Woda | Interpretacje podatkowe

Woda | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to woda. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Refakturowanie usług dostarczania zimnej wody
Fragment:
Traktowano to świadczenie jako dodatkowe (pomocnicze) ściśle związane z usługą zasadniczą sprzątania i mycia, której bez wody nie można wykonać - mimo że usługę mycia świadczy inny podmiot niż usługę dostarczania wody. Przyjęto założenie, że świadczenie z tytułu dostawy wody, energii elektrycznej, gazu nie stanowi odrębnej usługi, ale jest elementem pewnej całości, stanowiącej jedno świadczenie - w ramach dwustronnej umowy. W istocie jednak Zleceniodawca świadczy na rzecz wykonującego usługę sprzątania i mycia odrębne usługi w zakresie dostawy mediów. Bez dostawy wody Zleceniobiorca nie mógłby wykonać części usługi - w zakresie mycia samochodów. Transakcje wynikające z umowy składają się z kilku czynności dwustronnych. Z jednej strony szereg czynności Zleceniobiorcy, a ze strony Zleceniodawcy, czynności związane z dostarczaniem mediów m.in. dostawy zimnej wody. Tym samym dostawa zimnej wody powinna zostać opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 8%. Dostawa wody sklasyfikowana została w poz. 140, 141 załącznika nr 3 do ustawy VAT gdzie wymieniono - Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych (PKWiU 36.00.20.0), w poz. 141 - Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych (PKWiU 36.00.30.0). Zatem co do zasady usługi dostarczania wody (zimnej i ciepłej) opodatkowane są stawką podatku 8%.
2016
28
lis

Istota:
Stawka podatku dla usług dodatkowych do usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Fragment:
(...) wody, oraz po drugie, dostawa wody charakteryzuje się udostępnianiem wody ludności i indywidualne podłączenie jest niezbędne do tego udostępniania wody. W konsekwencji podmiot prawa publicznego działający jako władza publiczna jest podatnikiem w zakresie tej czynności. W pkt 2 niniejszego orzeczenia Trybunał stwierdził natomiast, że artykuł 12 ust. 3 lit. a) szóstej dyrektywy 77/388 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych i załącznik H kategoria 2 do tej dyrektywy należy interpretować w taki sposób, że czynność podłączenia indywidualnego, która polega na ułożeniu kanalizacji umożliwiającej przyłączenie instalacji wodociągowej nieruchomości do stałej sieci dostawy wody, należy do zakresu dostawy wody. O ile bowiem szósta dyrektywa nie zawiera definicji dostawy wody, to z jej przepisów nie wynika również, że pojęcie to powinno być przedmiotem odmiennej wykładni w zależności od załącznika, w którym jest wymienione. Ponieważ podłączenie indywidualne jest niezbędne do dostarczania wody ludności, należy ono również do zakresu dostawy wody wymienionej w kategorii 2 załącznika H do szóstej dyrektywy.
2015
19
lis

Istota:
W zakresie dokumentowania przez Wspólnotę Mieszkaniową kosztów zużycia wody przez współwłaścicieli
Fragment:
Zużycie wody w lokalu użytkowym wynosi rocznie 3 m3 co stanowi 0,3%. Umowa na dostarczanie mediów (energia części wspólnych, woda i odprowadzenie ścieków) są zawarte przez Zarząd Wspólnoty z odpowiednimi dostawcami (..., ...). Energia elektryczna dostarczana jest do lokali mieszkalnych i lokalu użytkowego wg odrębnych umów między Współwłaścicielami a Zakładem Energetycznym. Dostarczana woda oraz odprowadzenie ścieków jest wg jednej faktury. Współwłaściciele mają opomiarowane lokale wodomierzami. Współwłaściciele wpłacają co miesiąc zaliczki na pokrycie kosztów zarządzania częściami wspólnymi wg ustalonej stawki pomnożonej przez ilość m2 zajmowanych powierzchni. Na koszty remontów części wspólnych utworzono fundusz remontowy. Po otrzymaniu faktury za wodę i odprowadzone ścieki zarządca po odczytaniu wskazań subliczników Współwłaścicieli obciąża ich w prowadzonych tabelkach. Współwłaściciele wpłacają kwoty za zużytą wodę na konto bankowe Wspólnoty a zarządca reguluje zobowiązanie na konto dostawcy wody. Jeden ze Współwłaścicieli (mający lokal użytkowy) żąda od Zarządcy wystawiania faktur VAT za zużytą wodę. Wg Zarządcy w obecnej sytuacji może wystawić tylko fakturę (rachunek) ponieważ Wspólnota korzysta ze zwolnienia podmiotowego i nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
2015
4
paź

