ILPB2/415-1052/11-4/WM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
1. Czy możliwe jest złożenie przez Wnioskodawczynię odrębnego wniosku o zwrot VAT w 2011 r.?
2. Jeżeli nie, czy można złożyć korektę wniosku VZM polegającą na zmianie rozliczenia odrębnego męża Zainteresowanej na wniosek wspólny i dołączeniu faktur dotyczących wydatków poniesionych przez Wnioskodawczynię i wskazaniu rachunku Zainteresowanej do zwrotu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2011 r. (data wpływu 26 września 2011 r.), uzupełnionym dnia 27 grudnia 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym – jest:

 • prawidłowe – w odniesieniu do pytania pierwszego,
 • bezprzedmiotowe – w odniesieniu do pytania drugiego.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2011r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

W związku ze stwierdzeniem braków formalnych, o których mowa w art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej, pismem z dnia 19 grudnia 2011 r. nr ILPB2/415-1052/11-2/WM, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia – w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania – wniosku.

Jednocześnie poinformowano, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a jego uzupełnieniem przez Wnioskodawczynię nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 19 grudnia 2011 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 23 grudnia 2011 r.), zaś w dniu 27 grudnia 2011 r. Zainteresowana uzupełniła wniosek (data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego – 23 grudnia 2011 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W 2011 r. Wnioskodawczyni poniosła wydatki na remont mieszkania zakupionego od dewelopera z majątku odrębnego. Chciałaby odzyskać zwrot VAT z tytułu wydatków związanych z budownictwem składając wniosek VZM.

W tym roku został złożony taki wniosek przez męża Zainteresowanej, który zakupił inne mieszkanie z majątku odrębnego i także poniósł wydatki związane z budownictwem mieszkaniowym. W związku z tym, że małżonkowie zamieszkują osobno, mają rozdzielność majątkową i planują rozwód, postanowili złożyć dwa odrębne wnioski. Wnioskodawczyni zastrzega, iż każdy z wniosków, o których mowa powyżej, zostanie podpisany przez oboje małżonków.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy możliwe jest złożenie przez Wnioskodawczynię odrębnego wniosku o zwrot VAT w 2011 r....
 2. Jeżeli nie, czy można złożyć korektę wniosku VZM polegającą na zmianie odrębnego rozliczenia męża Zainteresowanej na wspólny wniosek i dołączeniu faktur dotyczących wydatków poniesionych przez Wnioskodawczynię i wskazaniu rachunku Zainteresowanej do zwrotu...

Zdaniem Wnioskodawczyni – w odniesieniu do pytania pierwszego – po przeanalizowaniu zapisów ustawy, brak jest podstaw do stwierdzenia, że na gruncie analizowanej sprawy nie przysługuje prawo złożenia odrębnego wniosku o zwrot VAT w tym samym roku, w którym taki wniosek złożył Jej mąż. W opinii Zainteresowanej, ustawodawca dopuścił możliwość złożenia dwóch odrębnych wniosków przez małżonków pod warunkiem, że na wniosku będą podpisy obojga małżonków. Zdaniem Wnioskodawczyni, na gruncie analizowanej sprawy wymóg ten został spełniony. Zainteresowana argumentując swoje stanowisko wskazuje, iż gdyby ustawodawca miał zamiar wykluczyć możliwość złożenia dwóch odrębnych wniosków małżonków w tym samym roku podatkowym dokonałby stosownych zapisów w ustawie, tak jak ma to miejsce w odniesieniu do kwestii dotyczących rozliczenia limitów przysługujących małżonkom przed zawarciem związku małżeńskiego, czy po rozwodzie.

W związku z powyższym, Wnioskodawczyni sformułowała tezę, iż może w tym samym roku, co Jej mąż, złożyć odrębny wniosek o zwrot VAT. Ponadto, Zainteresowana stoi na stanowisku, iż złożenie przedmiotowego wniosku nie jest ograniczone czasowo.

Odnosząc się do pytania drugiego, Wnioskodawczyni wskazuje, iż korekta wniosku VZM z rozliczenia indywidualnego na wspólne, dołączenie do niego nowych faktur innego tytułu prawnego do zajmowanego lokalu i podanie innego konta do zwrotu jest możliwa i nie jest ograniczona do czasu zwrotu podatku wynikającego z pierwotnego wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:
 • prawidłowe – w odniesieniu do pytania pierwszego,
 • bezprzedmiotowe – w odniesieniu do pytania drugiego.

Przepis art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468 ze zm.) stanowi, że osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:

 1. budową budynku mieszkalnego;
 2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
 3. remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Zwrot, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wydatków:

 • poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r. (art. 3 ust. 2 ustawy),
 • poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT. (art. 3 ust. 3 ustawy).

Mając na uwadze brzmienie art. 2 pkt 2, wskazać należy, że ilekroć w ustawie jest mowa o podatku VAT rozumie się przez to podatek od towarów i usług o stawce 22% (i wyższej) w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756 i Nr 143, poz. 1199).

