.

Fragment:

W konsekwencji powyższego, sprzedaż budynku przepompowni wody nie spełnia przesłanek do zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Dostawa budynku przepompowni wody będzie jednak spełniała przesłanki do objęcia jej zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Jak wskazał bowiem Wnioskodawca, ani w związku z nabyciem obiektu, ani w związku z wydatkami na jego ulepszenie (które to wydatki przekroczyły 30% wartości początkowej obiektu), nie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego. Tym samym – zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy – również sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym posadowiony jest przedmiotowy budynek będzie korzystać ze zwolnienia od VAT w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. W związku z tym, że dostawa prawa użytkowania wieczystego działki wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku przepompowni wody korzysta ze zwolnienia w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, rozpatrywanie zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy stało się bezzasadne. Podsumowując należy stwierdzić, że dostawa budynku przepompowni wody będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

2017
23
wrz

Istota:

Sposób opodatkowania obciążeń najemców kosztami tzw. mediów.

Fragment:

Nie jest możliwe, ani zasadne by każdy najemca miał licznik zużycia wody bo w pokojach biurowych nie ma dostępu do wody. Opłaty za media, w tym wodę są nierozerwalnie związane z wynajmem pokoi. Powierzchnia wynajmowana opisana w drugiej metodzie rozliczenia opłat za zużycie wody, czyli zużycie wg wskazań liczników, to duży obszar zajmujący ponad 1500 m 2 w budynku. Najemcą całej powierzchni jest jeden podmiot. Wynajmowana powierzchnia jest przeznaczona i przystosowana do prowadzenia działalności leczniczej i sanatoryjnej: przyjmowania pacjentów, wykonywania zabiegów. Na wynajmowaną powierzchnię składają się pokoje zabiegowe, ciągi komunikacyjne (korytarze, poczekalnie dla pacjentów) oraz pomieszczenia sanitarne. Cała wynajmowana powierzchnia ma osobne liczniki pomiaru zużycia wody. Najemca jest zobowiązany do zapłaty za zużycie wody na podstawie wskazań liczników. Sam decyduje i ma wpływ na wielkość zużycia wody. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy otrzymywane przez Spółkę opłaty eksploatacyjne za zużycie wody i odprowadzanie ścieków od najemców rozliczających się pierwszym sposobem, jako część obrotu związanego z usługą najmu na podstawie art. 29a ust. 1 i 6 ustawy o VAT powinny być opodatkowane stawką 23%? Czy w przedstawionym stanie faktycznym dla drugiego sposobu rozliczeń z najemcami usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków stanowią dla Spółki odrębne świadczenia od usług najmu i opodatkowane powinny być stawką 8% na podstawie art. 41 ust. 2 oraz poz. 140-142 załącznika nr 3 ustawy o VAT? Ad. 1.