Włochy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Włochy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
24
sty

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawienia faktury za wykonywane usługi.

Fragment:

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał: Żuraw został wynajęty firmie z Włoch w okresie 7-15 września 2017 r. Wnioskodawca wynajmuje żuraw wraz z obsługą operatorską. Firma wynajmująca wydaje polecenia co do zakresu wykonania usługi. Polecenia dotyczące sposobu wykonywania prac na nieruchomości położonej w Polsce wydawała operatorowi firma z Włoch. Wnioskodawca był odpowiedzialny jedynie za wynajem żurawia wraz z obsługą operatorską. Firma z Włoch nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług na terytorium Polski. Usługa nie była wykonywana na terytorium Włoch, jedynie w Polsce. Firma z Włoch była głównym wykonawcą, a Wnioskodawca był podwykonawcą. PKWiU usługi wykonanej przez Wnioskodawcę na rzecz firmy z Włoch – 43.99.90.0. Firma z Włoch montowała konstrukcje pod okapy nad kotłami do wytopu stali, montowała kanały odpylające wewnątrz budynku stalowni. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z tym, Wnioskodawca prawidłowo wystawił fakturę VAT z podstawową stawką 23%, przyjmując zasadę, iż wystawia ją dla nie polskiego podatnika VAT, a usługa wykonywana jest na nieruchomości położonej w Polsce? Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym powyżej stanie faktycznym, znajdzie zastosowanie podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 23% ze względu na to, iż znajdą tu zastosowanie przepisy ustawy o VAT: art. 28e ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r. (tekst jedn.

2017
31
sie

Istota:

W zakresie:- uznania, że podatek u źródła przekazany przelewem na rachunek bankowy Spółki Zagranicznej będzie uznany za podatek zapłacony w państwie obcym;- możliwości odliczenia podatku zapłaconego za granicą od podatku zapłaconego w Polsce

Fragment:

Nr 62 poz. 374 ze zm. dalej: „ UPO z Włochami ” lub „ umowa międzynarodowa ”). Stosownie do postanowień art. 11 ust. 1 UPO z Włochami odsetki powstające w Umawiającym się Państwie (Włochy) i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie (Polska), mogą być opodatkowane w drugim Umawiającym się Państwie (Polska). Postanowienie to ustanawia ogólną zasadę, w myśl której odsetki mogą być opodatkowane w państwie siedziby właściciela odsetek. Wnioskodawca pragnie jednak zauważyć, iż zasada ta doznaje modyfikacji poprzez art. 11 ust. 2 ww. UPO z Włochami wskazując, iż odsetki takie mogą być opodatkowane w tym Państwie w którym powstają (Włochy) i zgodnie z prawem tego Państwa (Włochy), lecz jeżeli ich odbiorca jest ich właścicielem, podatek ustalony w ten sposób nie może przekroczyć 10% kwoty brutto tych odsetek. Dodatkowo Spółka pragnie zauważyć, iż do określenia zasad i trybu odliczenia podatku zapłaconego za granicą należy przywołać postanowienia zdania drugiego art. 20 ustawy o PDOP oraz stosownych postanowień umowy międzynarodowej, gdyż zaliczenie podatku zapłaconego za granicą na poczet podatku w Polsce będzie miało zastosowanie, o ile umowa międzynarodowa nie stanowi inaczej.

2017
9
sie

Istota:

Obowiązki płatnika wynikające z zawarcia umowy o telepracę z rezydentem Włoch.

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zatrudnia od 1 kwietnia 2017 r. pracownika na podstawie umowy o telepracę, mieszkającego na stałe we Włoszech i legitymującego się certyfikatem rezydencji podatkowej Włoch. Pracownik nie posiada miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mieszka na stałe we Włoszech i do końca roku 2017 r. będzie mieszkał na terytorium Włoch. W Polsce będzie przebywał przez okres nieprzekraczający 183 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Pracownik został zatrudniony na podstawie umowy o telepracę, którą świadczy w miejscu zamieszkania, tj. na terytorium Włoch. Wnioskodawca nie posiada we Włoszech zakładu ani stałej placówki. W analizowanej sprawie na podkreślenie zasługuje specyfika świadczonej pracy, która może być wykonywana w różnych miejscach, bez konieczności przyjęcia przez strony umowy o pracę jednego miejsca jej wykonywania. Zgodnie z art. 67 (5) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666, z późn. zm.) praca może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (telepraca). Telepracownikiem jest pracownik, który wykonuje pracę w warunkach określonych w § 1 i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (art. 67 (5) § 2 ww. ustawy).

