Woda | Interpretacje podatkowe

Woda | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to woda. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
 • obowiązek stosowania prewspółczynnika w odniesieniu do zakupów związanych z działalnością w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 • sposób określania prewspółczynnika w odniesieniu do zakupów związanych z działalnością w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 • Fragment:
  Odnosi się on bowiem jedynie do jednej działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę, tj. związanej z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków, tymczasem, w przypadku gmin, występują również innego rodzaju działalności niż tylko dostawa wody i odprowadzanie ścieków. Zatem, wybrana przez Wnioskodawcę metoda odnośnie wydatków związanych z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków odzwierciedla jedynie ilość dostarczanej wody i odprowadzane ścieki do odbiorców zewnętrznych, a nie specyfikę prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności, o której mowa w art. 86 ust 2b ustawy oraz nie zapewnia obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane. W ocenie tut. Organu, proponowany przez Gminę sposób określenia proporcji, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej obliczony jako roczny udział dostarczonej wody w całości dostarczonej wody do odbiorców zewnętrznych i udział odprowadzonych ścieków w całkowitej ilości odprowadzonych ścieków od odbiorców zewnętrznych, nie jest sposobem, który może być uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez Gminę działalności i dokonywanych nabyć.
  2017
  9
  lut

  Istota:
  Refakturowanie usług dostarczania zimnej wody
  Fragment:
  Traktowano to świadczenie jako dodatkowe (pomocnicze) ściśle związane z usługą zasadniczą sprzątania i mycia, której bez wody nie można wykonać - mimo że usługę mycia świadczy inny podmiot niż usługę dostarczania wody. Przyjęto założenie, że świadczenie z tytułu dostawy wody, energii elektrycznej, gazu nie stanowi odrębnej usługi, ale jest elementem pewnej całości, stanowiącej jedno świadczenie - w ramach dwustronnej umowy. W istocie jednak Zleceniodawca świadczy na rzecz wykonującego usługę sprzątania i mycia odrębne usługi w zakresie dostawy mediów. Bez dostawy wody Zleceniobiorca nie mógłby wykonać części usługi - w zakresie mycia samochodów. Transakcje wynikające z umowy składają się z kilku czynności dwustronnych. Z jednej strony szereg czynności Zleceniobiorcy, a ze strony Zleceniodawcy, czynności związane z dostarczaniem mediów m.in. dostawy zimnej wody. Tym samym dostawa zimnej wody powinna zostać opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 8%. Dostawa wody sklasyfikowana została w poz. 140, 141 załącznika nr 3 do ustawy VAT gdzie wymieniono - Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych (PKWiU 36.00.20.0), w poz. 141 - Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych (PKWiU 36.00.30.0). Zatem co do zasady usługi dostarczania wody (zimnej i ciepłej) opodatkowane są stawką podatku 8%.
  2016
  28
  lis

  Istota:
  Stawka podatku dla usług dodatkowych do usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
  Fragment:
  (...) wody, oraz po drugie, dostawa wody charakteryzuje się udostępnianiem wody ludności i indywidualne podłączenie jest niezbędne do tego udostępniania wody. W konsekwencji podmiot prawa publicznego działający jako władza publiczna jest podatnikiem w zakresie tej czynności. W pkt 2 niniejszego orzeczenia Trybunał stwierdził natomiast, że artykuł 12 ust. 3 lit. a) szóstej dyrektywy 77/388 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych i załącznik H kategoria 2 do tej dyrektywy należy interpretować w taki sposób, że czynność podłączenia indywidualnego, która polega na ułożeniu kanalizacji umożliwiającej przyłączenie instalacji wodociągowej nieruchomości do stałej sieci dostawy wody, należy do zakresu dostawy wody. O ile bowiem szósta dyrektywa nie zawiera definicji dostawy wody, to z jej przepisów nie wynika również, że pojęcie to powinno być przedmiotem odmiennej wykładni w zależności od załącznika, w którym jest wymienione. Ponieważ podłączenie indywidualne jest niezbędne do dostarczania wody ludności, należy ono również do zakresu dostawy wody wymienionej w kategorii 2 załącznika H do szóstej dyrektywy.
  2015
  19
  lis