Istota:
Czy w przypadku, gdy przekazanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Wnioskodawcy za wynagrodzeniem w trybie art. 49 § 2 Kodeksu cywilnego, a także art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 72, poz. 747 z późn. zm.), nie mieści się w zakresie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych wymienionym w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, Wnioskodawcy przysługuje zwrot nienależnie zapłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca w ramach wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej świadczy usługi związane z rozprowadzaniem wody oraz oczyszczaniem ścieków w Gminie X. Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Spółka zawiera umowy dotyczące odpłatnego przekazania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych z osobami fizycznymi, które wybudowały we własnym zakresie ww. urządzenia. Obecnie, na skutek wejścia w życie art. 49 § 2 ustawy Kodeks, Spółka również na jego podstawie zamierza zawierać umowy dotyczące odpłatnego przekazania ww. urządzeń przez osoby fizyczne. Na podstawie ww. umowy oraz protokołu przekazania - przejęcia środka trwałego Wnioskodawca nabywa własność urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych. W oparciu o powyższą umowę Spółka dokonuje jednorazowej zapłaty wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych, która odpowiada wartości przekazywanych urządzeń zgodnej z cenami rynkowymi. Traktując powyższy rodzaj transakcji tak jak umowę sprzedaży, Spółka od wartości przejmowanych w ten sposób urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych odprowadzała podatek od czynności cywilnoprawnych. W interpretacji IBPB II/1/436-364/14/ASz Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wskazał, że umowy zawarte przez Wnioskodawcę w trybie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006 r.
2015
4
mar

Istota:
1. Czy należności jakie otrzymuje mieszkaniec w związku z odpłatnym przekazaniem urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych stanowią dla niego przychód ze zbycie innych rzeczy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy?
2. Czy w związku z powyższym na Wnioskodawcy ciąży obowiązek sporządzania informacji PIT-8C?
Fragment:
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Wnioskodawca, działając na zasadach i w trybie określonym art. 31 ww. ustawy, zawiera z mieszkańcami Gminy umowy o współpracy w zakresie wybudowania sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej (bądź jej fragmentów) celem umożliwienia świadczenia usług dostawy wody i odbioru ścieków. W ramach zawartych umów Wnioskodawca zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru branżowego nad realizowaną inwestycją, natomiast obowiązkiem mieszkańca jest przygotowanie dokumentacji projektowej i realizacja inwestycji. Po wybudowaniu sieci (bądź jej fragmentu), na podstawie kolejnej umowy własność wybudowanego urządzenia wodociągowego lub kanalizacyjnego przechodzi odpłatnie na Wnioskodawcę. Należność z tytułu przejęcia sieci na własność zwracana jest mieszkańcowi w następujący sposób: określony procent ceny zostanie zapłacony niezwłocznie po przejęciu, natomiast pozostała część będzie regulowana ratalnie, poprzez wzajemne coroczne kompensaty z zobowiązaniami mieszkańców z tytułu korzystania z usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Należność dotyczy jedynie zwrotu faktycznie poniesionych kosztów związanych z budową sieci.
2015
8
lut

Istota:
Czy bezumowne korzystanie z usług w zakresie dostarczania wody i/lub odbioru ścieków stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT
Fragment:
Zgodnie z art. 27 ust. 3 ww. ustawy, Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, określi, w drodze rozporządzenia, przeciętne normy zużycia wody dla poszczególnych odbiorców usług, które stanowią podstawę ustalania ilości pobranej wody w razie braku wodomierza, biorąc pod uwagę specyfikę poszczególnych odbiorców usług oraz wskaźniki średniego zużycia wody określone w szczególności dla gospodarstw domowych, usług oraz innej działalności w miastach i na wsiach. W związku z powyższym zostało wydane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. Nr 8, poz. 70). Zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia ustala się przeciętne normy zużycia wody dla poszczególnych odbiorców usług, stanowiące podstawę ustalania ilości pobranej wody w razie braku wodomierza głównego. Normy, o których mowa w § 1, określa załącznik do rozporządzenia (§ 2 ww. rozporządzenia). Z kolei stosownie do zawartego w rozdziale 6 „ Przepisy karne i kary pieniężne ” art. 28 ust. 1 ww. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł. W myśl art. 28 ust. 2 ww. ustawy, karze (...)
2014
22
paź