2016
19
lip

Istota:

W zakresie ustalenia obowiązku podatkowego w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych przez rezydenta Włoch z działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Republiki Włoskiej oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Fragment:

Odnosząc powyższe unormowania do sytuacji przedstawionej we wniosku oraz jego uzupełnieniu stwierdzić należy, że po przeniesieniu ośrodka interesów osobistych i gospodarczych do Włoch, jako włoski rezydent podatkowy, Wnioskodawczyni będzie świadczyć usługi prawne na terytorium Włoch za pośrednictwem posiadanego tam „ przedsiębiorstwa ”, natomiast na terytorium Polski, za pośrednictwem znajdującego się w Polsce zakładu w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 ww. umowy. Oznacza to, że dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce, jako dochody zagranicznego zakładu Wnioskodawczyni podlegać będą opodatkowaniu w Polsce jednak tylko do takiej wysokości, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. Natomiast dochody uzyskane z prowadzonej na terytorium Włoch działalności gospodarczej za pośrednictwem posiadanego tam przedsiębiorstwa nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce. Mając powyższe na względzie, stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych przez rezydenta Włoch z działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Republiki Włoskiej oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z powyższymi zastrzeżeniami, należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2016
16
cze

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury z Włoch.

Fragment:

(...) Włoch – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury otrzymywanej z Włoch. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni pracowała we Włoszech i w tej chwili pobiera emeryturę włoską przekazywaną na konto we Włoszech, gdzie jest pobierany podatek przez INPS Włochy. Zainteresowana chciałaby przenieść swoją emeryturę do banku w M oraz chciałaby aby od ww. emerytury nie pobierano podwójnego podatku. Wnioskodawczyni ma 72 lata, jest wdową i stan zdrowia nie pozwala Zainteresowanej na długie podróże. We Włoszech nie posiada żadnych własności, ani rodziny i osiedliła się w Polsce. Ponadto Wnioskodawczyni oświadczyła, że emerytura wypłacana we Włoszech pochodziz tytułu pracy wykonywanej we Włoszech jako pielęgniarka w szpitalu. W uzupełnieniu wniosku Zainteresowana wskazała, że jest obywatelką Polski i we Włoszech nie świadczyła pracy na rzecz administracji Włoch – nie była pracownikiem państwowym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

2015
26
lis

Istota:

Opodatkowanie dodatku kombatanckiego z Włoch

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 11 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dodatku kombatanckiego z Włoch. Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3, art. 14b § 4 oraz art. 14f § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z powyższym, pismem z dnia 26 października 2015 r., Nr IPTPB2/4511-473/15-2/KR, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawczynię do usunięcia braków wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie wysłano w dniu 26 października 2015 r. (skutecznie doręczono dnia 29 października 2015 r.), zaś w dniu 3 listopada 2015 r. Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek (data nadania 2 listopada 2015 r.). We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie sformułowany w uzupełnieniu wniosku): Decyzją z dnia 13 października 2013 r. wydaną przez INPS w ...... (Włochy) została przyznana Wnioskodawczyni renta rodzinna (wdowia) po zmarłym mężu, obywatelu włoskim, zamieszkującym na stałe w Polsce na podstawie karty stałego pobytu. W łącznej kwocie otrzymywanej do Polski renty jest dodatek kombatancki po mężu kombatancie w kwocie 23,35 euro.

2015
24
lis

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń z Włoch i z Niemiec.

Fragment:

(...) Włoch – jest: prawidłowe – w odniesieniu do świadczenia z Niemiec, nieprawidłowe – w odniesieniu do świadczenia z Włoch. UZASADNIENIE W dniu 22 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń z Niemiec oraz z Włoch. Z uwagi na fakt, że ww. wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 137 § 3 Ordynacji podatkowej, pismem z dnia 21 lipca 2015 r. nr ILPB2/4511-1-407/15-2/TR Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Jednocześnie poinformowano Zainteresowaną, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a uzupełnieniem wniosku przez Wnioskodawczynię nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego. Wezwanie wysłano w dniu 21 lipca 2015 r., zaś w dniu 24 lipca 2015 r. (data nadania 23 lipca 2015 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek. We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne.

2015
18
lis

Istota:

1) Czy podatek uzyskiwany przez polskiego rezydenta podatkowego w myśl przepisów art. 3 ust. 1 i 1a w zw. z art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. ( Dz. U. Nr 80, poz. 350, z późn. zm.) oraz w zw. z art. 4 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania z dnia 21 czerwca 1985 r. (Dz .U. 1989 r. Nr 62, poz. 374) z odrębnego źródła przychodu jakim jest najem nieruchomości położonych we Włoszech, podlega opodatkowaniu w Polsce czy we Włoszech?
2) Jaką metodę unikania podwójnego opodatkowania należy zastosować w przypadku uzyskiwania przychodów z najmu nieruchomości położonej we Włoszech przez polskiego rezydenta podatkowego?

