Woda | Interpretacje podatkowe

Woda | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to woda. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo podatkowe w zakresie stawki opodatkowania sprzedaży budynku przepompowni wody wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu.
Fragment:
W konsekwencji powyższego, sprzedaż budynku przepompowni wody nie spełnia przesłanek do zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Dostawa budynku przepompowni wody będzie jednak spełniała przesłanki do objęcia jej zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Jak wskazał bowiem Wnioskodawca, ani w związku z nabyciem obiektu, ani w związku z wydatkami na jego ulepszenie (które to wydatki przekroczyły 30% wartości początkowej obiektu), nie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego. Tym samym – zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy – również sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym posadowiony jest przedmiotowy budynek będzie korzystać ze zwolnienia od VAT w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. W związku z tym, że dostawa prawa użytkowania wieczystego działki wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku przepompowni wody korzysta ze zwolnienia w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, rozpatrywanie zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy stało się bezzasadne. Podsumowując należy stwierdzić, że dostawa budynku przepompowni wody będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.
2017
16
lis

Istota:
Sposób opodatkowania obciążeń najemców kosztami tzw. mediów.
Fragment:
Nie jest możliwe, ani zasadne by każdy najemca miał licznik zużycia wody bo w pokojach biurowych nie ma dostępu do wody. Opłaty za media, w tym wodę są nierozerwalnie związane z wynajmem pokoi. Powierzchnia wynajmowana opisana w drugiej metodzie rozliczenia opłat za zużycie wody, czyli zużycie wg wskazań liczników, to duży obszar zajmujący ponad 1500 m 2 w budynku. Najemcą całej powierzchni jest jeden podmiot. Wynajmowana powierzchnia jest przeznaczona i przystosowana do prowadzenia działalności leczniczej i sanatoryjnej: przyjmowania pacjentów, wykonywania zabiegów. Na wynajmowaną powierzchnię składają się pokoje zabiegowe, ciągi komunikacyjne (korytarze, poczekalnie dla pacjentów) oraz pomieszczenia sanitarne. Cała wynajmowana powierzchnia ma osobne liczniki pomiaru zużycia wody. Najemca jest zobowiązany do zapłaty za zużycie wody na podstawie wskazań liczników. Sam decyduje i ma wpływ na wielkość zużycia wody. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy otrzymywane przez Spółkę opłaty eksploatacyjne za zużycie wody i odprowadzanie ścieków od najemców rozliczających się pierwszym sposobem, jako część obrotu związanego z usługą najmu na podstawie art. 29a ust. 1 i 6 ustawy o VAT powinny być opodatkowane stawką 23%? Czy w przedstawionym stanie faktycznym dla drugiego sposobu rozliczeń z najemcami usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków stanowią dla Spółki odrębne świadczenia od usług najmu i opodatkowane powinny być stawką 8% na podstawie art. 41 ust. 2 oraz poz. 140-142 załącznika nr 3 ustawy o VAT? Ad. 1.
2017
23
wrz

Istota:
Stawka podatku dla refakturowanych usług dostarczania wody.
Fragment:
We wniosku wskazano, że Dzierżawca zużywa niemal 100% wody. Powyższe okoliczności wskazują, że pomimo tego, że Dzierżawca nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą wody, ma jednak możliwość decydowania o wielkości jej zużycia. Zatem, dostarczanie wody należy traktować jako świadczenie odrębne i niezależne od usługi dzierżawy Przedsiębiorstwa. W konsekwencji, przeniesienie przez Wnioskodawcę kosztów zużycia wody na Dzierżawcę dla celów podatku od towarów i usług powinno być traktowane tak, jakby to Wnioskodawca sam świadczył te usługi na jego rzecz i należy je opodatkować stawką właściwą dla tej usługi. Zatem w stosunku do odsprzedawanej wody nie należy stosować jednolitej stawki podatku właściwej dla usługi dzierżawy, lecz stawkę właściwą dla świadczonej usługi. Tym samym Wnioskodawca wystawiając dla dzierżawcy faktury za dostarczaną wodę powinien stosować stawkę właściwą dla danej usługi, zgodnie z fakturami otrzymanymi od dostawcy wody. Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy prawa oraz opis sprawy należy stwierdzić, że skoro dostawa wody dla Wnioskodawcy - jak wskazano we wniosku - była opodatkowana stawką 8%, to do przenoszonych opłat za dostarczaną wodę na rzecz Dzierżawcy Wnioskodawca winien zastosować taką samą stawkę.
2017
29
lip