  Istota:
  W zakresie dokumentowania przez Wspólnotę Mieszkaniową kosztów zużycia wody przez współwłaścicieli
  Fragment:
  Zużycie wody w lokalu użytkowym wynosi rocznie 3 m3 co stanowi 0,3%. Umowa na dostarczanie mediów (energia części wspólnych, woda i odprowadzenie ścieków) są zawarte przez Zarząd Wspólnoty z odpowiednimi dostawcami (..., ...). Energia elektryczna dostarczana jest do lokali mieszkalnych i lokalu użytkowego wg odrębnych umów między Współwłaścicielami a Zakładem Energetycznym. Dostarczana woda oraz odprowadzenie ścieków jest wg jednej faktury. Współwłaściciele mają opomiarowane lokale wodomierzami. Współwłaściciele wpłacają co miesiąc zaliczki na pokrycie kosztów zarządzania częściami wspólnymi wg ustalonej stawki pomnożonej przez ilość m2 zajmowanych powierzchni. Na koszty remontów części wspólnych utworzono fundusz remontowy. Po otrzymaniu faktury za wodę i odprowadzone ścieki zarządca po odczytaniu wskazań subliczników Współwłaścicieli obciąża ich w prowadzonych tabelkach. Współwłaściciele wpłacają kwoty za zużytą wodę na konto bankowe Wspólnoty a zarządca reguluje zobowiązanie na konto dostawcy wody. Jeden ze Współwłaścicieli (mający lokal użytkowy) żąda od Zarządcy wystawiania faktur VAT za zużytą wodę. Wg Zarządcy w obecnej sytuacji może wystawić tylko fakturę (rachunek) ponieważ Wspólnota korzysta ze zwolnienia podmiotowego i nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
  2015
  4
  paź

  Istota:
  Czy w przypadku, gdy przekazanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Wnioskodawcy za wynagrodzeniem w trybie art. 49 § 2 Kodeksu cywilnego, a także art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 72, poz. 747 z późn. zm.), nie mieści się w zakresie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych wymienionym w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, Wnioskodawcy przysługuje zwrot nienależnie zapłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych?
  Fragment:
  Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca w ramach wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej świadczy usługi związane z rozprowadzaniem wody oraz oczyszczaniem ścieków w Gminie X. Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Spółka zawiera umowy dotyczące odpłatnego przekazania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych z osobami fizycznymi, które wybudowały we własnym zakresie ww. urządzenia. Obecnie, na skutek wejścia w życie art. 49 § 2 ustawy Kodeks, Spółka również na jego podstawie zamierza zawierać umowy dotyczące odpłatnego przekazania ww. urządzeń przez osoby fizyczne. Na podstawie ww. umowy oraz protokołu przekazania - przejęcia środka trwałego Wnioskodawca nabywa własność urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych. W oparciu o powyższą umowę Spółka dokonuje jednorazowej zapłaty wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych, która odpowiada wartości przekazywanych urządzeń zgodnej z cenami rynkowymi. Traktując powyższy rodzaj transakcji tak jak umowę sprzedaży, Spółka od wartości przejmowanych w ten sposób urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych odprowadzała podatek od czynności cywilnoprawnych. W interpretacji IBPB II/1/436-364/14/ASz Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wskazał, że umowy zawarte przez Wnioskodawcę w trybie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006 r.
  2015
  4
  mar

  Istota:
  1. Czy należności jakie otrzymuje mieszkaniec w związku z odpłatnym przekazaniem urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych stanowią dla niego przychód ze zbycie innych rzeczy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy?
  2. Czy w związku z powyższym na Wnioskodawcy ciąży obowiązek sporządzania informacji PIT-8C?
  Fragment:
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Wnioskodawca, działając na zasadach i w trybie określonym art. 31 ww. ustawy, zawiera z mieszkańcami Gminy umowy o współpracy w zakresie wybudowania sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej (bądź jej fragmentów) celem umożliwienia świadczenia usług dostawy wody i odbioru ścieków. W ramach zawartych umów Wnioskodawca zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru branżowego nad realizowaną inwestycją, natomiast obowiązkiem mieszkańca jest przygotowanie dokumentacji projektowej i realizacja inwestycji. Po wybudowaniu sieci (bądź jej fragmentu), na podstawie kolejnej umowy własność wybudowanego urządzenia wodociągowego lub kanalizacyjnego przechodzi odpłatnie na Wnioskodawcę. Należność z tytułu przejęcia sieci na własność zwracana jest mieszkańcowi w następujący sposób: określony procent ceny zostanie zapłacony niezwłocznie po przejęciu, natomiast pozostała część będzie regulowana ratalnie, poprzez wzajemne coroczne kompensaty z zobowiązaniami mieszkańców z tytułu korzystania z usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Należność dotyczy jedynie zwrotu faktycznie poniesionych kosztów związanych z budową sieci.
  2015
  8
  lut

