Wniosek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wniosek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
6
gru

Istota:

W zakresie wymogów formalnych jakie powinien spełniać wniosek o zwrot poniesionych wydatków

Fragment:

Zwrot części wydatków dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym. Jeżeli osoba fizyczna pozostaje w związku małżeńskim, ustawa przewiduje możliwość wyboru sposobu złożenia wniosku, tj. wniosek może być złożony wspólnie z małżonkiem lub odrębnie przez każdego z małżonków (art. 5 ust. 1 i 2 ww. ustawy). Natomiast art. 5 ust. 4 ww. ustawy określa minimalny zakres danych jakie powinien zawierać wniosek, należą do nich: imię i nazwisko, numer NIP albo numer PESEL w przypadku gdy osoba fizyczna nie posiada numeru NIP, a w przypadku gdy osobie fizycznej składającej wniosek nie nadano żadnego z tych numerów – rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej osoby, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczypospolita Polska, adres zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżonków – obojga małżonków; wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek; rodzaj poniesionych wydatków, zgodnie z art. 3 ust. 1; rok rozpoczęcia inwestycji; wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków na cele, o których mowa w art. 3 ust. 1; kwotę zwrotu, obliczoną zgodnie z art. 3 ust. 5-7; oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu, (...)

2014
24
sty

Istota:

1. Czy będzie mógł Pan skorzystać ze zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym przy jednoczesnym skorzystaniu ze zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości jeśli zainwestuje Pan w rozbudowę domu na własne cele mieszkaniowe?
2. Czy w związku z tym, iż pozostaje Pan w związku małżeńskim wniosek o ww. zwrot powinien być złożony wspólnie z małżonką, w sytuacji gdy faktury wystawiane są na Pana?

Fragment:

(...) wniosek małżonków, lub o kwotę otrzymanego zwrotu, jeżeli składany był odrębny wniosek. Jak stanowi art. 2 pkt 6 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym ilekroć w ustawie jest mowa o małżonkach – rozumie się przez to osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, z wyjątkiem małżonków w stosunku do których sad orzekł separację. W myśl art. 5 ust. 1 ww. ustawy zwrot, o którym mowa w art. 3 ust. 1, dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym. Stosownie do art. 5 ust. 2 jeżeli osoba fizyczna pozostaje w związku małżeńskim, wniosek może być złożony wspólnie z małżonkiem lub odrębnie przez każdego z małżonków. Jeżeli małżonkowie składają odrębne wnioski, do różnych urzędów skarbowych, są jednocześnie obowiązani zawiadomić o złożeniu wniosku urząd skarbowy właściwy dla złożenia wniosku przez małżonka. Zgodnie z art. 5 ust. 4 ww. ustawy wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać co najmniej: imię i nazwisko, identyfikator podatkowy, a w przypadku gdy osobie fizycznej składającej wniosek nie nadano go - rodzaj i numer dokumentu (...)

2014
15
sty

Istota:

Czy w sytuacji przedstawionej we wniosku Wnioskodawczyni może skorzystać z możliwości zwrotu części VAT od materiałów budowlanych zakupionych przez rodziców?

Fragment:

Skoro bowiem sytuacja prawna spadkodawcy była jasno w podanym zakresie określona przez ustawodawcę, a złożenie wniosku o zwrot powodowało jedynie realizację istniejącego uprawnienia, to prawo uzyskania zwrotu przechodzi na spadkobiercę niezależnie od tego, czy stosowny wniosek został złożony przez spadkodawcę, czy też uczyni to dopiero spadkobierca. Samo złożenie wniosku nie powoduje bowiem powstania prawa do zwrotu, a stanowi wyłącznie niezbędny impuls do podjęcia działań przez organ podatkowy. Zwrócić bowiem trzeba uwagę na fakt, iż adresatami ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym są konsumenci, a nie osoby występujące w charakterze podatników VAT, a złożenie wniosku jest konieczne dla zidentyfikowania podmiotu domagającego się zwrotu i zweryfikowania, czy spełnia on warunki przewidziane w ww. ustawie. Jeżeli zatem Ordynacja podatkowa przewiduje możliwość przejęcia przez spadkobierców przewidzianych w przepisach prawa podatkowego majątkowych praw i obowiązków spadkodawcy, to w podanym zakresie, dojdzie do przeniesienia tego prawa niezależnie od tego czy spadkodawca taki wniosek złożył, czy też tego nie uczynił. Skoro bowiem przepis art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej znajduje zastosowanie odpowiednie, to dotyczyć on będzie także zwrotu dokonanego na podstawie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

2012
7
mar

Istota:

1. Czy możliwe jest złożenie przez Wnioskodawczynię odrębnego wniosku o zwrot VAT w 2011 r.?
2. Jeżeli nie, czy można złożyć korektę wniosku VZM polegającą na zmianie rozliczenia odrębnego męża Zainteresowanej na wniosek wspólny i dołączeniu faktur dotyczących wydatków poniesionych przez Wnioskodawczynię i wskazaniu rachunku Zainteresowanej do zwrotu?