Istota:
Stawka podatku dla dostawy wody źródlanej
Fragment:
Woda źródlana nie jest bowiem ani wodą mineralną ani wodą gazowaną, które są wskazane w grupowaniu PKWiU 11.07.11.0 „ Wody mineralne i wody gazowane, z wyłączeniem słodzonych i aromatyzowanych ”, jest zaś wodą butelkowaną. Wyjaśnienia GUS nie wskazują, co należy rozumieć pod pojęciem „ napojów ”, „ wody mineralnej ” i „ wody źródlanej ”, czy też „ wody w postaci naturalnej zdatnej do picia ” albo „ wody w postaci naturalnej niezdatnej do picia ”. Stąd, w przypadku napojów należy sięgnąć do definicji ze słownika języka polskiego http://sjp.pwn.pl/szukaj/napój oraz „ Uniwersalny słownik języka polskiego ” pod red. S. Dubisza, Warszawa 2003, tom 2, s. 826), zgodnie z którą „napój’ to „ płyn przeznaczony do picia; też: porcja tego płynu ”. Natomiast „ woda mineralna ” oraz „ woda źródlana ” posiadaja własne definicje legalne, zawarte w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 15 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. z. 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn.zm. : dalej: ubżż) pojęcie „ naturalna woda mineralna" oznacza wodę (...)
2014
30
lip

Istota:
Opodatkowanie kwot wynikających z ugód zawieranych z tytułu bezumownego poboru wody oraz odprowadzania ścieków
Fragment:
(...) wody w razie braku wodomierza, biorąc pod uwagę specyfikę poszczególnych odbiorców usług oraz wskaźniki średniego zużycia wody określone w szczególności dla gospodarstw domowych, usług oraz innej działalności w miastach i na wsiach. W związku z powyższym zostało wydane rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. Nr 8, poz. 70), które zgodnie z § 1 ustala się przeciętne normy zużycia wody dla poszczególnych odbiorców usług, stanowiące podstawę ustalania ilości pobranej wody w razie braku wodomierza głównego. Normy, o których mowa w § 1, określa załącznik do rozporządzenia (§ 2 ww. rozporządzenia). Z kolei stosownie do zawartego w rozdziale 6 „ Przepisy karne i kary pieniężne ” art. 28 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5.000 zł. W myśl art. 28 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, karze określonej w ust. 1 podlega także ten, (...)
2014
25
maj

Istota:
Przejęcie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych przez Gminę.
Fragment:
Fakt, że po fizycznym połączeniu z siecią urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne przestają być częścią składową nieruchomości i uzyskują status samoistnych rzeczy ruchomych, ma zasadnicze znaczenie dla przyporządkowania przychodu uzyskanego z ich odpłatnego przekazania (w rozumieniu cytowanego wyżej art. 31 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę), będącego przeniesieniem ich własności (w rozumieniu ww. art. 49 § 2 Kodeksu cywilnego). Skoro bowiem omawiane urządzenie ma status rzeczy ruchomej i nie jest częścią nieruchomości, to przychód uzyskany z jego odpłatnego zbycia, jako „ innej rzeczy ” w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy przyporządkować do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) tej ustawy. Mając na uwadze przestawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz przytoczone przepisy prawa, stwierdzić należy, że odpłatne przejęcie przez Gminę sieci wodno-kanalizacyjnej - nie powoduje po stronie Zainteresowanej, powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z uwagi na to, że wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, został złożony przez jednego ze współwłaścicieli przekazanych urządzeń wodno-kanalizacyjnych zaznacza się, że interpretacja nie wywiera skutków prawnych dla drugiego z nich, tj. dla męża Zainteresowanej. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
2014
20
lut

Istota:
Opodatkowanie usług zbiorowego zaopatrywania w wodę
Fragment:
Powyższy zamiar wykorzystania ww. części infrastruktury do samodzielnego wykonywania przez Gminę działalności związanej z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę potwierdza ww. Zarządzenie Wójta. Usługi zaopatrzenia w wodę świadczone przez Gminę będą dokumentowane fakturami VAT. Sprzedaż z tytułu ww. usług Gmina będzie ujmować w swych rejestrach sprzedaży. Wartość netto wraz z należnym podatkiem VAT z tytułu świadczenia powyższych usług Gmina będzie wykazywać w składanych deklaracjach VAT-7. Infrastruktura będzie własnością Gminy, a powyższe kwoty wynagrodzenia za usługi zaopatrzenia w wodę będą stanowić przychód Gminy. W związku z powyższym zadano następujące pytania (oznaczenia stosowane w wniosku): Czy w przypadku świadczenia przez Gminę usług zbiorowego zaopatrywania wody, czynności wykonywane przez Gminę stanowić będą czynności podlegające opodatkowaniu VAT i niekorzystające ze zwolnienia z VAT, a tym samym Gmina wykorzystywać będzie Infrastrukturę do wykonywania czynności opodatkowanych... Czy w przypadku świadczenia przez Gminę usług dostarczania wody, czynności wykonywane przez Gminę będą podlegać stawce obniżonej zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT... Stanowisko Wnioskodawcy Ad. 1 W ocenie Gminy odpłatne usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę stanowią czynności podlegające opodatkowaniu VAT i niekorzystające ze zwolnienia z VAT i tym samym Gmina wykorzystuje Infrastrukturę do wykonywania czynności opodatkowanych.
2014
18
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Woda
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.