  Istota:
  Czy bezumowne korzystanie z usług w zakresie dostarczania wody i/lub odbioru ścieków stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT
  Fragment:
  Zgodnie z art. 27 ust. 3 ww. ustawy, Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, określi, w drodze rozporządzenia, przeciętne normy zużycia wody dla poszczególnych odbiorców usług, które stanowią podstawę ustalania ilości pobranej wody w razie braku wodomierza, biorąc pod uwagę specyfikę poszczególnych odbiorców usług oraz wskaźniki średniego zużycia wody określone w szczególności dla gospodarstw domowych, usług oraz innej działalności w miastach i na wsiach. W związku z powyższym zostało wydane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. Nr 8, poz. 70). Zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia ustala się przeciętne normy zużycia wody dla poszczególnych odbiorców usług, stanowiące podstawę ustalania ilości pobranej wody w razie braku wodomierza głównego. Normy, o których mowa w § 1, określa załącznik do rozporządzenia (§ 2 ww. rozporządzenia). Z kolei stosownie do zawartego w rozdziale 6 „ Przepisy karne i kary pieniężne ” art. 28 ust. 1 ww. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł. W myśl art. 28 ust. 2 ww. ustawy, karze (...)
  2014
  22
  paź

  Istota:
  Stawka podatku dla dostawy wody źródlanej
  Fragment:
  Woda źródlana nie jest bowiem ani wodą mineralną ani wodą gazowaną, które są wskazane w grupowaniu PKWiU 11.07.11.0 „ Wody mineralne i wody gazowane, z wyłączeniem słodzonych i aromatyzowanych ”, jest zaś wodą butelkowaną. Wyjaśnienia GUS nie wskazują, co należy rozumieć pod pojęciem „ napojów ”, „ wody mineralnej ” i „ wody źródlanej ”, czy też „ wody w postaci naturalnej zdatnej do picia ” albo „ wody w postaci naturalnej niezdatnej do picia ”. Stąd, w przypadku napojów należy sięgnąć do definicji ze słownika języka polskiego http://sjp.pwn.pl/szukaj/napój oraz „ Uniwersalny słownik języka polskiego ” pod red. S. Dubisza, Warszawa 2003, tom 2, s. 826), zgodnie z którą „napój’ to „ płyn przeznaczony do picia; też: porcja tego płynu ”. Natomiast „ woda mineralna ” oraz „ woda źródlana ” posiadaja własne definicje legalne, zawarte w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 15 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. z. 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn.zm. : dalej: ubżż) pojęcie „ naturalna woda mineralna" oznacza wodę (...)
  2014
  30
  lip

  Istota:
  Opodatkowanie kwot wynikających z ugód zawieranych z tytułu bezumownego poboru wody oraz odprowadzania ścieków
  Fragment:
  (...) wody w razie braku wodomierza, biorąc pod uwagę specyfikę poszczególnych odbiorców usług oraz wskaźniki średniego zużycia wody określone w szczególności dla gospodarstw domowych, usług oraz innej działalności w miastach i na wsiach. W związku z powyższym zostało wydane rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. Nr 8, poz. 70), które zgodnie z § 1 ustala się przeciętne normy zużycia wody dla poszczególnych odbiorców usług, stanowiące podstawę ustalania ilości pobranej wody w razie braku wodomierza głównego. Normy, o których mowa w § 1, określa załącznik do rozporządzenia (§ 2 ww. rozporządzenia). Z kolei stosownie do zawartego w rozdziale 6 „ Przepisy karne i kary pieniężne ” art. 28 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5.000 zł. W myśl art. 28 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, karze określonej w ust. 1 podlega także ten, (...)
  2014
  25
  maj

  Istota:
  Przejęcie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych przez Gminę.
  Fragment:
  Fakt, że po fizycznym połączeniu z siecią urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne przestają być częścią składową nieruchomości i uzyskują status samoistnych rzeczy ruchomych, ma zasadnicze znaczenie dla przyporządkowania przychodu uzyskanego z ich odpłatnego przekazania (w rozumieniu cytowanego wyżej art. 31 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę), będącego przeniesieniem ich własności (w rozumieniu ww. art. 49 § 2 Kodeksu cywilnego). Skoro bowiem omawiane urządzenie ma status rzeczy ruchomej i nie jest częścią nieruchomości, to przychód uzyskany z jego odpłatnego zbycia, jako „ innej rzeczy ” w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy przyporządkować do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) tej ustawy. Mając na uwadze przestawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz przytoczone przepisy prawa, stwierdzić należy, że odpłatne przejęcie przez Gminę sieci wodno-kanalizacyjnej - nie powoduje po stronie Zainteresowanej, powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z uwagi na to, że wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, został złożony przez jednego ze współwłaścicieli przekazanych urządzeń wodno-kanalizacyjnych zaznacza się, że interpretacja nie wywiera skutków prawnych dla drugiego z nich, tj. dla męża Zainteresowanej. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
  2014
  20
  lut
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Woda
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.