Stosownie do art. 3 ust. 4 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków, o których mowa w ust. 1, jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej.

Zgodnie z art. 3 ust. 5 ww. ustawy, kwota zwrotu, o której mowa w ust. 4, jest równa, z zastrzeżeniem ust. 6 i art. 11a, 68,18% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,295% kwoty stanowiącej iloczyn:

 1. 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, w przypadku inwestycji związanych z wydatkami, o których mowa w ust. 1, wymagających pozwolenia na budowę;
 2. 30 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, w przypadku inwestycji związanych z wydatkami, o których mowa w ust. 1, niewymagających pozwolenia na budowę.

W myśl art. 3 ust. 6 ww. ustawy, w odniesieniu do wydatków, na podstawie których osoba fizyczna korzystała lub korzysta z odliczenia, na podstawie:

 1. art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 2 i art. 9 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509, z późn. zm.),
 2. art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 i Nr 222, poz. 2201 oraz z 2005 r. Nr 263, poz. 2619) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 202, poz. 1958 oraz z 2005 r. Nr 263, poz. 2619)

– kwota podlegająca zwrotowi, jest równa 55,23% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 9,959% kwoty stanowiącej odpowiedni iloczyn, o którym mowa w ust. 5.

Art. 3 ust. 6a ustawy stanowi, iż limity kwoty zwrotu obliczone zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5 i 6 dotyczą okresów pięcioletnich liczonych od daty złożenia pierwszego wniosku, o którym mowa w art. 5 ust. 1.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy zwrot, o którym mowa w art. 3 ust. 1, dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym. Jeżeli osoba fizyczna pozostaje w związku małżeńskim, wniosek może być złożony wspólnie z małżonkiem lub odrębnie przez każdego z małżonków. Jeżeli małżonkowie składają odrębne wnioski, do różnych urzędów skarbowych, są jednocześnie obowiązani zawiadomić o złożeniu wniosku urząd skarbowy właściwy dla złożenia wniosku przez małżonka (art. 5 ust. 2 ww. ustawy).

W myśl ustępu 3 artykułu 5 ustawy, przedmiotowy wniosek może być składany nie częściej niż raz w roku.

Wskazać należy, iż ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w art. 5 ust. 4 wymaga, aby wniosek zawierał co najmniej:

 1. imię i nazwisko, identyfikator podatkowy, a w przypadku gdy osobie fizycznej składającej wniosek nie nadano go - rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej osoby, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, adres zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżonków - obojga małżonków;
 2. wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek;
 3. rodzaj poniesionych wydatków, zgodnie z art. 3 ust. 1;
 4. rok rozpoczęcia inwestycji;
 5. wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków na cele, o których mowa w art. 3 ust. 1;
 6. kwotę zwrotu, obliczoną zgodnie z art. 3 ust. 5-7;
 7. oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu, jeżeli roboty te nie wymagają pozwolenia na budowę;
 8. wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu; jeżeli wypłata ma nastąpić na rachunek bankowy - wskazanie numeru rachunku osoby fizycznej składającej wniosek, a w przypadku wspólnego wniosku małżonków - numeru rachunku obojga lub jednego z nich, na który ma być dokonany zwrot;
 9. podpis osoby fizycznej ubiegającej się o zwrot wydatków, a w przypadku małżonków – podpisy obojga małżonków bez względu na sposób złożenia wniosku: wspólnie z małżonkiem albo odrębnie przez każdego z małżonków.

Z analizy wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni w 2011 r. poniosła wydatki na remont mieszkania zakupionego od dewelopera z majątku odrębnego. Jej małżonek, również ze środków pochodzących z majątku odrębnego, poniósł wydatki związane z zakupem innego mieszkania. Pomiędzy małżonkami ustanowiono rozdzielność majątkową.

W świetle powyższego, stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni będzie uprawniona do złożenia odrębnego wniosku o zwrot podatku VAT z tytułu poniesienia wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Jednakże podkreślić należy, iż – zgodnie z przywołanym wyżej art. 5 ust. 3 pkt 9 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym – wniosek taki musi być sygnowany przez oboje małżonków.

W konsekwencji uznania stanowiska Zainteresowanej za prawidłowe w odniesieniu do pytania pierwszego, bezprzedmiotowe stało się dokonanie oceny stanowiska Wnioskodawczyni korespondującego z pytaniem drugim zawartym we wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo, tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Mając powyższe na względzie, należy stwierdzić, iż interpretacje prawa podatkowego wydaje się wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie.

Z uwagi na to, że wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. został złożony przez jednego małżonków, zaznacza się, iż interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla męża Wnioskodawczyni.

Mąż Wnioskodawczyni, chcąc uzyskać interpretację indywidualną, powinien wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej udzielenie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.