Fragment:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy zwrot, o którym mowa w art. 3 ust. 1, dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym. Jeżeli osoba fizyczna pozostaje w związku małżeńskim, wniosek może być złożony wspólnie z małżonkiem lub odrębnie przez każdego z małżonków. Jeżeli małżonkowie składają odrębne wnioski, do różnych urzędów skarbowych, są jednocześnie obowiązani zawiadomić o złożeniu wniosku urząd skarbowy właściwy dla złożenia wniosku przez małżonka (art. 5 ust. 2 ww. ustawy). W myśl ustępu 3 artykułu 5 ustawy, przedmiotowy wniosek może być składany nie częściej niż raz w roku. Wskazać należy, iż ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w art. 5 ust. 4 wymaga, aby wniosek zawierał co najmniej: imię i nazwisko, identyfikator podatkowy, a w przypadku gdy osobie fizycznej składającej wniosek nie nadano go - rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej osoby, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, adres zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżonków - obojga małżonków; wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek; rodzaj poniesionych wydatków, zgodnie z art. 3 (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy zgodnie z art. 16 ust. 58 (winno być art. 16 ust. 1 pkt 58) wydatki ponoszone w ramach realizowanych projektów finansowanych z EFS i budżetu państwa są wyłączone z kosztów podatkowych?

Fragment:

Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów wydatków bezpośrednio sfinansowanych ze środków pochodzących z dofinansowań. Wniosek ten nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 31 sierpnia 2010r. Znak: IBPBI/2/423-827/10/PP wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienie wniosku wpłynęło do tut. BKIP w dniu 13 września 2010r. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca realizuje projekty finansowane z programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Spółka w oparciu o zawarte umowy z jednostkami finansującymi (WUP, Urząd Marszałkowski Województwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, PARP) jako beneficjent uzyskuje bezzwrotne wsparcie finansowe (dotacje) na zasadzie refundowania poniesionych wydatków. Uzyskane przez Wnioskodawcę środki finansowe pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Wszystkie wydatki kwalifikowane ponoszone wg umów są refundowane przez jednostki finansujące poprzez otrzymywane dotacje.

2011
1
wrz

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym poniesione przez Spółkę wydatki za opracowanie dwóch Studiów Wykonalności i dwóch Analiz Kosztów i Korzyści można zaliczyć do nakładów inwestycyjnych zadań „Xxx" i „Zzz" czy też powinny one obciążyć bieżące koszty eksploatacyjne i być traktowe jako koszty uzyskania przychodów w myśl przepisów art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 r. poz. 654 z późn. zm.)?

Fragment:

Biura wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji kosztów usług doradczych związanych z pozyskaniem dotacji. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 4 listopada 2010 r. Znak: IBPBI/2/423-1126/10/JD , wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano w dniu 10 listopada 2010 r. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego: W dniu 17 listopada 2009 r. Spółka, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, zawarła umowę z Konsorcjum firm na wykonanie dwóch Studiów Wykonalności i dwóch Analiz Kosztów i Korzyści dla projektów ubiegających się o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Posiadanie ww. dokumentów jest wymogiem niezbędnym przy składaniu przez Spółkę wniosku aplikacyjnego o uzyskanie współfinansowania tych zadań inwestycyjnych z Programu Operacyjnego „ Infrastruktura i Środowisko ” na lata 2007-2013. Opracowania te, stanowiły również dla Zarządu Spółki główne narzędzie analityczne wykazujące celowość podejmowanych do realizacji zadań inwestycyjnych.

2011
1
wrz

Istota:

Czy w związku z nową ustawą o finansach publicznych obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku otrzymywane bezzwrotne wsparcia finansowe (dotacje) są dla Spółki przychodem podatkowym oraz jako środki publiczne podlegają zwolnieniom przedmiotowym w podatku dochodowym od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 47 i 48 updop? (pytanie oznaczone w uzupełnieniu wniosku Nr 1)

Fragment:

Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie: możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) pochodzących z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz agencji rządowych, które otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 i pkt 48 updop, możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego na podst. art. 17 ust. 1 pkt 47 i pkt 48 updop. Wniosek ten nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 31 sierpnia 2010r. Znak: IBPBI/2/423-827/10/PP wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienie wniosku wpłynęło do tut. BKIP w dniu 13 września 2010r. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca realizuje projekty finansowane z programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Spółka w oparciu o zawarte umowy z jednostkami finansującymi (WUP, Urząd Marszałkowski Województwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, PARP) jako beneficjent uzyskuje bezzwrotne wsparcie finansowe (dotacje) na zasadzie refundowania poniesionych wydatków.