Istota:
W zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
Fragment:
Jest to program kompleksowego wykorzystania ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej, skierowany do Odbiorców, których budynki przyłączone są do miejskiej sieci ciepłowniczej i korzystają z ciepła sieciowego dostarczanego przez MPEC do celów grzewczych, a ciepłą wodę użytkową pozyskują w oparciu o indywidualne gazowe podgrzewacze wody, podgrzewacze elektryczne lub kotłownie gazowe. Projekt polega na zastąpieniu dotychczasowego sposobu pozyskiwania ciepłej wody, metodą wykorzystującą ciepło sieciowe. Wnioskodawca zawiera trójstronne porozumienia, gdzie stronami umowy obok Wnioskodawcy są: MPEC oraz Odbiorca. Porozumienia są zawierane w celu dostarczania przez MPEC ciepła na rzecz Odbiorców dla potrzeb pozyskania ciepłej wody. Efektem realizowanych porozumień jest likwidacja gazowych lub elektrycznych podgrzewaczy wody względnie kotłowni gazowych wykorzystywanych celem pozyskiwania ciepłej wody użytkowej. Na podstawie zawieranych porozumień Odbiorca wykonuje określone czynności umożliwiające wykorzystanie dostarczonego na rzecz tego Odbiorcy ciepła przez MPEC dla potrzeb uzyskania ciepłej wody użytkowej, w tym w szczególności wykonuje projekty wykonawcze wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach, do których przysługuje mu tytuł prawny oraz buduje wewnętrzną instalację ciepłej wody użytkowej w tych budynkach. Wnioskodawcy nie przysługuje żaden tytuł prawny do wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej w tych budynkach. Wnioskodawca nie ma prawa korzystania z tych instalacji.
2017
16
maj

Istota:
 • obowiązek stosowania prewspółczynnika w odniesieniu do zakupów związanych z działalnością w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 • sposób określania prewspółczynnika w odniesieniu do zakupów związanych z działalnością w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 • Fragment:
  Odnosi się on bowiem jedynie do jednej działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę, tj. związanej z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków, tymczasem, w przypadku gmin, występują również innego rodzaju działalności niż tylko dostawa wody i odprowadzanie ścieków. Zatem, wybrana przez Wnioskodawcę metoda odnośnie wydatków związanych z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków odzwierciedla jedynie ilość dostarczanej wody i odprowadzane ścieki do odbiorców zewnętrznych, a nie specyfikę prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności, o której mowa w art. 86 ust 2b ustawy oraz nie zapewnia obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane. W ocenie tut. Organu, proponowany przez Gminę sposób określenia proporcji, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej obliczony jako roczny udział dostarczonej wody w całości dostarczonej wody do odbiorców zewnętrznych i udział odprowadzonych ścieków w całkowitej ilości odprowadzonych ścieków od odbiorców zewnętrznych, nie jest sposobem, który może być uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez Gminę działalności i dokonywanych nabyć.
  2017
  9
  lut

  Istota:
  Refakturowanie usług dostarczania zimnej wody
  Fragment:
  Traktowano to świadczenie jako dodatkowe (pomocnicze) ściśle związane z usługą zasadniczą sprzątania i mycia, której bez wody nie można wykonać - mimo że usługę mycia świadczy inny podmiot niż usługę dostarczania wody. Przyjęto założenie, że świadczenie z tytułu dostawy wody, energii elektrycznej, gazu nie stanowi odrębnej usługi, ale jest elementem pewnej całości, stanowiącej jedno świadczenie - w ramach dwustronnej umowy. W istocie jednak Zleceniodawca świadczy na rzecz wykonującego usługę sprzątania i mycia odrębne usługi w zakresie dostawy mediów. Bez dostawy wody Zleceniobiorca nie mógłby wykonać części usługi - w zakresie mycia samochodów. Transakcje wynikające z umowy składają się z kilku czynności dwustronnych. Z jednej strony szereg czynności Zleceniobiorcy, a ze strony Zleceniodawcy, czynności związane z dostarczaniem mediów m.in. dostawy zimnej wody. Tym samym dostawa zimnej wody powinna zostać opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 8%. Dostawa wody sklasyfikowana została w poz. 140, 141 załącznika nr 3 do ustawy VAT gdzie wymieniono - Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych (PKWiU 36.00.20.0), w poz. 141 - Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych (PKWiU 36.00.30.0). Zatem co do zasady usługi dostarczania wody (zimnej i ciepłej) opodatkowane są stawką podatku 8%.
  2016
  28
  lis

  Istota:
  Stawka podatku dla usług dodatkowych do usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
  Fragment:
  (...) wody, oraz po drugie, dostawa wody charakteryzuje się udostępnianiem wody ludności i indywidualne podłączenie jest niezbędne do tego udostępniania wody. W konsekwencji podmiot prawa publicznego działający jako władza publiczna jest podatnikiem w zakresie tej czynności. W pkt 2 niniejszego orzeczenia Trybunał stwierdził natomiast, że artykuł 12 ust. 3 lit. a) szóstej dyrektywy 77/388 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych i załącznik H kategoria 2 do tej dyrektywy należy interpretować w taki sposób, że czynność podłączenia indywidualnego, która polega na ułożeniu kanalizacji umożliwiającej przyłączenie instalacji wodociągowej nieruchomości do stałej sieci dostawy wody, należy do zakresu dostawy wody. O ile bowiem szósta dyrektywa nie zawiera definicji dostawy wody, to z jej przepisów nie wynika również, że pojęcie to powinno być przedmiotem odmiennej wykładni w zależności od załącznika, w którym jest wymienione. Ponieważ podłączenie indywidualne jest niezbędne do dostarczania wody ludności, należy ono również do zakresu dostawy wody wymienionej w kategorii 2 załącznika H do szóstej dyrektywy.
  2015
  19
  lis

