Włochy | Interpretacje podatkowe

Włochy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Włochy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie ustalenia obowiązku podatkowego w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych przez rezydenta Włoch z działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Republiki Włoskiej oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Fragment:
Odnosząc powyższe unormowania do sytuacji przedstawionej we wniosku oraz jego uzupełnieniu stwierdzić należy, że po przeniesieniu ośrodka interesów osobistych i gospodarczych do Włoch, jako włoski rezydent podatkowy, Wnioskodawczyni będzie świadczyć usługi prawne na terytorium Włoch za pośrednictwem posiadanego tam „ przedsiębiorstwa ”, natomiast na terytorium Polski, za pośrednictwem znajdującego się w Polsce zakładu w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 ww. umowy. Oznacza to, że dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce, jako dochody zagranicznego zakładu Wnioskodawczyni podlegać będą opodatkowaniu w Polsce jednak tylko do takiej wysokości, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. Natomiast dochody uzyskane z prowadzonej na terytorium Włoch działalności gospodarczej za pośrednictwem posiadanego tam przedsiębiorstwa nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce. Mając powyższe na względzie, stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych przez rezydenta Włoch z działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Republiki Włoskiej oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z powyższymi zastrzeżeniami, należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
19
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury z Włoch.
Fragment:
(...) Włoch – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury otrzymywanej z Włoch. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni pracowała we Włoszech i w tej chwili pobiera emeryturę włoską przekazywaną na konto we Włoszech, gdzie jest pobierany podatek przez INPS Włochy. Zainteresowana chciałaby przenieść swoją emeryturę do banku w M oraz chciałaby aby od ww. emerytury nie pobierano podwójnego podatku. Wnioskodawczyni ma 72 lata, jest wdową i stan zdrowia nie pozwala Zainteresowanej na długie podróże. We Włoszech nie posiada żadnych własności, ani rodziny i osiedliła się w Polsce. Ponadto Wnioskodawczyni oświadczyła, że emerytura wypłacana we Włoszech pochodziz tytułu pracy wykonywanej we Włoszech jako pielęgniarka w szpitalu. W uzupełnieniu wniosku Zainteresowana wskazała, że jest obywatelką Polski i we Włoszech nie świadczyła pracy na rzecz administracji Włoch – nie była pracownikiem państwowym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
2016
16
cze

Istota:
Opodatkowanie dodatku kombatanckiego z Włoch
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 11 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dodatku kombatanckiego z Włoch. Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3, art. 14b § 4 oraz art. 14f § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z powyższym, pismem z dnia 26 października 2015 r., Nr IPTPB2/4511-473/15-2/KR, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawczynię do usunięcia braków wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie wysłano w dniu 26 października 2015 r. (skutecznie doręczono dnia 29 października 2015 r.), zaś w dniu 3 listopada 2015 r. Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek (data nadania 2 listopada 2015 r.). We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie sformułowany w uzupełnieniu wniosku): Decyzją z dnia 13 października 2013 r. wydaną przez INPS w ...... (Włochy) została przyznana Wnioskodawczyni renta rodzinna (wdowia) po zmarłym mężu, obywatelu włoskim, zamieszkującym na stałe w Polsce na podstawie karty stałego pobytu. W łącznej kwocie otrzymywanej do Polski renty jest dodatek kombatancki po mężu kombatancie w kwocie 23,35 euro.
2015
26
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń z Włoch i z Niemiec.
Fragment:
(...) Włoch – jest: prawidłowe – w odniesieniu do świadczenia z Niemiec, nieprawidłowe – w odniesieniu do świadczenia z Włoch. UZASADNIENIE W dniu 22 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń z Niemiec oraz z Włoch. Z uwagi na fakt, że ww. wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 137 § 3 Ordynacji podatkowej, pismem z dnia 21 lipca 2015 r. nr ILPB2/4511-1-407/15-2/TR Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Jednocześnie poinformowano Zainteresowaną, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a uzupełnieniem wniosku przez Wnioskodawczynię nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego. Wezwanie wysłano w dniu 21 lipca 2015 r., zaś w dniu 24 lipca 2015 r. (data nadania 23 lipca 2015 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek. We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne.
2015
24
lis