Fragment:

Wobec powyżej przedstawionych zapisów Umowy między Polską a Włochami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku oraz Komentarzem do Modelowej Konwencji w Sprawie Podatku od Dochodu i Majątku (OECD) dotyczących opodatkowania dochodu z majątku nieruchomego, dochód z nieruchomości położonej we Włoszech podlega opodatkowaniu zarówno w państwie położenia majątku będącego źródłem dochodu, czyli we Włoszech jak i w państwie rezydencji, tj. w Polsce. Celem uniknięcia dwukrotnego - opodatkowania tego samego dochodu należy zastosować przewidzianą w Umowie metodę unikania podwójnego opodatkowania. Zgodnie z art. 23 ust. 2a przytoczonej powyżej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Włochami, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany we Włoszech, to Polska będzie, z zastrzeżeniem postanowień litery b) i c) niniejszego artykułu, zwalniać taki dochód od opodatkowania. Przedstawione regulacje w art. 23 b) i c) odnoszą się do dwóch przyjętych metod podwójnego opodatkowania, tj. metody zaliczenia (art. 23b) stosowanej dla odsetek, należności licencyjnych i dywidend oraz metody wyłączenia z progresją stosowanej dla pozostałych i dochodów.

2015
18
lis

Istota:

1) Czy podatek uzyskiwany przez polskiego rezydenta podatkowego w myśl przepisów art. 3 ust. 1 i 1a w zw. z art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. ( Dz. U. Nr 80, poz. 350, z późn. zm.) oraz w zw. z art. 4 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania z dnia 21 czerwca 1985 r. (Dz .U. 1989 r. Nr 62, poz. 374) z odrębnego źródła przychodu jakim jest najem nieruchomości położonych we Włoszech, podlega opodatkowaniu w Polsce czy we Włoszech?
2) Jaką metodę unikania podwójnego opodatkowania należy zastosować w przypadku uzyskiwania przychodów z najmu nieruchomości położonej we Włoszech przez polskiego rezydenta podatkowego?

Fragment:

Wobec powyżej przedstawionych zapisów Umowy między Polską a Włochami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku oraz Komentarzem do Modelowej Konwencji w Sprawie Podatku od Dochodu i Majątku (OECD) dotyczących opodatkowania dochodu z majątku nieruchomego, dochód z nieruchomości położonej we Włoszech podlega opodatkowaniu zarówno w państwie położenia majątku będącego źródłem dochodu, czyli we Włoszech jak i w państwie rezydencji, tj. w Polsce. Celem uniknięcia dwukrotnego - opodatkowania tego samego dochodu należy zastosować przewidzianą w Umowie metodę unikania podwójnego opodatkowania. Zgodnie z art. 23 ust. 2a przytoczonej powyżej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Włochami, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany we Włoszech, to Polska będzie, z zastrzeżeniem postanowień litery b) i c) niniejszego artykułu, zwalniać taki dochód od opodatkowania. Przedstawione regulacje w art. 23 b) i c) odnoszą się do dwóch przyjętych metod podwójnego opodatkowania, tj. metody zaliczenia (art. 23b) stosowanej dla odsetek, należności licencyjnych i dywidend oraz metody wyłączenia z progresją stosowanej dla pozostałych i dochodów.

2011
1
paź

Istota:

W którym kraju podlega opodatkowaniu dochód wnioskodawcy z pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku, który jest eksploatowany przez Spółkę mającą faktyczny zarząd na terenie Włoch?

Fragment:

Zatem dochód osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce z tytułu pracy wykonywanej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego przez przedsiębiorstwo mające miejsce faktycznego zarządu na terytorium Włoch, może być opodatkowany tylko we Włoszech. To oznacza, że w państwie rezydencji nie podlega on opodatkowaniu w ogóle. Tym samym do dochodu z tego tytułu nie stosuje się żadnej metody o unikaniu podwójnego opodatkowania, bowiem dochody te nie podlegają wykazaniu w zeznaniu podatkowym składanym w Polsce. Tym samym nie podlegają one wykazaniu również do obliczenia stawki podatku, o której mowa w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, iż dochód uzyskiwany przez wnioskodawcę, mającego miejsce zamieszkania w Polsce, za pracę wykonywaną na statku eksploatowanym przez Spółkę S., której miejsce faktycznego zarządu znajduje się we Włoszech, podlega opodatkowaniu wyłącznie we Włoszech. To oznacza, że nie ma do niego zastosowania żadna z metod o unikaniu podwójnego opodatkowania bowiem dochód ten – zgodnie z umową polsko-włoską nie podlega opodatkowaniu w Polsce (podlega opodatkowaniu tylko w jednym państwie – we Włoszech). Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie stanowisko wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.