2011
1
wrz

Istota:

Czy wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z przychodów wolnych od podatku dochodowego od osób prawnych nie będą uważane za koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58?

Fragment:

Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie nie uznawania za koszty uzyskania przychodów wydatków bezpośrednio sfinansowanych z przychodów wolnych od podatku dochodowego od osób prawnych. Wniosek ten nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismami z dnia 11 czerwca 2010r. i z dnia 9 lipca 2010r. Znak: IBPBI/2/423-574/10/PP wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienie wniosku wpłynęło do tut. Biura w dniu 11 czerwca 2010r. oraz w dniu 19 lipca 2010r. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: W związku z podpisaną przez Spółkę umową z PARP jako instytucją wdrażającą o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, będą realizowane następujące założenia projektu: w szkoleniach realizowanych w ramach otrzymanej dotacji rozwojowej (szkolenia będą organizowane przez podmiot zewnętrzny wybrany zgodnie z zasadą konkurencyjności) weźmie udział około 100 pracowników Spółki w latach 2010 – 2011, w założeniu szkolenia te będą refinansowane w 60% z EFS i w 40% sfinansowane przez Spółkę jako wkład własny, Spółka będzie rozliczała poniesione zgodnie z harmonogramem finansowo – rzeczowym wydatki w kwartalnym, pisemnym wniosku o płatność i na tej podstawie spółka będzie otrzymywała refundację kosztów kwalifikowanych.

2011
1
wrz

Istota:

Zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w sytuacji braku podpisu małżonka na wniosku VZM - 1.

Fragment:

(...) wniosek małżonków, lub o kwotę otrzymanego zwrotu, jeżeli składany był odrębny wniosek. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy zwrot o którym mowa w art. 3 ust. 1, dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym, natomiast zgodnie z ust. 2 ww. artykułu, jeżeli osoba fizyczna pozostaje w związku małżeńskim, wniosek może być złożony wspólnie z małżonkiem lub odrębnie przez każdego z małżonków. Jeżeli małżonkowie składają odrębne wnioski, do różnych urzędów skarbowych, są jednocześnie obowiązani zawiadomić o złożeniu wniosku urząd skarbowy właściwy dla złożenia wniosku przez małżonka (art. 5 ust. 2 ww. ustawy). Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być składany nie częściej niż raz w roku (art. 5 ust. 3 ww. ustawy). Z przepisu art. 5 ust. 4 ww. ustawy wynika, iż wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać co najmniej: imię i nazwisko, numer NIP albo numer PESEL w przypadku gdy osoba fizyczna nie posiada numeru NIP, a w przypadku gdy osobie fizycznej składającej wniosek nie nadano żadnego z tych numerów - rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej osoby, w tym również wystawionego w państwie (...)

2011
1
sie

Istota:

Sposób zarachowania wydatków poniesionych w związku z koniecznością sporządzenia wniosku o dotację na zakup środka trwałego, w sytuacji uzyskania dotacji unijnej.

Fragment:

Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie sposobu rozliczenia wydatków poniesionych w związku z koniecznością sporządzenia wniosku o dotację, przeznaczoną na budowę środka trwałego, w sytuacji uzyskania dotacji unijnej. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Spółka jawna, której wspólnikiem jest Wnioskodawca, w celu rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej, podjęła starania zmierzające do uzyskania dotacji unijnej z regionalnego programu operacyjnego, na działania inwestycyjne polegające na budowie środka trwałego. Ponieważ otrzymanie dotacji wiąże się m.in. z koniecznością sporządzenia stosownego wniosku wraz z pozostałą niezbędną dokumentacją, Spółka zatrudniła do realizacji owego zadania specjalistyczny podmiot zewnętrzny. Tym samym podmiot ten dokonał sporządzenia przedmiotowego wniosku, a Spółka poniosła w związku z tym znaczne koszty finansowe. Przedmiotowa sprawa może zakończyć się w dwojaki sposób. Otóż, instytucja rozdzielająca tę formę pomocy, może przychylić się do złożonego wniosku i przyznać Spółce dotację unijną.