Wniesienie środka trwałego do spółki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wniesienie środka trwałego do spółki. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie dotyczy odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu dostawy nieruchomości użytkowej wykorzystywanej do prowadzonej działalności gospodarczej.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 - 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 27.07.2006 r. (data wpływu do tut. organu 09.08.2006r.) uzupełniony pismem z dnia 05.09.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn zm.), w kwestii dotyczącej odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu dostawy nieruchomości użytkowej wykorzystywanej do prowadzonej działalności gospodarczej, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów postanawia uznać przedstawione we wniosku stanowisko za prawidłowe Uzasadnienie W przedmiotowym wniosku Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem, czy przy sprzedaży nieruchomości, w przypadku gdy przy zakupie tejże nieruchomości nie dokonano odliczenia podatku od towarów i usług, przy jednoczesnym spełnieniu warunków (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy wniesienie środka trwałego do przedsiębiorstwa osoby fizycznej od którego nie przysługiwało odliczenie podatku VAT jest czynnością opodatkowaną ?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 216 § 1, art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 tekst jednolity z późn. zm.) w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10.2006r. (data wpływu do urzędu 10.2006r.) dotyczące zapytania czy wniesienie środka trwałego do przedsiębiorstwa osoby fizycznej od którego nie przysługiwało odliczenie podatku VAT jest czynnością opodatkowaną – podzielam Pana stanowisko w sprawie. UZASADNIENIE Z przedstawionego przez Pana w piśmie z dnia 10.2006r. stanu faktycznego wynika, że użytkował Pan prywatnie kilka lat jako osoba fizyczna środek trwały i nigdy nie miał możliwości do skorzystania z odliczenia podatku naliczonego. Zapytanie Pana w przedstawionej sprawie odnosi się do kwestii czy wniesienie takiego środka trwałego do swojego przedsiębiorstwa jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. W świetle powyższych faktów należy przede wszystkim stwierdzić, iż środek trwały (...)

2011
1
kwi

Istota:


Czy prawidłowe będzie przekazanie udziałów w majątku trwałym przez wychodzącego ze spółki drugiemu wspólnikowi jako darowizny.
Czy drugi wspólnik może wnieść całą wartość majątku trwałego do otwartej na swoje nazwisko działalności gospodarczej i nadal go amortyzować.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu działając na podstawie: art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 9 maja 2006 r. (wpływ w dniu 15 maja 2006r.) uzupełnionego pismem z dnia 25 lipca 2006r. (wpływ w dniu 26 lipca 2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie przepisów prawa podatkowego u z n a j e za prawidłowe stanowisko Pana wyrażone w powołanych wyżej pismach w zakresie przekazania udziału w majątku trwałym przez wspólnika wychodzącego ze spółki, drugiemu wspólnikowi w formie darowizny, oraz wniesienia całości majątku trwałego do nowo otwartej działalności gospodarczej przez drugiego wspólnika i dalszej amortyzacji tych środków trwałych Stan faktyczny sprawy: Spółka Cywilna "..." prowadzi Szkołę Kierowców, Spółka składa się z dwóch wspólników, z których jeden wspólnik posiada 5 % udziału, (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy w przypadku dwuosobowej spółki cywilnej, gdzie jeden ze wspólników jest właścicielem lokalu użytkowego i jako osoba fizyczna wydzierżawia go odpłatnie spółce na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, można ujmować w kosztach amortyzację lokalu użytkowego?

Fragment:

(...) Pismem z dnia 30.01.2004 r. Pan A.B., prowadzący działalność gospodarczą zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w następujących sprawach. Czy w przypadku dwuosobowej spółki cywilnej, gdzie jeden ze wspólników jest właścicielem lokalu użytkowego i jako osoba fizyczna wydzierżawia go odpłatnie spółce na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, można ujmować w kosztach amortyzację lokalu użytkowego? Zdaniem Podatnika spółka nie ma prawa amortyzować lokalu w przypadku, gdy nie było skutecznego przeniesienia własności nieruchomości na spółkę (tzn. na podstawie aktu notarialnego składanego w Urzędzie Miasta). Amortyzować może jedynie właściciel lokalu użytkowego. Czy w przypadku opisanym powyżej, spółka może ujmować w koszty podatek od nieruchomości? Zdaniem podatnika nie może, ponieważ podatek od nieruchomości może sobie odliczyć osoba fizyczna wynajmująca lokal, a nie spółka, która w tym przypadku nie jest (...)