  Istota:
  W zakresie dokumentowania przez Wspólnotę Mieszkaniową kosztów zużycia wody przez współwłaścicieli
  Fragment:
  Zużycie wody w lokalu użytkowym wynosi rocznie 3 m3 co stanowi 0,3%. Umowa na dostarczanie mediów (energia części wspólnych, woda i odprowadzenie ścieków) są zawarte przez Zarząd Wspólnoty z odpowiednimi dostawcami (..., ...). Energia elektryczna dostarczana jest do lokali mieszkalnych i lokalu użytkowego wg odrębnych umów między Współwłaścicielami a Zakładem Energetycznym. Dostarczana woda oraz odprowadzenie ścieków jest wg jednej faktury. Współwłaściciele mają opomiarowane lokale wodomierzami. Współwłaściciele wpłacają co miesiąc zaliczki na pokrycie kosztów zarządzania częściami wspólnymi wg ustalonej stawki pomnożonej przez ilość m2 zajmowanych powierzchni. Na koszty remontów części wspólnych utworzono fundusz remontowy. Po otrzymaniu faktury za wodę i odprowadzone ścieki zarządca po odczytaniu wskazań subliczników Współwłaścicieli obciąża ich w prowadzonych tabelkach. Współwłaściciele wpłacają kwoty za zużytą wodę na konto bankowe Wspólnoty a zarządca reguluje zobowiązanie na konto dostawcy wody. Jeden ze Współwłaścicieli (mający lokal użytkowy) żąda od Zarządcy wystawiania faktur VAT za zużytą wodę. Wg Zarządcy w obecnej sytuacji może wystawić tylko fakturę (rachunek) ponieważ Wspólnota korzysta ze zwolnienia podmiotowego i nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
  2015
  4
  paź

  Istota:
  Czy w przypadku, gdy przekazanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Wnioskodawcy za wynagrodzeniem w trybie art. 49 § 2 Kodeksu cywilnego, a także art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 72, poz. 747 z późn. zm.), nie mieści się w zakresie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych wymienionym w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, Wnioskodawcy przysługuje zwrot nienależnie zapłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych?
  Fragment:
  Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca w ramach wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej świadczy usługi związane z rozprowadzaniem wody oraz oczyszczaniem ścieków w Gminie X. Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Spółka zawiera umowy dotyczące odpłatnego przekazania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych z osobami fizycznymi, które wybudowały we własnym zakresie ww. urządzenia. Obecnie, na skutek wejścia w życie art. 49 § 2 ustawy Kodeks, Spółka również na jego podstawie zamierza zawierać umowy dotyczące odpłatnego przekazania ww. urządzeń przez osoby fizyczne. Na podstawie ww. umowy oraz protokołu przekazania - przejęcia środka trwałego Wnioskodawca nabywa własność urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych. W oparciu o powyższą umowę Spółka dokonuje jednorazowej zapłaty wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych, która odpowiada wartości przekazywanych urządzeń zgodnej z cenami rynkowymi. Traktując powyższy rodzaj transakcji tak jak umowę sprzedaży, Spółka od wartości przejmowanych w ten sposób urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych odprowadzała podatek od czynności cywilnoprawnych. W interpretacji IBPB II/1/436-364/14/ASz Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wskazał, że umowy zawarte przez Wnioskodawcę w trybie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006 r.
  2015
  4
  mar

  Istota:
  1. Czy należności jakie otrzymuje mieszkaniec w związku z odpłatnym przekazaniem urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych stanowią dla niego przychód ze zbycie innych rzeczy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy?
  2. Czy w związku z powyższym na Wnioskodawcy ciąży obowiązek sporządzania informacji PIT-8C?
  Fragment:
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Wnioskodawca, działając na zasadach i w trybie określonym art. 31 ww. ustawy, zawiera z mieszkańcami Gminy umowy o współpracy w zakresie wybudowania sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej (bądź jej fragmentów) celem umożliwienia świadczenia usług dostawy wody i odbioru ścieków. W ramach zawartych umów Wnioskodawca zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru branżowego nad realizowaną inwestycją, natomiast obowiązkiem mieszkańca jest przygotowanie dokumentacji projektowej i realizacja inwestycji. Po wybudowaniu sieci (bądź jej fragmentu), na podstawie kolejnej umowy własność wybudowanego urządzenia wodociągowego lub kanalizacyjnego przechodzi odpłatnie na Wnioskodawcę. Należność z tytułu przejęcia sieci na własność zwracana jest mieszkańcowi w następujący sposób: określony procent ceny zostanie zapłacony niezwłocznie po przejęciu, natomiast pozostała część będzie regulowana ratalnie, poprzez wzajemne coroczne kompensaty z zobowiązaniami mieszkańców z tytułu korzystania z usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Należność dotyczy jedynie zwrotu faktycznie poniesionych kosztów związanych z budową sieci.
  2015
  8
  lut
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Woda
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.