Istota:
1) Czy podatek uzyskiwany przez polskiego rezydenta podatkowego w myśl przepisów art. 3 ust. 1 i 1a w zw. z art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. ( Dz. U. Nr 80, poz. 350, z późn. zm.) oraz w zw. z art. 4 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania z dnia 21 czerwca 1985 r. (Dz .U. 1989 r. Nr 62, poz. 374) z odrębnego źródła przychodu jakim jest najem nieruchomości położonych we Włoszech, podlega opodatkowaniu w Polsce czy we Włoszech?
2) Jaką metodę unikania podwójnego opodatkowania należy zastosować w przypadku uzyskiwania przychodów z najmu nieruchomości położonej we Włoszech przez polskiego rezydenta podatkowego?
Fragment:
Wobec powyżej przedstawionych zapisów Umowy między Polską a Włochami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku oraz Komentarzem do Modelowej Konwencji w Sprawie Podatku od Dochodu i Majątku (OECD) dotyczących opodatkowania dochodu z majątku nieruchomego, dochód z nieruchomości położonej we Włoszech podlega opodatkowaniu zarówno w państwie położenia majątku będącego źródłem dochodu, czyli we Włoszech jak i w państwie rezydencji, tj. w Polsce. Celem uniknięcia dwukrotnego - opodatkowania tego samego dochodu należy zastosować przewidzianą w Umowie metodę unikania podwójnego opodatkowania. Zgodnie z art. 23 ust. 2a przytoczonej powyżej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Włochami, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany we Włoszech, to Polska będzie, z zastrzeżeniem postanowień litery b) i c) niniejszego artykułu, zwalniać taki dochód od opodatkowania. Przedstawione regulacje w art. 23 b) i c) odnoszą się do dwóch przyjętych metod podwójnego opodatkowania, tj. metody zaliczenia (art. 23b) stosowanej dla odsetek, należności licencyjnych i dywidend oraz metody wyłączenia z progresją stosowanej dla pozostałych i dochodów.
2015
18
lis

Istota:
1) Czy podatek uzyskiwany przez polskiego rezydenta podatkowego w myśl przepisów art. 3 ust. 1 i 1a w zw. z art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. ( Dz. U. Nr 80, poz. 350, z późn. zm.) oraz w zw. z art. 4 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania z dnia 21 czerwca 1985 r. (Dz .U. 1989 r. Nr 62, poz. 374) z odrębnego źródła przychodu jakim jest najem nieruchomości położonych we Włoszech, podlega opodatkowaniu w Polsce czy we Włoszech?
2) Jaką metodę unikania podwójnego opodatkowania należy zastosować w przypadku uzyskiwania przychodów z najmu nieruchomości położonej we Włoszech przez polskiego rezydenta podatkowego?
Fragment:
Wobec powyżej przedstawionych zapisów Umowy między Polską a Włochami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku oraz Komentarzem do Modelowej Konwencji w Sprawie Podatku od Dochodu i Majątku (OECD) dotyczących opodatkowania dochodu z majątku nieruchomego, dochód z nieruchomości położonej we Włoszech podlega opodatkowaniu zarówno w państwie położenia majątku będącego źródłem dochodu, czyli we Włoszech jak i w państwie rezydencji, tj. w Polsce. Celem uniknięcia dwukrotnego - opodatkowania tego samego dochodu należy zastosować przewidzianą w Umowie metodę unikania podwójnego opodatkowania. Zgodnie z art. 23 ust. 2a przytoczonej powyżej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Włochami, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany we Włoszech, to Polska będzie, z zastrzeżeniem postanowień litery b) i c) niniejszego artykułu, zwalniać taki dochód od opodatkowania. Przedstawione regulacje w art. 23 b) i c) odnoszą się do dwóch przyjętych metod podwójnego opodatkowania, tj. metody zaliczenia (art. 23b) stosowanej dla odsetek, należności licencyjnych i dywidend oraz metody wyłączenia z progresją stosowanej dla pozostałych i dochodów.
2015
18
lis

Istota:
W którym kraju podlega opodatkowaniu dochód wnioskodawcy z pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku, który jest eksploatowany przez Spółkę mającą faktyczny zarząd na terenie Włoch?
Fragment:
Zatem dochód osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce z tytułu pracy wykonywanej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego przez przedsiębiorstwo mające miejsce faktycznego zarządu na terytorium Włoch, może być opodatkowany tylko we Włoszech. To oznacza, że w państwie rezydencji nie podlega on opodatkowaniu w ogóle. Tym samym do dochodu z tego tytułu nie stosuje się żadnej metody o unikaniu podwójnego opodatkowania, bowiem dochody te nie podlegają wykazaniu w zeznaniu podatkowym składanym w Polsce. Tym samym nie podlegają one wykazaniu również do obliczenia stawki podatku, o której mowa w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, iż dochód uzyskiwany przez wnioskodawcę, mającego miejsce zamieszkania w Polsce, za pracę wykonywaną na statku eksploatowanym przez Spółkę S., której miejsce faktycznego zarządu znajduje się we Włoszech, podlega opodatkowaniu wyłącznie we Włoszech. To oznacza, że nie ma do niego zastosowania żadna z metod o unikaniu podwójnego opodatkowania bowiem dochód ten – zgodnie z umową polsko-włoską nie podlega opodatkowaniu w Polsce (podlega opodatkowaniu tylko w jednym państwie – we Włoszech). Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie stanowisko wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.
2011
1
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Włochy
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.