Własny środek trwały | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to własny środek trwały. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy urządzenie ustawione na fundamentach posadowionych na obcym gruncie, jest środkiem trwałym Spółki i stanowi fabrycznie nowy środek trwały dla którego można zastosować 30% przyśpieszoną amortyzację, czy też jest to inwestycja w obcym środku trwałym i należy zastosować indywidualną stawkę amortyzacji?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, na wniosek Strony z dnia 13.07.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 14.07.2006 r.) dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych, stwierdza, że przedstawione stanowisko w w/w piśmie jest prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka zakupiła wagę samochodową najazdową i we własnym zakresie zainstalowała ją na fundamencie betonowym, znajdującym się na obcym gruncie dzierżawionym od kontrahenta. Właściciel gruntu wyraził zgodę na instalację wagi pod warunkiem, że po rozwiązaniu umowy dzierżawy Spółce nie będzie przysługiwało prawo żądania zwrotu poniesionych nakładów. Urządzenia będzie mogła zatrzymać, ale (...)

2011
1
lut

Istota:

Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym i dodatkowo planuję zawarcie umowy najmu budynku hurtowni stanowiącego środek trwały. Kiedy utracę możliwość opodatkowania się ryczłtem od przychodów ewidencjonowanych z prowadzonej działalności gospodarczej?

Fragment:

(...) Wnioskiem z dnia 11.04.2005r., uzupełnionym w dniu 05.05.2005r. wystąpił Pan o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania przychodów uzyskanych ze świadczenia usług krawieckich oraz z tytułu planowanego najmu składnika majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.Z treści złożonego wniosku wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych. Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej planuje Pan budowę nowej siedziby zakładu z której część będzie przeznaczona na własną działalność natomiast pozostałą część planuje Pan wydzierżawić.Pana zdaniem powyższa okoliczność powoduje zmianę formy opodatkowania z ryczałtu na zasady ogólne i powinno to nastąpić przed podpisaniem umowy dzierżawy.Zgodnie z zapisem art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik przed rozpoczęciem działalności nabył działkę, w chwili obecnej rozpoczął budowę pawilonu handlowo - usługowego, który po zakończonej inwestycji będzie przyjęty jako środek trwały. W związku z tym podatnik zwrócił się z zapytaniem czy działka budowlana również powinna być ujęta w środkach trwałych, czy też nie powinna być ujęta w środkach trwałych pozostając własnością osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów. Grunt, który stanowi własność podatnika, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż 1 rok oraz wykorzystywany przez niego na potrzeby związane z jego działalnością gospodarczą powinien zostać zaliczony do środków trwałych podatnika – art. 22d pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość początkową takiego środka trwałego ustala się według zasad określonych w art. 22g ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ww. ustawy. Z przepisu tego wynika, iż za wartość początkową środków trwałych uważa się w razie ich nabycia w drodze kupna – cenę nabycia. Za cenę tę przyjmuje się kwotę należną zbywcy, powiększoną o (...)

2011
1
sty

Istota:

W sprawie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych od Urzędu Miasta w ..., których prawo własności przejdzie na Spółkę po całkowitej zapłacie należności, która jest rozłożona na miesięczne raty do 2012 r.

Fragment:

(...) Odpowiadając na pytanie “...” Sp. z o.o. z dnia 16.12.2003 r. w sprawie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych od Urzędu Miasta w ..., których prawo własności przejdzie na Spółkę po całkowitej zapłacie należności, która jest rozłożona na miesięczne raty do 2012 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 w/w ustawy. W myśl art. 16a ust. 1 w/w ustawy amortyzacji podlegają stanowiące własność podatnika, nabyte, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do (...)